Zasady i tryb przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.

ZARZĄDZENIE
KIEROWNIKA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
z dnia 10 października 1997 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1997 r. Nr 15, poz. 83, Nr 28, poz. 153, Nr 64, poz. 405 i Nr 68, poz. 436) zarządza się, co następuje:
§  1.
Osobom, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zwanym dalej "osobami uprawnionymi", może być przyznana z Państwowego Funduszu Kombatantów pomoc pieniężna przewidziana w art. 19 ust. 1 tej ustawy, zwana dalej, "pomocą pieniężną z Funduszu", na zasadach i w trybie określonych w zarządzeniu.
§  2.
Pomoc pieniężną z Funduszu przyznają i udzielają:
1)
wojewódzki zespół pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osób uprawnionych, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
2)
Związek Inwalidów Wojennych RP - osobom pobierającym renty z tytułu inwalidztwa wojennego,
3)
Związek Ociemniałych Żołnierzy RP - osobom pobierającym renty z tytułu inwalidztwa wojennego, zrzeszonym w Związku

- zwane dalej "jednostkami i organizacjami".

§  3.
1.
Pomoc pieniężna z funduszu może być przyznana, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej, pomniejszony o miesięczne obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, nie przekracza:
1)
w przypadku osoby samotnej - 220% najniższej emerytury,
2)
w przypadku pozostałych osób - 150% najniższej emerytury,
3)
w przypadku konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego życie osobie całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji - 300% najniższej emerytury,
4)
w przypadku osób pobierających renty z tytułu inwalidztwa wojennego - 300% najniższej emerytury.
2.
Przez dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej należy rozumieć dochód określony w art. 2a ust. 1 pkt 2 i 2a i ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60, z 1994 r. Nr 62, poz. 265, z 1996 r. Nr 100, poz. 459 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 93, poz. 569 i Nr 104, poz. 661).
3.
Przez pojęcie rodziny osoby uprawnionej rozumie się jej współmałżonka, dzieci będące na jej utrzymaniu do ukończenia 16 lat życia, a w przypadku nauki w szkole do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia oraz - bez względu na wiek - dzieci uprawnione do renty rodzinnej.
§  4.
1.
Pomoc pieniężna z Funduszu przyznawana jest w formie:
1)
pomocy doraźnej - jednorazowej:
a)
w przypadku trudnych warunków materialnych, a także w razie zaistnienia zdarzeń losowych - do wysokości 150% najniższej emerytury,
b)
na częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu pomocniczego, ułatwiającego pracę i życie - do wysokości 300% najniższej emerytury,
2)
pomocy okresowej - do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie, w szczególności na:
a)
uzupełnienie środków finansowych na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne,
b)
usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek oraz stan zdrowia,
c)
opłacenie lektora dla ociemniałych żołnierzy - kombatantów będących inwalidami wojennymi, którzy wykonują pracę zawodową lub społeczną.
2.
Pomoc okresowa przyznawana jest do czasu ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jej przyznania. Osoba uprawniona korzystająca z pomocy okresowej jest obowiązana powiadomić jednostkę lub organizację, która przyznała tę pomoc, o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej, która uzasadniała przyznanie tej pomocy.
§  5.
Do postępowania w sprawie przyznania pomocy pieniężnej z Funduszu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§  6.
1.
Pomoc pieniężna z Funduszu może być przyznana na wniosek osoby uprawnionej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby uprawnionej.
2.
Wniosek o przyznanie pomocy powinien wskazywać cel, na który pomoc pieniężna będzie przeznaczona.
3.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o przyznaniu uprawnień kombatanckich lub zaświadczenie o uprawnieniach wdowy lub wdowca pozostałego po kombatancie, zgodę osoby uprawnionej, o której mowa w ust. 1, oraz dokumenty stanowiące podstawę ustalenia stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, a w szczególności:
1)
orzeczenie o inwalidztwie, o niezdolności do pracy lub o niepełnosprawności,
2)
dowód wypłaty emerytury lub renty,
3)
nakaz płatniczy podatku rolnego oraz zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
4)
zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki oraz o otrzymywanym stypendium,
5)
zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za pracę,
6)
zaświadczenie rejonowego biura pracy o braku możliwości zatrudnienia, wysokości pobieranego zasiłku lub o braku uprawnień do zasiłku.
§  7.
Pomoc pieniężna z Funduszu może być przyznana niezależnie od świadczeń przyznanych z pomocy społecznej.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.77.737

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady i tryb przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.
Data aktu: 10/10/1997
Data ogłoszenia: 16/10/1997
Data wejścia w życie: 01/01/1998