Pobór opłaty elektryfikacyjnej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 kwietnia 1959 r.
w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej.

Na podstawie § 3 uchwały nr 427 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów Zakładu Zbytu Energii Elektrycznej (Monitor Polski Nr 88, poz. 524), w związku z § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa (Dz. U. Nr 15, poz. 67 i Nr 48, poz. 237) oraz zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1959 r. w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej przez sołtysów (Monitor Polski Nr 39, poz. 176) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Właściwe terenowo zakłady energetyczne obowiązane są na wniosek wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej wstrzymać, zgodnie z przepisami o dostawie i użytkowaniu energii elektrycznej, dostawę energii elektrycznej w razie zalegania z uiszczeniem rat opłaty elektryfikacyjnej bądź wznowić tę dostawę w razie uiszczenia opłaty elektryfikacyjnej.
2.
Za czynności związane ze wstrzymaniem lub wznowieniem dostawy energii elektrycznej (ust. 1) właściwe terenowo zakłady energetyczne pobierają opłaty dodatkowe, określone w rozdziale XI pkt 4 taryfy energii elektrycznej nr T1.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Finansów z dnia 20 lutego 1958 r. w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów zakładów zbytu energii i wypłaty wynagrodzenia za pobór tej opłaty (Monitor Polski Nr 14, poz. 86).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021