Jordania-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Amman.1993.11.22.

M.P.2020.874
UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o komunikacji lotniczej,
sporządzona w Ammanie dnia 22 listopada 1993 r.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Haszymidzkiego Królestwa Jordanii zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

będąc stronami Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym otwartej do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 roku oraz

pragnąc zawrzeć umowę, uzupełniającą do tej Konwencji, w celu ustanowienia komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośne terytoria,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1

DEFINICJE

Dla celów niniejszej Umowy, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej:

a) określenie "Konwencja" oznacza Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartą do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 roku i obejmuje każdy Załącznik przyjęty zgodnie z Artykułem 90 Konwencji i każdą zmianę Załączników do Konwencji dokonaną zgodnie z jej Artykułami 90 i 94, jeżeli te Załączniki i zmiany wejdą w życie w odniesieniu do obydwu Umawiających się Stron;
b) określenie "władze lotnicze" oznacza w przypadku Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, a w przypadku Rządu Haszymidzkiego Królestwa Jordanii, Zarząd Lotnictwa Cywilnego/Ministerstwo Transportu і/lub każdy inny organ prawnie upoważniony do pełnienia funkcji wykonywanych obecnie przez te władze;
c) określenie "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze" oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone i upoważnione zgodnie z Artykułem 3 niniejszej Umowy;
d) określenie "terytorium" w odniesieniu do Państwa oznacza obszary lądowe i przylegające wody terytorialne, znajdujące się pod władzą zwierzchnią tego Państwa;
e) określenie "linia lotnicza" oznacza linię lotniczą obsługiwaną przez statki powietrzne w zakresie transportu publicznego pasażerów, poczty lub ładunków. Określenia "międzynarodowa linia lotnicza", "przedsiębiorstwa lotnicze" i "lądowanie w celach niehandlowych" posiadają znaczenie odpowiednio określone dla nich w Artykule 96 Konwencji;
f) określenie "wyposażenie statku powietrznego", "zapasy pokładowe" i "części zamienne" posiadają znaczenie odpowiednio określone dla nich w Załączniku 9 do Konwencji;
g) "pojemność" w odniesieniu do "statku powietrznego" oznacza udźwig handlowy tego statku powietrznego dostępny na trasie lub części trasy; oraz
h) "oferowanie" w odniesieniu do "uzgodnionej linii" oznacza pojemność statku powietrznego eksploatowanego na tej linii pomnożoną przez częstotliwość operacji tego statku powietrznego w danym okresie czasu i na danej trasie lub części trasy.
ARTYKUŁ  2

PRZYZNANIE PRAW

1.  Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawa określone w niniejszej Umowie, w celu ustanowienia linii lotniczych na trasach określonych zgodnie z Załącznikami do niniejszej Umowy. Takie linie i trasy zwane są dalej odpowiednio "uzgodnionymi liniami" i "określonymi trasami". Przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez każdą Umawiającą się Stronę korzystają z następujących praw przy obsłudze linii lotniczych:
a) przelotu bez lądowania nad terytorium drugiej Umawiającej się Strony;
b) wykonywania lądowań na tym terytorium w celach niehandlowych; oraz
c) wykonywania lądowań na tym terytorium w punktach na określonych trasach, w celu przywiezienia i zabrania pasażerów, ładunków i poczty w ruchu międzynarodowym, przybywających lub udających się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony lub kraju trzeciego.
2.  Żadne z postanowień ustępu 1 niniejszego Artykułu nie oznacza przyznania przedsiębiorstwu lotniczemu jednej Umawiającej się Strony przywileju zabierania, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pasażerów, ładunków i poczty przewożonych za opłatą lub na zasadzie najmu i udających się do innego punktu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.
ARTYKUŁ  3

WYZNACZENIE I UPOWAŻNIENIE

1.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo do wyznaczenia, za pośrednictwem władz lotniczych, w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Umawiającej się Strony, jednego lub więcej przedsiębiorstw lotniczych w celu eksploatacji uzgodnionych linii lotniczych na określonych trasach.
2.  Po otrzymaniu takiego wyznaczenia, druga Umawiająca się Strona powinna, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 4 i 5 niniejszego Artykułu, niezwłocznie udzielić przedsiębiorstwu lotniczemu lub przedsiębiorstwom lotniczym odpowiedniego zezwolenia eksploatacyjnego.
3.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo, w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Umawiającej się Strony, cofnąć wyznaczenie przedsiębiorstwa lotniczego i wyznaczyć inne przedsiębiorstwo lotnicze.
4.  Władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony mogą zażądać od przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez drugą Umawiającą się Stronę wykazania, że posiada ono lub one kwalifikacje potrzebne do wypełnienia wymagań określonych w ustawach i przepisach normalnie i rozsądnie stosowanych przez te władze lotnicze zgodnie z postanowieniami Konwencji przy eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych.
5.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo odmówienia przyznania zezwolenia eksploatacyjnego, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego Artykułu, albo nałożenia takich warunków, jakie mogłyby wydać się jej konieczne w odniesieniu do wykonywania przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze praw określonych w Artykule 2 niniejszej Umowy, w każdym przypadku, gdy ta Umawiająca się Strona nie uzyska dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa należą do Umawiającej się Strony wyznaczającej to przedsiębiorstwo lub do jej obywateli.
6.  Jeśli przedsiębiorstwo lotnicze zostało wyznaczone i upoważnione, może ono w każdej chwil i rozpocząć eksploatację uzgodnionych linii lotniczych, pod warunkiem, że w odniesieniu do tej linii obowiązuje taryfa, określona zgodnie z postanowieniami Artykułu 10 niniejszej Umowy.
7.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo zawiesić korzystanie przez przedsiębiorstwo lotnicze z przywilejów określonych w ustępie 1 Artykułu 2 niniejszej Umowy lub nałożyć takie warunki, jakie uzna ona za niezbędne przy korzystaniu przez przedsiębiorstwo z tych przywilejów, w każdym przypadku, kiedy przedsiębiorstwo lotnicze nie przestrzega ustaw lub przepisów Umawiającej się Strony udzielającej tych przywilejów lub w inny sposób nie działa zgodnie z warunkami określonymi lub wynikającymi z niniejszej Umowy, pod warunkiem, że jeśli nie jest istotne natychmiastowe zawieszenie lub nałożenie takich warunków dla zapobieżenia dalszym naruszeniom ustaw lub przepisów, prawo to będzie zastosowane jedynie po przeprowadzeniu konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną. W takim przypadku, konsultacje powinny rozpocząć się w okresie trzydziestu (30) dni od dnia przekazania prośby o ich przeprowadzenie przez którąkolwiek z Umawiających się Stron.
ARTYKUŁ  4

SPOSÓB EKSPLOATACJI UZGODNIONYCH LINII

1.  Przedsiębiorstwom lotniczym obu Umawiających się Stron zapewnione będzie słuszne i sprawiedliwe traktowanie, tak aby mogły korzystać z jednakowych i równych możliwości przy eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach pomiędzy ich odnośnymi terytoriami.
2.  Przy eksploatacji uzgodnionych linii, przedsiębiorstwa lotnicze każdej z Umawiających się Stron będą brać pod uwagę interesy przedsiębiorstw lotniczych drugiej Umawiającej się Strony, tak, aby nie oddziaływać niekorzystnie na linie, które obsługują na całości lub na części tych samych tras te przedsiębiorstwa drugiej Umawiającej się Strony.
3.  Uzgodnione linie lotnicze eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron będą ściśle dopasowane do zapotrzebowania na przewóz na określonych trasach i będą miały jako swój zasadniczy cel zapewnienie, przy racjonalnym wskaźniku wykorzystania, oferowania odpowiedniego do zaspokojenia aktualnych i dających się rozsądnie przewidzieć potrzeb w zakresie przewozu pasażerów, ładunków i poczty pochodzących z/lub przeznaczonych na terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze. Zapewnienie przewozu pasażerów, ładunków i poczty zarówno zabranych z, jak i przywiezionych do, punktów na określonych trasach na terytoriach Państw innych niż wyznaczających przedsiębiorstwa lotnicze powinno być zgodne z ogólnymi zasadami, że oferowanie powinno być dostosowane do:
a) zapotrzebowania na przewozy do i z terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze;
b) zapotrzebowania na przewozy na obszarze, przez który przebiega linia, po uwzględnieniu innych usług transportowych ustanowionych przez przedsiębiorstwa lotnicze Państw obejmujących ten obszar;
c) zapotrzebowanie linii tranzytowych.
4.  Przy eksploatacji uzgodnionych linii wymagane będzie porozumienie handlowe pomiędzy dwoma lub więcej wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi. Porozumienie handlowe będzie przedłożone odnośnym władzom lotniczym do zatwierdzenia.
5.  Częstotliwości i rozkłady lotów na uzgodnionych liniach będą określone w drodze wzajemnego porozumienia pomiędzy dwoma lub więcej wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi i przedłożone władzom lotniczym do zatwierdzenia co najmniej na 30 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku, gdy takie porozumienie nie może być osiągnięte przez dwa lub więcej wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze, sprawa ta powinna być przekazana władzom lotniczym Umawiających się Stron.
ARTYKUŁ  5

STOSOWANIE USTAW

1.  Ustawy i przepisy jednej Umawiającej się Strony odnoszące się do dopuszczenia na jej terytorium lub opuszczenia jej terytorium przez statki powietrzne używane w międzynarodowej służbie powietrznej albo do eksploatacji i żeglugi takich statków powietrznych, będą stosowane w odniesieniu do statków powietrznych wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego przez drugą Umawiającą się Stronę i będą przestrzegane przez te statki powietrzne przy wlocie lub wylocie oraz w czasie przebywania na terytorium tej pierwszej Umawiającej się Strony.
2.  Ustawy i przepisy jednej Umawiającej się Strony odnoszące się do dopuszczenia na jej terytorium lub opuszczenia jej terytorium przez pasażerów, załogi lub ładunki znajdujące się na statku powietrznym, włączając przepisy odnoszące się do dopuszczenia, odprawy, imigracji, paszportów, cła i wymagań sanitarnych będą miały zastosowanie wobec pasażerów, załóg lub ładunków przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony przy wlocie, wylocie lub w czasie przebywania na terytorium tej pierwszej Umawiającej się Strony.
ARTYKUŁ  6

UZNAWANIE ŚWIADECTW I LICENCJI

Świadectwa zdatności do lotu, świadectwa uzdolnienia i licencje wydane lub potwierdzone przez jedną Umawiającą się Stronę i nadal pozostające w mocy, będą uznane za ważne przez drugą Umawiającą się Stronę, w celu eksploatacji uzgodnionych linii. Jednakże każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo odmowy uznania za ważne, w odniesieniu do lotów nad jej własnym terytorium, świadectw uzdolnienia i licencji wydanych jej własnym obywatelom lub potwierdzonych przez inne Państwo.

ARTYKUŁ  7

OCHRONA LOTNICTWA

1.  Zgodnie ze swoimi prawami i zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony potwierdzają, że ich zobowiązania odnośnie ochrony lotnictwa cywilnego przed czynami bezprawnej ingerencji, w ich wzajemnych stosunkach, stanowią nieodłączną część niniejszej Umowy.
2.  Bez ograniczania całokształtu swoich praw i zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony powinny w szczególności działać zgodnie z postanowieniami Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, podpisanej w Tokio dnia 14 września 1963 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, podpisanej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 roku i Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, podpisanej w Montrealu dnia 23 września 1971 roku i innych umów wielostronnych rządzących ochroną lotnictwa, wiążących obie Umawiające się Strony.
3.  Na żądanie, Umawiające się Strony będą udzielały sobie wszelkiej niezbędnej pomocy w zapobieganiu czynom bezprawnego zawładnięcia cywilnymi statkami powietrznymi i innym bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, pasażerów, załóg, portów lotniczych oraz urządzeń nawigacji lotniczej, a także innym zagrożeniom bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
4.  Umawiające się Strony będą postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa lotniczego ustanowionymi przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego i oznaczonymi jako Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym w zakresie, w jakim te przepisy bezpieczeństwa mają zastosowanie do Umawiających się Stron; będą one wymagały, aby użytkownicy statków powietrznych ich rejestracji, użytkownicy statków powietrznych, którzy mają swoje główne miejsce działalności lub stałą siedzibę na ich terytorium, a także użytkownicy portów lotniczych na ich terytorium działali zgodnie z takimi przepisami o bezpieczeństwie lotniczym.
5.  Każda Umawiająca się Strona zgadza się, aby w odniesieniu do jej użytkowników statków powietrznych stosowano wymóg przestrzegania przepisów bezpieczeństwa lotniczego, o których mowa w ustępie 4 powyżej, stosowanych przez drugą Umawiającą się Stronę przy przybyciu, opuszczeniu lub w czasie pobytu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony. Każda Umawiająca się Strona zapewni, aby efektywnie stosowane były środki na jej terytorium w zakresie ochrony statków powietrznych i kontroli pasażerów, załóg, bagażu podręcznego, bagażu, ładunków i zapasów pokładowych przed i w czasie załadowywania statków powietrznych.
6.  Każda Umawiająca się Strona będzie przychylnie rozpatrywać każdą prośbę ze strony drugiej Umawiającej się Strony w zakresie zastosowania rozsądnych, specjalnych środków ochrony, dla przeciwstawienia się konkretnej groźbie.
7.  Każda Umawiająca się Strona będzie także przychylnie rozpatrywać prośbę drugiej Umawiającej się Strony w zakresie przystąpienia do wzajemnych porozumień administracyjnych, w których władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony mogą dokonać na terytorium drugiej Umawiającej się Strony własnej oceny środków bezpieczeństwa stosowanych przez użytkowników statków powietrznych w odniesieniu do lotów wykonywanych na terytorium tej pierwszej Umawiającej się Strony.
8.  W przypadku zaistnienia lub groźby zaistnienia bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi albo innych bezprawnych aktów przeciwko bezpieczeństwu takich statków, ich pasażerów i załóg, portów lotniczych lub lotniczych urządzeń nawigacyjnych, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem pomocy przez ułatwianie łączności oraz inne odpowiednie środki, mające na celu szybkie i bezpieczne zakończenie takiego wydarzenia lub groźby jego zaistnienia.
9.  Jeśli Umawiająca się Strona ma uzasadnioną podstawę, aby sądzić, że druga Umawiająca się Strona nie stosuje postanowień niniejszego Artykułu, ta pierwsza Umawiająca się Strona może zażądać natychmiastowych konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną.
ARTYKUŁ  8

ZWOLNIENIA OD CEŁ I PODATKÓW

1.  Każda Umawiająca się Strona będzie, na zasadzie wzajemności, zwalniać wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony w możliwie najszerszym zakresie wynikającym z jej prawa wewnętrznego od ograniczeń importowych, opłat celnych, podatków akcyzowych, opłat inspekcyjnych i innych krajowych podatków i opłat stosowanych w odniesieniu do paliwa lotniczego, smarów, zużywających się zapasów technicznych, części zamiennych włączając silniki, normalnego wyposażenia statków powietrznych, zapasów pokładowych (włączając alkohol, tytoń, napoje i inne produkty przeznaczone na sprzedaż pasażerom w ograniczonych ilościach w czasie lotu) i innych pozycji, które będą przeznaczone do użycia wyłącznie w powiązaniu z wykonywaniem obsługi statków powietrznych wyznaczonego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw lotniczych tej Umawiającej się Strony eksploatujących uzgodnione linie, a także w odniesieniu do zapasów biletów, lotniczych listów przewozowych, komputerowych systemów rezerwacji i wszelkich innych materiałów, które noszą znaki przedsiębiorstwa lub zwykłych materiałów publicystycznych rozprowadzanych bezpłatnie przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze.
2.  Zwolnienie udzielone w niniejszym Artykule będzie stosowane w odniesieniu do pozycji, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu:
a) przywiezione na terytorium jednej Umawiającej się Strony przez lub w imieniu wyznaczonego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw lotniczych drugiej Umawiającej się Strony, pozostających na pokładzie statku powietrznego wyznaczonego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw lotniczych jednej Umawiającej się Strony przy wlocie na lub wylocie z terytorium drugiej Umawiającej się Strony;
b) zabrane na pokład statku powietrznego wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego jednej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony z zamiarem zużycia ich przy eksploatacji uzgodnionych linii; niezależnie czy te pozycje będą zużyte w całości lub w części na terytorium Umawiającej się Strony udzielającej zwolnienia, pod warunkiem, że takie pozycje nie zostaną wyładowane na terytorium tej Umawiającej się Strony.
3.  Normalne wyposażenie statku powietrznego, jak również materiały i zapasy zwykle pozostające na pokładzie statku powietrznego wyznaczonego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw lotniczych którejkolwiek z Umawiających się Stron mogą zostać wyładowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony jedynie za zgodą władz celnych tego terytorium. W takim przypadku, mogą one pozostać pod nadzorem tych władz aż do czasu gdy zostaną wywiezione lub otrzymają inne przeznaczenie zgodne z przepisami celnymi.
ARTYKUŁ  9

RUCH W TRANZYCIE BEZPOŚREDNIM

Pasażerowie, bagaż i ładunki w tranzycie przez terytorium jednej Umawiającej się Strony i nie opuszczające obszaru portu lotniczego przeznaczonego dla tego celu będą poddawane jedynie bardzo uproszczonej kontroli; bagaż i ładunki w tranzycie bezpośrednim będą zwolnione od opłat celnych i innych podobnych opłat.

ARTYKUŁ  10

TARYFY

1.  Taryfy, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony do przewozu na terytorium lub z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, będą ustalone w rozsądnej wysokości, z należytym uwzględnieniem wszystkich elementów oceny, łącznie z kosztem eksploatacji, słusznym zyskiem, charakterystykami linii.
2.  Taryfy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu będą uzgadniane między wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi obu Umawiających się Stron.
3.  Porozumienia, zawarte zgodnie z ustępem 2 powyżej, mogą, gdy to możliwe, być osiągane w ramach systemu ustalania taryf Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego lub w ramach innego wielostronnego systemu ustalania taryf.
4.  Taryfy uzgodnione w ten sposób będą przedkładane władzom lotniczym Umawiających się Stron do zatwierdzenia co najmniej na trzydzieści (30) dni przed datą proponowaną dla wejścia ich w życie; w szczególnych przypadkach, termin ten może być skrócony, pod warunkiem uzyskania zgody wymienionych władz.
5.  Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze nie mogą osiągnąć porozumienia co do którejkolwiek z tych taryf lub z innego powodu taryfa nie może być ustalona zgodnie z ustępem 2 niniejszego Artykułu, albo jeżeli w ciągu pierwszych piętnastu (15) dni wymienionego w ustępie 1 niniejszego Artykułu okresu trzydziestu (30) dni jedna z Umawiających się Stron zawiadomi drugą Umawiającą się Stronę o braku zgody co do którejkolwiek taryfy uzgodnionej zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego Artykułu, władze lotnicze Umawiających się Stron starać się będą uzgodnić taryfy.
6.  Jeśli władze lotnicze nie mogą osiągnąć porozumienia co do zatwierdzenia jakichkolwiek taryf przedłożonych im stosownie do ustępu 4 niniejszego Artykułu albo co do określenia taryfy zgodnie z ustępem 5, spór będzie rozstrzygany zgodnie z postanowieniami Artykułu 15 niniejszej Umowy.
7.  Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4 niniejszego Artykułu, żadna taryfa nie wejdzie w życie, jeśli nie zostanie zatwierdzona przez władze lotnicze obu Umawiających się Stron.
8.  Taryfy ustalone zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu będą pozostawać w mocy do czasu ustalenia nowych taryf zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu.
ARTYKUŁ  11

TRANSFER NADWYŻKI WPŁYWÓW

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze jednej Umawiającej się Strony będą miały prawo do sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bezpośrednio albo za pośrednictwem agenta, w walucie lokalnej lub w jakiejkolwiek wolno wymienialnej walucie, na zasadzie wzajemności dla obu wyznaczonych przewoźników.
2.  Wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron będą miały prawo do transferu z terytorium sprzedaży na swoje terytorium, nadwyżki uzyskanej na terytorium sprzedaży, wpływów nad wydatkami. Transfer taki będzie obejmować wpływy ze sprzedaży, dokonywanych bezpośrednio lub poprzez agenta, usług przewozu lotniczego, a także z dodatkowych usług pomocniczych oraz zwykłe oprocentowanie uzyskane z tych dochodów w czasie gdy pozostają one w depozycie przed dokonaniem transferu.
3.  Przychody і zyski, uzyskane przez przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze którejkolwiek z Umawiających się Stron na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w związku z przewozem pasażerów, ładunków i poczty będą zwolnione od wszelkich opłat i podatków.
ARTYKUŁ  12

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA

Z zastrzeżeniem ustaw i przepisów drugiej Umawiającej się Strony, wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą miały jednakową możliwość w zakresie:

a) zatrudniania personelu technicznego i handlowego dla eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach oraz ustanawiania i funkcjonowania biur na terytorium drugiej Umawiającej się Strony;
b) wystawiania wszelkiego rodzaju dokumentów przewozowych oraz reklamowania i promowania sprzedaży na terytorium drugiej Umawiającej się Strony;
c) unikania nieuczciwej konkurencji i promowania ruchu bazującego na prawach handlowych trzeciej i czwartej wolności; włączając powstrzymywanie się od podcinania stawek w krajach trzecich dla ruchu przeznaczonego na terytorium którejkolwiek z Umawiających się Stron.
ARTYKUŁ  13

KONSULTACJE I ZMIANY

1.  W duchu ścisłej współpracy, władze lotnicze Umawiających się Stron będą konsultować się wzajemnie od czasu do czasu, w celu zapewnienia wykonywania i należytego stosowania postanowień niniejszej Umowy i jej Załącznika.
2.  Jeśli jedna z Umawiających się Stron uzna za pożądaną zmianę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, może ona zażądać konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną. Takie konsultacje (które mogą być przygotowane w drodze dyskusji między władzami lotniczymi) mogą rozpocząć się w okresie sześćdziesięciu (60) dni od dnia prośby o konsultacje, jeśli obydwie Umawiające się Strony nie uzgodnią przedłużenia tego okresu.

Uzgodnione w ten sposób zmiany będą zatwierdzone przez każdą Umawiającą się Stronę zgodnie z jej procedurami konstytucyjnymi i wejdą w życie w dniu wymiany not dyplomatycznych wskazujących takie zatwierdzenie,

3.  Zmiany do Załącznika będą uzgadniane przez odpowiednie władze Umawiających się Stron i wejdą w życie w dniu wymiany not dyplomatycznych.
ARTYKUŁ  14

UMOWY WIELOSTRONNE

W przypadku zawarcia ogólnej wielostronnej umowy dotyczącej transportu lotniczego, wiążącej obie Umawiające się Strony, niniejsza Umowa będzie odpowiednio zmieniona, tak, aby dostosować jej postanowienia do takiej umowy.

ARTYKUŁ  15

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.  Jeśli powstanie jakikolwiek spór między Umawiającymi się Stronami co do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą dążyły przede wszystkim do rozstrzygnięcia go w drodze negocjacji między sobą.
2.  Jeśli Umawiające się Strony nie osiągną rozstrzygnięcia w drodze negocjacji, mogą uzgodnić przekazanie sporu do rozstrzygnięcia osobie lub instytucji; jeśli tego nie uzgodnią, spór będzie przekazany na żądanie którejkolwiek z Umawiających się Stron do rozstrzygnięcia trybunałowi złożonemu z trzech arbitrów, z których po jednym wyznaczy każda Umawiająca się Strona, trzeciego zaś wyznaczą dwaj arbitrzy w ten sposób wyznaczeni. Każda z Umawiających się Stron powinna wyznaczyć arbitra w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania przez którąkolwiek z Umawiających się Stron od drugiej Umawiającej się Strony noty dyplomatycznej żądającej rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu, trzeci zaś arbiter powinien być wyznaczony w ciągu następnych sześćdziesięciu (60) dni. Jeśli którakolwiek z Umawiających się Stron nie wyznaczy arbitra w tym okresie lub jeśli nie osiągnięto zgody co do trzeciego arbitra we wskazanym okresie, każda Umawiająca się Strona może zwrócić się do Przewodniczącego Rady Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego o wyznaczenie arbitra lub arbitrów, w zależności od sytuacji. W takich przypadkach, trzeci arbiter powinien być obywatela kraju trzeciego i powinien pełnić funkcję przewodniczącego trybunału arbitrażowego.
3.  Umawiające się Strony zastosują się do każdej decyzji wydanej zgodnie z ustępem 2 niniejszego Artykułu.
4.  Każda z Umawiających się Stron będzie ponosić koszty wyznaczonego przez siebie arbitra oraz personelu pomocniczego, zaś obie Umawiające się Strony będą ponosić w równej wysokości wszelkie dalsze koszty związane z działalnością trybunału, włączając koszty przewodniczącego.
5.  Jeśli i jak długo jedna z Umawiających się Stron lub wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze nie stosuje się do decyzji wydanej stosownie do niniejszego Artykułu, druga Umawiająca się Strona może ograniczyć, wstrzymać lub cofnąć prawa lub przywileje, jakich udzieliła na mocy niniejszej Umowy Umawiającej się Stronie nie wywiązującej się z zobowiązań albo wyznaczonemu przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom lotniczym tej Umawiającej się Strony.
ARTYKUŁ  16

DANE STATYSTYCZNE

Władza lotnicza każdej Umawiającej się Strony będzie dostarczała władzy lotniczej drugiej Umawiającej się Strony, na żądanie tej drugiej, takie okresowe lub inne sprawozdania statystyczne, jakich można rozsądnie żądać dla ustalenia wielkości oferowania na uzgodnionych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron.

ARTYKUŁ  17

ROZWIĄZANIE UMOWY

1.  Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.
2.  Każda Umawiająca się Strona może zawiadomić w każdym czasie drugą Umawiającą się Stronę o swoim zamiarze rozwiązania niniejszej Umowy; takie zawiadomienie będzie równocześnie przekazane do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. W takim przypadku niniejsza Umowa wygaśnie po upływie dwunastu (12) miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę zawiadomienia o zamiarze rozwiązania Umowy, chyba że w drodze porozumienia się między Umawiającymi się Stronami, takie zawiadomienie będzie wycofane przed upływem tego okresu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę, uważać się będzie, że otrzymała je ona po upływie czternastu (14) dni od otrzymania zawiadomienia przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego.
ARTYKUŁ  18

REJESTRACJA W MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI LOTNICTWA CYWILNEGO

Niniejsza Umowa i wszelkie zmiany do niej, włączając wymianę not, będą zarejestrowane przez którąkolwiek z Umawiających się Stron w Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego,

ARTYKUŁ  19

WEJŚCIE W ŻYCIE

1.  Niniejsza Umowa i jej Załączniki będą tymczasowo stosowane od dnia podpisania.
2.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie ostatecznie w dniu wymiany not dyplomatycznych potwierdzających, że została ona zatwierdzona zgodnie z procedurami konstytucyjnymi Umawiających się Stron.
Sporządzono w Ammanie dnia. 22 listopada 1993 r. w dwóch egzemplarzach w językach polskim, arabskim i angielskim Wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku różnic tekst angielski jest rozstrzygający.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TRAS

CZĘŚĆ  I
1. Trasy, które obsługiwane będą przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Rzeczypospolitej Polskiej w obu kierunkach:
PUNKTY POCZĄTKOWE PUNKTY POŚREDNIE PUNKTY KOŃCOWE PUNKTY POŁOŻONE DALEJ
Punkty w Polsce Ateny, Sofia, Istambuł i/lub Ankara, Bukareszt, Praga, Wiedeń, Berlin, Budapeszt, Rzym, Larnaca, Kair Amman Dubaj, Sharjah Abu Dhabi, Pekin, De1hi, Bangkok, Karachі
2. Wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze każdej z Umawiających się Stron mogą, w jakimkolwiek lub we wszystkich lotach omijać którykolwiek z powyższych punktów, pod warunkiem, że uzgodnione linie rozpoczynają się i kończą na terytorium tej Umawiającej się Strony.
3. W zakresie korzystania z praw hanlowych piątej wolności w punktach pośrednich i punktach położonych dalej, wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze przedłożą swoje proponowane wykazy tras odnośnym władzom lotniczym do zatwierdzenia.
CZĘŚĆ  II
1. Trasy, które obsługiwane będą przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w obu kierunkach:
PUNKTY POCZĄTKOWE PUNKTY POŚREDNIE PUNKTY KOŃCOWE PUNKTY POŁOŻONE DALEJ
Punkty w Jordanii Ateny, Sofia, Istambuł i/lub Ankara, Bukareszt, Praga, Berlin, Budapeszt, Rzym, Wiedeń, Larnaca, Belgrad Warszawa Nowy Jork, i/lub Chicago, Montreal i/lub Toronto, trzy punkty w Europie do późniejszego określenia
2.  Wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze każdej z Umawiających się Stron mogą, w jakimkolwiek lub we wszystkich lotach omijać którykolwiek z powyższych punktów, pod warunkiem, że uzgodnione linie rozpoczynają się i kończą na terytorium tej Umawiającej się Strony.
3.  W zakresie korzystania z praw handlowych piątej wolności w punktach pośrednich i punktach położonych dalej, wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze przedłożą swoje proponowane wykazy tras odnośnym władzom lotniczym do zatwierdzenia.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020