Nadanie statutu Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 14 stycznia 1997 r.
w sprawie nadania statutu Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą (Dz. U. Nr 124, poz. 584) zarządza się, co następuje:
§  1.
Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT CENTRALNEGO INSPEKTORATU STANDARYZACJI

§  1.
1.
Centralny Inspektorat Standaryzacji, zwany dalej "Inspektoratem", działa na podstawie ustawy z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą (Dz. U. Nr 124, poz. 584) oraz niniejszego statutu.
2.
Inspektorat może używać skrótu nazwy w brzmieniu: "CIS". W stosunkach z zagranicą Inspektorat może posługiwać się angielskim odpowiednikiem nazwy w brzmieniu: "AGRICULTURAL AND FOOD QUALITY INSPECTION".
§  2.
Inspektoratem kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch wicedyrektorów.
§  3.
Siedzibą Inspektoratu jest miasto stołeczne Warszawa.
§  4. 1
W skład Inspektoratu wchodzą:
1)
Wydział Nadzoru,
2)
Wydział Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,
3)
Wydział Administracji i Informatyki,
4)
Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr,
5)
Wydział Finansowo-Księgowy,
6)
Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego,
7)
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
8)
Laboratorium w Gdyni,
9)
Laboratorium w Poznaniu,
9a) 2
Laboratorium w Białej Podlaskiej,
10)
Ekspozytura w Białej Podlaskiej,
11)
Ekspozytura w Białymstoku,
12)
Ekspozytura w Gdyni,
13)
Ekspozytura w Krakowie,
14)
Ekspozytura w Lublinie,
15)
Ekspozytura w Muszynie,
16)
Ekspozytura w Poznaniu,
17)
Ekspozytura w Rzepinie,
18)
Ekspozytura w Rzeszowie,
19)
Ekspozytura w Suwałkach,
20)
Ekspozytura w Szczecinie,
21)
Ekspozytura w Toruniu,
22)
Ekspozytura w Warszawie,
23)
Ekspozytura we Wrocławiu,
24)
Ekspozytura w Zebrzydowicach.
§  5.
1.
W skład ekspozytur mogą wchodzić graniczne lub terenowe punkty kontroli standaryzacyjnej.
2.
W skład laboratoriów mogą wchodzić pracownie i działy.
§  6.
Zakres zadań wicedyrektorów oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Inspektoratu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.
§  7.
Dyrektor Inspektoratu może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze, określając zakres ich działania i tryb pracy.
1 § 4 statutu zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 26 listopada 1998 r. (M.P.98.43.614) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 1998 r.
2 § 4 pkt 9a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.Urz.MRiRW.02.8.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 kwietnia 2002 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021