Szczegółowe warunki oraz sposoby i terminy przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 23 września 1997 r.
w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.

Na podstawie art. 189 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64, poz. 407) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie reguluje szczegółowe warunki oraz sposoby i terminy przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.
§  2.
1.
Przyjęcie towarów do przechowania w depozycie urzędu celnego, zwanego dalej "magazynem depozytowym", organ celny potwierdza wydając pokwitowanie.
2.
Pokwitowanie sporządza się w 3 egzemplarzach na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Pokwitowanie jest drukiem ścisłego zarachowania.
3.
Oryginał pokwitowania otrzymuje osoba składająca towary do przechowania w magazynie depozytowym albo której zatrzymano lub zajęto towar. Drugi egzemplarz dołącza się do towaru, trzeci egzemplarz pozostaje w bloku.
4.
Odbiór pokwitowania powinien być na wszystkich egzemplarzach potwierdzony podpisem osoby, o której mowa w ust. 3.
5.
Przyjęcie towarów do przechowywania w depozycie urzędu celnego zatrzymanych lub zajętych przez inne organy państwowe odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i nie wymaga sporządzenia pokwitowania.
6.
W wypadku gdy nie można ustalić osoby wprowadzającej towar na polski obszar celny, organ celny przyjmie towary do magazynu depozytowego na podstawie wypełnionego druku, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, z adnotacją, że brak osoby, której można wydać pokwitowanie.
7.
Wartość towarów złożonych w depozycie określa organ celny dla:
1)
towarów niekrajowych - przyjmując ich wartość celną,
2)
towarów krajowych - przyjmując szacunkową wartość rynkową.
§  3.
Przed przyjęciem towarów do przechowania w magazynie depozytowym organ celny może zobowiązać osobę, o której mowa w § 2 ust. 3, lub organ, o którym mowa w § 1 ust. 5, do złożenia towarów w opakowaniu gwarantującym właściwe przechowanie i zachowanie ich tożsamości.
§  4.
Organ celny może odmówić przyjęcia do przechowania w magazynie depozytowym towarów, o których mowa w art. 189 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64, poz. 407), zwanej dalej "Kodeksem celnym", gdy:
1)
potwierdzenie ich jakości i rodzaju wymaga wiedzy specjalistycznej lub uprzednich badań, a tożsamości towarów nie można ustalić dostępnymi dla organu celnego metodami,
2)
nie ma możliwości zagwarantowania właściwych warunków przechowywania towarów.
§  5.
1.
Odbioru towarów będących w rozumieniu przepisów odrębnych depozytami może dokonać osoba, o której mowa w § 2 ust. 3, lub osoba przez nią upoważniona, po zwrocie pokwitowania i uiszczeniu opłaty za przechowanie towarów w depozycie.
2.
Wydanie towarów zajętych lub zatrzymanych do postępowań administracyjnych i karnych skarbowych prowadzonych przed organami celnymi może nastąpić po uprawomocnieniu się wydanego przez właściwy organ rozstrzygnięcia w sprawie i uiszczeniu opłaty depozytowej za przechowanie towarów.
3.
W wypadku zagubienia lub utraty pokwitowania, wydanie towarów może nastąpić po złożeniu przez osobę, o której mowa w § 2 ust. 3, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Krajowe środki płatnicze mogą zostać zwrócone po upływie 2 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o zagubieniu lub utracie pokwitowania.
4.
Wydanie towarów, o których mowa w ust. 3, następuje w obecności dwóch świadków, którymi mogą być funkcjonariusze celni, z wyjątkiem magazyniera.
§  6.
1.
Przechowywane w depozycie krajowe środki płatnicze mogą być odebrane w każdym urzędzie celnym, z wyjątkiem wypadku określonego w § 5 ust. 3.
2.
Towary oraz zagraniczne środki płatnicze mogą być odebrane w urzędzie celnym, w którym są przechowywane.
§  7.
1.
Termin przechowywania towarów, o których mowa w art. 189 § 1 i 3 Kodeksu celnego, wynosi 2 miesiące. Termin ten może być przedłużony o 4 miesiące na wniosek osoby, o której mowa w § 2 ust. 2, lub osoby przez nią upoważnionej.
2.
Okresy przechowywania towarów zajętych lub zatrzymanych uzależnione są od rozstrzygnięć wydanych przez właściwe organy.
§  8.
Przechowywanie przedmiotów wartościowych, przedmiotów muzealnych i zabytkowych, rzeczy znalezionych oraz broni, amunicji i innego sprzętu stanowiącego wyposażenie wojskowe określają przepisy odrębne.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

POKWITOWANIE

Urząd Celny

w ...............

Druk ścisłego zarachowania

nr .......................

Przyjęcia od .................................................

(imię i nazwisko albo nazwa osoby składającej

towary\której zatrzymano lub zajęto towary)

..............................................................

(adres lub siedziba osoby)

..............................................................

(określenie rodzaju sprawy i jej oznaczenie)

..............................................................

(podstawa prawna przyjęcia towarów do przechowania w

magazynie depozytowym)

..................................

(przywóz, wywóz, inne)

Lp. Dokładne określenie rodzaju i nazwa towarów (środków płatniczych) Ilość towarów jedn. miary Wartość celna towarów niekrajowych lub szacunkowa wartość rynkowa towarów krajowych Inne dane i uwagi np. zastrzeżenia dot. wartości szacunkowej określonej w rubryce 4
1 2 3 4 5

.................. ................ ................

(data wystawienia (podpis i stempel (potwierdzenie

pokwitowania) funkcjonariusza odbioru

celnego) pokwitowania)

Termin odbioru przechowywanych Wymienione w pokwitowaniu

towarów (środków płatniczych) towary otrzymałem

do dnia..................... ........................

(podpis odbiorcy)

strona druga

Pouczenie

1. Przechowywane w depozycie krajowe środki płatnicze mogą być odebrane w każdym urzędzie celnym, natomiast zagraniczne środki płatnicze tylko w urzędzie, w którym były przechowywane.

2. Towary przyjęte do przechowania w magazynie depozytowym, w tym krajowe środki płatnicze, mogą być odebrane w każdym urzędzie celnym przez osobę uprawnioną lub przez osobę przez nią upoważnioną w terminie podanym w pokwitowaniu po zwrocie oryginału pokwitowania i uiszczeniu opłaty za przechowanie towarów w depozycie urzędu celnego.

3. Upoważnienie do odbioru towarów oraz zagranicznych i krajowych środków płatniczych powinno być sporządzone w formie pisemnej.

4. W wypadku zagubienia lub utraty pokwitowania, wydanie towaru może nastąpić po złożeniu przez osobę, o której mowa w pkt 2, odpowiedniego oświadczenia złożonego

5. Depozyty nie podjęte w wyznaczonym terminie podlegają sprzedaży po 2 latach od dnia doręczenia osobie uprawnionej wezwania odbioru i w przypadku niemożności doręczenia wezwania termin ten liczy się od dnia zwrotu wezwania bądź stwierdzenia niemożności doręczenia.

6. Za przechowanie towarów, krajowych i zagranicznych środków płatniczych pobiera się opłatę w wysokości 5% ich wartości za każdy rozpoczęty miesiąc, jednak nie mniej niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym przyjęcie towarów do magazynu depozytowego urzędu celnego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W wypadku przechowania wartości dewizowych wartość ustala się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ich przyjęcia do przechowania. W razie przekazania towarów do przechowania innej osobie opłata stanowi równowartość poniesionych kosztów przechowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚWIADCZENIE

................................ ......................pod rygorem odpowiedzialności karnej. Krajowe środki płatnicze zostaną zwrócone w urzędzie, w którym były przechowywane, nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o zagubieniu pokwitowania.

(imię, nazwisko, adres lub nazwa (miejscowość i data)

i siedziba osoby składającej

oświadczenie)

Oświadczam, pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1

Kodeksu karnego, że w dniu ............ zgubiłem(am) -

utraciłem(am)*) oryginał pokwitowania na złożenie towarów

(krajowych lub zagranicznych środków płatniczych) w magazynie

depozytowym Urzędu Celnego w ..................................

...............................................................

...............................................................

(dokładne określenie rodzaju i nazwa towarów\środków

płatniczych)

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Opisanie okoliczności zagubienia - utraty oryginału

pokwitowania

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

..........................

*) Niepotrzebne skreślić .............................

(podpis osoby uprawnionej lub

jej upoważniony pełnomocnik)

...................................

(podpis i stempel funkcjonariusza

celnego przyjmującego oświadczenie

i pouczającego o odpowiedzialności

karnej z art. 233 § 1 kk.)

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021