Szwajcaria-Polska. Porozumienie zmieniające art. 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r. Warszawa.2020.03.20.

M.P.2020.608
POROZUMIENIE
z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniające art. 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r.
Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DK.3301.32.2019 / 18

Ambasada

Konfederacji Szwajcarskiej

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Konfederacji Szwajcarskiej w Warszawie i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 roku ma zaszczyt przekazać, co następuje.

Dnia 2 lutego 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy. Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym na podstawie artykułu 12 ustęp 2 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaproponować zmianę jej artykułu 3, tak aby otrzymał on brzmienie:

Artykuł 3

Postępowanie

1. Właściwe przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne jednej ze Stron wydają wizy w imieniu drugiej Strony.

2. Jeżeli weryfikacja wymogów wjazdu oraz oceny ryzyka, dokonana przez właściwie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny wykaże, że spełnione są warunki wydania wizy zgodnie z przepisami kodeksu wizowego, wspomniane przedstawicielstwo lub urząd podejmuje decyzję w sprawie wniosku i wydaje wizę zgodnie z wynikami rozpatrzenia wniosku.

3. Jeżeli weryfikacja wymogów wjazdu oraz oceny ryzyka, dokonana przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, nie wykaże, że zostały spełnione warunki wydania wizy zgodnie z przepisami kodeksu wizowego, wspomnianemu przedstawicielstwu lub urzędowi przysługuje prawo do samodzielnej odmowy wydania wizy.

4. Właściwe przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne zwrócą szczególną uwagę na wnioski wizowe o istotnym znaczeniu z punktu widzenia polityki zagranicznej drugiej Strony, rozpatrując je w pierwszej kolejności. Powyższe ma zastosowanie w szczególności do wniosków wizowych składanych przez osobistości polityczne, włączając w to członków ich rodzin (niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu), posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub specjalnych oraz osoby, które zgodnie z umowami międzynarodowymi korzystają z przywilejów i immunitetów, włączając w to członków ich rodzin (niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu), jak na przykład członkowie delegacji, którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa w konferencji zorganizowanej przez Stronę reprezentowaną lub organizację międzynarodową.

5. Każda ze Stron udostępni drugiej stronie listę organizacji międzynarodowych, z którymi zawarła umowę w sprawie siedziby lub umowę dotyczącą opodatkowania.

6. W określonych przypadkach konsultacje z innymi państwami członkowskimi przeprowadzane będą przez państwo sprawujące reprezentację (zgodnie z art. 22 kodeksu wizowego).

Article 3

Procedure

1. The competent diplomatic missions or consular posts of one of the Parties shall issue visas on behalf of the other Party.

2. If, on the basis of the verification of entry requirements and the risk assessment by the competent diplomatic mission or consular post, the prerequisites for the issuance of a visa are met in accordance with the provisions of the Visa Code, said mission or post shall decide on each application and issue a visa in accordance with the results of its examinations.

3. If, on the basis of the verification of entry requirements and the risk assessment by the competent diplomatic mission or consular post, the prerequisites for the issuance of a visa are not met in accordance with the provisions of the Visa Code, said mission or post shall be empowered to autonomously deny the issue of a visa.

4. The competent diplomatic missions or consular posts shall pay special attention to visa applications that are of foreign policy importance for the other Party, examining them with priority. This shall apply in particular to visa applications lodged by political figures including their family members (regardless the type of passport they hold), holders of a diplomatic, service or special passport, and persons who enjoy privileges and immunities pursuant to international agreements including their family members (regardless the type of passport they hold), e.g. members of delegations who are invited to attend a conference organized by the represented Party or an international organization.

5. Each Party shall provide the other Party with a list of the international organizations with which it has concluded a host state agreement or a fiscal agreement.

6. When applicable, prior consultation with other Member States (in accordance with Article 22 of the Visa Code) will be carried out by the representing State.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Federalną Konfederacji Szwajcarskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, które wejdzie w życie zgodnie z artykułem 12 ustęp 2 wspomnianej Umowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Konfederacji Szwajcarskiej w Warszawie wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, 13 marca 2020

Przekład

Ambasada Szwajcarii

w Polsce

20/2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

w Warszawie

Ambasada Szwajcarii w Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty werbalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DK.3301.32.2019/18 z dnia 13 marca 2020 roku roku o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Konfederacji Szwajcarskiej w Warszawie i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 roku ma zaszczyt przekazać, co następuje.

Dnia 2 lutego 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy. Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym na podstawie artykułu 12 ustęp 2 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaproponować zmianę jej artykułu 3, tak aby otrzymał on brzmienie:

Artykuł 3

Postępowanie

1. Właściwe przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne jednej ze Stron wydają wizy w imieniu drugiej Strony.

2. Jeżeli weryfikacja wymogów wjazdu oraz oceny ryzyka, dokonana przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny wykaże, że spełnione są warunki wydania wizy zgodnie z przepisami kodeksu wizowego, wspomniane przedstawicielstwo lub urząd podejmuje decyzję w sprawie wniosku i wydaje wizę zgodnie z wynikami rozpatrzenia wniosku.

3. Jeżeli weryfikacja wymogów wjazdu oraz oceny ryzyka, dokonana przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, nie wykaże, że zostały spełnione warunki wydania wizy zgodnie z przepisami kodeksu wizowego, wspomnianemu przedstawicielstwu lub urzędowi przysługuje prawo do samodzielnej odmowy wydania wizy.

4. Właściwe przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne zwrócą szczególną uwagę na wnioski wizowe o istotnym znaczeniu z punktu widzenia polityki zagranicznej drugiej Strony, rozpatrując je w pierwszej kolejności. Powyższe ma zastosowanie w szczególności do wniosków wizowych składanych przez osobistości polityczne, włączając w to członków ich rodzin (niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu), posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub specjalnych oraz osoby, które zgodnie z umowami międzynarodowymi korzystają z przywilejów i immunitetów, włączając w to członków ich rodzin (niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu), jak na przykład członkowie delegacji, którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa w konferencji zorganizowanej przez Stronę reprezentowaną lub organizację międzynarodową.

5. Każda ze Stron udostępni drugiej stronie listę organizacji międzynarodowych, z którymi zawarła umowę w sprawie siedziby lub umowę dotyczącą opodatkowania.

6. W określonych przypadkach konsultacje z innymi państwami członkowskimi przeprowadzane będą przez państwo sprawujące reprezentację (zgodnie z art. 22 kodeksu wizowego).

Article 3

Procedure

1. The competent diplomatic missions or consular posts of one of the Parties shall issue visas on behalf of the other Party.

2. If, on the basis of the verification of entry requirements and the risk assessment by the competent diplomatic mission or consular post, the prerequisites for the issuance of a visa are met in accordance with the provisions of the Visa Code, said mission or post shall decide on each application and issue a visa in accordance with the results of its examinations.

3. If, on the basis of the verification of entry requirements and the risk assessment by the competent diplomatic mission or consular post, the prerequisites for the issuance of a visa are not met in accordance with the provisions of the Visa Code, said mission or post shall be empowered to autonomously deny the issue of a visa.

4. The competent diplomatic missions or consular posts shall pay special attention to visa applications that are of foreign policy importance for the other Party, examining them with priority. This shall apply in particular to visa applications lodged by political figures including their family members (regardless the type of passport they hold), holders of a diplomatic, service or special passport, and persons who enjoy privileges and immunities pursuant to international agreements including their family members (regardless the type of passport they hold), e.g. members of delegations who are invited to attend a conference organized by the represented Party or an international organization.

5. Each Party shall provide the other Party with a list of the international organizations with which it has concluded a host state agreement or a fiscal agreement.

6. When applicable, prior consultation with other Member States (in accordance with Article 22 of the Visa Code) will be carried out by the representing State.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Federalną Konfederacji Szwajcarskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, które wejdzie w życie zgodnie z artykułem 12 ustęp 2 wspomnianej Umowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Konfederacji Szwajcarskiej w Warszawie wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, 13 marca 2020".

Ambasada Szwajcarii ma zaszczyt poinformować Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, że Konfederacja Szwajcarska wyraża zgodę na propozycję zawartą w nocie werbalnej Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z okazji aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, 20 marca 2020

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.608

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Szwajcaria-Polska. Porozumienie zmieniające art. 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r. Warszawa.2020.03.20.
Data aktu: 20/03/2020
Data ogłoszenia: 03/07/2020
Data wejścia w życie: 01/04/2020