Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/661 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących rejestracji w elektronicznym rejestrze kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/980
z dnia 17 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących rejestracji w elektronicznym rejestrze kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 1 , w szczególności jego art. 17 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/661 2  ustanowiono wymogi dla przedsiębiorstw, których rejestracja w rejestrze ustanowionym zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 jest obowiązkowa.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/661 przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii muszą podać Komisji swój numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (EORI) w celu zarejestrowania ich w rejestrze, w stosownych przypadkach. Przedsiębiorstwa mające siedzibę poza Unią, które upoważniły wyłącznego przedstawiciela w rozumieniu art. 16 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, muszą przekazać te informacje wyłącznie w odniesieniu do swojego wyłącznego przedstawiciela. Wyłączny przedstawiciel może zostać upoważniony jako taki przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo mające siedzibę poza Unią. Numer EORI takiego wyłącznego przedstawiciela niekoniecznie odpowiada zatem jednemu przedsiębiorstwu mającemu siedzibę poza Unią.

(3) Zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 rejestr jest dostępny do celów informacyjnych dla właściwych organów krajowych, w tym organów celnych.

(4) Przy egzekwowaniu ograniczeń i zakazów dotyczących wprowadzania do obrotu określonych w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 organy celne muszą być w stanie zidentyfikować za pomocą ich numerów EORI przedsiębiorstwa wprowadzające wodorofluorowęglowodory do obrotu zgodnie z tym rozporządzeniem. W szczególności może to również ułatwić organom celnym przeprowadzanie kontroli przy użyciu narzędzi cyfrowych. Identyfikację danego przedsiębiorstwa można uzyskać, jeżeli numer EORI tego przedsiębiorstwa jest dostępny w rejestrze. W związku z tym konieczne jest wymaganie od przedsiębiorstw mających siedzibę poza Unią, które upoważniły wyłącznego przedstawiciela, do podania ich własnego numeru EORI. Należy znieść wymóg podawania przez te przedsiębiorstwa numeru EORI ich wyłącznego przedstawiciela, ponieważ jest on zbędny.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/661 wprowadza się następujące zmiany:

1)
lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) informacje wymienione w ust. 1 lit. d) oraz i), ale w odniesieniu do jedynego przedstawiciela, a nie przedsiębiorstwa;";

2)
dodaje się lit. g) w brzmieniu:

"g) numer EORI przedsiębiorstwa, w stosownych przypadkach.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/661 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zapewniające sprawne działanie elektronicznego rejestru kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów (Dz.U. L 112 z 26.4.2019, s. 11).

Zmiany w prawie

Handel w niedzielę - nowelizacja z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą uszczelnić zakaz handlu w niedzielę. Nowe przepisy pozwolą na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą też usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.10.2021
Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok z podpisem prezydenta

Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł a wydatki prawie 523,5 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 40,5 mld zł.

Krzysztof Koślicki 19.10.2021
MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Krzysztof Koślicki 14.10.2021
Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

Krzysztof Sobczak 12.10.2021
Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. Zmiany zostały przyjęte bez poprawek.

Krzysztof Koślicki 08.10.2021
Nowy wzór deklaracji VAT-26 już obowiązuje

Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki 07.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2021.216.133

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/661 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących rejestracji w elektronicznym rejestrze kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów.
Data aktu: 17/06/2021
Data ogłoszenia: 18/06/2021
Data wejścia w życie: 08/07/2021