Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

M.P.14.963
UCHWAŁA Nr 99
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Na podstawie art. 20 ust. 4 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4578 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla regionu Lubelskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO007, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9366 z dnia 13 grudnia 2011 r., zwaną dalej "decyzją nr K(2011) 9366", oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2013) 3942 final z dnia 27 czerwca 2013 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 1 192 840 908 euro, w tym 21 662 778 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 15 323 581 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9366, wynosi odpowiednio 5 399 990 790,52 zł, w tym 98 067 396,01 zł i 69 369 851,19 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9366.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Przedsiębiorczość i innowacje;
2) Infrastruktura ekonomiczna;
3) Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne;
4) Społeczeństwo informacyjne;
5) Transport;
6) Środowisko i czysta energia;
7) Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna;
8) Infrastruktura społeczna;
9) Pomoc techniczna.
3. W ramach kwoty 1 192 840 908 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 5 i 8 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 4 851 110 euro, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9366, wynosi 21 960 974,97 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9366. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 2 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:
Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR (%) Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego

(w euro)

1 2 3 4 5
Gmina Wilków
5 85 4 658 172 - -
8 85 192 938 - -
ogółem 85 4 851 110 - -
4. Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów, o których mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, umieszczonych na liście podstawowej, a następnie na liście rezerwowej. W przypadku braku projektów na liście rezerwowej dodatnie różnice kursowe bądź oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów bądź umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy - ze środków budżetu państwa.
§  2.
1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 61 410 172 euro, w tym 856 078 euro, na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9366, wynosi odpowiednio 278 003 848,64 zł, w tym 3 875 465,11 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9366.
2. W ramach kwoty 61 410 172 euro przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 856 078 euro, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9366, wynosi 3 875 465,11 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9366. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 3 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:
Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR (%) Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego

(w euro)

1 2 3 4 5
Gmina Wilków
5 - - 15 822 030
8 - - 15 34 048
ogółem - - 15 856 078
3. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią część wkładu krajowego.
4. Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków. Poziom wkładu krajowego ustalony dla danej osi priorytetowej, o której mowa w ust. 2, określa maksymalny procentowy udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego w ramach tych projektów.
5. Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektów w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, umieszczonych na liście podstawowej, a w przypadku braku niedoboru środków na projekty z list podstawowych zostaną zwrócone do budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 2, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumów bądź umów o dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy - ze środków budżetu państwa.
§  3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.
§  4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR (%) Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego

(w euro)

1 2 3 4 5
1 85,00 256 108 206 15,00 46 783 801
2 91,00 60 251 795 9,00 5 958 969
3 85,00 73 351 273 15,00 12 944 343
4 85,00 57 792 728 15,00 10 198 717
5 82,24 264 725 446 17,76 57 177 692
6 85,00 180 542 357 15,00 31 860 416
7 85,00 99 859 680 15,00 17 622 297
8 85,00 158 412 240 15,00 27 955 102
9 100,00 32 797 183 0,00 0
ogółem na RPO 85,00 1 192 840 908 15,00 210 501 337
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
1 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. uchwały, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zachowują moc i mogą być zmieniane.
2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało przekształcone w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2013.1390).
3  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało przekształcone w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2013.1390).
4 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; kontrakty wojewódzkie zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc i mogą być zmieniane, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2014.963 t.j.

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Data aktu: 10/06/2009
Data ogłoszenia: 29/10/2014
Data wejścia w życie: 10/06/2009