Wymagania, jakim powinien odpowiadać operat wodnoprawny.

M.P.76.6.32
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 26 stycznia 1976 r.
w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać operat wodnoprawny
Na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Operat wodnoprawny, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne, zwany dalej "operatem", sporządza się w formie opisowej i graficznej.
2. Część opisowa operatu zawiera:
1) dane dotyczące zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia,
2) określenie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
b) ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczenia,
c) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych i wodnych,
d) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu szkodliwego oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub wykonania urządzeń wodnych oraz rodzaju urządzeń zapobiegających temu oddziaływaniu,
e) obowiązków zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
3) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
4) wyniki analiz wody dokonanych w zamierzonym miejscu wprowadzenia ścieków w odniesieniu do średniego niskiego przepływu (SNQ) lub przepływu gwarantowanego w danym przekroju wód płynących albo objętości wód stojących,
5) bilans wodny zakładu z określeniem wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe i podziemne,
6) projekt instrukcji gospodarowania wodą.
3. Część graficzna operatu zawiera:
1) plan urządzeń wodnych wykonany na mapie lub szkicu w skali stosowanej przy sporządzaniu planów realizacyjnych z naniesionymi nieruchomościami usytuowanymi w zasięgu szkodliwego oddziaływania zamierzonego sposobu korzystania z wód lub wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni oraz określeniem ich właścicieli,
2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych i koryta wody płynącej usytuowanych w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, wykonane w skali określonej w pkt 1,
3) schemat układu urządzeń pomiarowych, znaków żeglugowych i wodnych,
4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.
§  2.
1. Operatem, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych, jest zatwierdzona dokumentacja geologiczna zawierająca ustalenia zasobów tych wód, odpowiednie dane, o których mowa w § 1, a ponadto:
1) określenie wielkości poboru wody w m3 na godzinę i w m3 na dobę z podaniem bilansu zapotrzebowania wody na okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
2) opis urządzeń służących do poboru wody z określeniem ich wydajności,
3) opis urządzeń tłoczących i uzdatniających wodę,
4) określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji i kontroli poboru wody,
5) plan z naniesieniem:
a) ujęć wód podziemnych znajdujących się na obszarze położonym w odległości dwukrotnie większej od zasięgu oddziaływania ujęcia objętego wnioskiem o wydanie pozwolenia,
b) obiektów budowlanych znajdujących się w zasięgu oddziaływania ujęcia.
2. Operatem, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej w celu odwodnienia obiektu budowlanego za pomocą otworów wiertniczych, jest projekt robót odwadniających.
§  3. Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód śródlądowych do celów rybackich, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w § 1, zawiera:
1) dla stawów:
a) określenie nazwy, powierzchni ewidencyjnej i użytkowej oraz rodzaju połączeń z innymi wodami,
b) dane dotyczące okresów nawadniania i odwadniania,
2) dla wylęgarń:
a) określenie miejsca usytuowania,
b) nazwę użytkowanej wody powierzchniowej,
3) dla rzek, jezior i innych zbiorników:
a) określenie nazwy i powierzchni wody oraz rodzaju połączeń obwodu rybackiego z innymi wodami,
b) oznaczenie granic obwodu rybackiego, obrębów hodowlanych i ochronnych tarlisk, zimowisk oraz miejsc usytuowania sadzy rybackich i przepławek.
§  4. Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na eksploatację urządzeń wodnych, zawiera:
1) dla urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem:
a) dane dotyczące zakładu eksploatującego urządzenia wodne,
b) dokumentację powykonawczą w części dotyczącej zmian wprowadzonych do projektu urządzeń wodnych,
c) dokumenty stwierdzające efekty eksploatacyjne urządzeń wodnych wraz z analizami ścieków po ich oczyszczeniu,
d) określenie wpływu ścieków na odbiornik,
2) dla urządzeń służących do ujmowania wód podziemnych:
a) dane dotyczące zakładu pobierającego wodę,
b) projekt badań hydrogeologicznych lub opinię hydrogeologiczną, jeżeli wydano pozwolenie na pobór wody bez ustalenia jej zasobów,
c) dokumentację powykonawczą w części dotyczącej zmian wprowadzonych do projektu urządzeń.
§  5. Operatem jest projekt urządzeń wodnych albo wyciąg z założeń techniczno-ekonomicznych lub z dokumentacji jednostadiowej inwestycji, jeżeli odpowiada wymaganiom przewidzianym dla operatu.
§  6. Właściwy terenowy organ administracji państwowej może w uzasadnionych wypadkach odstąpić od wymagań określonych w zarządzeniu, jak również może żądać zamieszczenia dodatkowych danych w operacie.
§  7. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  8. Traci moc zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 5 kwietnia 1967 r. w sprawie dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Monitor Polski Nr 22, poz. 106).
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020