Rozporządzenie wykonawcze 2021/980 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących rejestracji w elektronicznym rejestrze kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/980
z dnia 17 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących rejestracji w elektronicznym rejestrze kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 1 , w szczególności jego art. 17 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/661 2  ustanowiono wymogi dla przedsiębiorstw, których rejestracja w rejestrze ustanowionym zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 jest obowiązkowa.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/661 przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii muszą podać Komisji swój numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (EORI) w celu zarejestrowania ich w rejestrze, w stosownych przypadkach. Przedsiębiorstwa mające siedzibę poza Unią, które upoważniły wyłącznego przedstawiciela w rozumieniu art. 16 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, muszą przekazać te informacje wyłącznie w odniesieniu do swojego wyłącznego przedstawiciela. Wyłączny przedstawiciel może zostać upoważniony jako taki przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo mające siedzibę poza Unią. Numer EORI takiego wyłącznego przedstawiciela niekoniecznie odpowiada zatem jednemu przedsiębiorstwu mającemu siedzibę poza Unią.

(3) Zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 rejestr jest dostępny do celów informacyjnych dla właściwych organów krajowych, w tym organów celnych.

(4) Przy egzekwowaniu ograniczeń i zakazów dotyczących wprowadzania do obrotu określonych w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 organy celne muszą być w stanie zidentyfikować za pomocą ich numerów EORI przedsiębiorstwa wprowadzające wodorofluorowęglowodory do obrotu zgodnie z tym rozporządzeniem. W szczególności może to również ułatwić organom celnym przeprowadzanie kontroli przy użyciu narzędzi cyfrowych. Identyfikację danego przedsiębiorstwa można uzyskać, jeżeli numer EORI tego przedsiębiorstwa jest dostępny w rejestrze. W związku z tym konieczne jest wymaganie od przedsiębiorstw mających siedzibę poza Unią, które upoważniły wyłącznego przedstawiciela, do podania ich własnego numeru EORI. Należy znieść wymóg podawania przez te przedsiębiorstwa numeru EORI ich wyłącznego przedstawiciela, ponieważ jest on zbędny.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/661 wprowadza się następujące zmiany:

1)
lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) informacje wymienione w ust. 1 lit. d) oraz i), ale w odniesieniu do jedynego przedstawiciela, a nie przedsiębiorstwa;";

2)
dodaje się lit. g) w brzmieniu:

"g) numer EORI przedsiębiorstwa, w stosownych przypadkach.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/661 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zapewniające sprawne działanie elektronicznego rejestru kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów (Dz.U. L 112 z 26.4.2019, s. 11).

Zmiany w prawie

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
Psy ratownicze będą mogły trenować w lasach

Psy ratownicze będą mogły legalnie ćwiczyć w lasach, będą też mogły biegać po lasach, podobnie jak i psy myśliwskie. Takie prawo nadaje im podpisana właśnie przez prezydenta nowelizacja ustawy o lasach i kodeksie wykroczeń, przewidująca umożliwienie udziału psów w treningach poprzez wyłączenie z ogólnej zasady dotyczącej zakazu puszczania psa luzem w lesie.

Krzysztof Sobczak 10.11.2022
Prawa nabyte można stracić również w trakcie roku podatkowego

Polski Ład ograniczył możliwość amortyzacji nieruchomości tylko do końca tego roku. Problem mają podatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Utracą oni prawa nabyte w trakcie trwania ich roku podatkowego. Eksperci radzą drogę sądową i mają nadzieję, że orzecznictwo sądów administracyjnych uwzględni argumenty podatników.

Wiesława Moczydłowska 31.10.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2021.216.133

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozporządzenie wykonawcze 2021/980 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących rejestracji w elektronicznym rejestrze kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów
Data aktu: 17/06/2021
Data ogłoszenia: 18/06/2021
Data wejścia w życie: 08/07/2021