Zadrzewienie kraju w okresie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.

UCHWAŁA NR 90
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 marca 1959 r.
w sprawie zadrzewienia kraju. 1

Rada Ministrów, doceniając gospodarcze, biologiczne i kulturalne znaczenie zadrzewień uchwala, co następuje: 2
§  1. 3
W latach 1970-1980 ustala się rozmiar zadrzewień w wysokości 120 milionów drzew i 120 milionów krzewów.
§  2.
Zadania określone w § 1 będą wykonywane:
1)
na terenach państwowych - przez przedsiębiorstwa i instytucje państwowe, z wyłączeniem tych gruntów położonych w granicach administracyjnych miast i osiedli, które znajdują się pod zarządem resortu gospodarki komunalnej,
2) 4
na terenach nie stanowiących własności Państwa - przez chłopów gospodarujących indywidualnie, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, inne spółdzielnie, kółka rolnicze oraz inne organizacje na zasadach całkowitej dobrowolności.
§  3. 5
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały ustali w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych oraz prezydiami wojewódzkich rad narodowych szczegółowe zadania w zakresie sadzenia drzew i krzewów w latach 1970-1980 z uwzględnieniem udziału topoli i wierzby drzewiastej.
§  4.
1.
Produkcję materiału sadzeniowego potrzebnego do zadrzewienia kraju prowadzą:
1)
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego - na potrzeby własne resortu oraz prezydiów rad narodowych, instytucji i przedsiębiorstw państwowych w ilości niezbędnej do wykonania zadań określonych w § 3 po uwzględnieniu produkcji materiału sadzeniowego wyprodukowanego przez jednostki organizacyjne prezydiów rad narodowych oraz instytucje i przedsiębiorstwa państwowe,
2) 6
Minister Komunikacji i Minister Żeglugi oraz Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej - w rozmiarach potrzebnych do pełnego wykonania zadań podległych im organów,
3) 7
prezydia wojewódzkich rad narodowych, ministrowie nie wymienieni w pkt 1 i 2, kierownicy urzędów centralnych oraz Centralny Związek Kółek Rolniczych - w rozmiarach ustalonych w porozumieniu z Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
2.
Materiał sadzeniowy, o którym mowa w ust. 1, może być produkowany we własnych szkółkach i w drodze kontraktacji. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego określi w porozumieniu z Ministrem Finansów zasady kontraktacji materiału sadzeniowego.
3. 8
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały ustali w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych oraz prezydiami wojewódzkich rad narodowych i Centralnym Związkiem Kółek Rolniczych szczegółowy rozmiar zadań w zakresie produkcji materiału sadzeniowego oraz udział topoli i wierzby drzewiastej w tej produkcji.
4.
Właściwe do spraw leśnictwa organy prezydiów rad narodowych koordynują działalność innych zainteresowanych organów tych prezydiów oraz przedsiębiorstw i instytucji państwowych i społecznych na swym terenie w zakresie ustalenia zadań dotyczących rozmiaru produkcji materiału sadzeniowego i zadrzewień oraz kontrolują przebieg i jakość produkcji.
§  5. 9
1.
Właściwe do spraw leśnictwa organy prezydiów rad narodowych lub biura gromadzkich rad narodowych udzielają chłopom gospodarującym indywidualnie, rolniczym spółdzielniom produkcyjnym i innym spółdzielniom oraz kółkom rolniczym fachowej pomocy w formie porad i instruktażu oraz pomocy materialnej przez dostarczanie materiału sadzeniowego.
2.
Właściwe do spraw leśnictwa organy prezydiów rad narodowych lub biura gromadzkich rad narodowych dostarczają materiał sadzeniowy odpłatnie po cenach obowiązującego cennika.
3.
W uzasadnionych przypadkach Właściwe do spraw leśnictwa organy prezydiów rad narodowych lub biura gromadzkich rad narodowych w ramach posiadanych funduszów mogą dostarczać materiał sadzeniowy chłopom gospodarującym indywidualnie, rolniczym spółdzielniom produkcyjnym i innym spółdzielniom oraz kółkom rolniczym po cenie niższej od obowiązującego cennika lub bezpłatnie.
4.
Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się również do organizacji społecznych, dokonujących zadrzewienia z funduszów społecznych.
5.
Zainteresowani ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz prezydia rad narodowych zapewnią w planach niezbędne kwoty na finansowanie zadrzewień określonych w niniejszej uchwale.
§  6.
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego ustali w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, Ministrem Gospodarki Komunalnej i Ministrem Finansów cennik na materiały sadzeniowe do zadrzewień, produkowane przez przedsiębiorstwa i instytucje państwowe.
§  7.
W celu spopularyzowania sadzenia drzew i krzewów wśród społeczeństwa i włączenia społeczeństwa do udziału w realizacji zadań przewidzianych uchwałą, a także w celu ochrony istniejących zadrzewień wzywa się organizacje społeczne i młodzieżowe oraz uspołecznione zakłady pracy i szkoły do bezpośredniego uczestnictwa w akcji zadrzewienia kraju; prezydia rad narodowych i przedsiębiorstwa lasów państwowych zobowiązuje się do udzielania jak najdalej idącej pomocy w wykonaniu całości zadań wynikających z uchwały.
§  8. 10
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wykonuje ogólny nadzór w zakresie zadań wynikających z niniejszej uchwały.
§  9.
Właściwe do spraw leśnictwa organy prezydiów rad narodowych upoważnione są do sprawowania nadzoru nad wykonaniem zadań wynikających z uchwały na swoim terenie oraz są odpowiedzialne za prawidłowe ich wykonanie.
§  10.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Ministrowi Finansów i innym zainteresowanym ministrom i kierownikom urzędów centralnych oraz prezydiom rad narodowych.
§  11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 198 z dnia 3 grudnia 1970 r. (M.P.70.41.308) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 1970 r.
2 Wstęp zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 198 z dnia 3 grudnia 1970 r. (M.P.70.41.308) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 1970 r.
3 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 198 z dnia 3 grudnia 1970 r. (M.P.70.41.308) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 1970 r.
4 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 198 z dnia 3 grudnia 1970 r. (M.P.70.41.308) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 1970 r.
5 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 198 z dnia 3 grudnia 1970 r. (M.P.70.41.308) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 1970 r.
6 § 4 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) uchwały nr 198 z dnia 3 grudnia 1970 r. (M.P.70.41.308) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 1970 r.
7 § 4 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) uchwały nr 198 z dnia 3 grudnia 1970 r. (M.P.70.41.308) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 1970 r.
8 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c) uchwały nr 198 z dnia 3 grudnia 1970 r. (M.P.70.41.308) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 1970 r.
9 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 198 z dnia 3 grudnia 1970 r. (M.P.70.41.308) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 1970 r.
10 § 8 zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały nr 134 z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji (M.P.71.38.247) z dniem 20 lipca 1971 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021