Organizacja, siedziby, zakres działania i właściwość terytorialna rejonów dróg wodnych.

M.P.54.93.1027
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 20 sierpnia 1954 r.
w sprawie organizacji, siedzib, zakresu działania i właściwości terytorialnej rejonów dróg wodnych.
Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia rejonów dróg wodnych (Dz. U. Nr 36, poz. 158) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Utrzymanie, konserwacja, budowa i rozbudowa dróg wodnych oraz administracja tych dróg należą do działalności rejonów dróg wodnych, zwanych dalej "rejonami".
2. Rejony prowadzone są w ramach narodowych planów gospodarczych jako jednostki budżetowe. W zakresie działalności gospodarczej rejony korzystają z uprawnień i podlegają obowiązkom wynikającym z zasad rozrachunku gospodarczego, określonych w odrębnych przepisach.
3. W zakresie administracji wodnej rejony posiadają kompetencje urzędu.
§  2. Ustanawia się 16 rejonów z siedzibami: 1) w Krakowie, 2) w Sandomierzu, 3) w Puławach, 4) w Warszawie, 5) w Płocku, 6) w Toruniu, 7) w Tczewie, 8) w Opolu, 9) we Wrocławiu, 10) w Zgorzelcu, 11) w Szczecinie, 12) w Poznaniu, 13) w Gorzowie, 14) w Bydgoszczy, 15) w Przemyślu, 16) w Giżycku.
§  3. Rejony obejmują następujące rzeki:
1) Rejon Dróg Wodnych w Krakowie:

Wisłę od źródeł do ujścia Nidy (km 175,4) z dopływami na górnym odcinku powyżej - ujścia potoku Błądnicy w Skoczowie (włącznie), Sołę z dopływami powyżej ujścia potoku Wielka Puszcza w Porąbce (włącznie ze zbiornikiem w Porąbce), Przemszę z dopływami, Białą Przemszę od jazu w Mączkach (km 0,3 w dół) i Czarną Przemszę (bez dopływów), Skawę z dopływami powyżej ujścia potoku Choczenka, Rabę z dopływami powyżej ujścia potoku Trzemeśna w Myślenicach, Dunajec od źródeł do ujścia do Wisły z dopływami powyżej zapory w Czchowie (km 67 bez zbiorników w Rożnowie i Czchowie), Czarną Orawę z dopływami, Nidę od ujścia Czarnej Nidy do ujścia do Wisły, Kanał Żeglugi od Zagłębia Węglowego do Krakowa;

2) Rejon Dróg Wodnych w Sandomierzu:

Wisłę od ujścia Nidy (km 175,4) do ujścia Kamiennej (km 324,5), San od ujścia Tanwi do ujścia do Wisły, Wisłokę z dopływami powyżej ujścia Jasiołki (włącznie);

3) Rejon Dróg Wodnych w Puławach:

Wisłę od ujścia Kamiennej (km 324,5) do ujścia Radomki (km 431,2), Wieprz od Bystrzycy do ujścia do Wisły, Bug od granicy Państwa (km 687) do Niemirowa (km 262);

4) Rejon Dróg Wodnych w Warszawie:

Wisłę od ujścia Radomki (km 431,2) do ujścia Bugu (km 551), Pilicę od Koniecpola do ujścia do Wisły, Narew od ujścia Narewki do ujścia do Bugu, Pissę od jeziora Roś do ujścia do Narwi, Supraśl od Pilatowszczyzny do ujścia do Narwi, Narewkę od Białowieży do ujścia do Narwi, Bug od Niemirowa {km 262) do ujścia do Wisły;

5) Rejon Dróg Wodnych w Płocku:

Wisłę od ujścia Bugu (km 551) do Silna (km 718);

6) Rejon Dróg Wodnych w Toruniu:

Wisłę od Silna (km 718) do Trylu (km 847), Drwęcę od Jeziora Drwęckiego do ujścia do Wisły, Czarną, Wodę (Wdę) poniżej jeziora Wdzydze;

7) Rejon Dróg Wodnych w Tczewie:

Wisłę od Trylu (km 847) do ujścia do morza, Martwą Wisłę (Wisłę Gdańską), Przełom Wisły, Słupię od ujścia Kamienicy do ujścia do morza, Nogat, Renawę od Kwidzyna do ujścia do Nogatu, Wisłę Elbląską (Szkarpawę), Wisłę Królewiecką, Tugę, Świętą od Nowego Stawu do Wisły Elbląskiej, Kanał Elbląski, Elblążkę od jeziora Druźno do ujścia do Zalewu, jezioro Druźno, rzekę Dzierżgoń od mostu w Bąkarcie do ujścia do jeziora Druźno, Kanał Warmiński, Fiszówkę od Szop do ujścia do Elblążki, Tynę od Tynna do ujścia do Elblążki, Pasłękę od Braniewa do ujścia do Zalewu;

8) Rejon Dróg Wodnych w Opolu:

Odrę od granicy Państwa do ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,3), Olzę na odcinku granicznym z obszarem źródłowym, potok Piotrówka na jego granicznym odcinku, Opawicę na granicznym odcinku od ujścia Złotej Opawicy, Złotą Opawicę na jej odcinku granicznym, potok Grozowy na odcinku granicznym, Kanały Gliwicki i Kłodnicki ze zbiornikami w Dzierżnie, Kłodnicę od ujścia do Odry do miasta Gliwice, Młynówkę Opolską, potok Wiński od ujścia do Odry do połączenia z kanałem Ulgi, Małą Panew od Antoniowa (ze zbiornikiem w Turawie), Nysę Kłodzką do mostu w Paczkowie (ze zbiornikiem w Otmuchowie);

9) Rejon Dróg Wodnych we Wrocławiu:

Odrę od km 181,3 do km 480, Młynówkę Oławską, węzeł dróg wodnych we Wrocławiu i zbiornik wodny w Mianowie;

10) Rejon Dróg Wodnych w Zgorzelcu:

Nysę Łużycką od granicy czechosłowackiej do Gubina;

11) Rejon Dróg Wodnych w Szczecinie:

Odrę od km 639,0 do km 738,9 (most Bayley'a w Szczecinie) wraz z odnogami żeglownymi, Odrę Zachodnią od rozgałęzienia z Odrą Wschodnią od km 0,0 (Widuchowa) do km 29,8, Regalicę od km 730,5 Odry do Jeziora Dąbskiego, Jezioro Dąbskie, Parnicę, Płonę od km 0,0 do km 19, Inę od km 0,0 do km 58,6 (Stargard Szczeciński);

12) Rejon Dróg Wodnych w Poznaniu:

Wartę od km 68,2 do Działoszyna, Noteć od ujścia do Warty do ujścia Drawy, Drawę od mostu drogowego Osieczno-Kamienna do ujścia do Noteci, Kanał Warta-Gopło od jeziora Gopło do Warty;

13) Rejon Dróg Wodnych w Gorzowie:

Wartę od ujścia jej do Odry do km 682 (ujście Noteci), Odrę od km 480 do km 639 (nadzór wodny Szumiłowo), Nysę Łużycką od Gubina do ujścia do Odry;

14) Rejon Dróg Wodnych w Bydgoszczy:

Kanał Bydgoski, stary Kanał Bydgoski, Noteć skanalizowaną do rzeki Drawy, Brdę, Głdę od Piły do ujścia do Noteci, Górną Noteć od Kanału Bydgoskiego wraz z jeziorem Gopło, Kanały Bronisławski i Folusza z jeziorami;

15) Rejon Dróg Wodnych w Przemyślu:

San od źródeł do ujścia Tanwi z dopływami na górnym odcinku powyżej ujścia Wiaru włącznie, Tanew od Narola (km 85) do ujścia do Sanu, Wisłok od ujścia Pielnicy do ujścia do Sanu bez dopływów;

16) Rejon Dróg Wodnych w Giżycku:

Czarną Hańczę od jeziora Wigry do granicy Państwa, Kanał Augustowski od granicy Państwa, Biebrzę od Ponarlic do ujścia do Narwi, Nettę od Augustowa do Kanału Augustowskiego, Rozpudę od jeziora Necko do Jeziora Augustowskiego, Kanał Mazurski od jeziora Mamry do granic Państwa, systemat jezior mazurskich, Krutynę od jeziora Syzdrój do Jeziora Bełdańskiego, Sapinę od jeziora Gołdap do jeziora Mamry.

§  4. Nadzór nad rejonami sprawuje Minister Żeglugi przez Centralny Zarząd Dróg Wodnych Śródlądowych.
§  5. Działalność rejonów wymieniona w § 1 ust. 1 obejmuje w szczególności następujące sprawy:
1) w zakresie technicznym:
a) zarząd i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych, zbiorników i potoków górskich w granicach własnego zasięgu terytorialnego,
b) wykonywanie robót na drogach wodnych w ramach zatwierdzonego planu,
c) wykonywanie pomiarów, opracowywanie projektów i kosztorysów w ustalonych granicach,
d) prowadzenie warsztatów remontowych;
2) w zakresie eksploatacyjnym:

prowadzenie produkcji ubocznej w zakresie wikliny i kamienia oraz ich zbyt;

3) w zakresie administracji wodnej:
a) sprawowanie administracji żeglugowej I instancji na administrowanym terenie,
b) współpracę z organami administracji wodnej,
c) nadzór nad przestrzeganiem regulaminów portów śródlądowych oraz dozór urządzeń przeładunkowych i dźwigów na śródlądowych drogach wodnych,
d) utrzymanie, tyczenie, oświetlanie, oznakowanie nurtu, sygnalizację i utrzymywanie łączności telekomunikacyjnej szlaków wodnych,
e) wymiar opłat od statków i spławu drzewa luźnego oraz opłat za specjalne świadczenia na śródlądowych drogach wodnych,
f) wydawanie świadectw zdolności żeglugowej,
g) rejestrację statków i łodzi,
h) wydawanie książeczek żeglarskich I i II kategorii,
i) wydawanie patentów żeglarskich w zakresie zleconym przez właściwe przepisy,
j) nadzór nad przewozami międzybrzegowymi,
k) współpracę z właściwymi organami w sprawach gabarytów mostowych, melioracyjnych, rolnych, wodociągów oraz w innych sprawach związanych z gospodarką wodną w ramach obowiązujących przepisów,
l) współpracę w akcji przeciwpowodziowej z komitetami przeciwpowodziowymi,
ł) obsługę informacyjną o stanach wód i głębokościach tranzytowych;
4) w zakresie administracyjno-finansowym:
a) zarząd majątkiem nieruchomym i ruchomym i ewidencję tego majątku,
b) prowadzenie spraw spornych przed sądami i komisjami arbitrażowymi.
§  6.
1. Na czele rejonu stoi dyrektor, który kieruje samodzielnie działalnością rejonu i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektor kieruje rejonem przy pomocy zastępcy (głównego inżyniera).
3. Dyrektora i zastępcę dyrektora powołuje i zwalnia dyrektor Centralnego Zarządu Dróg Wodnych Śródlądowych.
4. Zastępca dyrektora (główny inżynier) kieruje samodzielnie powierzonym sobie zakresem prac i jest odpowiedzialny osobiście za ich całokształt przed dyrektorem rejonu.
5. W razie nieobecności dyrektora zastępuje go główny inżynier, w razie jednoczesnej nieobecności zarówno dyrektora, jak i głównego inżyniera zastępuje dyrektora jeden z pracowników wyznaczonych przez dyrektora. Na zastępującego przechodzą wszystkie prawa i obowiązki dyrektora.
§  7.
1. Organizację wewnętrzną rejonu ustala ramowy schemat organizacyjny zatwierdzony przez Ministra Żeglugi w przepisanym trybie.
2. Upoważnia się dyrektora Centralnego Zarządu Dróg Wodnych Śródlądowych do zatwierdzania po uzgodnieniu z Wydziałem Organizacyjnym Ministerstwa Żeglugi szczegółowych schematów organizacyjnych dla poszczególnych rejonów w oparciu o ramowy schemat organizacyjny.
§  8.
1. Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych rejonu ustala instrukcja zatwierdzona przez Ministra Żeglugi.
2. Zakres działania poszczególnych komórek zależnie od specyficznych warunków miejscowych może być decyzją dyrektora Centralnego Zarządu Dróg Wodnych Śródlądowych odpowiednio ograniczony lub rozszerzony,
§  9. Szczegółową organizację finansową rejonów oraz ich zakres uprawnień i obowiązków wynikających z zasad rozrachunku gospodarczego określą odrębne przepisy.
§  10.
1. Na czele działów stoją kierownicy działów; na czele działu finansowo-księgowego stoi główny księgowy; na czele sekcji - kierownicy sekcji.
2. Przyjmowanie, awansowanie i zwalnianie pracowników należy do zakresu działania dyrektora rejonu, o ile specjalne przepisy nie stanowią inaczej.
3. Kierownicy działów, główny księgowy, kierownicy sekcji oraz osoby stojące na czele wieloosobowych stanowisk pracy kierują samodzielnie powierzonymi sobie komórkami i są odpowiedzialni za całokształt pracy przed bezpośrednimi zwierzchnikami.
4. W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go pracownik wyznaczony przez dyrektora rejonu.
§  11. Jeżeli warunki pracy tego wymagają, dyrektor rejonu może po uzgodnieniu z dyrektorem Centralnego Zarządu Dróg Wodnych Śródlądowych wydzielić spośród personelu służbowego rejonu zespół pracowników ze stałą lub czasową siedzibą w innej miejscowości dla wypełnienia określonych zadań.
§  12. Traci moc zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 marca 1953 r. w sprawie organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej zarządów okręgowych, dróg wodnych i rejonów dróg wodnych oraz ich siedzib.
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1954 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1954.93.1027

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Organizacja, siedziby, zakres działania i właściwość terytorialna rejonów dróg wodnych.
Data aktu: 20/08/1954
Data ogłoszenia: 07/10/1954
Data wejścia w życie: 07/10/1954, 01/09/1954