Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego podległych prezydiom rad narodowych z budżetami terenowymi oraz w sprawie zasad i trybu wpłat zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa i zysku nieprawidłowego na rzecz wojewódzkich jednostek nadrzędnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 lipca 1959 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego podległych prezydiom rad narodowych z budżetami terenowymi oraz w sprawie zasad i trybu wpłat zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa i zysku nieprawidłowego na rzecz wojewódzkich jednostek nadrzędnych.

Na podstawie § 3 ust. 6 i § 16 uchwały nr 150 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego podległych prezydiom rad narodowych (Monitor Polski Nr 42, poz. 192) oraz art. 36 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
Przepisy ogólne.
§  1.
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa:
1)
o przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego - rozumie się przez to przedsiębiorstwa wymienione w § 1 uchwały nr 150 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego podległych prezydiom rad narodowych (Monitor Polski Nr 42, poz. 192),
2)
o uchwale Rady Ministrów - rozumie się przez to uchwałę powołaną w pkt 1.
§  2.
1.
Przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego dokonują rozliczeń:
1)
z tytułu wpłat z zysku do budżetu - bezpośrednio z budżetem tych rad narodowych, którym są podporządkowane, według stawek przewidzianych w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały Rady Ministrów,
2)
z tytułu wpłat nadwyżek zysku - z jednostkowym budżetem wojewódzkim (budżetem miasta wyłączonego z województwa), na którego terenie znajduje się siedziba przedsiębiorstwa, według zasad i w wysokości określonej w § 4 ust. 4 uchwały Rady Ministrów,
3)
z tytułu wpłat z zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstw i zysku nieprawidłowego - z właściwymi wojewódzkimi jednostkami nadrzędnymi, którym są podporządkowane.
2.
Zmiany stawek wpłat z zysku do budżetu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zastosowane w przypadkach określonych w § 4 ust. 2 uchwały Rady Ministrów, dokonuje się przez wyliczenie różnicy pomiędzy stawką określoną w tabeli a stawką nową. Nową stawkę określa się przez ustalenie stosunku procentowego skorygowanej wpłaty z zysku do budżetu do zysku bilansowego (np. stawka według tabeli wynosi 15%, nowa stawka, tj. stosunek skorygowanej wpłaty z zysku do budżetu do zysku bilansowego, wynosi 25%, zmiana stawki +10%).
§  3.
1.
Wysokość stawek wpłat z zysku do budżetu stosownie do tabeli stanowiącej załącznik do uchwały Rady Ministrów ustala się w zależności od rentowności przedsiębiorstwa.
2.
Za rentowność przedsiębiorstwa należy uważać stosunek procentowy zysku bilansowego (§ 3 ust. 2 pkt 1 uchwały Rady Ministrów) do kosztu własnego sprzedaży ogółem.
3.
Przepis ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie przy ustalaniu rentowności przedsiębiorstwa w celu określenia wysokości wpłat nadwyżek zysku do budżetu.
4.
W celu ustalenia w planie finansowym wpłat z zysku oraz wpłat nadwyżek zysku do budżetu należy odpowiednio przyjmować za podstawę wyliczenia rentowności dane planowane dla poszczególnych okresów.

Tryb i terminy wpłat.

§  4.
Przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego dokonują rozliczeń z budżetem z tytułu wpłat z zysku oraz wpłat nadwyżek zysku miesięcznie, kwartalnie i rocznie. Wpłaty miesięczne mają charakter wpłat zaliczkowych, wpłaty kwartalne - wpłat wyrównawczych, a wpłaty roczne - wpłat ostatecznych.
§  5.
Przy rozliczeniach miesięcznych wpłata zaliczkowa stanowi 1/3 wysokości wpłaty ustalonej w poszczególnych kwartałach planu finansowego.
§  6.
1.
Przy rozliczeniach kwartalnych wyrównawczą wpłatę z zysku stanowi część osiągniętego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, obliczona według stawek określonych tabelą stanowiącą załącznik do uchwały Rady Ministrów.
2. 1
Przy rozliczeniach rocznych wpłatę z zysku ostateczną stanowi część zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym obliczona według stawek określonych w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały Rady Ministrów.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie przy ustalaniu wpłaty nadwyżki zysku, obliczonej według stawek określonych w § 4 ust. 4 uchwały Rady Ministrów.
4.
Wpłaty wyrównawcze i ostateczne od przedsiębiorstw, dla których zmieniono stawki wpłat na podstawie § 4 ust. 2 uchwały Rady Ministrów, ustala się przez zwiększenie lub zmniejszenie stawki wynikającej z tabeli o ustaloną w planie zmianę stawki, wyliczoną w sposób podany w § 2 ust. 2.
§  7.
1.
Jeżeli dokonane wpłaty zaliczkowe (wyrównawcze) przekraczają kwotę wpłaty wyrównawczej (ostatecznej), organ finansowy prezydium właściwej rady narodowej zaliczy nadpłacone kwoty na poczet wpłat okresu następnego lub dokona zwrotu w terminie 5 dni od daty otrzymania odpowiedniego wniosku przedsiębiorstwa.
2.
Wpłat z zysku (zaliczkowych, wyrównawczych, ostatecznych) dokonują przedsiębiorstwa na rachunek dochodów budżetowych właściwej rady narodowej we właściwym oddziale banku.
3.
Wpłat nadwyżek zysku (zaliczkowych, wyrównawczych, ostatecznych) dokonują przedsiębiorstwa na rachunek dochodów budżetowych wydziału (oddziału) finansowego prezydium wojewódzkiej rady narodowej we właściwym oddziale banku.
§  8.
1.
Część zysku podlegająca zaliczkowej wpłacie do budżetu bądź nadwyżki zysku powinny być przelewane w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, za który przypada wpłata.
2.
Wpłaty wyrównawcze powinny być przelewane w terminie 10 dni od daty, w której powinno być sporządzone kwartalne sprawozdanie finansowe.
3.
Wpłaty ostateczne powinny być przelewane w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
§  9.
1.
Przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego dokonując wpłat z zysku i nadwyżek zysku do budżetu przesyłają organom finansowym prezydiów właściwych rad narodowych oraz właściwym oddziałom banku zawiadomienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Do zawiadomienia o dokonanej wpłacie wyrównawczej i ostatecznej przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego dołączają deklarację według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  10.
1.
Wysokość wpłat ostatecznych zatwierdza organ finansowy prezydium właściwej rady narodowej w terminie 10 dni od daty złożenia deklaracji.
2.
W terminie 2 dni od daty zatwierdzenia wysokości wpłaty ostatecznej przedsiębiorstwa obowiązane są dokonać przelewu przypadającej różnicy.
§  11.
1.
W razie niedokonania przez przedsiębiorstwo wpłat w terminach określonych w §§ 8 i 10 na wniosek właściwego organu finansowego bank dokona przelewu należnej kwoty wpłat do budżetu w ciężar rachunku rozliczeniowego przedsiębiorstwa.
2.
Od nie uiszczonych w terminie wpłat pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości 0,05% należnej kwoty za każdy dzień zwłoki.
3.
Odsetki oblicza przedsiębiorstwo i przelewa je wraz z należną wpłatą.
§  12.
1.
Zysk niezależny od działalności przedsiębiorstwa i nieprawidłowy przedsiębiorstwo odprowadza w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego na bankowy rachunek właściwej wojewódzkiej jednostki nadrzędnej.
2.
W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 11.
§  13.
Przedsiębiorstwa, w których wprowadzono rok gospodarczy, dokonują rozliczeń okresowych (kwartalnych) i ostatecznych (rocznych) na podstawie sprawozdań finansowych, obejmujących okres roku gospodarczego od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  14.
1.
Przepis § 12 ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie również do rozliczeń zysku za rok 1958.
2.
Jeżeli zysk niezależny i nieprawidłowy został w wyniku ostatecznego rozliczenia odprowadzony już na rachunek dochodów budżetowych właściwego organu finansowego, organ ten przekaże należne środki właściwej wojewódzkiej jednostce nadrzędnej.
§  15.
1.
Do ostatecznych rozliczeń z tytułu zysków i strat za rok 1958 oraz rozliczeń z tytułu nadwyżek i niedoborów środków obrotowych na początek roku 1959 stosuje się przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1955 r. w sprawie rozliczeń z budżetami terenowymi z tytułu zysków i strat oraz środków obrotowych (Monitor Polski Nr 21, poz. 207).
2.
Przedsiębiorstwa, w których rokiem obrachunkowym jest rok gospodarczy, dokonują rozliczeń, o których mowa w ust. 1, według stanu na dzień 1 kwietnia 1959 r.
§  16.
W sprawach nie unormowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednie przepisy uchwały Rady Ministrów, dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452), dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25) oraz przepisy o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa.
§  17.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r., a w przedsiębiorstwach, w których wprowadzono rok gospodarczy - od dnia 1 kwietnia 1959 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

.................... (nazwa i adres przedsiębiorstwa)

(datownik banku o dokonanym przelewie)

ZAWIADOMIENIE

.................... (nazwa i adres przedsiębiorstwa) zawiadamia, że w dniu .................... 195... r. przelało na rachunek dochodów budżetowych wydziału (oddziału) finansowego do oddziału .................... w .................... na konto nr .................... kwotę zł .................... tytułem wpłaty zaliczkowej - ostatecznej * zysku do budżetu - nadwyżek zysku*) za miesiąc - kwartał*) .................... według następującego rozliczenia:

Lp. Wyszczególnienie Złotych Uwagi
1. Plan .......... wpłaty z zysku (nadwyżek zysku) za kwartał ..........
2. Należna wpłata
za miesiąc ..........
za kwartał ..........
3. Nadpłata z poprzedniego okresu
4. Podlega uiszczeniu (2-3)
5. Nadpłata do zwrotu lub zaliczenia na okres następny (3-2)

Należne odsetki za zwłokę w kwocie zł .......... licząc .......... dni po 0,05% za każdy dzień zwłoki od sumy zł .......... przelano na rachunek dochodów budżetowych wydziału finansowego (część .......... dział .......... rozdział ..........) w dniu .................... 195... r. czekiem - zleceniem*) przelewowym nr ....................

.................... (miejscowość), dnia .................... 195... r.

.................... (dyrektor przedsiębiorstwa)

.................... (główny księgowy)

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

DEKLARACJA WPłAT Z ZYSKU I NADWYŻEK ZYSKU DO BUDŻETU ZA .......... KWARTAŁ

.................... (nazwa i adres przedsiębiorstwa)
Lp. Wyszczególnienie Dane stanowiące podstawę wyliczenia należnej wpłaty
1 2 3
1. Zysk bilansowy
2. Koszt własny sprzedaży ogółem
3. Rentowność (1:2)
4. % stawka wpłat według tabeli
5. % korekta wpłat
6. Skorygowana % stawka wpłat
7. Należna kwota wpłat
8. Wpłaty dokonane w kwartale ..........
9. Dopłata - nadpłata
10. Wpłata nadwyżek zysku ..........%

.................... (miejscowość), dnia .................... 195... r.

.................... (dyrektor przedsiębiorstwa)

.................... (główny księgowy)

1 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 września 1959 r. (M.P.59.81.425) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 września 1959 r.
*) Niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.69.358

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń państwowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego podległych prezydiom rad narodowych z budżetami terenowymi oraz w sprawie zasad i trybu wpłat zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa i zysku nieprawidłowego na rzecz wojewódzkich jednostek nadrzędnych.
Data aktu: 25/07/1959
Data ogłoszenia: 08/08/1959
Data wejścia w życie: 08/08/1959, 01/01/1959, 01/04/1959