Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 15 maja 1997 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnych.

Na podstawie art. 84 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnych (Monitor Polski Nr 32, poz. 229, z 1994 r. Nr 16, poz. 119 i z 1996 r. Nr 45, poz. 438) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Od kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami pobiera się opłatę za sprawdzenie ich teoretycznych i praktycznych kwalifikacji, zwaną dalej «opłatą egzaminacyjną», w wysokości określonej w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Lp. Rodzaj uprawnień Opłaty egzaminacyjne (zł)
za część teoretyczną za część praktyczną
1 2 3 4
1 kategoria A prawa jazdy 36 34
2 kategoria B lub T prawa jazdy 36 44
3 kategoria C, D lub trolejbusowa prawa jazdy 36 49
4 pozwolenie na prowadzenie tramwajów, karta rowerowa, motorowerowa lub woźnicy 32 30*)

*) Nie dotyczy karty woźnicy."

2)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie jednego z rodzajów uprawnień określonych w tabeli nr 1 członkom komisji weryfikacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Lp. Pełniona funkcja Wynagrodzenie (zł)
za część teoretyczną za część praktyczną
1 2 3 4
1 przewodniczący komisji weryfikacyjnej 4 5
2 członek komisji weryfikacyjnej powołanej przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 3,8 4,6
3 sekretarz komisji weryfikacyjnej powołanej przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 2
4 członek komisji weryfikacyjnej powołanej przez wojewodę 3 4*)

*) Nie dotyczy karty woźnicy."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.31.297

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnych.
Data aktu: 15/05/1997
Data ogłoszenia: 23/05/1997
Data wejścia w życie: 07/06/1997