Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania: Informacje dotyczące środków wprowadzonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 i 22.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania 1 : Informacje dotyczące środków wprowadzonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 i 22

(2020/C 16/04)

(Dz.U.UE C z dnia 17 stycznia 2020 r.)

W art. 5, 6, 8, 9, 10, 17 i 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 (zwanego dalej "rozporządzeniem") przewidziano, że środki wprowadzone przez państwa członkowskie przy wykonywaniu tego rozporządzenia powinny być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ponadto Komisja oraz państwa członkowskie podjęły decyzję o opublikowaniu również dodatkowych informacji dotyczących środków wprowadzonych przez państwa członkowskie na podstawie art. 4 w celu zapewnienia, by eksporterzy posiadali dostęp do wyczerpujących informacji na temat kontroli mających zastosowanie w całej UE.

1.
INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 4 UST. 5 ROZPORZĄDZENIA (WYMÓG UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA WYWÓZ PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA NIEWYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU I)

Państwo członkowskie, stosując art. 4 ust. 5, może rozszerzyć stosowanie art. 4 ust. 1 na niewymienione produkty podwójnego zastosowania, jeżeli eksporter ma podstawy, by podejrzewać, że produkty te są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

W art. 4 ust. 6 rozporządzenia wymaga się, by państwa członkowskie, które - stosując art. 4 ust. 5 - nakładają wymóg uzyskania zezwolenia na wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I, informowały o tym w stosownych przypadkach pozostałe państwa członkowskie i Komisję. W poniższej tabeli przedstawiono przegląd środków wprowadzonych przez państwa członkowskie i zgłoszonych Komisji. Następnie podane są szczegółowe informacje o środkach zgłoszonych Komisji.

Państwo członkowskie Czy państwo członkowskie, stosując art. 4 ust. 5, przyjęło krajowe ustawodawstwo nakładające wymóg uzyskania zezwolenia?
BELGIA Częściowo TAK
BUŁGARIA NIE
REPUBLIKA CZESKA NIE
DANIA NIE
NIEMCY NIE
ESTONIA NIE
IRLANDIA TAK
GRECJA NIE
HISZPANIA NIE
FRANCJA NIE
CHORWACJA NIE
WŁOCHY NIE
CYPR NIE
ŁOTWA NIE
LITWA NIE
LUKSEMBURG TAK
WĘGRY TAK
MALTA NIE
NIDERLANDY NIE
AUSTRIA TAK
POLSKA NIE
PORTUGALIA NIE
RUMUNIA NIE
SŁOWENIA NIE
SŁOWACJA NIE
FINLANDIA TAK
SZWECJA NIE
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO TAK
1.1.
Belgia

W Regionie Flamandzkim i Regionie Walońskim wymagane jest zezwolenie na wywóz niewymienionych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli eksporter ma podstawy do podejrzeń, że produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1

(art. 5 dekretu rządu Flandrii z dnia 14 marca 2014 r. regulującego wywóz, tranzyt i transfer produktów podwójnego zastosowania oraz zapewnianie pomocy technicznej (belgijski Dziennik Ustaw z dnia 2 maja 2014 r.); (art. 4 dekretu rządu Walonii z dnia 6 lutego 2014 r. regulującego wywóz, tranzyt i transfer produktów oraz technologii podwójnego zastosowania (belgijski Dziennik Ustaw z dnia 19 lutego 2014 r.)).

1.2.
Irlandia

Wymagane jest zezwolenie na wywóz niewymienionych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli eksporter ma podstawy do podejrzeń, że produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1

(sekcja 7 rozporządzenia z 2009 r. w sprawie kontroli wywozu (produkty podwójnego zastosowania) (S.I. nr 443 z 2009 r.)).

1.3.
Luksemburg

Wymagane jest zezwolenie na wywóz niewymienionych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli eksporter ma podstawy do podejrzeń, że produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1

(ustawa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie kontroli wywozu, art. 45 ust. 1).

1.4.
Węgry

Wymagane jest zezwolenie na wywóz niewymienionych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli eksporter ma podstawy do podejrzeń, że produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1

(§ 7 dekretu rządowego nr 13 z 2011 r. w sprawie zezwolenia na handel zagraniczny produktami podwójnego zastosowania).

1.5.
Austria

Wymagane jest zezwolenie na wywóz niewymienionych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli eksporter ma podstawy do podejrzeń, że produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1

(art. 5 pierwszego rozporządzenia w sprawie handlu zagranicznego z 2011 r. (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II nr 343/2011, opublikowanego w dniu 28 października 2011 r.).

1.6.
Finlandia

Wymagane jest zezwolenie na wywóz niewymienionych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli eksporter ma podstawy do podejrzeń, że produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1

(§ 4 ust. 4 ustawy nr 562/1996).

1.7.
Zjednoczone Królestwo

Wymagane jest zezwolenie na wywóz niewymienionych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli eksporter ma podstawy do podejrzeń, że produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 (art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 26 rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r. (S.I. 2008/3231)).

2.
INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 5 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (ROZSZERZENIE KONTROLI POŚREDNICTWA)

W art. 5 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 4 rozporządzenia wymaga się, aby Komisja publikowała wprowadzone przez państwa członkowskie środki związane z rozszerzeniem stosowania art. 5 ust. 1 na niewymienione w wykazie produkty podwójnego zastosowania, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz na produkty podwójnego zastosowania przeznaczone do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2.

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd środków wprowadzonych przez państwa członkowskie i zgłoszonych Komisji. Następnie podane są szczegółowe informacje o środkach zgłoszonych Komisji.

Państwo członkowskie Czy stosowanie kontroli pośrednictwa określone w art. 5 ust. 1 zostało rozszerzone w związku z art. 5 ust. 2?
BELGIA NIE
BUŁGARIA TAK
REPUBLIKA CZESKA TAK
DANIA NIE
NIEMCY NIE
ESTONIA TAK
IRLANDIA TAK
GRECJA TAK
HISZPANIA TAK
FRANCJA NIE
CHORWACJA TAK
WŁOCHY TAK
CYPR NIE
ŁOTWA TAK
LITWA NIE
LUKSEMBURG TAK
WĘGRY TAK
MALTA NIE
NIDERLANDY TAK
AUSTRIA TAK
POLSKA NIE
PORTUGALIA NIE
RUMUNIA TAK
SŁOWENIA NIE
SŁOWACJA NIE
FINLANDIA TAK
SZWECJA NIE
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO NIE
2.1.
Bułgaria

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia, oraz do produktów niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia

(art. 34 § 4 ustawy o kontroli wywozu towarów i produktów oraz technologii podwójnego zastosowania związanych z obronnością, Dziennik Ustaw nr 26/29.03.2011, obowiązuje od dnia 30 czerwca 2012 r.).

2.2.
Republika Czeska

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, jeżeli właściwy organ poinformuje pośrednika, że produkty podwójnego zastosowania niewymienione w załączniku I do rozporządzenia są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia lub że produkty podwójnego zastosowania są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do końcowych zastosowań wojskowych określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia

(§ 3 ustawy nr 594/2004 wdrażającej system Wspólnoty Europejskiej dotyczący wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (ze zmianami)).

2.3.
Estonia

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, które mają cechy towarów strategicznych ze względu na swoje zastosowanie końcowe lub użytkownika końcowego, lub ze względów związanych z bezpieczeństwem publicznym lub prawami człowieka, chociaż nie są wymienione w wykazie towarów strategicznych

(§ 6(7) ustawy o towarach strategicznych).

2.4.
Irlandia

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia, oraz do produktów podwójnego zastosowania przeznaczonych do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia

(sekcja 8 lit. a) i b) instrumentu ustawowego nr 443 z 2009 r., rozporządzenie z 2009 r. w sprawie kontroli wywozu (produkty podwójnego zastosowania), ze zmianami).

2.5.
Grecja

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia

(§ 3.2.3 decyzji ministerialnej nr 121837/e3/21837/28-9-2009).

2.6.
Hiszpania

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do któregokolwiek z zastosowań i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia

(art. 2 ust. 3 lit. a) pkt 6 oraz art. 2 ust. 3 lit. b) dekretu królewskiego nr 679/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie kontroli handlu zagranicznego materiałami obronnymi, innymi materiałami oraz produktami i technologiami podwójnego zastosowania).

2.7.
Chorwacja

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli właściwy organ poinformuje pośrednika, że produkty podwójnego zastosowania są lub mogą być wykorzystane, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia

(ustawa o kontroli produktów podwójnego zastosowania (Dziennik Ustaw 80/11 i 68/2013)).

2.8.
Włochy

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 lub 2 rozporządzenia

(art. 9 dekretu ustawodawczego nr 221/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. obowiązującego od dnia 1 lutego 2018 r.).

2.9.
Łotwa

Zgodnie z łotewską ustawą o obrocie towarami strategicznymi wszystkie transakcje pośrednictwa kontrolowane są pod kątem produktów podwójnego zastosowania, bez względu na sposób ich wykorzystania

(art. 5 ust. 7 ustawy o obrocie towarami strategicznymi z dnia 21 czerwca 2007 r.).

2.10.
Luksemburg

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia, oraz do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia

(ustawa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie kontroli wywozu, art. 42 ust. 1).

2.11.
Węgry

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia, oraz w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia

(§ 17 ust. 1 dekretu rządowego nr 13 z 2011 r. w sprawie zezwolenia na handel zagraniczny produktami podwójnego zastosowania).

2.12.
Niderlandy

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia, oraz w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia

(ustawa w sprawie usług strategicznych - Wet strategische diensten).

Zezwolenie jest wymagane również na pośrednictwo w odniesieniu do 37 substancji chemicznych, w przypadku których miejscem przeznaczenia jest Irak, niezależnie od odbiorcy lub użytkownika końcowego

(dekret w sprawie produktów podwójnego zastosowania - Irak; Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

2.13.
Austria

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, jeżeli właściwy organ poinformuje pośrednika, że wskazane produkty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia

(art. 15 ust. 1 ustawy o handlu zagranicznym (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I nr 26/2011)).

2.14.
Rumunia

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań wymienionych w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia

(art. 14 ust. 2 nadzwyczajnego rozporządzenia nr 119 z dnia 23 grudnia 2010 r. (GEO nr 119/2010) w sprawie systemu kontroli operacji dotyczących produktów podwójnego zastosowania).

2.15.
Finlandia

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli pośrednik został poinformowany przez właściwy organ, że dane produkty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia, oraz na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli pośrednik został poinformowany przez właściwy organ, że dane produkty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(§ 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 ustawy nr 562/1996).

3.
INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 5 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (ROZSZERZENIE KONTROLI POŚREDNICTWA)

W art. 5 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 4 rozporządzenia wymaga się, aby Komisja publikowała środki wprowadzone przez państwa członkowskie nakładające na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania wymóg uzyskania zezwolenia, jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty te są lub mogą być przeznaczone do któregokolwiek z zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1.

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd środków wprowadzonych przez państwa członkowskie i zgłoszonych Komisji. Następnie podane są szczegółowe informacje o środkach zgłoszonych Komisji.

Państwo członkowskie Czy kontrole pośrednictwa zostały rozszerzone w związku z art. 5 ust. 3?
BELGIA NIE
BUŁGARIA TAK
REPUBLIKA CZESKA TAK
DANIA NIE
NIEMCY NIE
ESTONIA TAK
IRLANDIA TAK
GRECJA TAK
HISZPANIA TAK
FRANCJA NIE
CHORWACJA TAK
WŁOCHY TAK
CYPR NIE
ŁOTWA TAK
LITWA NIE
LUKSEMBURG TAK
WĘGRY TAK
MALTA NIE
NIDERLANDY TAK
AUSTRIA TAK
POLSKA NIE
PORTUGALIA NIE
RUMUNIA TAK
SŁOWENIA NIE
SŁOWACJA NIE
FINLANDIA TAK
SZWECJA NIE
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO NIE
3.1.
Bułgaria

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty te są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(art. 47 ustawy o kontroli wywozu towarów i produktów oraz technologii podwójnego zastosowania związanych z obronnością, opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 26/29.3.2011).

3.2.
Republika Czeska

Jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty podwójnego zastosowania są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia, powinien on powiadomić właściwy organ, który może podjąć decyzję o nałożeniu wymogu uzyskania zezwolenia

(§ 3 ust. 4 ustawy nr 594/2004 wdrażającej system Wspólnoty Europejskiej dotyczący kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania).

3.3.
Estonia

Jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty podwójnego zastosowania są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Komisję ds. Towarów Strategicznych (SGC), organy policji lub organy bezpieczeństwa. Po takim zgłoszeniu Komisja ds. Towarów Strategicznych może zdecydować o nałożeniu wymogu uzyskania zezwolenia.

(§ 77 ustawy o towarach strategicznych).

3.4.
Irlandia

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty te są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(sekcja 9 instrumentu ustawowego nr 443 z 2009 r., rozporządzenie z 2009 r. w sprawie kontroli wywozu (produkty podwójnego zastosowania)).

3.5.
Grecja

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty te są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(§ 3.2.2 decyzji ministerialnej nr 121837/e3/21837/28-9-2009).

3.6.
Hiszpania

Jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty podwójnego zastosowania niewymienione w załączniku I do rozporządzenia, co do których oferuje on usługi pośrednictwa, są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia, musi on powiadomić o tym właściwy organ, który podejmie decyzję, czy takie usługi pośrednictwa podlegają zezwoleniu

(art. 2 ust. 3 lit. c) dekretu królewskiego nr 679/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie kontroli handlu zagranicznego materiałami obronnymi, innymi materiałami oraz produktami i technologiami podwójnego zastosowania).

3.7.
Chorwacja

Jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty podwójnego zastosowania niewymienione w załączniku I do rozporządzenia są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia, powinien on powiadomić właściwy organ, który może podjąć decyzję o nałożeniu wymogu uzyskania zezwolenia

(§ 3 ustawy o kontroli produktów podwójnego zastosowania (Dziennik Ustaw 80/11 i 68/2013)).

3.8.
Włochy

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty te są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(art. 9 dekretu ustawodawczego nr 221/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. obowiązującego od dnia 1 lutego 2018 r.).

3.9.
Łotwa

Zgodnie z łotewską ustawą o obrocie towarami strategicznymi wszystkie transakcje pośrednictwa kontrolowane są pod kątem produktów podwójnego zastosowania, bez względu na sposób ich wykorzystania

(art. 5 ust. 7 ustawy o obrocie towarami strategicznymi z dnia 21 czerwca 2007 r.).

3.10.
Luksemburg

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty te są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(ustawa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie kontroli wywozu, art. 42 ust. 2).

3.11.
Węgry

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty te są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(§ 17 ust. 2 dekretu rządowego nr 13 z 2011 r. w sprawie zezwolenia na handel zagraniczny produktami podwójnego zastosowania).

3.12.
Niderlandy

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do wymienionych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(art. 4a ust. 5 ustawy w sprawie usług strategicznych - Wet strategische diensten).

3.13.
Austria

Jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty podwójnego zastosowania są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia, powinien on powiadomić właściwy organ, który może podjąć decyzję o nałożeniu wymogu uzyskania zezwolenia

(art. 5 pierwszego rozporządzenia w sprawie handlu zagranicznego z 2011 r. (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II nr 343/2011, opublikowanego w dniu 28 października 2011 r.).

3.14.
Rumunia

Wymagane jest zezwolenie na pośrednictwo w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty te są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(art. 14 ust. 3 nadzwyczajnego rozporządzenia nr 119 z dnia 23 grudnia 2010 r. (GEO nr 119/2010) w sprawie systemu kontroli operacji dotyczących produktów podwójnego zastosowania).

3.15.
Finlandia

Jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty podwójnego zastosowania są lub mogą być przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia, powinien on powiadomić właściwy organ, który może podjąć decyzję o nałożeniu wymogu uzyskania zezwolenia

(§ 3 ust. 2 i § 4 ust. 4 ustawy nr 562/1996).

4.
INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 6 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (ROZSZERZENIE KONTROLI TRANZYTU)

W art. 6 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 4 rozporządzenia wymaga się, aby Komisja publikowała środki wprowadzone przez państwa członkowskie uprawniające ich właściwe organy do nakładania w indywidualnych przypadkach wymogu uzyskania zezwolenia w odniesieniu do konkretnego tranzytu produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I, jeżeli produkty te są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1.

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd środków wprowadzonych przez państwa członkowskie i zgłoszonych Komisji. Szczegółowe informacje o środkach są przedstawione poniżej.

Państwo członkowskie Czy przepisy dotyczące kontroli tranzytu zawarte w art. 6 ust. 1 zostały rozszerzone w związku z art. 6 ust. 2?
BELGIA Częściowo TAK
BUŁGARIA TAK
REPUBLIKA CZESKA NIE
DANIA NIE
NIEMCY TAK
ESTONIA TAK
IRLANDIA TAK
GRECJA TAK
HISZPANIA NIE
FRANCJA NIE
CHORWACJA TAK
WŁOCHY TAK
CYPR NIE
ŁOTWA NIE
LITWA NIE
LUKSEMBURG TAK
WĘGRY TAK
MALTA NIE
NIDERLANDY NIE
AUSTRIA TAK
POLSKA NIE
PORTUGALIA NIE
RUMUNIA TAK
SŁOWENIA NIE
SŁOWACJA NIE
FINLANDIA TAK
SZWECJA NIE
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO TAK
4.1.
Belgia

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania może być wymagane w Regionie Flamandzkim i Regionie Walońskim, jeżeli organ poinformuje pośrednika lub jeżeli pośrednik ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(art. 6 i 7 dekretu rządu Flandrii z dnia 14 marca 2014 r. regulującego wywóz, tranzyt i transfer produktów podwójnego zastosowania oraz zapewnianie pomocy technicznej (belgijski Dziennik Ustaw z dnia 2 maja 2014 r.); art. 5 i 6 dekretu rządu Walonii z dnia 6 lutego 2014 r. regulującego wywóz, tranzyt i transfer produktów oraz technologii podwójnego zastosowania (belgijski Dziennik Ustaw z dnia 19 lutego 2014 r.)).

4.2.
Bułgaria

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania może być wymagane, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(art. 48-50 ustawy o kontroli wywozu towarów i produktów oraz technologii podwójnego zastosowania związanych z obronnością, opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 26/29.03.2011).

4.3.
Niemcy

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania może być wymagane, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(sekcja 44 niemieckiego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o obrocie towarowym z zagranicą - Aussenwirtschaftsverordnung - AWV).

4.4.
Estonia

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania może być wymagane, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(§ 3, 6 i 7 ustawy o towarach strategicznych).

4.5.
Irlandia

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania może być wymagane, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(sekcja 10 instrumentu ustawowego nr 443 z 2009 r., rozporządzenie z 2009 r. w sprawie kontroli wywozu (produkty podwójnego zastosowania)).

4.6.
Grecja

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania może być wymagane, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(§ 3.3.2 decyzji ministerialnej nr 121837/e3/21837/28-9-2009).

4.7.
Chorwacja

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania - nazywane również specjalną licencją tranzytową - może być wymagane, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(ustawa o kontroli produktów podwójnego zastosowania (Dziennik Ustaw 80/11 i 68/2013)).

4.8.
Włochy

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania może być wymagane, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia

(art. 7 dekretu ustawodawczego nr 221/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. obowiązującego od dnia 1 lutego 2018 r.).

4.9.
Luksemburg

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania może być wymagane, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(ustawa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie kontroli wywozu, art. 43 ust. 1).

4.10.
Węgry

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania może być wymagane, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(§ 18 dekretu rządowego nr 13 z 2011 r. w sprawie zezwolenia na handel zagraniczny produktami podwójnego zastosowania).

4.11.
Austria

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania może być wymagane, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(art. 15 ustawy o handlu zagranicznym z 2011 r. - Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I nr 26/2011).

4.12.
Rumunia

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania może być wymagane, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(art. 15 ust. 1 nadzwyczajnego rozporządzenia nr 119 z dnia 23 grudnia 2010 r. (GEO nr 119/2010) w sprawie systemu kontroli operacji dotyczących produktów podwójnego zastosowania).

4.13.
Finlandia

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania może być wymagane, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(§ 3 ust. 3 ustawy nr 562/1996).

4.14.
Zjednoczone Królestwo

Zezwolenie na tranzyt wymienionych produktów podwójnego zastosowania może być wymagane, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia

(art. 8 ust. 1, art. 17 i 26 rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r., zmienionego rozporządzeniem (zmianą) w sprawie kontroli wywozu (nr 3) z 2009 r. (S.I. 2009/2151)).

5.
INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 6 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (ROZSZERZENIE KONTROLI TRANZYTU)

W art. 6 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 4 rozporządzenia wymaga się, aby Komisja publikowała wprowadzone przez państwa członkowskie środki rozszerzające stosowanie art. 6 ust. 1 na niewymienione produkty podwójnego zastosowania, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz na produkty podwójnego zastosowania przeznaczone do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2.

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd środków wprowadzonych przez państwa członkowskie i zgłoszonych Komisji. Szczegółowe informacje o środkach są przedstawione poniżej.

Państwo członkowskie Czy przepisy dotyczące kontroli nad tranzytem zawarte w art. 6 ust. 1 zostały rozszerzone w związku z art. 6 ust. 3?
BELGIA Częściowo TAK
BUŁGARIA NIE
REPUBLIKA CZESKA TAK
DANIA NIE
NIEMCY NIE
ESTONIA TAK
IRLANDIA TAK
GRECJA TAK
HISZPANIA TAK
FRANCJA NIE
CHORWACJA TAK
WŁOCHY TAK
CYPR TAK
ŁOTWA NIE
LITWA NIE
LUKSEMBURG TAK
WĘGRY TAK
MALTA NIE
NIDERLANDY TAK
AUSTRIA TAK
POLSKA NIE
PORTUGALIA NIE
RUMUNIA TAK
SŁOWENIA NIE
SŁOWACJA NIE
FINLANDIA TAK
SZWECJA NIE
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO TAK
5.1.
Belgia

Właściwe organy w Regionie Flamandzkim i Regionie Walońskim mogą zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwe organy w Regionie Flamandzkim i Regionie Walońskim mogą zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(art. 6 i 7 dekretu rządu Flandrii z dnia 14 marca 2014 r. regulującego wywóz, tranzyt i transfer produktów podwójnego zastosowania oraz zapewnianie pomocy technicznej (belgijski Dziennik Ustaw z dnia 2 maja 2014 r.); art. 5 i 6 dekretu rządu Walonii z dnia 6 lutego 2014 r. regulującego wywóz, tranzyt i transfer produktów oraz technologii podwójnego zastosowania (belgijski Dziennik Ustaw z dnia 19 lutego 2014 r.)).

5.2.
Republika Czeska

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(§ 13b ustawy nr 594/2004 wdrażającej system Wspólnoty Europejskiej dotyczący kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania(1)).

5.3.
Estonia

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(§ 3, 6 i 7 ustawy o towarach strategicznych).

5.4.
Irlandia

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(sekcja 11 instrumentu ustawowego nr 443 z 2009 r., rozporządzenie z 2009 r. w sprawie kontroli wywozu (produkty podwójnego zastosowania)).

5.5.
Grecja

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(§ 3.3.3 decyzji ministerialnej nr 121837/e3/21837/28-9-2009).

5.6.
Hiszpania

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(art. 11 ustawy 53/2007).

5.7.
Chorwacja

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(ustawa o kontroli produktów podwójnego zastosowania (Dziennik Ustaw 80/11 i 68/2013)).

5.8.
Włochy

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(art. 7 dekretu ustawodawczego nr 221/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. obowiązującego od dnia 1 lutego 2018 r.).

5.9.
Cypr

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(art. 5 ust. 3 rozporządzenia ministerialnego 312/2009).

5.10.
Luksemburg

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(ustawa z dnia 27 czerwca 2018 r. o kontroli wywozu, art. 43 ust. 2).

Przepisy te nie mają zastosowania do tranzytu produktów podwójnego zastosowania wysyłanych bez przeładunku lub zmiany środka transportu (żadnego przeładunku lub zmiany metody przewozu nie należy uznać za rozładowanie, w celu zabezpieczenia ładunku, towarów na statku lub statku powietrznym, o ile takie towary są ponownie załadowane na ten sam statek lub statek powietrzny) oraz względem tranzytu produktów podwójnego zastosowania, w odniesieniu do których Unia Europejska wydała już generalne zezwolenie na wywóz

(ustawa z dnia 27 czerwca 2018 r. o kontroli wywozu, art. 43 ust. 3).

5.11.
Węgry

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(§ 18 dekretu rządowego nr 13 z 2011 r. w sprawie zezwolenia na handel zagraniczny produktami podwójnego zastosowania).

5.12.
Niderlandy

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(art. 4a ust. 1 i 2 dekretu w sprawie towarów strategicznych - Besluit strategische goederen).

5.13.
Austria

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(art. 15 ustawy o handlu zagranicznym z 2011 r. (Außenwirtschaftsgesetz z 2011 r., BGBl. I nr 26/2011).

5.14.
Rumunia

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(art. 15 ust. 2 nadzwyczajnego rozporządzenia nr 119 z dnia 23 grudnia 2010 r. (GEO nr 119/2010).

5.15.
Finlandia

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(§ 3 ust. 3 i § 4 ust. 1 ustawy nr 562/1996).

5.16.
Zjednoczone Królestwo

Właściwy organ może zakazać tranzytu niewymienionych nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do zastosowań określonych w art. 4 ust. 1.

Właściwy organ może zakazać tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub części, do końcowych zastosowań wojskowych i miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2

(art. 8 ust. 2, 17 ust. 3 i 26 rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r., zmienionego rozporządzeniem (zmianą) w sprawie kontroli wywozu (nr 3) z 2009 r. (S.I.2009/2151)).

6.
INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 8 ROZPORZĄDZENIA (ROZSZERZENIE KONTROLI NA PRODUKTY NIEWYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO LUB ZE WZGLĘDU NA PRAWA CZŁOWIEKA)

W art. 8 ust. 4 rozporządzenia nałożono na Komisję obowiązek publikowania wprowadzonych przez państwa członkowskie środków, które zabraniają wywozu produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I lub nakładają wymóg uzyskania zezwolenia na wywóz tych produktów, ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka.

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd środków wprowadzonych przez państwa członkowskie i zgłoszonych Komisji. Szczegółowe informacje o środkach są przedstawione poniżej.

Państwo członkowskie Czy wdrożono dodatkowe kontrole dotyczące produktów niewymienionych

w załączniku I ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na

prawa człowieka w związku z art. 8 ust. 1?

BELGIA NIE
BUŁGARIA TAK
REPUBLIKA CZESKA TAK
DANIA NIE
NIEMCY TAK
ESTONIA TAK
IRLANDIA TAK
GRECJA NIE
HISZPANIA NIE
FRANCJA TAK
CHORWACJA NIE
WŁOCHY NIE
CYPR TAK
ŁOTWA TAK
LITWA NIE
LUKSEMBURG TAK
WĘGRY NIE
MALTA NIE
NIDERLANDY TAK
AUSTRIA TAK
POLSKA NIE
PORTUGALIA NIE
RUMUNIA TAK
SŁOWENIA NIE
SŁOWACJA NIE
FINLANDIA NIE
SZWECJA NIE
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO TAK
6.1.
Bułgaria

Wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia może podlegać zezwoleniu lub zakazowi na mocy aktu Rady Ministrów ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka

(art. 34 ust. 1 § 3 ustawy o kontroli wywozu towarów i produktów oraz technologii podwójnego zastosowania związanych z obronnością, Dziennik Ustaw nr 26/29.3.2011).

6.2.
Republika Czeska

Wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia może podlegać zezwoleniu lub zakazowi na mocy rozporządzenia rządowego ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka

(§ 3 ust. 1 lit. d) ustawy nr 594/2004 Coll).

6.3.
Niemcy

Wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia może podlegać zezwoleniu lub zakazowi ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka

(sekcja 8 ust. 1 nr 2 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o obrocie towarowym z zagranicą (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)).

Niniejszy środek krajowy ma zastosowanie względem następujących pozycji w niemieckim wykazie kontroli wywozu:

-
2B909 Maszyny do tłoczenia kształtowego oraz maszyny łączące funkcje tłoczenia kształtowego i wyoblania, inne niż objęte kontrolą w pozycji 2B009, 2B109 lub 2B209 w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 ze zmianami, posiadające wszystkie poniższe właściwości, a także części specjalnie do nich zaprojektowane:
a)
które, zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta, mogą być wyposażone w układy sterowania numerycznego, sterowania komputerowego lub sterowania typu "play-back" oraz
b)
o nacisku wałka większym niż 60 kN, jeżeli krajem nabywającym lub krajem przeznaczenia jest Syria.
-
2B952 Sprzęt, który może być wykorzystany przy postępowaniu z materiałami biologicznymi, inny niż objęty kontrolą w pozycji 2B352 w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 ze zmianami, jeżeli krajem nabywającym lub krajem przeznaczenia jest Iran, Korea Północna lub Syria:
a)
kadzie fermentacyjne pozwalające na rozmnażanie "mikroorganizmów" lub wirusów chorobotwórczych bądź umożliwiające produkcję toksyn bez rozprzestrzeniania aerozoli, mające pojemność całkowitą równą 10 l lub większą;
b)
mieszadła do kadzi fermentacyjnych objęte kontrolą w pozycji 2B352 lit. a) w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 ze zmianami.

Uwaga techniczna:

do kadzi fermentacyjnych zalicza się bioreaktory, chemostaty oraz instalacje o przepływie ciągłym.

-
2B993 Sprzęt przeznaczony do osadzania powłok metalicznych w celu wytwarzania podłoży nieelektronicznych technikami wymienionymi poniżej, a także specjalnie do niego zaprojektowane części i akcesoria, jeżeli krajem nabywającym lub krajem przeznaczenia jest Iran:
a)
sprzęt produkcyjny do chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD);
b)
sprzęt produkcyjny do elektronowego naparowywania próżniowego (EB-PVD);
c)
sprzęt produkcyjny do osadzania za pomocą nagrzewania uzyskiwanego poprzez indukcję lub opór elektryczny.
-
5A902 Systemy, sprzęt i części przeznaczone do nadzoru nad ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) w sieciach publicznych, w przypadku których miejsce przeznaczenia znajduje się poza obszarem celnym Unii Europejskiej i poza obszarami wymienionymi w części 2 załącznika IIa do rozporządzenia (WE) nr 428/2009:
a)
ośrodki monitoringu (ośrodki monitoringu egzekwowania prawa) dla systemów uprawnionego przechwytywania (LI, na przykład zgodnie z ETSI ES 201 158, ETSI ES 201 671 lub równoważnymi normami lub specyfikacjami) oraz specjalnie do nich zaprojektowane części;
b)
systemy lub urządzenia służące do zatrzymywania danych dotyczących łączności (zatrzymywanie danych powiązanych z usługami telekomunikacyjnymi - Intercept Related Information IRI - na przykład zgodnie ETSI TS 102 656 lub równoważnymi normami lub specyfikacjami) oraz specjalnie do nich zaprojektowane części.

Uwaga techniczna:

Dane dotyczące łączności obejmują informacje dotyczące sygnału, pochodzenia i przeznaczenia (np. numery telefoniczne, adresy IP lub MAC, itd.), daty oraz czasu i geograficznego pochodzenia komunikacji.

Uwaga:

5A902 nie obejmuje kontrolą systemów lub urządzeń, które są specjalnie zaprojektowane do jakiegokolwiek z poniższych celów:

a)
fakturowanie
b)
funkcje gromadzenia danych w ramach elementów sieci (np. Exchange lub HLR)
c)
jakość usług sieci (Quality of Service - QoS) lub
d)
satysfakcja użytkownika (Quality of Experience - QoE)
e)
funkcjonowanie w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych (usługodawcy)
-
5A911 Stacje bazowe dla cyfrowego "radiowego systemu trankingowego", jeżeli krajem nabywającym lub krajem przeznaczenia jest Sudan lub Sudan Południowy.

Uwaga techniczna:

"radiowy system trankingowy" to komórkowy radiowy system komunikacyjny, w ramach którego przemieszczającym się użytkownikom przypisane są pasma częstotliwości do komunikacji. Cyfrowy "radiowy system trankingowy" (np. TETRA, Terrestrial Trunked Radio) to system wykorzystujący modulację cyfrową.

-
5A902 "Oprogramowanie", w przypadku którego miejsce przeznaczenia znajduje się poza obszarem celnym Unii Europejskiej i poza obszarami wymienionymi w części 2 załącznika IIa do rozporządzenia (WE) nr 428/2009:
a)
"oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów "opracowywania", "produkcji" lub "użytkowania" instalacji, funkcji lub parametrów wydajności objętych kontrolą w pozycji 5A902;
b)
"oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu osiągnięcia charakterystyki, funkcji lub parametrów wydajności objętych kontrolą w pozycji 5A902;
-
5D911 "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów "użytkowania" sprzętu kontrolowanego w ramach pozycji 5A911, w przypadku gdy krajem nabywającym lub krajem przeznaczenia jest Sudan lub Sudan Południowy.
-
5E902 "Technologia" w rozumieniu uwagi ogólnej do technologii, przeznaczona do "opracowywania", "produkcji" i "użytkowania" instalacji, funkcji lub charakterystyki wydajności objętych kontrolą w pozycji 5A902 lub "oprogramowanie" objęte kontrolą w pozycji 5D902, w przypadku których miejsce przeznaczenia znajduje się poza obszarem celnym Unii Europejskiej i poza obszarami wymienionymi w części 2 załącznika IIa do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.
-
6A908 Radarowe systemy nawigacji lub dozorowania ruchu statków lub ruchu lotniczego, nieobjęte kontrolą w pozycji 6A008 lub 6A108 w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 ze zmianami, oraz specjalnie do nich zaprojektowane części, jeżeli krajem nabywającym lub krajem przeznaczenia jest Iran.
-
6D908 "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów "opracowywania", "produkcji" lub "użytkowania" sprzętu wyszczególnionego w pozycji 6A908, jeżeli krajem dokonującym zakupu lub krajem przeznaczenia jest Iran.
-
9A991 Pojazdy naziemne nieobjęte częścią I A wykazu kontroli wywozu, następujących rodzajów:
a)
płaskie przyczepy i naczepy o ładowności większej niż 25 000 kg i mniejszej niż 70 000 kg lub posiadające jedną bądź więcej cech wojskowych oraz nadające się do przewozu pojazdów objętych kontrolą w pozycji 0006 w części I A, jak również pojazdy trakcyjne zdolne do ich transportu i posia dające przynajmniej jedną cechę wojskową, jeżeli krajem nabywającym lub krajem przeznaczenia jest Iran, Libia, Mjanma/Birma, Korea Północna, Pakistan, Somalia lub Syria;

Uwaga:

pojazdy trakcyjne w rozumieniu pozycji 9A991 lit. a) obejmują wszystkie pojazdy o podstawowej funkcji zasilania trakcyjnego;

b)
inne pojazdy ciężarowe lub terenowe posiadające przynajmniej jedną cechę wojskową, jeżeli krajem nabywającym lub krajem przeznaczenia jest Iran, Libia, Mjanma/Birma, Korea Północna, Somalia lub Syria.

Uwaga 1: cechy wojskowe określone w pozycji 9A991 obejmują:

a)
zdolność do przeprawiania się przez wodę o głębokości 1,2 m lub większej;
b)
mocowania do broni palnej i innych rodzajów broni;
c)
mocowania do siatek maskujących;
d)
reflektory umieszczone na dachu, okrągłe i wyposażone w ruchomą lub przesuwającą się przykrywkę;
e)
malowanie typu wojskowego;
f)
hak sprzęgający dla przyczep wraz z tzw. gniazdem NATO (NATO-socket).

Uwaga 2:Pozycja 9A991 nie obejmuje kontrolą pojazdów naziemnych wykorzystywanych przez ich użytkowników do prywatnego użytku.

-
9A992 Następujące samochody ciężarowe:
a)
samochody ciężarowe z napędem na wszystkie koła o ładowności przekraczającej 1 000 kg, jeżeli krajem nabywającym lub krajem przeznaczenia jest Korea Północna;
b)
samochody ciężarowe o co najmniej trzech osiach i maksymalnej ładowności dopuszczalnej brutto ponad 20 000 kg, jeżeli krajem nabywającym lub krajem przeznaczenia jest Iran lub Syria.
-
9A993 Śmigłowce, układy przenoszenia napędu w śmigłowcach, gazowe silniki turbinowe oraz pomocnicze jednostki mocy (APU) przeznaczone dla śmigłowców, a także specjalnie do nich zaprojektowane części, jeżeli krajem nabywającym lub krajem przeznaczenia jest Kuba, Iran, Libia, Mjanma/Birma, Korea Północna, Somalia lub Syria.
-
9A994 Jednostki zasilające chłodzone powietrzem o pojemności co najmniej 100 cm3 i nie większej niż 600 cm3, nadające się do wykorzystania w bezpilotowych statkach powietrznych, a także specjalnie do nich zaprojektowane części, jeżeli krajem nabywającym lub krajem przeznaczenia jest Iran.
-
9E991 "Technologia" w rozumieniu uwagi ogólnej do technologii, przeznaczona do "opracowywania" lub "produkcji" sprzętu objętego kontrolą w pozycji 9A993, jeżeli krajem nabywającym lub krajem przeznaczenia jest Kuba, Iran, Libia, Mjanma/Birma, Korea Północna lub Syria.
-
9E992 "Technologia" w rozumieniu uwagi ogólnej do technologii, inna niż objęta kontrolą w pozycji 9E101b w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 ze zmianami, do "wytwarzania" "bezpilotowych statków powietrznych", jeżeli miejsce przeznaczenia znajduje się poza obszarem celnym Unii Europejskiej oraz poza obszarami wymienionymi w części 2 załącznika IIa do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009.

Wymóg uzyskania zezwolenia na wywóz zawarty w sekcji 5 lit. d) AWV w odniesieniu do towarów niewymienionych w załączniku I ma nadal zastosowanie w sekcji 9 AWV.

Na mocy sekcji 6 ustawy o handlu zagranicznym i płatnościach (Aussenwirtschaftsgesetz - AWG) transakcje, transakcje lub działania prawne mogą być ograniczone lub może zostać nałożony aktem administracyjnym wymóg podjęcia działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa w niektórych przypadkach dla interesów dotyczących np. podstawowych interesów bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec, pokojowego współistnienia między narodami, stosunków zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, porządku publicznego lub bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec.

6.4.
Estonia

Wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia może podlegać zezwoleniu lub zakazowi na mocy decyzji Komisji ds. Towarów Strategicznych ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka

(§ 2, ust. 11 i § 6 ust. 2 ustawy o towarach strategicznych).

6.5.
Irlandia

Wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia może podlegać zezwoleniu lub zakazowi ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka.

(sekcja 12 ust. 2 instrumentu ustawowego nr 443 z 2009 r., rozporządzenie z 2009 r. w sprawie kontroli wywozu (produkty podwójnego zastosowania), ze zmianami).

6.6.
Francja

Wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia może podlegać zezwoleniu lub zakazowi ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka (dekret nr 2010-292).

Przyjęto środki krajowej kontroli dotyczące wywozu produktów podwójnego zastosowania, jak wskazano w następujących rozporządzeniach: rozporządzenie ministerialne z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące wywozu niektórych śmigłowców i ich części zamiennych do państw trzecich (opublikowane we francuskim Dzienniku Ustaw w dniu 8 sierpnia 2014 r.) oraz rozporządzenie ministerialne z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące wywozu gazu łzawiącego i środków rozpraszania tłumu do państw trzecich (opublikowane we francuskim Dzienniku Ustaw w dniu 8 sierp nia 2014 r.).

6.7.
Cypr

Wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia może podlegać zezwoleniu lub zakazowi na mocy decyzji Ministerstwa Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka

(art. 5 ust. 3 i art. 10 lit. c) rozporządzenia ministerialnego nr 312/2009).

6.8.
Łotwa

Wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia może podlegać zezwoleniu lub zakazowi Komitetu Kontroli Towarów Strategicznych ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka

(rozporządzenie Rady Ministrów nr 645 z dnia 25 września 2007 r. - "rozporządzenie w sprawie krajowego wykazu strategicznych towarów i usług" - wydane zgodnie z art. 3 część pierwsza "ustawy o eksploatacji towarów strategicznych").

Środki krajowej kontroli dotyczące wywozu produktów podwójnego zastosowania mają zastosowanie do krajowego wykazu strategicznych towarów i usług (załącznik do rozporządzenia nr 645) dostępnego pod adresem:

https://likumi.lv/doc.php?id=163892

6.9.
Luksemburg

Wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia może podlegać zezwoleniu lub zakazowi ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka.

Eksporter, który wie lub podejrzewa, że taki wywóz lub te produkty mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo krajowe lub zagraniczne Wielkiego Księstwa Luksemburga lub ochronę praw człowieka, informuje ministrów odpowiedzialnych za handel zagraniczny i sprawy zagraniczne, którzy informują eksportera lub jego upoważnionego przedstawiciela o potrzebie złożenia wniosku o zezwolenie lub o braku tej potrzeby.

(ustawa z dnia 27 czerwca 2018 r., art. 45 ust. 2).

6.10.
Niderlandy

Wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia może podlegać zezwoleniu lub zakazowi Ministra Spraw Zagranicznych ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka.

(art. 4 dekretu w sprawie towarów strategicznych - Besluit strategische goederen).

Wprowadzono środki krajowej kontroli dotyczące wywozu i pośrednictwa w zakresie produktów, które mogą zostać użyte do represji wewnętrznych, w odniesieniu do Syrii oraz dotyczące wywozu produktów, które mogą zostać użyte do represji wewnętrznych, w odniesieniu do Egiptu i Ukrainy

(dekret w sprawie produktów podwójnego zastosowania - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).

Wymóg uzyskania zezwolenia jest nałożony na wywóz 37 substancji chemicznych do Iraku, niezależnie od odbiorcy lub użytkownika końcowego.

(dekret w sprawie produktów podwójnego zastosowania - Irak; Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak)

6.11.
Austria

Wywóz lub tranzyt produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia może podlegać zezwoleniu lub zakazowi ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka

(art. 20 ustawy o handlu zagranicznym z 2011 r. (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I nr 26/2011)).

6.12.
Rumunia

Wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia może podlegać zezwoleniu lub zakazowi ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka.

(art. 7 nadzwyczajnego rozporządzenia nr 119 z dnia 23 grudnia 2010 r. (GEO nr 119/2010) w sprawie systemu kontroli operacji dotyczących produktów podwójnego zastosowania).

6.13.
Zjednoczone Królestwo

Wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I do rozporządzenia może podlegać zezwoleniu lub zakazowi ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka.

(rozporządzenie w sprawie kontroli wywozu z 2008 r.).

Wykaz kontrolowanych przez Zjednoczone Królestwo produktów podwójnego zastosowania jest określony w wykazie 3 rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r. (S.I. 2008/3231), zmienionego rozporządzeniem (zmianą) w sprawie kontroli wywozu (nr 2) z 2010 r. (S.I. 2010/2007) oraz rozporządzeniem (zmianą) w sprawie kontroli wywozu (nr 2) z 2019 r. (S.I. 2019/1159), jak następuje:

WYKAZ 3

Wykaz, o którym mowa w art. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r. PRODUKTY, OPROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA KONTROLOWANE PRZEZ ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Uwaga: terminy zdefiniowane podane są w niniejszym wykazie w cudzysłowach.

Definicje

W niniejszym wykazie:

"opracowywanie" oznacza wszystkie etapy poprzedzające "produkcję" (np. projektowanie, badania projektowe, analizy projektowe, koncepcje projektowe, montaż i badania prototypów, pilotażowe programy produkcji, dane projektowe, proces przetwarzania danych projektowych na towary, projekt konfiguracji, projekt integracji, rozplanowanie);

"materiały wysokoenergetyczne" oznaczają substancje lub mieszaniny, które reagują chemicznie wyzwalając energię niezbędną do ich zamierzonego zastosowania; "materiały wybuchowe", "materiały pirotechniczne" i "materiały miotające" stanowią podkategorie materiałów wysokoenergetycznych;

"sygnatury materiałów wybuchowych" oznaczają właściwości charakterystyczne dla materiałów wybuchowych w każdej postaci przed ich wybuchem, wykrywane przy wykorzystaniu takich technologii jak spektrometria ruchliwości jonów, chemiluminescencja, fluorescencja, technologie jądrowe, akustyczne lub elektromagnetyczne;

"materiały wybuchowe" oznaczają substancje lub mieszaniny substancji w stanie stałym, ciekłym lub gazowym, których przeznaczeniem jest detonacja, stosowane jako ładunki wstępne, przyspieszające lub zasadnicze w głowicach bojowych, przy wyburzeniach lub do innych celów;

"improwizowane urządzenia wybuchowe" oznaczają urządzenia wytwarzane w sposób improwizowany lub przeznaczone do umieszczenia w sposób improwizowany, zawierające chemikalia o charakterze niszczącym, śmiercionośnym, trującym, "wybuchowym" lub zapalającym, przeznaczone do niszczenia, uszkodzenia lub nękania; mogą obejmować zasoby wojskowe, ale zazwyczaj stworzone są ze składników o charakterze niewojskowym;

"statki powietrzne lżejsze od powietrza" oznaczają balony i statki powietrzne, które do wznoszenia się wykorzystują gorące powietrze lub gazy lżejsze od powietrza, takie jak hel lub wodór;

"uprzednio odseparowany" oznacza zastosowanie dowolnego procesu mającego na celu zwiększenie stężenia izotopu objętego kontrolą;

"produkcja" oznacza wszystkie etapy produkcji (np. konstruowanie, wytwarzanie, integrację, montaż, kontrolę, badania, zapewnianie jakości);

"materiały miotające" oznaczają substancje lub mieszaniny, które reagują chemicznie wytwarzając duże ilości gorących gazów w kontrolowanym tempie w celu wykonania pracy mechanicznej;

"materiały pirotechniczne" oznaczają mieszaniny paliw stałych lub płynnych i utleniaczy, które w wyniku zapłonu przechodzą energetyczną reakcję chemiczną o kontrolowanej szybkości, mającą na celu spowodowanie określonych opóźnień czasowych lub wytworzenie określonych ilości ciepła, dźwięku, dymu, widocznego światła lub promieniowania podczerwonego; podkategorię materiałów pirotechnicznych stanowią pirofory, niezawierające utleniaczy, ale zapalające się samoistnie w styczności z powietrzem;

"wymagane" w odniesieniu do "technologii" dotyczy jedynie tej części "technologii", która jest konkretnie odpowiedzialna za osiągnięcie lub przekroczenie objętych kontrolą poziomów wydajności, właściwości lub funkcji. Taka "wymagana" "technologia" może występować jednocześnie w różnych towarach a zamierzone wykorzystanie "technologii" nie zależy od tego, czy jest ona "wymagana";

"technologia" oznacza szczególną "informację" niezbędną do "opracowywania", "produkcji" lub "użytkowania" towarów lub "oprogramowania";

Uwaga techniczna:

"Informacja" może przyjmować różne formy, w tym: projektów, planów, schematów, modeli, wzorów, tabel, "kodu źródłowego", projektów technicznych i dokumentacji technicznej, przewodników i instrukcji zapisanych lub nagranych na innych nośnikach lub urządzeniach (np. dyskach, taśmach, pamięciach tylko do odczytu);

"kod źródłowy"(lub język źródłowy) oznacza wygodny sposób wyrażenia przynajmniej jednego procesu, który może zostać przekształcony przez system programowania w postać możliwą do wykonania przez urządzenie.

"użytkowanie" oznacza eksploatację, instalację (np. instalację na miejscu), konserwację, kontrolę, naprawy, remonty i renowację;

"szczepionki" oznaczają produkty lecznicze w postaci wyrobu farmaceutycznego, licencjonowane przez organy regulacyjne kraju produkcji lub użytkowania lub posiadające wydane przez takie organy zezwolenie na wprowadzenie do obrotu lub na badania kliniczne, mające na celu zapobieganie wystąpieniu chorób u ludzi lub zwierząt, którym podano szczepionkę, poprzez wywołanie ochronnej reakcji immunologicznej.

Produkty i technologie związane z materiałami wybuchowymi

PL8001 Zabroniony jest wywóz lub "transfer środkami elektronicznymi" poniższych towarów lub "technologii" do wszelkich miejsc przeznaczenia poza następującymi: "obszar celny", Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Norwegia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ameryki i Japonia:

a)
następujący sprzęt i urządzenia, inne niż wymienione w wykazie 2 lub w pozycji 1A004.d., 1A005, 1A006, 1A007, 1A008, 3A229, 3A232 lub 5A001.h. w załączniku I do "rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania", przeznaczone do wykrywania lub używania "materiałów wybuchowych" lub do obchodzenia się z "improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi" bądź ochrony przed nimi, oraz specjalnie do nich zaprojektowane części:
1.
sprzęt elektroniczny przeznaczony do wykrywania "materiałów wybuchowych" lub "sygnatur materiałów wybuchowych";

Uwaga: zob. także pozycję 1A004.d. w załączniku I do "rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania".

Uwaga: pozycja PL8001.a.1 nie obejmuje kontrolą sprzętu wymagającego oceny operatora do ustalenia

obecności "materiałów wybuchowych" lub "sygnatur materiałów wybuchowych".

2.
elektroniczny sprzęt zakłócający, zaprojektowany specjalnie do zapobiegania detonacji "improwi zowanych urządzeń wybuchowych" drogą radiową;

Uwaga: zob. także pozycję 5A001.h. w załączniku I do "rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania".

3.
sprzęt i urządzenia zaprojektowane specjalnie do wywoływania wybuchów środkami elektrycznymi bądź nieelektrycznymi (np. urządzenia zapłonowe, detonatory i zapalniki);

Uwaga: zob. także pozycje 1A007, 1A008, 3A229 i 3A232 w załączniku I do "rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania".

Uwaga: pozycja PL8001.a.3. nie obejmuje kontrolą:

a)
sprzętu i urządzeń zaprojektowanych specjalnie do określonego wykorzystania komercyjnego, polegającego na uruchamianiu lub obsłudze za pomocą materiałów wybuchowych innego sprzętu lub urządzeń, których funkcją nie jest wywoływanie ani powodowanie wybuchów;
b)
sprzętu sterowanego ciśnieniowo, zaprojektowanego specjalnie do zastosowań wiertniczych na polach naftowych, nienadającego się do wykorzystania w warunkach ciśnienia atmosferycznego oraz
c)
lontów.
4.
sprzęt i urządzenia, w tym: osłony i kaski, zaprojektowane specjalnie na potrzeby eliminacji "improwizowanych urządzeń wybuchowych";

Uwaga: zob. także pozycje 1A005, 1A006 i 5A001.h w załączniku I do rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania. Uwaga: pozycja PL8001.a.4. nie obejmuje kontrolą koców antyodłamkowych, mechanicznego sprzętu do manipulowania "improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi" i rozbrajania ich, pojemników zaprojektowanych do przechowywania "improwizowanych urządzeń wybuchowych" lub przedmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że są takimi urządzeniami, ani innego sprzętu zaprojektowanego do tymczasowej ochrony przed "improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi" lub przedmiotami, co do których zachodzi podejrzenie, że są takimi urządzeniami;

a)
ładunki wybuchowe do cięcia liniowego inne niż wymienione w pozycji 1A008 załącznika I do "rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania"
b)
"technologia""wymagana" do "użytkowania" towarów wymienionych w pozycjach PL8001.a. i PL8001.b.

Uwaga: zob. art. 18 tego rozporządzenia (rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r.) w odniesieniu do wyjątków od obowiązku kontroli "technologii".

Materiały, chemikalia, mikroorganizmy i toksyny

PL9002 Zabroniony jest wywóz następujących towarów do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia:

poniższe "materiały wysokoenergetyczne" i mieszaniny zawierające co najmniej jedną z poniższych substancji:

a)
nitroceluloza (zawierająca ponad 12,5 % azotu);
b)
nitroglikol;
c)
czteroazotan pentaerytrytu (PETN);
d)
chlorek pikrylu;
e)
trinitrofenylometylonitroamina (tetryl)
f)
2,4,6-trinitrotoluen (TNT)

Uwaga: pozycja PL9002 nie obejmuje kontrolą jedno-, dwu- i trzyskładnikowych "materiałów miotających".

PL9003 Zabroniony jest wywóz następujących towarów do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia: "szczepionki" przeciwko:

a)
wąglikowi (Bacillus anthracis);
b)
toksynom botulinowym.

PL9004 Zabroniony jest wywóz następujących towarów do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia: "uprzednio odseparowany" ameryk-241, -242m lub -243 w dowolnej postaci. Uwaga:pozycja PL9004 nie obejmuje kontrolą towarów zawierających nie więcej niż 10 g ameryku.

Telekomunikacja i technologie powiązane

PL9005 Zabroniony jest wywóz lub "transfer środkami elektronicznymi" następujących towarów lub "technologii" do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia w Iranie:

a)
sprzęt komunikacyjny do przekazu troposferycznego wykorzystujący analogowe lub cyfrowe techniki modulacji, a także specjalnie do niego zaprojektowane części;
b)
technologia do "opracowywania", "produkcji" lub "użytkowania" towarów wymienionych w pozycji PL9005.a.

Uwaga: zob. art. 18 tego rozporządzenia (rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r.) w odniesieniu do wyjątków od obowiązku kontroli "technologii".

Sprzęt do wykrywania

PL9006 Zabroniony jest wywóz "zasilanego elektrostatycznie" sprzętu do wykrywania "materiałów wybuchowych" innego niż sprzęt wymieniony w wykazie 2 w pozycji PL8001.a.1 lub w pozycji 1A004.d. w załączniku I do "rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania" do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia w Afganistanie lub Iraku.

Uwaga techniczna:

"zasilany elektrostatycznie"oznacza wykorzystujący zasilanie generowane elektrostatycznie.

Statki oraz powiązane oprogramowanie i technologia

PL9008 Zabroniony jest wywóz lub "transfer środkami elektronicznymi" następujących towarów, "oprogramowania" lub "technologii" do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia w Iranie:

a)
"statki", pneumatyczne jednostki pływające i "pojazdy podwodne" oraz powiązany sprzęt i części, wymienione poniżej, inne niż wymienione w wykazie 2 dołączonym do niniejszego rozporządzenia (rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r.) lub w załączniku I do "rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania":
1.
"statki" morskie (nawodne lub podwodne), pneumatyczne jednostki pływające i "pojazdy podwodne";
2.
następujący sprzęt i części zaprojektowane dla "statków", pneumatycznych jednostek pływających i "pojazdów podwodnych":
a)
konstrukcje oraz części kadłuba i stępki;
b)
silniki napędowe zaprojektowane lub zmodyfikowane do użytku morskiego i specjalnie do nich zaprojektowane części;
c)
wyposażenie do morskich radarów, sonarów i rejestratorów prędkości oraz specjalnie do nich zaprojektowane części;
3.
"oprogramowanie" przeznaczone do "opracowywania", "produkcji" lub "użytkowania" towarów wymienionych w pozycji PL9008.a.;
4.
"technologia" do "opracowywania", "produkcji" lub "użytkowania" towarów bądź "oprogramowania" wymienionych w pozycji PL9008.a. lub PL9008.b.

Uwaga: zob. art. 18 tego rozporządzenia (rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r.) w odniesieniu do wyjątków od obowiązku kontroli "technologii".

Uwaga techniczna: "Pojazdy podwodne" obejmują jednostki załogowe, bezzałogowe, na uwięzi lub swobodne.

Statki powietrzne i technologie powiązane

PL9009 Zabroniony jest wywóz lub "transfer środkami elektronicznymi" następujących towarów lub "technologii" do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia w Iranie:

a)
"statki powietrzne", "statki powietrzne lżejsze od powietrza" i spadochrony sterowalne oraz powiązany sprzęt i części, wymienione poniżej, inne niż wymienione w wykazie 2 dołączonym do niniejszego rozporządzenia (rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r.) lub w załączniku I do "rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania":
1.
"statki powietrzne", "statki powietrzne lżejsze od powietrza" i spadochrony sterowalne;
2.
następujący sprzęt i części zaprojektowane dla "statków powietrznych" i "statków powietrznych lżejszych od powietrza":
a)
elementy konstrukcyjne i części kadłuba;
b)
silniki lotnicze i pomocnicze jednostki zasilające (APU) oraz specjalnie do nich zaprojektowane części;
c)
elektronika lotnicza i sprzęt nawigacyjny oraz specjalnie do niego zaprojektowane części;
d)
podwozia statków powietrznych i specjalnie do nich zaprojektowane części oraz opony lotnicze;
e)
śmigła i wirniki;
f)
przekładnie i skrzynie biegów oraz specjalnie do nich zaprojektowane części;
g)
systemy odzyskiwania bezpilotowych statków powietrznych;
h)
nieużywane;
i)
technologia do "opracowywania", "produkcji" lub "użytkowania" towarów wymienionych w pozycji PL9009.a.

Uwaga: zob. art. 18 tego rozporządzenia (rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r.) w odniesieniu do wyjątków od obowiązku kontroli "technologii".

Uwaga: pozycja PL9009.c. nie obejmuje kontrolą danych technicznych, rysunków ani dokumentacji na potrzeby działań z zakresu konserwacji, powiązanych bezpośrednio z kalibracją, usuwaniem lub wymianą uszkodzonych bądź niezdatnych do użytku towarów, niezbędnych do zapewnienia dalszej zdatności do lotu i bezpiecznego działania cywilnych "statków powietrznych".

Broń palna

Uwaga: broń palna i amunicja objęte są kontrolą w ramach pozycji ML1, ML2 i ML3 w wykazie 2.

PL9010 W przypadkach gdy rozporządzenie w sprawie broni palnej nie ma zastosowania, zakazany jest wywóz "broni palnej", jej "części" i "istotnych części" oraz "amunicji", jak wymieniono poniżej, do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia poza Unią Europejską:

Uwaga: zob. również rozporządzenie w sprawie broni palnej w odniesieniu do wywozu "broni palnej" do państw niebędących państwami członkowskimi UE.

a)
"broni palnej" innej niż broń palna określona w pozycjach ML1 lub ML2 wykazu 2;

Uwaga: pozycja PL9010.a obejmuje "broń palną" sprzed 1938 r., "broń palną" gładkolufową wyprodukowaną po 1937 r., która nie jest w pełni automatyczna lub zaprojektowana specjalnie do celów wojskowych, oraz "broń palną" wyprodukowaną po 1937 r., w której wykorzystuje się "amunicję" o zapłonie innym niż centralny (np. z zapłonem bocznym) i która nie umożliwia prowadzenia ognia w sposób w pełni automatyczny;

b)
"części" (w tym urządzenia do tłumienia lub wyciszania dźwięku) lub "istotnych części" zaprojektowanych specjalnie na potrzeby "broni palnej" wymienionej w pozycji PL9010.a powyżej;
c)
"amunicji" zaprojektowanej specjalnie na potrzeby "broni palnej" określonej w pozycji PL9010.a powyżej;
d)
"oprogramowania" zaprojektowanego na potrzeby "opracowywania" lub "produkcji" "broni palnej" gładkolu-fowej półautomatycznej lub nieautomatycznej z przesuwnym łożem wyprodukowanej w 1938 r. lub później;
e)
"technologii" na potrzeby "opracowania" lub "produkcji" "broni palnej" gładkolufowej półautomatycznej lub nieautomatycznej z przesuwnym łożem wyprodukowanej w 1938 r. lub później;

Uwaga: zob. art. 18 tego rozporządzenia (rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r.) w odniesieniu do wyjątków od obowiązku kontroli "technologii".

Uwaga: Pozycja PL9010 nie obejmuje kontrolą:

1.
"broni palnej" wyprodukowanej przed 1890 r. i jej reprodukcji;
2.
"części" (w tym urządzeń do tłumienia lub wyciszania dźwięku), "istotnych części" lub "amunicji" zaprojektowanych specjalnie na potrzeby "broni palnej" określonej w uwadze 1 powyżej;
3.
"broni palnej", w odniesieniu do której obowiązuje rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych, która została pozbawiona cech użytkowych i oznaczona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w załącznikach I i II do rozporządzenia w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych;
4.
"broni palnej", względem której nie obowiązuje rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych, posiadającej oznaczenie i certyfikowanej jako pozbawiona możliwości oddania strzału, miotania kuli lub innego rodzaju pocisku zgodnie z sekcją 8 (zmienionej) ustawy o broni palnej z 1988 r.

PL9011 W przypadkach gdy rozporządzenie w sprawie broni palnej nie ma zastosowania, zabroniony jest wywóz "broni palnej", sprzętu, "istotnych części", urządzeń do tłumienia lub wyciszania dźwięku i "amunicji", wymienionych poniżej, do wszelkich miejsc przeznaczenia w obrębie Unii Europejskiej:

Uwaga: zob. również rozporządzenie w sprawie broni palnej oraz pozycja PL9010 w odniesieniu do wywozu "broni palnej" do państw niebędących państwami członkowskimi UE.

a)
"broni palnej" innej niż broń palna określona w pozycjach ML1 lub ML2 wykazu 2;

Uwaga: pozycja PL9011.a obejmuje "broń palną" sprzed 1938 r., "broń palną" gładkolufową wyprodukowaną po 1937 r., która nie jest w pełni automatyczna lub zaprojektowana specjalnie do celów wojskowych, oraz "broń palną" wyprodukowaną po 1937 r., w której wykorzystuje się "amunicję" o zapłonie innym niż centralny (np. z zapłonem bocznym) i która nie umożliwia prowadzenia ognia w sposób w pełni automatyczny;

b)
"części" (w tym urządzenia do tłumienia lub wyciszania dźwięku) lub "istotnych części" zaprojektowanych specjalnie na potrzeby "broni palnej" wymienionej w pozycji PL9011.a powyżej;
c)
"amunicji" zaprojektowanej specjalnie na potrzeby "broni palnej" określonej w pozycji PL9011.a powyżej;
d)
"oprogramowania" zaprojektowanego na potrzeby "opracowywania" lub "produkcji" "broni palnej" gładkolu-fowej półautomatycznej lub nieautomatycznej z przesuwnym łożem wyprodukowanej w 1938 r. lub później;
e)
"technologii" na potrzeby "opracowania" lub "produkcji" "broni palnej" gładkolufowej półautomatycznej lub nieautomatycznej z przesuwnym łożem wyprodukowanej w 1938 r. lub później.

Uwaga: zob. art. 18 tego rozporządzenia (rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r.) w odniesieniu do wyjątków od obowiązku kontroli "technologii".

f)
urządzeń do strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji czynnych lub nabojów pirotechnicznych, które mogą być przekształcone w "broń palną";
g)
urządzeń do salutowania lub zastosowań akustycznych, które mogą być przekształcone w "broń palną".

Uwaga: Pozycja PL9011 nie obejmuje kontrolą:

1.
"broni palnej" wyprodukowanej przed 1890 r.;
2.
"części" (w tym urządzeń do tłumienia lub wyciszania dźwięku), "istotnych części" lub "amunicji" zaprojektowanych specjalnie na potrzeby "broni palnej" określonej w uwadze 1 powyżej;
3.
"broni palnej", w odniesieniu do której obowiązuje rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych, która została pozbawiona cech użytkowych i oznaczona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w załącznikach I i II do rozporządzenia w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych.

Statki zanurzalne oraz powiązane towary, oprogramowanie i technologia

PL9012 Zabroniony jest wywóz lub "transfer środkami elektronicznymi" następujących towarów, "oprogramowania" lub "technologii" do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia w Rosji:

a)
"pojazdów podwodnych" oraz powiązanych systemów, sprzętu i części, wymienionych poniżej, innych niż te określone w wykazie 2 do tego rozporządzenia lub załączniku I do rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania:
1.
"pojazdów podwodnych" i części specjalnie do nich zaprojektowanych;
2.
pługów podwodnych i części specjalnie do nich zaprojektowanych;
3.
systemów, sprzętu i części z przeznaczeniem do stosowania w "pojazdach podwodnych" i pługach podwodnych, jak wymieniono poniżej:
a)
morskich systemów akustycznych i sprzętu, jak określono poniżej:
i)
urządzeń sonarowych;
ii)
rejestratorów prędkości;
iii)
wysokościomierzy podwodnych;
b)
urządzeń nawigacyjnych zaprojektowanych specjalnie na potrzeby "pojazdów podwodnych";
c)
systemów akustycznych i urządzeń do określania położenia "pojazdów podwodnych", w tym poprzez statki nawodne;
d)
silników napędowych lub silników odrzutowych do "pojazdów podwodnych";
e)
kabli startowych i łączników do nich, specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do "pojazdów podwodnych";
f)
wciągarek do przewodów doprowadzających, wciągarek do kabla holowniczego i wciągarek do podnoszenia;
g)
uprzęży i systemów uprzęży do "pojazdów podwodnych";
h)
systemów oświetlenia specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do zastosowań podwodnych;
i)
podwodnych systemów wizyjnych;
j)
systemów komunikacji podwodnej;
k)
czujników ciśnienia specjalnie zaprojektowanych do zastosowań podwodnych;
l)
systemów do uruchamiania i przywracania oraz sprzętu do rozmieszczania "pojazdów podwodnych" i specjalnie zaprojektowanych części do nich;
m)
narzędzi do wykopywania i wdmuchiwania kabli, specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych z przeznaczeniem do wykorzystania w "pojazdach podwodnych";
n)
systemów sterowania i urządzeń specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do zdalnego sterowania "pojazdami podwodnymi";
o)
zdalnie sterowanych manipulatorów przegubowych specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych z przeznaczeniem do stosowania w "pojazdach podwodnych";
p)
podmorskich systemów detekcji kabli;
q)
sprzętu do cięcia, zaciskania i przenoszenia kabli specjalnie zaprojektowanego lub zmodyfikowanego z przeznaczeniem do stosowania w "pojazdach podwodnych";
r)
podwodnych systemów i urządzeń do obsługi telekomunikacyjnej;
s)
narzędzi specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do obsługi przez "pojazdy podwodne" lub manipulatory przegubowe;
t)
pianki syntaktycznej;
u)
obudów ciśnieniowych specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych z przeznaczeniem do stosowania w "pojazdach podwodnych";
v)
biologicznych, chemicznych i fizycznych czujników środowiskowych zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do zastosowań podwodnych;
b)
układów napędowych z regulacją azymutu do stosowania w statkach nawodnych ze średnicą śruby napędowej powyżej 2 m;
c)
"oprogramowania" zaprojektowanego z przeznaczeniem do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" wyrobów określonych w pozycjach PL9012.a. i PL9012.b.;
d)
"technologii" z przeznaczeniem do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" wyrobów lub "oprogramowania" określonych w pozycjach PL9012.a., PL9012.b. lub PL9012.c.

Uwaga: zob. art. 18 tego rozporządzenia (rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r.) w odniesieniu do wyjątków od obowiązku kontroli "technologii".

Uwaga techniczna:

"Pojazdy podwodne" obejmują jednostki załogowe, bezzałogowe, na uwięzi lub swobodne.".

7.
INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 9 UST. 4 LIT. B) ROZPORZĄDZENIA (KRAJOWE GENERALNE ZEZWOLENIA NA WYWÓZ)

W art. 9 ust. 4 lit. b) rozporządzenia wymaga się, aby Komisja publikowała środki wprowadzane przez państwa członkowskie w odniesieniu do wszelkich wydanych lub zmienionych krajowych generalnych zezwoleń na wywóz.

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd środków wprowadzonych przez państwa członkowskie i zgłoszonych Komisji. Szczegółowe informacje o środkach są przedstawione poniżej.

Państwo członkowskie Czy państwo członkowskie wydało lub zmieniło jakiekolwiek krajowe generalne zezwolenia na wywóz w związku z art. 9?
BELGIA NIE
BUŁGARIA NIE
REPUBLIKA CZESKA NIE
DANIA NIE
NIEMCY TAK
ESTONIA NIE
IRLANDIA NIE
GRECJA TAK
HISZPANIA NIE
FRANCJA TAK
CHORWACJA TAK (lecz NIE są stosowane)
WŁOCHY TAK
CYPR NIE
ŁOTWA NIE
LITWA NIE
LUKSEMBURG NIE
WĘGRY NIE
MALTA NIE
NIDERLANDY TAK
AUSTRIA TAK
POLSKA NIE
PORTUGALIA NIE
RUMUNIA NIE
SŁOWENIA NIE
SŁOWACJA NIE
FINLANDIA TAK (lecz NIE są stosowane)
SZWECJA NIE
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO TAK
7.1.
Niemcy

W Niemczech obowiązuje pięć krajowych generalnych zezwoleń na wywóz:

1 generalne zezwolenie nr 12 dotyczące wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania poniżej określonego poziomu wartości;
2 generalne zezwolenie nr 13 dotyczące wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania w określonych okolicznościach;
3 generalne zezwolenie nr 14 dotyczące zaworów i pomp;
4 generalne zezwolenie nr 16 dotyczące bezpieczeństwa telekomunikacji i danych;
5 generalne zezwolenie nr 17 dotyczące przemienników częstotliwości.
7.2.
Grecja

Obowiązuje krajowe generalne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania do następujących miejsc przeznaczenia: Argentyna, Chorwacja, Republika Korei, Federacja Rosyjska, Ukraina, Turcja i RPA.

(decyzja ministerialna nr 125263/e3/25263/6-2-2007).

7.3.
Francja

We Francji obowiązuje siedem krajowych generalnych zezwoleń na wywóz:

1 krajowe generalne zezwolenie na wywóz produktów przemysłowych, zdefiniowane w dekrecie z dnia 18 lipca 2002 r. dotyczącym wywozu produktów przemysłowych objętych kontrolą strategiczną we Wspólnocie Europejskiej [opublikowanym w Dzienniku Ustaw Republiki Francuskiej nr 176 z dnia 30 lipca 2002 r. (tekst 11) i zmienionym dekretem z dnia 21 czerwca 2004 r. dotyczącym rozszerzenia Unii Europejskiej, opublikowanym w Dzienniku Ustaw Republiki Francuskiej z dnia 31 lipca 2004 r. (tekst 5)];
2 krajowe generalne zezwolenie na wywóz produktów chemicznych, zdefiniowane w dekrecie z dnia 18 lipca 2002 r. dotyczącym wywozu produktów podwójnego zastosowania [opublikowanym w Dzienniku Ustaw Republiki Francuskiej nr 176 z dnia 30 lipca 2002 r. (tekst 12) i zmienionym dekretem z dnia 21 czerwca 2004 r. dotyczącym rozszerzenia Unii Europejskiej, opublikowanym w Dzienniku Ustaw Republiki Francuskiej z dnia 31 lipca 2004 r. (tekst 6)];
3 krajowe generalne zezwolenie na wywóz grafitu, zdefiniowane w dekrecie z dnia 18 lipca 2002 r. dotyczącym wywozu grafitu o czystości nuklearnej [opublikowanym w Dzienniku Ustaw Republiki Francuskiej nr 176 z dnia 30 lipca 2002 r. (tekst 13) i zmienionym dekretem z dnia 21 czerwca 2004 r. dotyczącym rozszerzenia Unii Europejskiej, opublikowanym w Dzienniku Ustaw Republiki Francuskiej z dnia 31 lipca 2004 r. (tekst 7)];
4 krajowe generalne zezwolenie na wywóz produktów biologicznych, zdefiniowane w dekrecie z dnia 14 maja 2007 r. i zmienione dekretem z dnia 18 marca 2010 r. dotyczącym wywozu pewnych elementów genetycznych oraz genetycznie zmienionych organizmów [opublikowanym w Dzienniku Ustaw Republiki Francuskiej z dnia 20 marca 2010 r.];
5 krajowe generalne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania dla francuskich sił zbrojnych w państwach trzecich (rozporządzenie ministerialne z dnia 31 lipca 2014 r., opublikowane we francuskim Dzienniku Ustaw w dniu 8 sierpnia 2014 r.);
6 krajowe generalne zezwolenie na wywóz lub transfer w ramach UE niektórych produktów podwójnego zastosowania na potrzeby targów lub wystaw (rozporządzenie ministerialne z dnia 31 lipca 2014 r., opublikowane we francuskim Dzienniku Ustaw w dniu 8 sierpnia 2014 r.).
7 Krajowe generalne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania przeznaczonych do naprawy cywilnych statków powietrznych, zwane również krajowym generalnym zezwoleniem na "sprzęt lotniczy" (rozporządzenie ministerialne z dnia 14 stycznia 2019 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw Republiki Francuskiej z dnia 18 stycznia 2019 r. (tekst 19).

Konkretne pozycje objęte wymogiem uzyskania zezwolenia wyszczególniono w odpowiednich dekretach.

7.4.
Chorwacja

Krajowe generalne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia może zostać wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich (ustawa o kontroli produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. 80/11 i 68/2013)).

7.5.
Włochy

Obowiązuje krajowe generalne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania do następujących miejsc przeznaczenia: Antarktyka (bazy włoskie), Argentyna, Republika Korei, Turcja.

(dekret z dnia 4 sierpnia 2003 r., opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 202 z dnia 1 września 2003 r.).

7.6.
Niderlandy

W Niderlandach obowiązują dwa krajowe generalne zezwolenia na wywóz:

1 Obowiązuje krajowe generalne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania do wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyjątkiem:

- Australii, Kanady, Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii (które są już objęte częścią 3 załącznika II do rozporządzenia);

- Afganistanu, Mjanmy/Birmy, Iraku, Iranu, Libii, Libanu, Korei Północnej, Pakistanu, Sudanu,

Somalii i Syrii. (Krajowe generalne zezwolenie NL002 - Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002)

2 Krajowe generalne zezwolenie na wywóz artykułów na potrzeby bezpieczeństwa informacji do wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyjątkiem:

- państw, które są objęte embargiem zgodnie z art. 4 ust. 2;

- Afganistanu, Armenii, Azerbejdżanu, Bahrajnu, Bangladeszu, Burundi, Chin (w tym Tajwanu, Hongkongu i Makau), Kuby, Dżibuti, Egiptu, Gwinei Równikowej, Etiopii, Gambii, Gwinei (-Konakry), Gwinei Bissau, Indii, Jemenu, Kazachstanu, Kuwejtu, Laosu, Ukrainy, Uzbekistanu, Omanu, Pakistanu, Kataru, Rwandy, Arabii Saudyjskiej, Eswatini, Syrii, Tadżykistanu, Tajlandii, Turcji, Turkmenistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wietnamu.

(Krajowe generalne zezwolenie NL010 - Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (items voor informatiebeveiliging))

7.7.
Austria

W Austrii obowiązują cztery krajowe generalne zezwolenia na wywóz:

1 AT001 dla niektórych produktów podwójnego zastosowania, które podlegają powrotnemu wywozowi do państwa pochodzenia bez wprowadzania zmian, lub w przypadku, gdy produkty tej samej jakości i ilości są wywożone do państwa pochodzenia lub w przypadku gdy technologia podlega powrotnemu wywozowi z niewielkimi dodatkami - w ciągu trzech miesięcy od ich przywozu do Unii Europejskiej;
2 AT002 dla wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania poniżej określonego poziomu wartości;
3 AT003 dla zaworów i pomp określonych w pozycjach 2B350g i 2B350i do niektórych miejsc przeznaczenia;
4 AT004 dla przemienników częstotliwości wskazanych w pozycji 3A225 i powiązanego oprogramowania i technologii.

Informacje szczegółowe dotyczące tych zezwoleń są wskazane w art. 3 do 3c pierwszej uchwały w sprawie handlu zagranicznego BGBl. II nr 343/2011 z dnia 28 października 2011 r., zmienionej uchwałą BGBl. II nr 430/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Warunki dotyczące ich stosowania (wymogi w zakresie rejestracji i powiadomienia) są określone w art. 16 powyższej uchwały.

7.8.
Finlandia

Krajowe generalne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia może zostać wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich na podstawie sekcji 3, pkt 1 ustawy o produktach podwójnego zastosowania nr 562/1996 (ze zmianami)).

7.9.
Zjednoczone Królestwo

W Zjednoczonym Królestwie obowiązuje 15 krajowych generalnych zezwoleń na wywóz (OGEL):

1 OGEL (chemikalia)
2 OGEL (techniki kryptograficzne)
3 OGEL (wywóz po wystawie: produkty podwójnego zastosowania)
4 OGEL (wywóz po naprawie/wymianie w ramach gwarancji: produkty podwójnego zastosowania)
5 OGEL (wywóz w celu naprawy/wymiany w ramach gwarancji: produkty podwójnego zastosowania)
6 OGEL (produkty podwójnego zastosowania: Specjalny Region Administracyjny Hongkong)
7 OGEL (ładunki o niskiej wartości)
8 OGEL (produkty podwójnego zastosowania do badania zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego)
9 OGEL (technologie na potrzeby produktów podwójnego zastosowania)
10 OGEL (Turcja)
11 OGEL (X)
12 OGEL (produkty wojskowe i produkty podwójnego zastosowania: siły brytyjskie rozmieszczone w regionach objętych embargiem)
13 OGEL (produkty wojskowe i produkty podwójnego zastosowania: siły brytyjskie rozmieszczone w regionach nieobjętych embargiem)
14 OGEL (wywóz wojskowych produktów nieśmiercionośnych oraz produktów podwójnego zastosowania: do misji dyplomatycznych i placówek konsularnych)
15 OGEL (produkty związane z bezpieczeństwem informacji)
16 OGEL (płytki obwodu drukowanego i podzespoły do produktów podwójnego zastosowania)

Wszystkie krajowe generalne zezwolenia na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania w Zjednoczonym Królestwie, włącznie z wykazami dopuszczonych produktów i miejsc przeznaczenia oraz z załączonymi do każdego z nich warunkami i zasadami, są dostępne do wglądu i pobrania na https://www.gov.uk/dual-use-open-general-export-licences-explained.

8.
INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 9 UST. 6 LIT. A), ART. 9 UST. 6 LIT. B) I ART. 10 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA (KRAJOWE ORGANY WŁAŚCIWE DO UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA WYWÓZ W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH, KRAJOWE ORGANY WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA ZAKAZU TRANZYTU NIEWSPÓLNOTOWYCH PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA ORAZ KRAJOWE ORGANY WŁAŚCIWE DO UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA USŁUGI POŚREDNICTWA - ODPOWIEDNIO)

W art. 9 ust. 6 lit. a) rozporządzenia wymaga się, aby Komisja publikowała wykaz organów właściwych do udzielania zezwoleń na wywóz produktów podwójnego zastosowania.

W art. 9 ust. 6 lit. b) rozporządzenia wymaga się, aby Komisja publikowała wykaz organów właściwych do wydawania zakazu tranzytu niewspólnotowych produktów podwójnego zastosowania.

W art. 10 ust. 4 rozporządzenia wymaga się, aby Komisja publikowała wykaz organów upoważnionych do udzielania zezwoleń na usługi pośrednictwa.

8.1.
Belgia

Dla regionu stołecznego Brukseli (obszary o kodzie pocztowym od 1000 do 1299)

Service Public Régional de Bruxelles Brussels International -

Cellule licences - Cel vergunningen

Pan Cataldo ALU

City-Center

Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Bruxelles/Brussel

BELGIA

Tel. +32 28003727

Faks +32 28003824

Email: calu@sprb.brussels

Strona internetowa: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit

Dla regionu Walonii (obszary o kodzie pocztowym od 1300 do 1499 i od 4000 do 7999)

Service public de Wallonie

Direction Générale de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche

Direction des Licences d'Armes

Pan Michel Moreels

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

BELGIA

Tel. +32 81649751

Faks +32 81649759/60

Email: licences.dgo6@spw.wallonie.be

Strona internetowa: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

Dla regionu Flandrii (obszary o kodzie pocztowym od 1500 do 3999 i od 8000 do 9999)

Flamandzki Departament ds. Spraw Zagranicznych

Dział Kontroli Towarów Strategicznych

Pan Michael Peeters

Havenlaan 88, bus 80

1000 Brussel

BELGIA

Tel. +32 499589934

Email: csg@buza.vlaanderen

Strona internetowa: www.fd5fa.be/csg

8.2.
Bułgaria

Międzyministerialna Komisja ds. Kontroli Wywozu i Nierozprzestrzeniania Broni Masowego Rażenia przy Ministerstwie Gospodarki 1000 Sofia ul. Slawianska 8 BUŁGARIA

Tel. +359 29407771, +359 29407786 Faks +359 29880727

Email: ivan.penchev@mi.government.bg i n.grahovska@mi.government.bg Strona internetowa: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg

8.3.
Republika Czeska

Ministerstwo Przemysłu i Biuro ds. Zezwoleń Handlowych

Na Františku 32 110 15 Prague 1

REPUBLIKA CZESKA

Tel. +420 224907638

Faks +420 224214558 lub +420 224221811

Email: leitgeb@mpo.cz lub dual@mpo.cz

Strona internetowa: www.mpo.cz

8.4.
Dania

Kontrole wywozu

Duński Organ ds. Działalności Gospodarczej

Langelinie Allé 17

2100 Copenhagen

DANIA

Tel. +45 35291000

Faks +45 35466632

Email: eksportkontrol@erst.dk

Strona internetowa: w języku angielskim: www.exportcontrols.dk; w języku duńskim: www.eksportkontrol.dk

8.5.
Niemcy

Urząd Federalny ds. Gospodarczych i Kontroli Wywozu (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Frankfurter Strasse 29-35 65760 Eschborn

NIEMCY

Tel. +49 6196908-0

Faks +49 6196908-1800

Email: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Strona internetowa: http://www.ausfuhrkontrolle.info

8.6.
Estonia

Komisja ds. Towarów Strategicznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Islandi väljak 1 15049 Tallinn

ESTONIA

Tel. +372 6377192

Faks +372 6377199

Email: stratkom@vm.ee

Strona internetowa: w języku angielskim: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58;

w języku estońskim: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50

8.7.
Irlandia

Organ ds. zezwoleń w zakresie handlu i kontroli

Departament Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstw i Innowacji

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

IRLANDIA

Osoba wyznaczona do kontaktów: David Martin, Niamh Guihen

Tel. +353 16312328, +353 16312287

Email: david.martin@dbei.gov.ie - niamh.guihen@dbei.gov.ie -

exportcontrol@dbei.gov.ie

Strona internetowa: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/

8.8.
Grecja

Ministerstwo Rozwoju, Konkurencyjności

Dyrekcja Generalna ds. Międzynarodowej Polityki Gospodarczej

Dyrekcja ds. Systemów Importu-Eksportu, Instrumenty Ochrony Handlu

Dział ds. Systemów i Procedur Wywozowych

Kornarou 1 str

105 63 Athens

GRECJA

Osoba wyznaczona do kontaktów: O. Papageorgiou

Tel. +30 2103286047/56/22/21

Faks +30 2103286094

Email: opapageorgiou@mnec.gr

8.9.
Hiszpania

Sekretariat Generalny ds. Handlu Zagranicznego (Secretaría General de Comercio Exterior), Wydział Celny (Agencia Tributaria - Aduanas) i Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) to organy uprawnione do udzielania zezwoleń oraz wydawania zakazów tranzytu niewspólnoto-wych produktów podwójnego zastosowania.

Osoba wyznaczona do kontaktów w Biurze ds. Zezwoleń: Pan Ramón Muro Martínez. Zastępca dyrektora

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Paseo de la Castellana, 162, 7a 28046 Madrid HISZPANIA Tel. +34 913492587 Faks +34 913492470

Email: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Strona internetowa: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx

8.10.
Francja

Ministère de l'Économie et des Finances

Direction Générale des Enterprises

Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès - BP 80001

F-94201 Ivry-sur-Seine CEDEX

FRANCJA

Tel. +33 1 79843419

Email: doublusage@finances.gouv.fr

Strona internetowa: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage

8.11.
Chorwacja

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich

Dyrekcja ds. gospodarczych i koordynacji na rzecz rozwoju

Wydział Kontroli Wywozu

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

CHORWACJA

Tel. +385 14598135, 137, 110

Faks +385 16474553

Email: kontrola.izvoza@mvep.hr

Strona internetowa: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/

8.12.
Włochy

Ministero dello sviluppo economico

Dyrekcja Generalna ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej

Dział Kontroli Wywozu

Viale Boston, 25

00144 Roma

WŁOCHY

Tel. +39 0659932439

Faks +39 0659932103

Email: polcom4@mise.gov.it; massimo.cipolletti@mise.gov.it

Strona internetowa: http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use

8.13.
Cypr

Ministerstwo Energetyki, Handlu, Przemysłu i Turystyki 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia

CYPR

Tel. +357 22867100, 22867332, 22867197

Faks +357 22375120, 22375443

Email: perm.sec@mcit.gov.cy; pevgeniou@mcit.gov.cy; xxenopoulos@mcit.gov.cy

Strona internetowa: http://www.mcit.gov.cy/ts

8.14.
Łotwa

Komitet Kontroli ds. Towarów Strategicznych Przewodniczący Komisji: Pan Andris Pelšs Sekretarz Wykonawczy: Pan Renārs Danelsons Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3, K. Valdemara street Riga, LV-1395 ŁOTWA

Tel. +371 67016426 Email: renars.danelsons@mfa.gov.lv

Strona internetowa: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozi-mes-precu-kontrole?lang=lv-LV

8.15.
Litwa

Organ właściwy do udzielania zezwoleń na wywóz produktów podwójnego zastosowania oraz organy właściwe do udzielania zezwoleń na usługi pośrednictwa:

Ministerstwo Gospodarki i Innowacji Republiki Litewskiej

Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2 LT-01104 Wilno

LITWA

Dane kontaktowe:

Wydział Polityki Eksportowej

Departament ds. Rozwoju Gospodarczego

Tel. +370 70664680

Email: vienaslangelis@eimin.lt

Strona internetowa: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole

Organy właściwe do wydawania zakazu tranzytu niewspólnotowych produktów podwójnego zastosowania:

Departament Celny w ramach Ministerstwa Finansów Republiki Litewskiej

adres A. Jaksto str. 1/25 LT-01105 Wilno

LITWA

Dane kontaktowe:

Customs Criminal Service

Tel. +370 52616960

Email: budetmd@lrmuitine.lt

8.16.
Luksemburg
1)
Minister ds. handlu zagranicznego
2)
Minister do spraw zagranicznych

Adres pocztowy:

Ministère de l'Économie

Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

19-21, Boulevard Royal

L-2449 Luksemburg

Tel. +352 226162

Email oceit@eco.etat.lu

8.17.
Węgry

Biuro Rządowe Miasta Stołecznego Budapeszt

Wydział Handlu, Przemysłu Obronnego, Kontroli Wywozu i Badań nad Metalami Szlachetnymi

Dział Kontroli Wywozu

Németvölgyi út 37-39.

1124 Budapest

WĘGRY

Tel. +36 14585577

Faks +36 14585869

Email: exportcontrol@bfkh.gov.hu

Strona internetowa: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

8.18.
Malta

Departament ds. Handlu, Pan Brian Montebello, Usługi Handlowe

MALTA

Tel. +356 25690214

Faks +356 21240516

Email: brian.montebello@gov.mt

Strona internetowa: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx

8.19.
Niderlandy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Międzynarodowych

Departament ds. Polityki Handlowej i Zarządzania Gospodarką

PO Box 20061 2500 EB The Hague

NIDERLANDY

Tel. +31 703485954

Niderlandzkie Organy Celne/Centralne Biuro ds. Przywozu i Wywozu PO Box 30003 9700 RD Groningen,

NIDERLANDY

Tel. +31 881512400

Faks +31 881513182

Email: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl

Strona internetowa: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

8.20.
Austria

Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Gospodarki

Dział ds. Zarządzania Handlem Zagranicznym

Stubenring 1 1010 Vienna

AUSTRIA

Tel. +43 171100802335

Faks +43 171100808366

Email: POST.III2_19@bmdw.gv.at

Strona internetowa: http://www.bmdw.gv.at/pawa

8.21.
Polska

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa POLSKA

Tel. +48 222629665 Faks +48 222629140 Email: SekretariatDOT@mpit.gov.pl

Strona internetowa: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwoj-nego-zastosowania

8.22.
Portugalia

Autoridade Tributária e Aduaneira Organ ds. Ceł i Podatków Rua da Alfândega, 5 1049-006 Lisboa PORTUGALIA

Dyrektor: Luísa Nobre; Urzędnik ds. zezwoleń: Maria Oliveira Tel. +351 218813843 Faks +351 218813986 Email: dsl@at.gov..pt

Strona internetowa: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tec-nologias_duplo_uso.htm

8.23.
Rumunia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament ds. Kontroli Wywozu - ANCEX

Str. Polonă nr. 8, sector 1

010501, Bucureşti

RUMUNIA

Tel. +40 374306950

Faks +40 374306924

Email: dancex@mae.ro; dan.marian@mae.ro

Strona internetowa: www.ancex.ro

8.24.
Słowenia

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Technologii Kotnikova ulica 5 SI-1000 Lublana SŁOWENIA Tel. +386 14003564 Faks +386 14003283 Email: gp.mgrt@gov.si

Strona internetowa: https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/mednarodno-gospodarsko-sodelo-vanje/

8.25.
Słowacja

Do celów art. 9 ust. 6 lit. a) i art. 10 ust. 4 rozporządzenia:

Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej

Departament ds. Środków Handlowych

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

SŁOWACJA

Tel. +421 248547019

Faks +421 243423915

Email: jan.krocka@economy.gov.sk

Strona internetowa: www.economy.gov.sk

Do celów art. 9 ust. 6 lit. b) rozporządzenia:

Biuro Kryminalne ds. Zarządzania Finansowego

Departament ds. Narkotyków i Materiałów Niebezpiecznych

Dział ds. Koordynacji

Bajkalská 24

824 97 Bratislava

SŁOWACJA

Tel. +421 258251221

Email: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

8.26.
Finlandia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii

Dział Kontroli Wywozu

Eteläesplanadi 4

FI - 00130 HELSINKI

Adres pocztowy:

PO Box 176

FI-00023 GOVERNMENT

FINLANDIA

Tel. +358 295350000

Email: vientivalvonta.um@formin.fi

Strona internetowa: http://formin.finland.fi/vientivalvonta

8.27.
Szwecja
1.
Inspektorat ds. Produktów Strategicznych (ISP) Inspektionen för strategiska produkter

Adres dla interesantów:

Gullfossgatan 6, Kista

SE-164 90 Stockholm

SZWECJA

Tel. +46 84063100

Faks +46 84203100

Email: registrator@isp.se.

Strona internetowa: http://www.isp.se/

ISP ma prawo do udzielania zezwoleń we wszystkich przypadkach poza wymienionymi w pkt 2 poniżej.

2.
Szwedzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Promieniowania (Strålsäkerhetsmyndigheten) Sekcja ds. Nierozprzestrze niania Broni Jądrowej i Bezpieczeństwa.

Solna strandväg 96

SE-171 16 Stockholm

SZWECJA

Tel. +46 87994000

Faks +46 87994010

EMail: registrator@ssm.se

Strona internetowa: http://www.ssm.se

Szwedzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Promieniowania (Swedish Radiation Safety Authority) ma prawo do udzielania zezwoleń na wywóz i wydawania zakazów tranzytu produktów wymienionych w załączniku 1 do rozporządzenia (WE) nr 428/2009, kategoria 0.

8.28.
Zjednoczone Królestwo

Department for International Trade (DIT) (Departament ds. Handlu Zagranicznego)

Wspólna Jednostka Kontroli Eksportu (ECJU)

3 Whitehall Place

London SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Tel. +44 2072154594

EMail: eco.help@trade.gov.uk

Strona internetowa: https://www.gov.uk/export-control-licence

9.
INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 17 ROZPORZĄDZENIA (NALEŻYCIE UPOWAŻNIONE URZĘDY CELNE)

W art. 17 wymaga się, aby państwa członkowskie informowały Komisję o tym, czy skorzystały z możliwości dokonywania formalności celnych w zakresie wywozu produktów podwójnego zastosowania tylko w upoważnionych do tego celu urzędach celnych.

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd środków wprowadzonych przez państwa członkowskie i zgłoszonych Komisji. Szczegółowe informacje o środkach są przedstawione poniżej.

Państwo członkowskie Czy wskazano w związku z art. 17 ust. 1 konkretne urzędy celne, w których

można dokonywać formalności celnych w zakresie wywozu produktów

podwójnego zastosowania?

BELGIA NIE
BUŁGARIA TAK
REPUBLIKA CZESKA NIE
DANIA NIE
NIEMCY NIE
ESTONIA TAK
IRLANDIA NIE
GRECJA NIE
HISZPANIA NIE
FRANCJA NIE
CHORWACJA NIE
WŁOCHY NIE
CYPR NIE
ŁOTWA TAK
LITWA TAK
LUKSEMBURG NIE
WĘGRY NIE
MALTA NIE
NIDERLANDY NIE
AUSTRIA NIE
POLSKA TAK
PORTUGALIA NIE
RUMUNIA TAK
SŁOWENIA NIE
SŁOWACJA NIE
FINLANDIA NIE
SZWECJA NIE
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO NIE
9.1.
Bułgaria

Terytorialne urzędy celne Republiki Bułgarii zajmujące się towarami strategicznymi zostały zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego Agencji Celnej na mocy rozporządzenia Ministra Finansów nr 55/32-11385 z dnia 14 sty cznia 2016 r. (Dziennik Ustaw 9/2016). Wykaz urzędów celnych w Bułgarii, przez które produkty i technologie podwójnego zastosowania mogą być wywożone z obszaru celnego UE lub do niego przywożone, znajduje się na następujących stronach internetowych:

http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html

9.2.
Estonia

Wykaz urzędów celnych w Estonii, przez które produkty i technologie podwójnego zastosowania mogą być wywożone z obszaru celnego UE lub do niego przywożone, znajduje się na następującej stronie internetowej:

http://www.emta.ee/index.php?id=24795

9.3.
Łotwa

Wykaz urzędów celnych na Łotwie, przez które produkty i technologie podwójnego zastosowania mogą być wywożone z obszaru celnego UE lub do niego przywożone, znajduje się na następującej stronie internetowej:

https://www.vid.gov.lv/lv/muitas-kontroles-un-robezkontroles-punkti

9.4.
Litwa

Wykaz urzędów celnych na Litwie, przez które produkty i technologie podwójnego zastosowania mogą być wywożone z obszaru celnego UE lub do niego przywożone, znajduje się na następujących stronach internetowych:

https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en

9.5.
Polska

Wykaz urzędów celnych w Polsce, przez które produkty i technologie podwójnego zastosowania mogą być wywożone z obszaru celnego UE lub do niego przywożone, znajduje się na następujących stronach internetowych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1

9.6.
Rumunia

Wykaz urzędów celnych w Rumunii, przez które produkty i technologie podwójnego zastosowania mogą być wywożone z obszaru celnego UE lub do niego przywożone, znajduje się na następującej stronie internetowej: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strate-gice

10.
INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 5 ROZPORZĄDZENIA (TRANSFERY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE)

Art. 22. ust. 5 stanowi, że państwa członkowskie, które nakładają wymóg uzyskania zezwolenia na transfer z ich terytorium na terytorium innego państwa członkowskiego produktów niewymienionych w załączniku IV do rozporządzenia (w załączniku IV wymienione są produkty, w odniesieniu do których nie ma zastosowania zasada swobodnego przepływu na jednolitym rynku), mają obowiązek poinformować o tym Komisję, która z kolei musi opublikować te informacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd środków wprowadzonych przez państwa członkowskie i zgłoszonych Komisji. Szczegółowe informacje o środkach są przedstawione poniżej.

Państwo członkowskie Czy wprowadzono szczególne środki w celu rozszerzenia kontroli transferów wewnątrzunijnych w związku z art. 22 ust. 2?
BELGIA NIE
BUŁGARIA TAK
REPUBLIKA CZESKA TAK
DANIA NIE
NIEMCY TAK
ESTONIA TAK
IRLANDIA NIE
GRECJA TAK
HISZPANIA NIE
FRANCJA NIE
CHORWACJA NIE
WŁOCHY NIE
CYPR NIE
ŁOTWA NIE
LITWA NIE
LUKSEMBURG TAK
WĘGRY TAK
MALTA NIE
NIDERLANDY TAK
AUSTRIA NIE
POLSKA NIE
PORTUGALIA NIE
RUMUNIA NIE
SŁOWENIA NIE
SŁOWACJA TAK
FINLANDIA NIE
SZWECJA NIE
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO TAK
10.1.
Bułgaria

Bułgaria rozszerzyła zakres kontroli transferów wewnątrzunijnych zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia i wprowadziła wymóg przedstawiania właściwym organom dodatkowych informacji w odniesieniu do pewnych wewnątrzunijnych transferów zgodnie z art. 22 ust. 9 rozporządzenia

(art. 51 § 8 i § 9 ustawy o kontroli wywozu towarów i produktów oraz technologii podwójnego zastosowania związanych z obronnością, Dziennik Ustaw nr 26/29.03.2011, obowiązuje od dnia 30 czerwca 2012 r.).

10.2.
Republika Czeska

Ustawą nr 594/2004 Coll. rozszerzono zakres kontroli dotyczących transferów wewnątrzunijnych z Republiki Czeskiej, jak wskazano w art. 22 ust. 2 rozporządzenia.

10.3.
Niemcy

Sekcja 11 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o obrocie towarowym z zagranicą z dnia 2 sierpnia 2013 r. (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) rozszerza zakres kontroli dotyczących transferów wewnątrzunijnych z Niemiec zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia.

10.4.
Estonia

§ 3. ust. 6 ustawy o towarach strategicznych rozszerza zakres kontroli dotyczących transferów wewnątrzunijnych, jak wskazano w art. 22 ust. 2 rozporządzenia.

10.5.
Grecja

Sekcja 3.4 decyzji ministerialnej nr 121837/E3/21837 z dnia 28 września 2009 r. rozszerza zakres kontroli dotyczących transferów wewnątrzunijnych z Grecji, jak wskazano w art. 22 ust. 2 rozporządzenia.

10.6.
Luksemburg

Transfer produktów podwójnego zastosowania innych niż te wymienione w załączniku IV do rozporządzenia z terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga do innego państwa członkowskiego może być objęty wymogiem uzyskania zezwolenia w przypadkach określonych w art. 22 ust. 2 rozporządzenia

(ustawa z dnia 27 czerwca 2018 r. o kontroli wywozu, art. 44).

10.7.
Węgry

W § 16 dekretu rządowego nr 13 z 2011 r. w sprawie zezwolenia na handel zagraniczny produktami podwójnego zastosowania wprowadza się wymóg uzyskania zezwolenia w odniesieniu do transferu wewnątrzunijnego wymienionych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli zastosowanie mają warunki określone w art. 22 ust. 2 rozporządzenia.

10.8.
Niderlandy

Wymóg uzyskania zezwolenia na transfery wewnątrzunijne może zostać nałożony w indywidualnych przypadkach dotyczących produktów podwójnego zastosowania.

(art. 4a ust. 3 dekretu w sprawie towarów strategicznych - Besluit strategische goederen).

10.9.
Słowacja

§ 23. ust. 2 ustawy nr 39/2011 Coll. rozszerza zakres kontroli dotyczących transferów wewnątrzunijnych z Republiki Słowackiej, jak wskazano w art. 22 ust. 2 rozporządzenia.

10.10.
Zjednoczone Królestwo

Art. 7. rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu z 2008 r. rozszerza zakres kontroli dotyczących transferów wewnątrzunijnych ze Zjednoczonego Królestwa, jak wskazano w art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

11.
INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ZGODNIE Z ART. 22 UST. 9 ROZPORZĄDZENIA (TRANSFERY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE)

Art. 22. ust. 9 stanowi, że państwa członkowskie mogą wymagać, aby w przypadku transferów z ich terytorium do innego państwa członkowskiego produktów wymienionych w kategorii 5 części 2 załącznika I, które nie są wymienione w załączniku IV do rozporządzenia, właściwym organom tego państwa członkowskiego dostarczone zostały dodatkowe informacje dotyczące tych produktów.

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd środków wprowadzonych przez państwa członkowskie i zgłoszonych Komisji. Szczegółowe informacje o środkach są przedstawione poniżej.

Państwo członkowskie Czy wprowadzono szczególne środki w celu rozszerzenia kontroli transferów wewnątrzunijnych w związku z art. 22 ust. 2?
BELGIA NIE
BUŁGARIA TAK
REPUBLIKA CZESKA NIE
DANIA NIE
NIEMCY NIE
ESTONIA NIE
IRLANDIA NIE
GRECJA NIE
HISZPANIA NIE
FRANCJA NIE
CHORWACJA NIE
WŁOCHY NIE
CYPR NIE
ŁOTWA NIE
LITWA NIE
LUKSEMBURG TAK
WĘGRY NIE
MALTA NIE
NIDERLANDY NIE
AUSTRIA NIE
POLSKA NIE
PORTUGALIA NIE
RUMUNIA NIE
SŁOWENIA NIE
SŁOWACJA NIE
FINLANDIA NIE
SZWECJA NIE
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO NIE
11.1.
Bułgaria

W przypadku transferu z terytorium Republiki Bułgarii na terytorium innego państwa członkowskiego produktów podwójnego zastosowania wymienionych w kategorii 5 część 2 w załączniku I niewymienionych w załączniku IV do rozporządzenia Międzyministerialna Komisja może wymagać od osoby dokonującej transferu dodatkowych informacji dotyczących towarów

(art. 51 ust. 9 ustawy o kontroli wywozu towarów i produktów oraz technologii podwójnego zastosowania związanych z obronnością, Dziennik Ustaw nr 26/29.3.2011, obowiązuje od dnia 30 czerwca 2012 r.).

11.2.
Luksemburg

W przypadku transferu z terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga na terytorium innego państwa członkowskiego produktów podwójnego zastosowania określonych w kategorii 5 część 2 w załączniku I i niewymienionych w załączniku IV do rozporządzenia, podaje się następujące informacje dodatkowe w ramach wniosku o wydanie zezwolenia:

1.
wskazanie numeru handlowego towaru, jego opisu ogólnego i cech ogólnych;
2.
prezentację usług szyfrujących, które mają być świadczone;
3.
prezentację zastosowania algorytmów;
4.
prezentację norm lub standardów bezpieczeństwa;
5.
prezentację rodzaju danych, których dotyczy usługa;
6.
dokument dotyczący specyfikacji technicznych towaru (w 12 punktach)

(art. 10 ust. 1 akapit pierwszy pkt 2 oraz art. 10 ust. 1 akapit drugi pkt 4 rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 14 grudnia 2018 r. oraz załącznik 15 do tego rozporządzenia).

1 Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.

Zmiany w prawie

MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.

Krzysztof Koślicki 28.05.2024
Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.C.2020.16.4

Rodzaj: Informacja
Tytuł: Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania: Informacje dotyczące środków wprowadzonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 i 22.
Data aktu: 05/05/2009
Data ogłoszenia: 17/01/2020