Wydanie regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 16 listopada 1973 r.
w sprawie wydania regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".

Na podstawie art. 13 ust. 3 dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 16, poz. 59, z 1956 r. Nr 41, poz. 187 i z 1958 r. Nr 44, poz. 216) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wydaje się regulamin odznaki "Przodujący Kolejarz", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
1.
Traci moc zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 lipca 1964 r. w sprawie wydania regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz" (Monitor Polski z 1964 r. Nr 51, poz. 247, z 1967 r. Nr 37, poz. 180 i z 1969 r. Nr 17, poz. 145).
2.
Do odznaki "Przodujący Kolejarz" nadanej przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ODZNAKI "PRZODUJĄCY KOLEJARZ"

§  1.
1.
Odznaka "Przodujący Kolejarz", zwana dalej "odznaką", jest zaszczytnym wyróżnieniem, nadawanym pracownikom kolejowym za dobre wyniki uzyskane w pracy zawodowej i społecznej, jak również za długoletnią i nienaganną pracę w kolejnictwie.
2.
Odznaka jest dwustopniowa: złota i srebrna.
§  2.
Opis odznaki, jej wzór rysunkowy i wymiary określa załącznik do regulaminu.
§  3.
1.
Odznaka złota może być nadana po dziesięciu, a srebrna po pięciu latach nieprzerwanej i nienagannej pracy w kolejnictwie.
2.
W wypadkach szczególnie uzasadnionych odznaka srebrna może być nadana pracownikowi za zgodą Ministra Komunikacji również po krótszym okresie pracy kolejowej niż określony w ust. 1.
3.
Nadanie odznaki złotej nie może nastąpić przed nadaniem odznaki srebrnej; nie dotyczy to osób, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 lit. b).
§  4.
Odznaka może być również nadana:
1)
za zasługi położone w dziedzinie umacniania współpracy międzynarodowej w zakresie transportu kolejowego - pracownikom komunikacji kolejowej państw obcych,
2)
za zasługi związane z działalnością kolejnictwa:
a)
pracownikom niekolejowym jednostek (komórek) organizacyjnych resortu komunikacji,
b)
osobom spoza resortu komunikacji.
§  5.
1.
W trybie niniejszego regulaminu można też wyróżnić pracowników kolejowych za długoletnią pracę w kolejnictwie.
2.
Przez długoletnią pracę rozumie się przepracowanie co najmniej 25 lat w kolejnictwie.
§  6.
Odznakę złotą nadaje Minister Komunikacji.
§  7.
Odznakę srebrną nadaje Minister Komunikacji bądź upoważniony przez niego zwierzchnik służbowy.
§  8.
Wnioski o nadanie odznaki zgłaszają określeni przez Ministra Komunikacji kierownicy jednostek (komórek) organizacyjnych resortu komunikacji.
§  9.
Wręczenia odznaki dokonuje nadający odznakę bądź osoba przez niego upoważniona.
§  10.
1.
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
2.
Noszenie odznaki na umundurowaniu służbowym jest obowiązkowe.
§  11.
Pracownicy wyróżnieni odznaką korzystają z pierwszeństwa:
1)
w typowaniu do odznaczeń państwowych i innych wyróżnień,
2)
w otrzymaniu awansu,
3)
w typowaniu na szkolenie zawodowe,
4)
w korzystaniu ze świadczeń socjalnych.
§  12.
1.
Utrata odznaki następuje:
1)
w razie skazania pracownika na dodatkową karę utraty praw publicznych,
2)
dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy.
2.
Nadający odznakę (§ 6 i 7) może pozbawić odznaki i unieważnić dokument o jej nadaniu, jeżeli:
1)
nadanie odznaki nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd,
2)
wyróżniony odznaką dopuścił się czynu, wskutek którego jest niegodny odznaki.

Załącznik

OPIS ODZNAKI "PRZODUJĄCY KOLEJARZ", JEJ WZÓR RYSUNKOWY I WYMIARY

Odznakę "Przodujący Kolejarz" stanowi gwiazda pięcioramienna wpisana w koło o średnicy 36 mm, której ramiona długości 7 mm są wklęsłe po bokach z górującym grzbietem w środku.

Pomiędzy ramionami gwiazdy mieści się pięć promieni wypukłych z grzbietami pośrodku. Środkowy promień, najdłuższy, ma zakończenie tępe, pozostałe zaś promienie mają zakończenie ostre.

Ramiona gwiazdy i promienie mają wieniec z liści laurowych, który zamyka koło o średnicy 17 mm. Koło składa się:

1)
z otoku, w którym umieszczony jest napis: "Przodujący Kolejarz" na tle wypełnionym białą emalią, i
2)
ze środka z literami "PRL" na tle wypełnionym czerwoną przezroczystą emalią.

Pod kołem z napisem "Przodujący Kolejarz" umieszczone jest godło kolejnictwa, składające się z koła wagonowego w skrócie perspektywicznym i 2 skrzydełek. Na odwrotnej, stronie odznaki przytwierdzona jest agrafka bądź gwint z nakrętką.

Cała odznaka, w zależności od jej stopnia jest srebrzona bądź złocona, a grzbiety promieni są polerowane.

grafika

Wzór odznaki

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021