Rozporządzenie wykonawcze 2021/980 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących rejestracji w elektronicznym rejestrze kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/980
z dnia 17 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących rejestracji w elektronicznym rejestrze kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 1 , w szczególności jego art. 17 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/661 2  ustanowiono wymogi dla przedsiębiorstw, których rejestracja w rejestrze ustanowionym zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 jest obowiązkowa.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/661 przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii muszą podać Komisji swój numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (EORI) w celu zarejestrowania ich w rejestrze, w stosownych przypadkach. Przedsiębiorstwa mające siedzibę poza Unią, które upoważniły wyłącznego przedstawiciela w rozumieniu art. 16 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, muszą przekazać te informacje wyłącznie w odniesieniu do swojego wyłącznego przedstawiciela. Wyłączny przedstawiciel może zostać upoważniony jako taki przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo mające siedzibę poza Unią. Numer EORI takiego wyłącznego przedstawiciela niekoniecznie odpowiada zatem jednemu przedsiębiorstwu mającemu siedzibę poza Unią.

(3) Zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 rejestr jest dostępny do celów informacyjnych dla właściwych organów krajowych, w tym organów celnych.

(4) Przy egzekwowaniu ograniczeń i zakazów dotyczących wprowadzania do obrotu określonych w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 organy celne muszą być w stanie zidentyfikować za pomocą ich numerów EORI przedsiębiorstwa wprowadzające wodorofluorowęglowodory do obrotu zgodnie z tym rozporządzeniem. W szczególności może to również ułatwić organom celnym przeprowadzanie kontroli przy użyciu narzędzi cyfrowych. Identyfikację danego przedsiębiorstwa można uzyskać, jeżeli numer EORI tego przedsiębiorstwa jest dostępny w rejestrze. W związku z tym konieczne jest wymaganie od przedsiębiorstw mających siedzibę poza Unią, które upoważniły wyłącznego przedstawiciela, do podania ich własnego numeru EORI. Należy znieść wymóg podawania przez te przedsiębiorstwa numeru EORI ich wyłącznego przedstawiciela, ponieważ jest on zbędny.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/661 wprowadza się następujące zmiany:

1)
lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) informacje wymienione w ust. 1 lit. d) oraz i), ale w odniesieniu do jedynego przedstawiciela, a nie przedsiębiorstwa;";

2)
dodaje się lit. g) w brzmieniu:

"g) numer EORI przedsiębiorstwa, w stosownych przypadkach.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/661 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zapewniające sprawne działanie elektronicznego rejestru kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów (Dz.U. L 112 z 26.4.2019, s. 11).

Zmiany w prawie

MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.

Krzysztof Koślicki 28.05.2024
Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2021.216.133

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozporządzenie wykonawcze 2021/980 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących rejestracji w elektronicznym rejestrze kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów
Data aktu: 17/06/2021
Data ogłoszenia: 18/06/2021
Data wejścia w życie: 08/07/2021