Przekazywanie na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez instytucje państwowe, podmioty gospodarcze i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze i społeczne.

M.P.90.46.349
UCHWAŁA Nr 184
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 1990 r.
w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez instytucje państwowe, podmioty gospodarcze i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze i społeczne.
Na podstawie art. 220 ust. 2 i art. 221 oraz w związku z art. 16 ust. 5, art. 222 ust. 1 i art. 253 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178 oraz z 1990 r. Nr 30, poz. 179, Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 319 i Nr 78, poz. 462) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny instytucje państwowe, podmioty gospodarcze będące jednostkami państwowymi lub spółdzielczymi i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne, zwane dalej "posiadaczami", są obowiązane do przekazania znajdujących się w ich posiadaniu środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń, wraz z niezbędnym wyposażeniem, na rzecz sił zbrojnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.
2. Przekazanie środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń, o których mowa w ust. 1, następuje również w razie wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, jeżeli organ wprowadzający taki stan nie postanowi inaczej.
3. Przekazanie środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń w wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na czas nie oznaczony.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do jednostek organizacyjnych służących bezpośrednio działalności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministerstw i urzędów wojewódzkich oraz do jednostek organizacyjnych podległych Ministrom: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Łączności.
§  2.
1. W czasie pokoju posiadacze mogą być wzywani do próbnego dostarczenia albo, na podstawie decyzji Komitetu Obrony Kraju, do przekazania na czas oznaczony środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń - w określonym terminie i miejscu, na rzecz sił zbrojnych lub państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.
2. Liczbę środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń podlegających przekazaniu na czas oznaczony, a także czas trwania tego przekazania - określa Komitet Obrony Kraju.
§  3. Przekazaniu podlegają produkowane seryjnie:
1) środki transportowe:
a) pojazdy samochodowe i inne pojazdy silnikowe, przyczepy i naczepy wszelkich rodzajów i typów, zwane dalej "pojazdami samochodowymi", bez względu na to, czy są dopuszczone, czy też nie są dopuszczone do ruchu na drogach publicznych,
b) tabor kolejowy,
c) statki powietrzne,
d) jednostki taboru pływającego (morskie i żeglugi śródlądowej, wszystkich rodzajów i marek),
2) narzędzia stanowiące wyposażenie stacji oraz warsztatów napraw środków transportowych i maszyn,
3) maszyny przeznaczone do róbót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych, zwane dalej "maszynami",
4) urządzenia do napraw i obsługi oraz eksploatacji środków transportowych i maszyn, jak również sanitarne wewnętrzne urządzenia adaptacyjne do autobusów (furgonów), służące zwłaszcza do przewozu rannych, zwane dalej "urządzeniami".
§  4.
1. W rozumieniu przepisów uchwały "państwowymi jednostkami organizacyjnymi" wykonującymi zadania na potrzeby obrony państwa są:
1) jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz jednostki przewidziane do militaryzacji podlegające przydzieleniu siłom zbrojnym, zwane dalej "jednostkami MON",
2) jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz jednostki przewidziane do militaryzacji podlegające przydzieleniu lub podporządkowaniu temu ministrowi, zwane dalej "jednostkami MSW",
3) jednostki organizacyjne specjalnie tworzone do wykonania zadań szczególnie ważnych z punktu widzenia obronności państwa, jego bezpieczeństwa i porządku publicznego, obejmowane militaryzacją, do których w czasie pokoju nadaje się przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, zwane dalej "jednostkami przewidzianymi do militaryzacji",
4) jednostki organizacyjne skoncentrowanego transportu samochodowego i lotniczego, zwane dalej "jednostkami skoncentrowanymi".
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o "ustawie", oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r, Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178 oraz z 1990 r. Nr 30, poz. 179, Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 319 i Nr 78, poz. 462).
Rozdział  2

Zasady ustalania rodzajów i liczby pojazdów samochodowych, narzędzi, maszyn i urządzeń podlegających przekazaniu

§  5.
1. Rodzaj oraz liczba pojazdów samochodowych, narzędzi, maszyn i urządzeń podlegających przekazaniu na rzecz sił zbrojnych wynikają z ich potrzeb mobilizacyjnych, a przeznaczonych na uzupełnienie jednostek MON, jednostek MSW i jednostek przewidzianych do militaryzacji - z ich potrzeb etatowych.
2. Przekazaniu podlegają pojazdy samochodowe, narzędzia, maszyny i urządzenia określonych odrębnie przez organy wojskowe, upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej, rodzajów, marek i typów; w tym samym trybie mogą być określone - w ramach przygotowania do specyficznych potrzeb eksploatacyjnych w wojsku - dodatkowe wymagania dotyczące ich stanu technicznego.
3. W razie potrzeby powstałej w wyniku poniesionych strat w chwili wybuchu konfliktu zbrojnego, Minister Obrony Narodowej może zarządzić przekazanie na rzecz sił zbrojnych - niezależnie od liczby pojazdów samochodowych, narzędzi, maszyn i urządzeń ustalonych w trybie określonym w ust. 1 - dodatkowej liczby tych pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń w granicach do 10% ogólnych zasobów w każdym rodzaju, pozostałych w gospodarce narodowej po uzupełnieniu potrzeb mobilizacyjnych sił zbrojnych, jednostek MON i jednostek MSW.
§  6.
1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny pojazdy samochodowe nie przeznaczone na potrzeby sił zbrojnych, jednostek MON, jednostek MSW oraz jednostek przewidzianych do militaryzacji podlegają przekazaniu jednostkom skoncentrowanym.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do samochodów pożarniczych i sanitarnych oraz pojazdów samochodowych zaliczonych - na zasadach określonych przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej - do zakładowego transportu technologicznego, specjalizowanego i administracyjno-gospodarczego, zwanego dalej "transportem zakładowym".
3. Potrzeby formacji obrony cywilnej i jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji innych niż wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1-3, w zakresie pojazdów samochodowych, narzędzi, maszyn i urządzeń, są zaspokajane przez jednostki skoncentrowane w ramach przekazanych im środków oraz przez transport zakładowy.
§  7.
1. W przypadkach określonych w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2 ust. 1 posiadacze są obowiązani przekazać pojazdy samochodowe, narzędzia, maszyny i urządzenia sprawne technicznie wraz z przedmiotami indywidualnego wyposażenia, z zapasem materiałów eksploatacyjnych i technicznych, części zamiennych niezbędnych do wykonania napraw bieżących, z dokumentami rejestracyjnymi i innymi dokumentami ich dotyczącymi oraz wyposażeniem dodatkowym.
2. Szczegółowy wykaz rodzajów i ilości przedmiotów indywidualnego wyposażenia, zapasów materiałów eksploatacyjnych i technicznych, części zamiennych, dokumenty i wyposażenie dodatkowe, o których mowa w ust. 1, są określane odrębnie przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami oraz wojewodami, którym będą podlegać jednostki zmilitaryzowane.
§  8.
1. Minister Obrony Narodowej i Minister Spraw Wewnętrznych, jak również ministrowie i wojewodowie oraz inne podmioty, które nadzorują albo są odpowiedzialne za tworzenie jednostek przewidzianych do militaryzacji, ustalają organy upoważnione do zgłaszania zapotrzebowań dotyczących przekazania odpowiednich rodzajów oraz liczby pojazdów samochodowych, narzędzi, maszyn i urządzeń na rzecz jednostek sił zbrojnych, jednostek MON, jednostek MSW oraz jednostek przewidzianych do militaryzacji.
2. Wojskowi komendanci uzupełnień określają zadania poszczególnych posiadaczy na podstawie zapotrzebowań, o których mowa w ust. 1.
Rozdział  3

Zasady ustalania rodzajów i liczby taboru kolejowego, statków powietrznych oraz jednostek taboru pływającego podlegających przekazaniu

§  9.
1. Rodzaje i liczba taboru kolejowego, statków powietrznych oraz taboru pływającego, podlegających przekazaniu na rzecz sił zbrojnych, wynikają z ich potrzeb mobilizacyjnych, a przeznaczonych na uzupełnienie jednostek MON, jednostek MSW oraz jednostek przewidzianych do militaryzacji - z ich potrzeb etatowych.
2. Przekazaniu podlegają również niezbędne urządzenia związane z eksploatacją taboru kolejowego, statków powietrznych oraz jednostek taboru pływającego.
3. Szczegółowy wykaz rodzajów, marek i typów oraz wymagania dotyczące stanu technicznego taboru kolejowego, statków powietrznych i jednostek taboru pływającego, podlegających przekazaniu, są określane odrębnie przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami oraz wojewodami, którym będą podlegać jednostki zmilitaryzowane.
§  10. Minister Obrony Narodowej, w uzgodnieniu z Ministrami: Transportu i Gospodarki Morskiej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Przemysłu, określa szczegółowo sposób przekazywania taboru kolejowego, statków powietrznych, jednostek taboru pływającego, wraz z przedmiotami indywidualnego wyposażenia, zapasem materiałów eksploatacyjnych i technicznych oraz częściami zamiennymi i dokumentami, jak również niezbędnych urządzeń, o których mowa w § 9 ust. 2.
§  11.
1. Statki powietrzne nie podlegające przekazaniu na rzecz sił zbrojnych, jednostek MON, jednostek MSW oraz jednostek przewidzianych do militaryzacji podlegają przekazaniu jednostkom skoncentrowanym.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do statków powietrznych sanitarnych.
Rozdział  4

Zasady przygotowania przez posiadaczy środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przewidzianych do przekazania

§  12. Posiadacze środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przewidzianych do przekazania są obowiązani:
1) prowadzić prace organizacyjne i techniczne związane z przygotowaniem środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń do przekazania,
2) utrzymywać te środki transportowe, narzędzia, maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym, zapewniającym sprawność eksploatacyjną i gotowość do przekazania w każdym czasie.
§  13.
1. Posiadacze, niezależnie od zadań wynikających z § 12, są również obowiązani do:
1) przygotowania - na zasadach uzgodnionych z odbiorcami, o których mowa w § 4 ust. 1 - środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń do specyficznych potrzeb eksploatacyjnych jednostek sił zbrojnych, jednostek MON i jednostek MSW,
2) gromadzenia (łącznie z nabyciem), przechowywania i konserwacji przedmiotów indywidualnego wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i technicznych, części zamiennych, wyposażenia dodatkowego do dostosowania środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń, zgodnie ze specyficznymi potrzebami eksploatacyjnymi w wojsku.
2. W czasie pokoju posiadaczom mogą być przekazane w depozyt przez siły zbrojne - w trybie określonym przez Ministra Obrony Narodowej - wyposażenie oraz sprzęt niezbędny do dostosowania środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń zgodnie ze specyficznymi potrzebami eksploatacyjnymi w wojsku.
3. Wojewodowie, opierając się na odpowiedniej ewidencji, oraz posiadacze środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń są obowiązani do informowania właściwych organów wojskowych o stanie posiadania tych środków, narzędzi, maszyn i urządzeń, na zasadach określonych przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 3, zebrane przez organy wojskowe mogą być użytkowane tylko do celów przewidzianych w niniejszej uchwale.
§  14. O przebudowie lub przerobieniu środków transportowych, maszyn i urządzeń przewidzianych do przekazania - w sposób zmieniający ich przeznaczenie albo istotne cechy konstrukcyjne - posiadacze powiadamiają:
1) w stosunku do pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń - właściwego wojskowego komendanta uzupełnień,
2) w stosunku do taboru kolejowego, statków powietrznych oraz jednostek taboru pływającego - właściwy organ wojskowy wskazany przez Ministra Obrony Narodowej.
Rozdział  5

Tryb przeznaczania oraz przekazywania i przyjmowania środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń

§  15.
1. Przeznaczenie środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń do przekazania na potrzeby obrony państwa następuje w drodze wydania ich posiadaczom przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień dokumentu, zwanego dalej "kartą przeznaczenia".
2. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny obowiązek przekazania środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń może być podany do wiadomości również w drodze obwieszczenia lub w innej formie, w szczególności za pomocą środków masowego przekazu.
§  16. Karty przeznaczenia wystawiają i doręczają posiadaczom wojskowe komendy uzupełnień, właściwe:
1) w odniesieniu do pojazdów samochodowych - według miejsca ich rejestracji,
2) w odniesieniu do narzędzi, maszyn i urządzeń, taboru kolejowego, statków powietrznych oraz jednostek taboru pływającego - według siedziby ich posiadacza.
§  17. Karta przeznaczenia może być wydana na pojedynczy środek transportowy, narzędzie, maszynę lub urządzenie albo zbiorczo na określone rodzaje środków transportowych, narzędzi, maszyn lub urządzeń.
§  18. Posiadacz z chwilą otrzymania karty przeznaczenia lub wezwania go w inny sposób do przekazania środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń (§ 15 ust. 2) jest obowiązany:
1) niezwłocznie podjąć czynności związane z przygotowaniem tych środków, narzędzi, maszyn i urządzeń do przekazania,
2) przekazać - w terminie i miejscu określonym w karcie przeznaczenia - przygotowane środki transportowe, narzędzia i maszyny wraz z przedmiotami, materiałami, częściami, dokumentami oraz wyposażeniem, o którym mowa w § 7,
3) przekazać właściwym organom niezbędne urządzenia związane z eksploatacją taboru kolejowego, statków powietrznych i jednostek taboru pływającego (§ 9 ust. 2).
§  19.
1. Właściwymi do przyjęcia środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń są osoby upoważnione przez dowódców jednostek sił zbrojnych lub kierowników państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa, na których rzecz mają być one przekazane, albo osoby upoważnione przez szefów wojewódzkich sztabów wojskowych lub wojskowych komendantów uzupełnień.
2. Organ przyjmujący środki transportowe, narzędzia, maszyny i urządzenia zbiorczo poświadcza posiadaczowi ich przekazanie (odbiór); w uzasadnionych wypadkach poświadczenie przekazania może określać stan techniczny, procentowy stopień zużycia danego środka, narzędzia, maszyny lub urządzenia oraz wartość szacunkową.
Rozdział  6

Uprawnienia i obowiązki organów w zakresie prowadzenia prac związanych z przekazaniem środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń

§  20.
1. Nadzór i kontrolę wykonywania przez posiadaczy prac przygotowawczych do przekazania środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń sprawują:
1) organy wyznaczone przez ministrów,
2) organy wyznaczone przez wojewodów.
2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do posiadaczy środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń, podlegających przekazaniu na potrzeby sił zbrojnych i jednostek MON, mogą również wykonywać żołnierze upoważnieni przez dowódców okręgów wojskowych, szefów wojewódzkich sztabów wojskowych lub wojskowych komendantów uzupełnień albo przez inne organy wojskowe wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.
§  21. Informacje o zamierzeniach w zakresie zbywania lub kasacji środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń, uprzednio zaplanowanych do przekazania na potrzeby obrony państwa, powinny być niezwłocznie przekazywane organom wojskowym, o których mowa w § 14, przez posiadaczy tych środków.
§  22.
1. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustala, w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych - na wypadek ogłoszenia mobilizacji i na czas wojny - potrzeby w zakresie podlegających przekazaniu sanitarnych wewnętrznych urządzeń adaptacyjnych do autobusów (furgonów), stanowiących specjalistyczne wyposażenie indywidualne tych pojazdów.
2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej zleca podmiotom gospodarczym, w stosunku do których pełni funkcję organu założycielskiego, przechowywanie, ochronę i konserwację urządzeń adaptacyjnych w ilościach i miejscach uzgodnionych z Ministrami: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
Rozdział  7

Próbne dostarczenie oraz przekazanie na czas oznaczony środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń

§  23.
1. Próbne dostarczenie środków transportowych, maszyn i urządzeń polega na dostarczeniu ich w określonym terminie i w wyznaczonym miejscu - bez dokonywania przekazania (odbioru) - w celu sprawdzenia przygotowań organizacyjnych i technicznych posiadaczy do przekazania tego sprzętu, w tym również jego wyposażenia, i dostosowania do określonych potrzeb; sprawdzenie przygotowania do przekazania narzędzi, o których mowa w uchwale, odbywa się w trybie określonym w § 20.
2. Przekazanie na czas oznaczony środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń polega na dostarczeniu ich w wyznaczonym terminie i miejscu, w celu wykonania określonych zadań na potrzeby obrony państwa.
3. Przepis § 19 stosuje się odpowiednio.
§  24. Wezwanie posiadaczy do próbnego dostarczenia lub przekazania na czas oznaczony środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń następuje za pomocą nakazów dostarczenia albo w inny sposób określony przez Ministra Obrony Narodowej; przepisy § 16 i 17 stosuje się odpowiednio.
§  25.
1. Próbne dostarczenie lub przekazanie na czas oznaczony pojazdów samochodowych, narzędzi, maszyn i urządzeń zarządzają:
1) Minister Obrony Narodowej - w stosunku do posiadaczy pojazdów samochodowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przewidzianych do przekazania siłom zbrojnym i jednostkom MON,
2) Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej - w stosunku do posiadaczy pojazdów samochodowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przewidzianych do przekazania jednostkom wojskowym jemu podległym i jednostkom MSW,
3) minister lub wojewoda odpowiedzialny za tworzenie jednostek przewidzianych do militaryzacji, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej - w stosunku do posiadaczy pojazdów samochodowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przewidzianych do przekazania tym jednostkom,
4) Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej - w stosunku do posiadaczy pojazdów samochodowych przewidzianych do przekazania jednostkom skoncentrowanym.
2. Próbne dostarczenie taboru kolejowego, statków powietrznych i jednostek taboru pływającego zarządza Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami lub wojewodami, którym podlegają państwowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania na potrzeby obrony państwa, przyjmujące te środki transportowe.
Rozdział  8

Zwrot środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przekazywanych na potrzeby obrony państwa

§  26.
1. Czynności związane z próbnym dostarczeniem środków transportowych, maszyn i urządzeń powinny zostać zakończone w ciągu 24 godzin od chwili ich dostarczenia przez posiadacza.
2. Środki transportowe, narzędzia, maszyny i urządzenia, przekazane na potrzeby obrony państwa na czas oznaczony, podlegają po upływie tego czasu zwrotowi w terminie określonym w nakazie dostarczenia lub innej decyzji o ich przekazaniu albo w oddzielnym zawiadomieniu.
3. Środki transportowe, narzędzia, maszyny i urządzenia, przekazane na potrzeby obrony państwa na czas nie oznaczony, podlegają zwrotowi po ustaniu potrzeby korzystania z nich.
§  27.
1. Zwrot środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń, o których mowa w § 26 ust. 2 i 3, odbywa się:
1) w terminie i miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną, w której władaniu one się znajdują,
2) za poświadczeniem odbioru.
2. Jednostki organizacyjne określone w ust. 1 pkt 1 zawiadamiają posiadaczy o terminie i miejscu zwrotu środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń najpóźniej na dwa dni przed ustalonym terminem zwrotu.
§  28.
1. Środki transportowe, narzędzia, maszyny i urządzenia oraz ich wyposażenie podlegające zwrotowi, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w stopniu czyniącym je niezdatnymi do użytku zgodnie z przeznaczeniem, podlegają zbadaniu pod względem technicznym w celu ustalenia uszkodzeń oraz stopnia zużycia.
2. Jednostka organizacyjna zwracająca środek transportowy, narzędzie, maszynę lub urządzenie, o których mowa w ust. 1, jest obowiązana:
1) sporządzić wraz z posiadaczem odpowiedni protokół stanu technicznego,
2) w wypadku gdy środek transportowy, narzędzie, maszyna lub urządzenie nie może być zwrócone posiadaczowi ze względu na zniszczenie lub zużycie w stopniu wykluczającym celowość przeprowadzenia naprawy - zawiadomić o tym posiadacza w terminie, o którym mowa w § 27 ust. 2, oraz dołączyć do zawiadomienia stosowny protokół.
§  29. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zużycie środka transportowego, narzędzia, maszyny lub urządzenia, przekazywanego na czas nie oznaczony lub oznaczony, przysługuje posiadaczowi odszkodowanie na zasadach i w trybie określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez osoby fizyczne i niektóre osoby prawne oraz odszkodowań w tych sprawach (Dz. U. Nr 80, poz. 469).
Rozdział  9

Przepisy przejściowe i końcowe

§  30.
1. Wydatki (koszty) poniesione przez posiadaczy w związku z wykonaniem obowiązków określonych w § 13 ust. 1 i 2 oraz § 22 są pokrywane na zasadach określonych w przepisach dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych w gospodarce narodowej w ramach wydatków obronnych.
2. W okresie przejściowym, do czasu wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 16 ust. 5 ustawy, wydatki (koszty) poniesione w związku z:
1) przygotowaniem do przekazania środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń na potrzeby eksploatacyjne jednostek, którym mają one być przekazane, oraz przechowywaniem i konserwacją materiałów oraz sprzętu przeznaczonego na ten cel (§ 18),
2) próbnym dostarczeniem oraz przekazaniem na czas oznaczony środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń (§ 23), określone według udokumentowanej wartości sprzedaży usług

- pokrywa się ze środków posiadaczy; wydatki te podlegają refundacji ze środków budżetowych w ramach limitów wydatków obronnych, łącznie z wartością amortyzacji środków trwałych.

3. Limity wydatków obronnych na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, są określane w planie wydatków obronnych na wniosek ministrów i wojewodów, z uwzględnieniem opinii Ministerstwa Obrony Narodowej.
4. Przedmioty indywidualnego wyposażenia, materiały eksploatacyjne i techniczne, części zamienne, wyposażenie dodatkowe oraz materiały i sprzęt, o których mowa w § 13 ust. 2, podlegają wyłączeniu z normatywów zapasów obowiązujących dla podmiotów gospodarczych.
§  31.
1. Informacje, wyjaśnienia, dokumenty i wiadomości dotyczące przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń stanowią tajemnicę państwową.
2. W postępowaniu określonym w niniejszej uchwale mają odpowiednio zastosowanie karty przeznaczenia i nakazy dostarczenia oraz protokoły i poświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów wymienionym w § 29.
§  32. Wykonanie zadań, o których mowa § 22, następuje w trybie art. 58 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201, z 1989 r. Nr 10, poz. 57 i Nr 20, poz. 107 oraz z 1990 r. Nr 17, poz. 99 i Nr 51, poz. 298).
§  33.
1. Traci moc uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 16 października 1969 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania dla potrzeb obrony państwa środków transportowych, maszyn i urządzeń.
2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe ze zmianami wynikającymi z tej uchwały.
§  34. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1991 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1990.46.349

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Przekazywanie na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez instytucje państwowe, podmioty gospodarcze i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze i społeczne.
Data aktu: 28/11/1990
Data ogłoszenia: 07/12/1990
Data wejścia w życie: 01/01/1991