Decyzja 98/582/WE zmieniająca decyzję Komisji 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

DECYZJA RADY
z dnia 6 października 1998 r.
zmieniająca decyzję Komisji 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

(98/582/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 17 października 1998 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych(1), w szczególności jej art. 3 ust. 2 i art. 6 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(2) ustanawia warunki w odniesieniu do masła podlegającego publicznemu systemowi interwencyjnemu oraz do masła kwalifikującego do przyznania subsydiów na prywatne składowanie; masło podlegające interwencji publicznej musi być produkowane bezpośrednio i wyłącznie ze śmietany pasteryzowanej; warunek ten nie odnosi się do masła składowanego prywatnie; w odniesieniu do niektórych środków przewidujących pomoc w zakresie sprzedaży masła na rynku wspólnotowym, w szczególności systemu określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2571/97(3), w celu zakwalifikowania do systemu pomocy, masło musi być produkowane bezpośrednio i wyłącznie ze śmietany pasteryzowanej;

duże ilości masła, dla których przyznawane są subsydia wspólnotowe w odniesieniu do całkowitej jego produkcji, wymagają ustanowienia bazy statystycznej, odpowiedniej dla monitorowania różnych rodzajów masła i uwzględniającej powyższe rozróżnienie;

w celu zapewnienia należytego zarządzania wspólną polityką rolną, w szczególności rynkiem masła, Komisja wymaga dokładnych danych dostarczających wiarygodnych informacji w sprawie opracowywania różnych rodzajów masła i innych tłuszczowych przetworów mlecznych;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy(4) już przewiduje rozdzielenie różnych rodzajów masła według kodu Nomenklatury Scalonej stosowanego w handlu; dla zachowania zgodności z tym podejściem uważa się za wskazane wprowadzenie takiego samego podziału masła przy zbieraniu danych statystycznych w tym sektorze; dlatego też należy zmienić decyzję Komisji 97/80/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych(5);

jednakże w odniesieniu do niektórych rodzajów masła i innych tłuszczowych przetworów mlecznych wystarczy przewidzieć fakultatywne zbieranie danych i transfer danych na tym etapie;

Stały Komitet ds. Statystyki Rolniczej (SCAS) nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego; dlatego też środki przewidziane w niniejszej decyzji muszą być, zgodnie z art. 7 dyrektywy 96/16/WE, przyjęte przez Radę,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załączniki I i II do decyzji Komisji 97/80/WE zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 października 1998 r.

W imieniu Rady
M. BARTENSTEIN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 78 z 28.3.1996, str. 27.

(2) Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1587/96 (Dz.U. L 206 z 16.8.1996, str. 21).

(3) Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1061/98 (Dz.U. L 152 z 26.5.1998, str. 3).

(4) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1084/98 (Dz.U. L 151 z 21.5.1998, str. 1).

(5) Dz.U. L 24 z 25.1.1997, str. 26.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji Komisji 97/80/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) kod 23 w wykazie przetworów mlecznych otrzymuje brzmienie:

"Kod B. WYKORZYSTANIE
23 Masło pełne oraz inne tłuszcze
231 Masło
2311 Masło tradycyjne(*)
2312 Masło odtwarzane(*)
2313 Masło serwatkowe(*)
232 Masło topione i bezwodny tłuszcz z mleka
233 Pozostałe tłuszcze
2331 Masło o obniżonej zawartości tłuszczu(*)
2332 Pozostałe(*)"

2) na końcu wykazu przetworów mlecznych dodaje się następujący przypis:

"(*) zbieranie i przekazywanie danych fakultatywne.";

3) tekst zatytułowany "MASŁO (23)" w uwagach wyjaśniających otrzymuje brzmienie:

"MASŁO (23)

Pełne masło oraz inne tłuszczowe przetwory mleczne (23): obejmuje masło, masło tradycyjne, masło odtwarzane, masło serwatkowe, masło topione i bezwodny tłuszcz z mleka oraz pozostałe tłuszczowe przetwory mleczne, wyrażone w równoważniku masła o zawartości tłuszczu z mleka równej 82 % wagowo przetworu.

- Tabela A: Dania: obejmuje tylko masło (231),

- Tabela B: pozycja 231 (masło), 2311 (masło tradycyjne), 2312 (masło odtwarzane), 2313 (masło serwatkowe), 232 (masło topione i bezwodny tłuszcz z mleka), 233 (pozostałe tłuszcze), 2331 (masło o obniżonej zawartości tłuszczu) oraz 2332 (pozostałe) muszą być zarejestrowane według masy przetworu. Jedynie pozycja 23 musi być podawana w równoważniku masła.

Masło (231): przetwór o zawartości tłuszczu z mleka nie mniejszej niż 80 % i mniejszej niż 90 %, o maksymalnej zawartości wody wynoszącej 16 % i maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej wynoszącej 2 %.

- Obejmuje również masło zawierające niewielkie ilości ziół, przypraw, substancji zapachowych itd., pod warunkiem że przetwór zachowuje właściwości masła.

Masło tradycyjne (2311): przetwór uzyskany bezpośrednio i wyłącznie ze śmietany pasteryzowanej, o zawartości tłuszczu z mleka nie mniejszej niż 80 % i mniejszej niż 90 %, o maksymalnej zawartości wody wynoszącej 16 % i maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej wynoszącej 2 %.

Masło odtwarzane (2312): przetwór uzyskany z bezwodnego tłuszczu z mleka, z ekstraktu suchej masy beztłuszczowej i wody, o zawartości tłuszczu z mleka nie mniejszej niż 80 % i mniejszej niż 90 %, o maksymalnej zawartości wody wynoszącej 16 % i maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej wynoszącej 2 %.

Masło serwatkowe (2313): przetwór uzyskany z serwatki lub z mieszanki serwatki i śmietany o zawartości tłuszczu z mleka nie mniejszej niż 80 % i mniejszej niż 90 % oraz o maksymalnej zawartości wody wynoszącej 16 % i o maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej wynoszącej 2 %.

Pozycje 2311, 2312, i 2313 obejmują również masło zawierające niewielkie ilości ziół, przypraw, substancji zapachowych itd., pod warunkiem że przetwór zachowuje właściwości masła.

Masło topione i bezwodny tłuszcz z mleka (232):

Masło topione: masło topione ma zawartość tłuszczu z mleka większą niż 85 % wagowo. Nazwa ta często oznacza, oprócz masła topionego jako takiego, kilka innych odwodnionych rodzajów masła, znanych ogólnie pod różnymi nazwami, takimi jak »masło bezwodne«, »masło odwodnione«, »bezwodny tłuszcz z mleka«, »tłuszcz masłowy« (tłuszcz z mleka) oraz »masło skoncentrowane«.

Bezwodny tłuszcz z mleka: przetwór uzyskany z mleka, śmietany lub masła w procesie eliminacji wody i suchej masy beztłuszczowej, o minimalnej zawartości tłuszczu z mleka wynoszącej 99,3 % łącznej masy oraz o maksymalnej zawartości wody wynoszącej 0,5 % łącznej masy.

- Obejmuje również »klarowane masło (ghee)«.

- Aby uniknąć podwójnego liczenia, »bezwodny tłuszcz z mleka« odnosi się wyłącznie do przetworu uzyskiwanego bezpośrednio ze śmietany.

Pozostałe tłuszcze (233):

Masło o obniżonej zawartości tłuszczu (2331): przetwór podobny do masła, o zawartości tłuszczu mleka mniejszej niż 80 % wagowo (wyłączając wszystkie inne tłuszcze) (opis sprzedaży według działu A Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2991/94(1): »masło o zawartości tłuszczu 75 %«, »masło o zawartości tłuszczu 50 %« i przetwór mleczny do smarowania).

Pozostałe (2332): w szczególności tłuszcze pochodzące z produktów roślinnych i/lub zwierzęcych: przetwory w postaci stałej, ciągliwej emulsji głównie typu woda w oleju, uzyskanej ze stałych i/lub płynnych tłuszczy roślinnych i/lub zwierzęcych, nadające się do spożycia przez ludzi, o zawartości tłuszczu z mleka między 10 a 80 % zawartości tłuszczu (opis sprzedaży według działu C Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2991/94: »mieszanki«, »mieszanki o zawartości tłuszczu 75 %«, »mieszanki o zawartości tłuszczu 50 %« i »mieszanki do smarowania«).

Tabela B: jeżeli masło o obniżonej zawartości tłuszczu (2331) i/lub »pozostałe« (2332) przetwory są uzyskiwane z masła wytworzonego w tej samej mleczarni oraz nie ma możliwości zidentyfikowania rodzaju masła (2311, 2312 lub 2313), dane są pobierane z pozycji 23, ze wskazaniem ilości odnośnego masła.

______

(1) Dz.U. L 316 z 9.12.1994, str. 2"

W załączniku II do decyzji Komisji 97/80/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w Tabeli B "WYKORZYSTANIE" pozycja kodu 23 "Masło i pozostałe tłuszczowe przetwory mleczne" otrzymuje brzmienie:

"produktu Nazwa produktu
23 Masło pełne oraz inne tłuszczowe przetwory mleczne
231 Masło
2311 Masło tradycyjne*
2312 Masło odtwarzane*
2313 Masło serwatkowe*
232 Masło topione i bezwodny tłuszcz z mleka
233 Pozostałe tłuszczowe przetwory mleczne
2331 Masło o obniżonej zawartości tłuszczu*
2332 Pozostałe*"

2) na końcu Tabeli B dodaje się następujący przypis:

"(*) zbieranie i przekazywanie danych fakultatywne."

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.1998.281.36

Rodzaj: Decyzja
Tytuł: Decyzja 98/582/WE zmieniająca decyzję Komisji 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych
Data aktu: 06/10/1998
Data ogłoszenia: 17/10/1998
Data wejścia w życie: 01/01/1970, 01/05/2004