Obowiązki sprawozdawcze.

ZARZĄDZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 30 stycznia 1997 r.
w sprawie obowiązków sprawozdawczych.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 i z 1996 r. Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się obowiązek przekazywania danych statystycznych w formie sprawozdań na formularzach:
1)
ST-1 - meldunek statystyczny o podstawowych danych w zakresie świadczeń pieniężnych z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych,
2)
ST-2 - sprawozdanie z wypłat świadczeń pieniężnych z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych,

według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

§  2.
Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy:
1)
Dyrekcji Generalnej PKP,
2)
Ministerstwa Obrony Narodowej,
3)
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
4)
Ministerstwa Sprawiedliwości,
5)
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  3.
1.
Sprawozdania statystyczne przekazuje się do Departamentu Statystyki, Analiz i Prognoz Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminach:
1)
do czwartego dnia roboczego każdego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym: teleksem, telekopiarką lub telefonicznie - sporządzone na formularzu ST-1,
2)
do dnia 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października 1997 r. i 10 stycznia 1998 r. - sporządzone na formularzu ST-2.
2.
Meldunki statystyczne z danymi począwszy od dnia 1 stycznia 1997 r. przekazuje się zgodnie z terminami podanymi w ust. 1 pkt 1.
3.
Sprawozdania ST-2 z danymi począwszy od dnia 1 stycznia 1997 r. przekazuje się zgodnie z terminami podanymi w ust. 1 pkt 2.
§  4.
Traci moc zarządzenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych (Monitor Polski Nr 19, poz. 232).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ST-1

Meldunek statystyczny o podstawowych danych w zakresie świadczeń pieniężnych z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych za miesiąc ................................ 199... r.

(pominięty)

Objaśnienia do formularza ST-1

1. Meldunek ST-1 należy przekazywać do Departamentu Statystyki, Analiz i Prognoz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych telekopiarką - nr 40-12-52 lub telefonicznie - numery telefonów: 623-34-19, 623-34-20, 623-34-33.

2. Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości i Dyrekcja Generalna PKP wypełniają wiersze od 01 do 48. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypełnia wiersze od 10 do 12 i od 35 do 48.

3. W pozycjach kwotowych dotyczących emerytur i rent należy wykazywać kwoty świadczeń należnych brutto (bez zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych).

Kwota brutto świadczeń emerytalno-rentowych jest to suma wysokości świadczeń, wraz z dodatkami (pielęgnacyjnymi świadczeniobiorcy, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie i dla 100-latka), przed potrąceniami i zmniejszeniami z tytułu osiągania dochodu.

4. Przez liczbę osób pobierających zasiłek rodzinny należy rozumieć liczbę emerytów i rencistów, którym przy świadczeniach wypłacane są te zasiłki w danym miesiącu.

5. W wierszach 35 i 36 dotyczących dodatków kombatanckich należy wykazywać również świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego wypłacane kwartalnie.

6. Przez liczbę osób pobierających ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie i świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego oraz świadczenia dla osób deportowanych należy rozumieć liczbę dokonanych wypłat ryczałtów energetycznych i wyżej wymienionych świadczeń pieniężnych w danym miesiącu.

7. W wierszach 39 i 40 należy wykazywać liczbę i kwotę dodatków przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu (ustawa z dnia 2 września 1994 r. - Dz. U. Nr 111, poz. 537 i z 1995 r. Nr 138, poz. 681).

8. W wierszach 41 i 42 należy wykazywać świadczenia pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ustawa z dnia 31 maja 1996 r. - Dz. U. Nr 87, poz. 395).

9. Kwoty należy wykazywać w złotych i w groszach. W przypadku wystąpienia tylko pełnych złotych, w pozycji "grosze" należy wpisać dwa zera.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ST-2

Sprawozdanie z wypłat świadczeń pieniężnych z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych za kwartał ............... 199 ...... r.

(pominięty)

Objaśnienia do formularza ST-2

1. W sprawozdaniu w działach 2, 4, 4A, 4B, 7 należy wykazywać kwoty należnych świadczeń brutto, wraz z dodatkami pielęgnacyjnymi świadczeniobiorcy i dla sierot zupełnych, ale bez świadczeń pozaubezpieczeniowych, tj.: bez zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, bez dodatków kombatanckich, ryczałtów energetycznych, dodatków dla żołnierzy górników, świadczeń dla deportowanych do pracy oraz bez odsetek.

Dział 5 zawiera kwoty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dział 6 zawiera wyodrębnione z działu 4 kwoty dodatków pielęgnacyjnych dla świadczeniobiorcy i dodatki dla sierot zupełnych.

2. Kwoty potrąceń i zmniejszeń mieszczą się w kwocie świadczenia należnego, a w związku z tym kwota świadczeń pomniejszona o potrącenia i zmniejszenia wykazane w rubr. 6 działu 4 umożliwi uzyskanie kwoty do wypłaty brutto (rubr. 7).

Uwaga:

Zmniejszenia emerytur i rent w związku z osiąganiem dochodu powiększają kwotę potrąceń nie przekazywanych.

3. Dział 2 dotyczy rent inwalidzkich w podziale na grupy.

O kwalifikacji do poszczególnych grup decyduje grupa inwalidów, jaką posiada świadczeniobiorca w związku z pobieraniem renty inwalidzkiej.

4. W dziale 3 w wierszu 07 należy wykazywać liczbę i kwotę dodatków przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu (ustawa z dnia 2 września 1994 r. - Dz. U. Nr 111, poz. 537 i z 1995 r. Nr 138, poz. 681).

5. W dziale 3 w wierszach 08 i 09 należy wykazywać świadczenia pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ustawa z dnia 31 maja 1996 r. - Dz. U. Nr 87, poz. 395).

6. Pod symbolami występującymi w dziale 4 należy rozumieć:

I - renta inwalidzka wypłacana na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, łącznie z rentami inwalidzkimi dla stypendystów sportowych, oraz renta inwalidzka wypłacana przez organy rentowe Dyrekcji Generalnej PKP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości,

PP - renta inwalidzka z tytułu wypadku przy pracy oraz z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, wypłacana na podstawie ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

PD - renta inwalidzka z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypłacana na podstawie ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

PC - renta inwalidzka z tytułu choroby zawodowej, wypłacana na podstawie ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

WZIW - renta inwalidy wojennego wypłacana na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

ZIW - renta inwalidy wojskowego (bez związku ze służbą wojskową), wypłacana na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

ZIWS - renta inwalidy wojskowego (w związku ze służbą wojskową), wypłacana na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

OZIW - renta inwalidy poobozowego, wypłacana na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

ZIWG - renta inwalidzka przyznana na podstawie ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.

7. Działy 4A i 4B wypełnia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dział 4A wypełniany jest dla świadczeń z pozarolniczego systemu ubezpieczeń pobieranych w zbiegu ze świadczeniami rolniczymi.

Dział 4B wypełniany jest dla świadczeń emerytalno-rentowych, wypłacanych na podstawie art. 25 ust. 4 w związku z art. 25 ust. 2 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

8. Przez liczbę osób pobierających zasiłek rodzinny (dział 5, kol. 1) należy rozumieć liczbę emerytów i rencistów, którym przy świadczeniach wypłacane są te zasiłki w danym kwartale.

W przypadku gdy występuje tylko wyrównawcza wypłata zasiłku, to liczbę osób pobierających zasiłek określa liczba osób, którym wypłacono wyrównanie.

Przez liczbę zasiłków (dział 5, kol. 2) należy rozumieć odpowiednio liczbę wypłaconych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych.

9. W dziale 7 należy wykazywać osoby, którym organ rentowy po raz pierwszy przyznał świadczenie.

10. W dziale 8 należy wykazywać informacje na temat zmniejszeń i zawieszeń emerytur i rent finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu przekroczenia granicznej kwoty dochodu (art. 24 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz. U. Nr 104, poz. 450 z późniejszymi zmianami) oraz nadpłat i wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych z tym problemem związanych.

11. Kwoty należy wykazywać w złotych i w groszach. W przypadku wystąpienia tylko pełnych złotych, w pozycji "grosze" należy wpisać dwa zera.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021