Sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 lipca 1997 r.
w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297 i Nr 70, poz. 443) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 i z 1997 r. Nr 70, poz. 443) Państwowa Komisja Wyborcza, po porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, uchwala, co następuje:
§  1.
Spis wyborców, zwany dalej spisem, dla obwodu głosowania utworzonego za granicą sporządza i aktualizuje konsul właściwy ze względu na miejsce pobytu wyborców.
§  2.
1.
Do spisu wpisuje się wyborców przebywających za granicą i posiadających ważne polskie paszporty, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez wyborcę.
2.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być wniesione ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem najpóźniej 3 dnia przed dniem głosowania. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania wyborcy, numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.
3.
Spis jest aktualizowany przez dokonywanie odpowiednich uzupełnień lub skreśleń.
§  3.
1.
Spis sporządza się w 2 egzemplarzach oddzielnie dla każdego obwodu głosowania. Na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu konsul, na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wydając zaświadczenie konsul skreśla wyborcę ze spisu, zamieszczając w nim adnotację "zaświadczenie".
2.
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 1993 r. w sprawie spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 36, poz. 371 i z 1997 r. Nr 44, poz. 433).
§  4.
1.
Spis sporządza się na formularzu, którego wzór określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 3 ust. 2.
2.
Spis sporządza się zgodnie z rubrykami formularza, z tym że w rubryce "miejsce zamieszkania" w stosunku do pracowników polskich placówek za granicą i ich rodzin podaje się "Ambasada (Konsulat) Rzeczypospolitej Polskiej w...", w stosunku do innych osób przebywających czasowo za granicą wpisuje się adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, w odniesieniu zaś do osób zamieszkałych za granicą wpisuje się ich aktualny adres.
3.
Spis sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk.
§  5.
1.
Spis sporządza się pismem maszynowym lub pismem ręcznym - atramentem lub długopisem.
2.
Każdy arkusz spisu powinien być opatrzony pieczęcią urzędową placówki i podpisany przez konsula.
§  6.
Konsul przekazuje jeden egzemplarz spisu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów; drugi egzemplarz przechowuje u siebie.
§  7.
1.
Konsul powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w sposób zwyczajowo przyjęty.
2.
Podczas udostępnienia spisu do wglądu każdy wyborca może żądać sprawdzenia prawidłowości sporządzenia spisu w odniesieniu do siebie oraz innych osób. Sprawdzenia można dokonywać także telefonicznie.
§  8.
1.
Reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu wnosi się do konsula, który sporządził spis.
2.
Konsul rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty jej wniesienia.
§  9.
1.
W wyniku rozpatrzenia reklamacji konsul może:
1)
uzupełnić lub sprostować spis,
2)
skreślić ze spisu osobę, której reklamacja dotyczy, doręczając jej decyzję wraz z uzasadnieniem,
3)
pozostawić reklamację bez uwzględnienia, doręczając reklamującemu decyzję wraz z uzasadnieniem.
2.
Decyzje konsula w sprawach reklamacji są ostateczne.
§  10.
Zgłoszone w czasie udostępniania do wglądu spisu oczywiste błędy w danych dotyczących wyborców prostuje się bezpośrednio w spisie.
§  11.
Obwodowa komisja wyborcza dopisuje do spisu w dniu wyborów:
1)
osobę, która przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania, dołączając zaświadczenie do spisu,
2)
osobę nie wpisaną do spisu, jeżeli posiada ona ważny polski paszport i udokumentuje zamieszkiwanie za granicą.
§  12.
W rozumieniu uchwały konsulem jest kierownik urzędu konsularnego, a w razie braku w danym państwie takiego urzędu - wyznaczona przez Ministra Spraw Zagranicznych osoba wykonująca funkcję konsula.
§  13.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale w zakresie sporządzania spisu stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 3 ust. 2.
§  14.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 38, poz. 394).
§  15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.46.453

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 22/07/1997
Data ogłoszenia: 29/07/1997
Data wejścia w życie: 29/07/1997