Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wzoru ogłoszenia o organizacji przetargu nieograniczonego oraz dodatkowych informacji, które muszą być zawarte w ogłoszeniu.

M.P.96.27.292
ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
z dnia 24 kwietnia 1996 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru ogłoszenia o organizacji przetargu nieograniczonego oraz dodatkowych informacji, które muszą być zawarte w ogłoszeniu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645 oraz z 1995 r. Nr 99, poz. 488) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wzoru ogłoszenia o organizacji przetargu nieograniczonego oraz dodatkowych informacji, które muszą być zawarte w ogłoszeniu (Monitor Polski z 1995 r. Nr 1, poz. 13), wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Ogłoszenie o organizacji przetargu nieograniczonego zawierające informacje określone we wzorze, o którym mowa w § 1, zamieszcza się w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.";

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. Ogłoszenie o organizacji przetargu nieograniczonego, publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, zawiera następujące informacje:

1) nazwę i adres zamawiającego,

2) ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw lub usług, a w odniesieniu do robót budowlanych - rodzaj, zakres i lokalizację budowy,

3) pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia publicznego,

4) informację o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców,

5) oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych,

6) określenie sposobu uzyskania formularza zawierającego specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a także cenę formularza, jeżeli jego udostępnienie jest odpłatne,

7) miejsce i termin składania ofert,

8) miejsce i termin otwarcia ofert,

9) kwotę wadium,

10) imię i nazwisko pracownika zamawiającego, uprawnionego do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami.";

3) w załączniku do zarządzenia w pkt 4 instrukcji wypełniania:
a) skreśla się wyrazy "Pole wypełnia się określając formę wadium wybraną spośród form wymienionych w art. 41 ust. 2 ustawy.",
b) spójnik "i" przed wyrazem "wekslach" zastępuje je się spójnikiem "lub".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1996.27.292

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wzoru ogłoszenia o organizacji przetargu nieograniczonego oraz dodatkowych informacji, które muszą być zawarte w ogłoszeniu.
Data aktu: 24/04/1996
Data ogłoszenia: 30/04/1996
Data wejścia w życie: 30/04/1996