Decyzja 98/582/WE zmieniająca decyzję Komisji 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

DECYZJA RADY
z dnia 6 października 1998 r.
zmieniająca decyzję Komisji 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

(98/582/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 17 października 1998 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych(1), w szczególności jej art. 3 ust. 2 i art. 6 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(2) ustanawia warunki w odniesieniu do masła podlegającego publicznemu systemowi interwencyjnemu oraz do masła kwalifikującego do przyznania subsydiów na prywatne składowanie; masło podlegające interwencji publicznej musi być produkowane bezpośrednio i wyłącznie ze śmietany pasteryzowanej; warunek ten nie odnosi się do masła składowanego prywatnie; w odniesieniu do niektórych środków przewidujących pomoc w zakresie sprzedaży masła na rynku wspólnotowym, w szczególności systemu określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2571/97(3), w celu zakwalifikowania do systemu pomocy, masło musi być produkowane bezpośrednio i wyłącznie ze śmietany pasteryzowanej;

duże ilości masła, dla których przyznawane są subsydia wspólnotowe w odniesieniu do całkowitej jego produkcji, wymagają ustanowienia bazy statystycznej, odpowiedniej dla monitorowania różnych rodzajów masła i uwzględniającej powyższe rozróżnienie;

w celu zapewnienia należytego zarządzania wspólną polityką rolną, w szczególności rynkiem masła, Komisja wymaga dokładnych danych dostarczających wiarygodnych informacji w sprawie opracowywania różnych rodzajów masła i innych tłuszczowych przetworów mlecznych;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy(4) już przewiduje rozdzielenie różnych rodzajów masła według kodu Nomenklatury Scalonej stosowanego w handlu; dla zachowania zgodności z tym podejściem uważa się za wskazane wprowadzenie takiego samego podziału masła przy zbieraniu danych statystycznych w tym sektorze; dlatego też należy zmienić decyzję Komisji 97/80/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych(5);

jednakże w odniesieniu do niektórych rodzajów masła i innych tłuszczowych przetworów mlecznych wystarczy przewidzieć fakultatywne zbieranie danych i transfer danych na tym etapie;

Stały Komitet ds. Statystyki Rolniczej (SCAS) nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego; dlatego też środki przewidziane w niniejszej decyzji muszą być, zgodnie z art. 7 dyrektywy 96/16/WE, przyjęte przez Radę,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załączniki I i II do decyzji Komisji 97/80/WE zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 października 1998 r.

W imieniu Rady
M. BARTENSTEIN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 78 z 28.3.1996, str. 27.

(2) Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1587/96 (Dz.U. L 206 z 16.8.1996, str. 21).

(3) Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1061/98 (Dz.U. L 152 z 26.5.1998, str. 3).

(4) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1084/98 (Dz.U. L 151 z 21.5.1998, str. 1).

(5) Dz.U. L 24 z 25.1.1997, str. 26.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji Komisji 97/80/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) kod 23 w wykazie przetworów mlecznych otrzymuje brzmienie:

"Kod B. WYKORZYSTANIE
23 Masło pełne oraz inne tłuszcze
231 Masło
2311 Masło tradycyjne(*)
2312 Masło odtwarzane(*)
2313 Masło serwatkowe(*)
232 Masło topione i bezwodny tłuszcz z mleka
233 Pozostałe tłuszcze
2331 Masło o obniżonej zawartości tłuszczu(*)
2332 Pozostałe(*)"

2) na końcu wykazu przetworów mlecznych dodaje się następujący przypis:

"(*) zbieranie i przekazywanie danych fakultatywne.";

3) tekst zatytułowany "MASŁO (23)" w uwagach wyjaśniających otrzymuje brzmienie:

"MASŁO (23)

Pełne masło oraz inne tłuszczowe przetwory mleczne (23): obejmuje masło, masło tradycyjne, masło odtwarzane, masło serwatkowe, masło topione i bezwodny tłuszcz z mleka oraz pozostałe tłuszczowe przetwory mleczne, wyrażone w równoważniku masła o zawartości tłuszczu z mleka równej 82 % wagowo przetworu.

- Tabela A: Dania: obejmuje tylko masło (231),

- Tabela B: pozycja 231 (masło), 2311 (masło tradycyjne), 2312 (masło odtwarzane), 2313 (masło serwatkowe), 232 (masło topione i bezwodny tłuszcz z mleka), 233 (pozostałe tłuszcze), 2331 (masło o obniżonej zawartości tłuszczu) oraz 2332 (pozostałe) muszą być zarejestrowane według masy przetworu. Jedynie pozycja 23 musi być podawana w równoważniku masła.

Masło (231): przetwór o zawartości tłuszczu z mleka nie mniejszej niż 80 % i mniejszej niż 90 %, o maksymalnej zawartości wody wynoszącej 16 % i maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej wynoszącej 2 %.

- Obejmuje również masło zawierające niewielkie ilości ziół, przypraw, substancji zapachowych itd., pod warunkiem że przetwór zachowuje właściwości masła.

Masło tradycyjne (2311): przetwór uzyskany bezpośrednio i wyłącznie ze śmietany pasteryzowanej, o zawartości tłuszczu z mleka nie mniejszej niż 80 % i mniejszej niż 90 %, o maksymalnej zawartości wody wynoszącej 16 % i maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej wynoszącej 2 %.

Masło odtwarzane (2312): przetwór uzyskany z bezwodnego tłuszczu z mleka, z ekstraktu suchej masy beztłuszczowej i wody, o zawartości tłuszczu z mleka nie mniejszej niż 80 % i mniejszej niż 90 %, o maksymalnej zawartości wody wynoszącej 16 % i maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej wynoszącej 2 %.

Masło serwatkowe (2313): przetwór uzyskany z serwatki lub z mieszanki serwatki i śmietany o zawartości tłuszczu z mleka nie mniejszej niż 80 % i mniejszej niż 90 % oraz o maksymalnej zawartości wody wynoszącej 16 % i o maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej wynoszącej 2 %.

Pozycje 2311, 2312, i 2313 obejmują również masło zawierające niewielkie ilości ziół, przypraw, substancji zapachowych itd., pod warunkiem że przetwór zachowuje właściwości masła.

Masło topione i bezwodny tłuszcz z mleka (232):

Masło topione: masło topione ma zawartość tłuszczu z mleka większą niż 85 % wagowo. Nazwa ta często oznacza, oprócz masła topionego jako takiego, kilka innych odwodnionych rodzajów masła, znanych ogólnie pod różnymi nazwami, takimi jak »masło bezwodne«, »masło odwodnione«, »bezwodny tłuszcz z mleka«, »tłuszcz masłowy« (tłuszcz z mleka) oraz »masło skoncentrowane«.

Bezwodny tłuszcz z mleka: przetwór uzyskany z mleka, śmietany lub masła w procesie eliminacji wody i suchej masy beztłuszczowej, o minimalnej zawartości tłuszczu z mleka wynoszącej 99,3 % łącznej masy oraz o maksymalnej zawartości wody wynoszącej 0,5 % łącznej masy.

- Obejmuje również »klarowane masło (ghee)«.

- Aby uniknąć podwójnego liczenia, »bezwodny tłuszcz z mleka« odnosi się wyłącznie do przetworu uzyskiwanego bezpośrednio ze śmietany.

Pozostałe tłuszcze (233):

Masło o obniżonej zawartości tłuszczu (2331): przetwór podobny do masła, o zawartości tłuszczu mleka mniejszej niż 80 % wagowo (wyłączając wszystkie inne tłuszcze) (opis sprzedaży według działu A Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2991/94(1): »masło o zawartości tłuszczu 75 %«, »masło o zawartości tłuszczu 50 %« i przetwór mleczny do smarowania).

Pozostałe (2332): w szczególności tłuszcze pochodzące z produktów roślinnych i/lub zwierzęcych: przetwory w postaci stałej, ciągliwej emulsji głównie typu woda w oleju, uzyskanej ze stałych i/lub płynnych tłuszczy roślinnych i/lub zwierzęcych, nadające się do spożycia przez ludzi, o zawartości tłuszczu z mleka między 10 a 80 % zawartości tłuszczu (opis sprzedaży według działu C Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2991/94: »mieszanki«, »mieszanki o zawartości tłuszczu 75 %«, »mieszanki o zawartości tłuszczu 50 %« i »mieszanki do smarowania«).

Tabela B: jeżeli masło o obniżonej zawartości tłuszczu (2331) i/lub »pozostałe« (2332) przetwory są uzyskiwane z masła wytworzonego w tej samej mleczarni oraz nie ma możliwości zidentyfikowania rodzaju masła (2311, 2312 lub 2313), dane są pobierane z pozycji 23, ze wskazaniem ilości odnośnego masła.

______

(1) Dz.U. L 316 z 9.12.1994, str. 2"

W załączniku II do decyzji Komisji 97/80/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w Tabeli B "WYKORZYSTANIE" pozycja kodu 23 "Masło i pozostałe tłuszczowe przetwory mleczne" otrzymuje brzmienie:

"produktu Nazwa produktu
23 Masło pełne oraz inne tłuszczowe przetwory mleczne
231 Masło
2311 Masło tradycyjne*
2312 Masło odtwarzane*
2313 Masło serwatkowe*
232 Masło topione i bezwodny tłuszcz z mleka
233 Pozostałe tłuszczowe przetwory mleczne
2331 Masło o obniżonej zawartości tłuszczu*
2332 Pozostałe*"

2) na końcu Tabeli B dodaje się następujący przypis:

"(*) zbieranie i przekazywanie danych fakultatywne."

Zmiany w prawie

Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

Artur Pytel 09.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.1998.281.36

Rodzaj: Decyzja
Tytuł: Decyzja 98/582/WE zmieniająca decyzję Komisji 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych
Data aktu: 06/10/1998
Data ogłoszenia: 17/10/1998
Data wejścia w życie: 01/05/2004, 01/01/1970