Sposób sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 kwietnia 1997 r.
w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 132, poz. 640) i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) Państwowa Komisja Wyborcza po porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych uchwala, co następuje:
§  1.
Spis osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487), zwany dalej spisem, dla obwodu głosowania utworzonego za granicą sporządza i aktualizuje konsul właściwy ze względu na miejsce pobytu uprawnionych.
§  2.
1.
Do spisu wpisuje się osoby uprawnione do udziału w referendum, przebywające za granicą i posiadające ważne polskie paszporty, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez te osoby.
2.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być wniesione ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub teleksem najpóźniej 3 dnia przed dniem głosowania. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.
3.
Spis jest aktualizowany przez dokonywanie odpowiednich uzupełnień lub skreśleń.
§  3.
1.
Spis sporządza się w 2 egzemplarzach oddzielnie dla każdego obwodu głosowania. Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu konsul, na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum konstytucyjnego, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wydając zaświadczenie konsul skreśla wyborcę ze spisu, zamieszczając w nim adnotację "zaświadczenie".
2.
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 1996 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum (Monitor Polski Nr 3, poz. 34).
§  4.
1.
Spis sporządza się na formularzu, którego wzór określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 3 ust. 2.
2.
Spis sporządza się zgodnie z rubrykami formularza, z tym że w rubryce "miejsce zamieszkania" w stosunku do pracowników polskich placówek za granicą i ich rodzin podaje się "Ambasada (Konsulat) Rzeczypospolitej Polskiej w ................", w stosunku do innych osób przebywających czasowo za granicą wpisuje się adres stałego zamieszkania osoby uprawnionej w kraju, w odniesieniu zaś do osób zamieszkałych za granicą wpisuje się ich aktualny adres.
3.
Spis sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk.
§  5.
Formularz spisu zapisuje się dwustronnie.
§  6.
1.
Spis sporządza się pismem maszynowym lub pismem ręcznym - atramentem lub długopisem.
2.
Każdy arkusz powinien być opatrzony pieczęcią urzędową placówki i podpisany przez konsula.
§  7.
Konsul przekazuje jeden egzemplarz spisu przewodniczącemu obwodowej komisji do spraw referendum najpóźniej w przeddzień referendum konstytucyjnego; drugi egzemplarz przechowuje u siebie.
§  8.
1.
Konsul powiadamia osoby uprawnione o sporządzeniu spisu oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia w sposób zwyczajowo przyjęty.
2.
Podczas udostępnienia spisu do publicznego wglądu każda osoba uprawniona może żądać sprawdzenia prawidłowości sporządzenia spisu w odniesieniu do siebie oraz innych osób. Sprawdzenia można dokonywać także telefonicznie.
§  9.
1.
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu wnosi się do konsula, który sporządził spis.
2.
Konsul rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty jej wniesienia.
§  10.
1.
W wyniku rozpatrzenia reklamacji konsul może:
1)
uzupełnić lub sprostować spis,
2)
skreślić ze spisu osobę, której reklamacja dotyczy, doręczając jej decyzję wraz z uzasadnieniem,
3)
pozostawić reklamację bez uwzględnienia, doręczając reklamującemu decyzję wraz z uzasadnieniem.
2.
Decyzje konsula w sprawach reklamacji są ostateczne.
§  11.
Zgłoszone w czasie udostępniania do publicznego wglądu spisu oczywiste błędy w danych dotyczących osób uprawnionych prostuje się bezpośrednio w spisie.
§  12.
Obwodowa komisja do spraw referendum dopisuje do spisu w dniu referendum konstytucyjnego:
1)
osobę, która przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania, dołączając zaświadczenie do spisu,
2)
osobę nie wpisaną do spisu, jeżeli posiada ona ważny paszport polski i udokumentuje zamieszkiwanie za granicą.
§  13.
W rozumieniu uchwały konsulem jest kierownik urzędu konsularnego, a w razie braku w danym państwie takiego urzędu - wyznaczona przez Ministra Spraw Zagranicznych osoba wykonująca funkcję konsula.
§  14.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale w zakresie sporządzania spisu stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 3 ust. 2.
§  15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.24.233

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Sposób sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 14/04/1997
Data ogłoszenia: 23/04/1997
Data wejścia w życie: 23/04/1997