Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 grudnia 1972 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 1972 r. w sprawie uznania Związku Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 45, poz. 287) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT STOWARZYSZENIA WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI "ZWIĄZEK OCIEMNIAŁYCH ŻOŁNIERZY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ"

Rozdział  1

Postanowienia ogólne.

§  1.
Związek Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (ZOŻ), zwany dalej "Związkiem", jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i posiada osobowość prawną.
§  2.
Siedzibą władz naczelnych Związku jest m.st. Warszawa.
§  3.
Związek obejmuje swoją działalnością obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  4.
Związek ma prawo zakładania ogniw organizacyjnych według zasad przewidzianych niniejszym statutem.
§  5.
Związek może być członkiem organizacji społecznych krajowych i zagranicznych, których cele i zadania są pokrewne z zadaniami Związku.
§  6.
Związek opiera działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§  7.
Związek może posiadać sztandar oraz używać znaku, odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
§  8.
Związek może wydawać biuletyn informacyjny po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu administracji państwowej.

Rozdział  2

Cele i środki działania.

§  9.
Celem Związku jest:
1)
zrzeszanie ociemniałych żołnierzy dla podnoszenia ich warunków bytowych i kulturalnych oraz włączanie do budowy socjalizmu w naszym kraju,
2)
uczestnictwo w akcjach na rzecz obrony pokoju, w szczególności przez wykazywanie okrucieństw wojennych,
3)
kultywowanie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o niepodległość i sprawiedliwość społeczną.
§  10.
1.
Cele określone w § 9 Związek realizuje w szczególności przez:
1)
prowadzenie rehabilitacji społecznej oraz współdziałanie w rehabilitacji podstawowej i zawodowej,
2)
organizowanie życia kulturalno-oświatowego, rozrywkowego i sportu,
3)
udzielanie pomocy socjalnej ociemniałym żołnierzom oraz ich rodzinom,
4)
udzielanie pomocy prawnej w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i stosunku pracy,
5)
otaczanie opieką wdów i sierot po ociemniałych żołnierzach,
6)
prowadzenie akcji propagandowej na rzecz utrwalania pokoju, budownictwa socjalizmu w naszym kraju, piętnowania okrucieństw wojny i kultywowania tradycji patriotycznych, zwłaszcza dla uświetnienia rocznic narodowych lub przypomnienia dni walk i męczeństwa.
2.
Zadania swe Związek realizuje współdziałając z politycznymi i społecznymi organizacjami Frontu Jedności Narodu, instytucjami państwowymi oraz bratnimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział  3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  11.
1.
Członkowie dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych.
2.
Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski - inwalida wojenny lub wojskowy, żołnierz lub funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej posiadający prawomocny dokument wydany przez właściwą władzę, komisję lekarską wojskową lub cywilną, stwierdzającą utratę wzroku w związku ze służbą.
3.
Członkiem nadzwyczajnym może być obywatel polski: wdowa i rodzice po poległych żołnierzach i po zmarłych wymienionych w ust. 2.
4.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna współpracująca ze Związkiem w realizacji jego zadań statutowych, której godność taką nada Zarząd Główny.
§  12.
Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje zarząd okręgu, a zatwierdza prezydium Zarządu Głównego.
§  13.
1.
Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:
1)
czynnego i biernego wyboru do władz Związku,
2)
korzystania z wszelkich urządzeń Związku na zasadach określonych przez władze Związku,
3)
uzyskiwania wszechstronnego poparcia ze strony Związku w sprawach szkolenia, zatrudnienia, zakładania indywidualnych warsztatów pracy, pomocy lekarskiej, polepszenia warunków bytowych,
4)
uzyskiwania pomocy materialnej na zasadach określonych przepisami Związku.
2.
Członkom nadzwyczajnym przysługują uprawnienia członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3.
Członkowie honorowi posiadają jedynie głos doradczy.
§  14.
Członkowie Związku są obowiązani:
1)
brać czynny udział w życiu i działalności Związku,
2)
realizować cele ideowo-polityczne Związku w swoim środowisku,
3)
przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał władz Związku,
4)
opłacać regularnie składki członkowskie,
5)
przestrzegać zasad współżycia społecznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
6)
włączać się w miarę swych możliwości do pracy zawodowej.
§  15.
Przynależność do Związku ustaje w razie:
1)
dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu okręgu,
2)
skreślenia z listy członków przez zarząd okręgu z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok,
3)
wydalenia orzeczonego prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
4)
skreślenia przez prezydium Zarządu Głównego Związku po stwierdzeniu braku tytułu przynależności do Związku,
5)
śmierci członka.

Rozdział  4

Struktura i władze Związku.

§  16.
1.
Władzami naczelnymi Związku są:
1)
Krajowy Zjazd Delegatów,
2)
Zarząd Główny,
3)
Główna Komisja Rewizyjna,
4)
Główny Sąd Koleżeński.
2.
Władzami terenowymi Związku są:
1)
walne zgromadzenie okręgu,
2)
zarząd okręgu,
3)
komisja rewizyjna okręgu,
4)
sąd koleżeński okręgu.

Władze naczelne.

A.

Krajowy Zjazd Delegatów.

§  17.
1.
Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
2.
Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
3.
Krajowy Zjazd zwyczajny odbywa się raz na 4 lata.
4.
Krajowy Zjazd nadzwyczajny odbywa się na wniosek:
1)
Zarządu Głównego,
2)
Głównej Komisji Rewizyjnej,
3)
połowy liczby zarządów okręgów.
5.
Krajowy Zjazd zwołuje Zarząd Główny w drodze pisemnego zawiadomienia każdego delegata na 14 dni przed Zjazdem. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i porządek obrad; ponadto do zawiadomienia należy dołączyć materiały sprawozdawcze.
§  18.
Do Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1)
uchwalenie programu działania Związku,
2)
uchwalenie projektu zmian statutu Związku,
3)
zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
4)
rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz walnych zgromadzeń okręgów,
5)
udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
6)
wybór Zarządu Głównego w składzie 15 członków, Głównej Komisji Rewizyjnej w składzie 5 członków i Głównego Sądu Koleżeńskiego w składzie 5 członków,
7)
rozpatrywanie odwołań od decyzji naczelnych władz Związku i podejmowanie uchwał w tych sprawach,
8)
rozpatrywanie innych spraw, które wymagają uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów,
9)
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku.
§  19.
1.
Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zjazdu,
2.
Uchwały w sprawie projektów zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów, a w sprawie rozwiązania Związku większością 4/5 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby wybranych delegatów.
3.
Głosowanie odbywa się jawnie. Na żądanie co najmniej 1/3 liczby obecnych delegatów głosowanie odbywa się tajnie.
§  20.
W krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1)
z głosem decydującym - delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach okręgów,
2)
z głosem doradczym - członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i prezesi zarządów okręgów nie będący delegatami.

B.

Zarząd Główny.

§  21.
Zarząd Główny jest najwyższą władzą Związku w okresie pomiędzy zjazdami. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:
1)
kierowanie całokształtem prac Związku,
2)
uchwalanie planów i budżetów Związku,
3)
podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku, zarządzania majątkiem Związku, jak też zaciąganie zobowiązań zgodnie ze statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,
4)
przyjmowanie darowizn i zapisów,
5)
ustalanie trybu wyboru delegatów na Zjazd Krajowy i liczby delegatów w stosunku do liczby członków Związku,
6)
wybór i dokonywanie zmian w składzie prezydium Zarządu Głównego,
7)
uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Głównego,
8)
zawieszanie członków Zarządu Głównego w pełnionych funkcjach,
9)
powoływanie komisji problemowych,
10)
powoływanie i likwidowanie okręgów Związku oraz określanie terytorialnego zakresu ich działania,
11)
zawieszanie uchwał walnych zgromadzeń okręgów i uchylanie uchwał zarządów okręgów, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami statutu, uchwałami Zarządu Głównego, przepisami prawa albo interesem społecznym,
12)
zawieszanie zarządów okręgów lub poszczególnych ich członków,
13)
ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
14)
nadawanie godności członka honorowego Związku,
15)
przyjmowanie sprawozdań prezydium Zarządu Głównego oraz zatwierdzanie lub uchylanie uchwał prezydium podejmowanych w imieniu Zarządu Głównego,
16)
rozpatrywanie odwołań od decyzji prezydium Zarządu Głównego.
§  22.
Zarząd Główny ma prawo dokooptować w skład Zarządu zamiast członków ustępujących nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 swego stanu. Uchwała w sprawie dokooptowania zapada większością 3/5 głosów składu Zarządu Głównego.
§  23.
1.
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu Głównego. We wszystkich sprawach, poza zastrzeżonymi statutem, uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2.
Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje Prezes lub jego zastępca na podstawie uchwały prezydium Zarządu Głównego. O terminie posiedzenia członkowie powinni być zawiadomieni co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. W sprawach nagłych posiedzenie Zarządu Głównego może odbyć się po zawiadomieniu członków Zarządu Głównego w krótszym terminie. Do zawiadomienia o posiedzeniu powinien być dołączony porządek obrad.
3.
W posiedzeniach Zarządu Głównego bierze udział przedstawiciel Ministra do Spraw Kombatantów.
§  24.
Zarząd Główny w ciągu 30 dni po Krajowym Zjeździe Delegatów wybiera spośród członków Zarządu prezesa, wiceprezesa, sekretarza generalnego i 2 członków, którzy tworzą prezydium Zarządu Głównego.
§  25.
1.
Prezydium Zarządu Głównego podejmuje decyzje w imieniu Zarządu Głównego w okresie pomiędzy jego posiedzeniami.
2.
Do właściwości prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:
1)
reprezentowanie Związku na zewnątrz,
2)
wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
3)
składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniach Zarządu Głównego,
4)
ocena prac zarządów okręgów,
5)
powoływanie tymczasowych zarządów okręgów w razie zawieszenia zarządu okręgu przez Zarząd Główny,
6)
zwoływanie nadzwyczajnych walnych zgromadzeń okręgów,
7)
zatwierdzanie decyzji zarządów okręgów w sprawie przyjęć i skreśleń członków Związku,
8)
nadawanie odznaki honorowej.
§  26.
1.
Posiedzenia prezydium Zarządu Głównego odbywają się co najmniej dwa razy w kwartale. Do sposobu zwoływania posiedzeń oraz trybu obradowania mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 23 statutu.
2.
W posiedzeniach prezydium Zarządu Głównego bierze udział przedstawiciel Ministra do Spraw Kombatantów.

C.

Główna Komisja Rewizyjna.

§  27.
Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Związku.
§  28.
1.
Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2.
Główna Komisja Rewizyjna ma prawo na miejsce ustępujących członków Komisji dokooptować nie więcej niż 2 nowych członków.
§  29.
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)
kontrola działalności statutowej i finansowej władz Związku, kontrola jego majątku oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
2)
składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów i występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
3)
przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków o zawieszenie poszczególnych członków Zarządu Głównego, a także o zawieszenie zarządu okręgu lub poszczególnych jego członków - w razie prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem Związku lub z innych ważnych przyczyn,
4)
czuwanie nad należytym funkcjonowaniem komisji rewizyjnych okręgów,
5)
uchwalanie regulaminu działania Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych okręgów.
§  30.
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i prezydium Zarządu Głównego.

D.

Główny Sąd Koleżeński.

§  31.
1.
Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2.
Główny Sąd Koleżeński ma prawo na miejsce ustępujących członków Sądu dokooptować nie więcej niż 2 nowych członków.
§  32.
Do właściwości Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
1)
nadzór nad działalnością sądów koleżeńskich okręgów,
2)
rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich okręgów,
3)
rozpatrywanie spraw członków Zarządu Głównego oraz spraw przekazanych przez sądy koleżeńskie okręgów,
4)
uchwalanie regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego i sądów koleżeńskich okręgów.
§  33.
Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1)
upomnienie,
2)
nagana z ostrzeżeniem,
3)
zawieszenie w prawach członkowskich od 6 miesięcy do jednego roku,
4)
wydalenie ze Związku.

Władze terenowe.

A.

Walne zgromadzenie okręgu.

§  34.
1.
Walne zgromadzenie okręgu jest najwyższą władzą Związku na terenie okręgu.
2.
Walne zgromadzenie okręgu może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.
Walne zgromadzenie zwyczajne odbywa się raz na cztery lata.
4.
Walne zgromadzenie nadzwyczajne odbywa się na wniosek:
1)
prezydium Zarządu Głównego,
2)
Głównej Komisji Rewizyjnej,
3)
zarządu okręgu,
4)
komisji rewizyjnej okręgu,
5)
co najmniej 1/2 liczby członków okręgu.
5.
Zarząd okręgu zobowiązany jest zawiadomić pisemnie każdego członka zamieszkałego na terenie okręgu o walnym zgromadzeniu okręgu na 14 dni przed walnym zgromadzeniem, podając porządek obrad.
§  35.
Do walnego zgromadzenia okręgu należy:
1)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu okręgu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego okręgu,
2)
udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi okręgu,
3)
wybór zarządu w składzie 7 członków, komisji rewizyjnej w składzie 3 członków i jednego zastępcy i sądu koleżeńskiego okręgu w składzie 3 członków i jednego zastępcy,
4)
wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
5)
podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, które ze względu na ich ważność wymagają ustosunkowania się do nich członków Związku z terenu okręgu.
§  36.
1.
W walnym zgromadzeniu okręgu biorą udział:
1)
z głosem decydującym członkowie Związku zamieszkali na terenie okręgu,
2)
z głosem doradczym - przedstawiciele władz naczelnych Związku.
2.
Uchwały walnego zgromadzenia okręgu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków okręgu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zgromadzenia.
3.
Głosowanie odbywa się jawnie. Na żądanie co najmniej połowy obecnych członków głosowanie odbywa się tajnie.

B.

Zarząd okręgu.

§  37.
1.
Zarząd okręgu jest najwyższą władzą Związku na terenie okręgu w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami okręgu. Do zakresu działania zarządu okręgu należy w szczególności:
1)
kierowanie całokształtem prac Związku na terenie okręgu zgodnie z uchwałami władz naczelnych Związku,
2)
realizacja preliminarzy budżetowych uchwalonych przez Zarząd Główny Związku,
3)
gospodarowanie powierzonym majątkiem Związku,
4)
zwoływanie walnych zgromadzeń okręgu,
5)
wybór i dokonywanie zmian w składzie prezydium zarządu okręgu,
6)
powoływanie komisji problemowych,
7)
przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Związku,
8)
przyjmowanie sprawozdań prezydium zarządu okręgu oraz zatwierdzanie lub uchylanie uchwał prezydium podejmowanych w imieniu zarządu okręgu,
9)
rozpatrywanie odwołań od decyzji prezydium zarządu okręgu.
2.
Zarząd okręgu ma prawo zamiast ustępujących członków zarządu dokooptować nie więcej niż 2 nowych członków.
§  38.
1.
Posiedzenia zarządu okręgu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zarządu okręgu. We wszystkich sprawach uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2.
Posiedzenie zarządu okręgu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek prezydium na podstawie uchwały prezydium zarządu okręgu. O terminie posiedzenia członkowie powinni być zawiadomieni co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. W sprawach nagłych posiedzenie zarządu okręgu może odbyć się po zawiadomieniu o posiedzeniu członków zarządu okręgu w krótszym terminie. Do zawiadomienia o posiedzeniu powinien być dołączony porządek obrad.
§  39.
Zarząd okręgu w ciągu 14 dni po walnym zgromadzeniu okręgu wybiera spośród swych członków prezesa, sekretarza i członka do spraw finansowych, którzy tworzą prezydium zarządu okręgu.
§  40.
1.
Prezydium zarządu okręgu podejmuje decyzje w imieniu zarządu okręgu w okresie pomiędzy jego posiedzeniami.
2.
Do właściwości prezydium zarządu okręgu należy w szczególności:
1)
reprezentowanie Związku na zewnątrz na swoim terenie,
2)
wykonywanie uchwał zarządu okręgu,
3)
składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniach zarządu okręgu.
§  41.
Posiedzenia prezydium zarządu okręgu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Do sposobu zwoływania posiedzeń oraz trybu obrad mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 38 statutu.

C.

Komisja rewizyjna okręgu.

§  42.
Komisja rewizyjna okręgu jest organem kontrolnym Związku na terenie okręgu.
§  43.
Komisja rewizyjna okręgu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§  44.
Do zakresu działania komisji rewizyjnej okręgu należy:
1)
kontrola działalności statutowej i finansowej zarządu okręgu i prezydium zarządu okręgu,
2)
składanie sprawozdań na walnym zgromadzeniu okręgu i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi okręgu.
§  45.
Przewodniczący komisji rewizyjnej okręgu lub jego zastępca uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu okręgu i prezydium zarządu okręgu.

D.

Sąd koleżeński okręgu.

§  46.
Sąd koleżeński okręgu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§  47.
Do właściwości sądu koleżeńskiego okręgu należy rozpatrywanie spraw członków Związku w razie nieprzestrzegania przez nich statutu i uchwał władz Związku, popełnienia czynów nieetycznych oraz zatargów powstałych między członkami.
§  48.
Sąd koleżeński okręgu może wymierzać kary przewidziane w § 33 statutu.
§  49.
Orzeczenie sądu koleżeńskiego okręgu doręcza się stronom wraz z uzasadnieniem na piśmie. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego okręgu służy prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego w ciągu 30 dni od otrzymania orzeczenia.

Rozdział  5

Fundusze i majątek Związku.

§  50.
Fundusze Związku składają się z wpisowego, składek członkowskich, dotacji oraz z dochodów z działalności, na którą Związek otrzymał odrębne zezwolenie.
§  51.
Majątkiem i funduszami Związku zarządza Zarząd Główny.
§  52.
Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku Związku, wymagają dla swej ważności podpisu upoważnionego członka prezydium Zarządu Głównego i głównego księgowego.
§  53.
Zarządy okręgów dysponują majątkiem Związku w granicach upoważnienia Zarządu Głównego.
§  54.
Uchwała o likwidacji Związku określi równocześnie, na jaki cel ma być użyty majątek Związku.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.2.11

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ociemniałych Żołnierzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
Data aktu: 30/12/1972
Data ogłoszenia: 16/01/1973
Data wejścia w życie: 16/01/1973