Publikacja dotycząca nazwy gwarantowanej tradycyjnej specjalności zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

Dz.U.UE.C.2016.174.24
Publikacja dotycząca nazwy gwarantowanej tradycyjnej specjalności zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych
(2016/C 174/10)

(Dz.U.UE C z dnia 14 maja 2016 r.)

Zgodnie z art. 26 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 Belgia zgłosiła 2 nazwy "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" oraz "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lam-bic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" jako nazwy gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) spełniające wymogi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Nazwy "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" oraz "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" zarejestrowano wcześniej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2301/97 3 , nadając im świadectwa specyficznego charakteru, i chroniono jako gwarantowane tradycyjne specjalności bez zastrzegania nazwy zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2082/92 4 , zastąpionym art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 5 , a obecnie są one chronione zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

W związku z powyższym Komisja publikuje niniejszym nazwy

"Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/ Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek"

oraz

"Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek"

w celu umożliwienia ich rejestracji w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wpisania wyżej wymienionych nazw do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, zgodnie z art. 51 tego rozporządzenia.

Jeżeli te nazwy zostaną wpisane do rejestru zgodnie z art. 26 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, aktualne specyfikacje produktów GTS "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" oraz "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" zostaną uznane odpowiednio za specyfikację, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, w odniesieniu do GTS "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" oraz "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" chronionych z zastrzeżeniem nazwy.

Przez wzgląd na kompletność i zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 niniejsza publikacja zawiera aktualną specyfikację GTS "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" oraz "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" w brzmieniu już opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 6 .

WNIOSEK O REJESTRACJĘ KONKRETNEGO PRODUKTU

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2082/92 Wniosek krajowy nr: -

1. Właściwy organ państwa członkowskiego

Nazwa: Ministerstwo Spraw Gospodarczych

Zarządzanie Stosunkami Gospodarczymi

Polityka Rolno-Spożywcza

Tel. +32 22309043

Faks +32 22309565

2. Grupa składająca wniosek

Nazwa: Confédération des Brasseries de Belgique (CBB)

(Konfederacja Browarów Belgijskich)

Michel Brichet, dyrektor zarządzający

Adres: Maison des Brasseurs

Grand Place 10

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tel. (32 2) 511 49 87

Faks: (32 2) 511 32 59

Skład: producenci/przetwórcy (x) inni ().

3. Nazwa produktu

FR: Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux Fruit-Lambic

NL: Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruitlambiek

4. Rodzaj produktu:

kategoria 2.1

5. Specyfikacja (podsumowanie wymogów określonych w art. 6 ust. 2)
a) Nazwa produktu:

FR: Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux Fruit-Lambic

NL: Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruitlambiek

b) Szczególna metoda produkcji lub wytwarzania:

Piwo kwaśne, w trakcie produkcji którego występuje fermentacja spontaniczna. Piwo fermentacji spontanicznej otrzymuje się w wyniku fermentacji uwarzonej brzeczki po naturalnej inokulacji z powietrza podczas chłodzenia.

c) Tradycyjny charakter:

Tradycyjny charakter piw Gueuze, Lambic, Gueuze-Lambic i Faro oraz piw owocowych na bazie piwa Lambic opisał szczegółowo Thierry Delplancq w podręczniku "La Région du Lambic" (wrzesień 1995 r.). W podręczniku opisano różne produkty, etymologię ich nazw oraz pierwsze wzmianki o nich, a także lokalizację ich produkcji. Zgodnie z tą publikacją produkcja powyższych piw sięga co najmniej początków XIX w., a w przypadku piwa Faro - nawet XVIII w.

d) Opis produktu:

Piwo kwaśne, na którego profil aromatyczny ma wpływ proces dojrzewania, w którym decydującym składnikiem drobnoustrojowym są drożdże rodzaju Brettanomyces Bruxellensis i/lub Lambicus; gęstość brzeczki piwa wynosi co najmniej 12,7 ° Plato, jego wartość pH - najwyżej 3,8, a poziom goryczy - najwyżej 20 BU.

Vieille Kriek lub Vieille Kriek-Lambic uzyskuje się w wyniku mieszania piw Lambic, których średni ważony wiek wynosi co najmniej rok i których najstarszy składnik poddano dojrzewaniu w drewnianych beczkach przez co najmniej rok. Ponadto tę mieszaninę poddaje się refermentacji i rozlewa do zbiorników z surowcem do refermen

tacji. Jej maksymalna zawartość octanu izoamylu wynosi 0,5 ppm po upływie sześciu miesięcy dojrzewania w butelkach, minimalna zawartość octanu etylu - 50 ppm, kwasowość lotna - co najmniej 10 meq. NaOH, a całkowita kwasowość - co najmniej 75 meq. NaOH.

Vieille Kriek uzyskuje się poprzez dodanie wiśni, soku wiśniowego lub zagęszczonego soku wiśniowego, który - pod względem równoważnej masy wiśni - musi stanowić co najmniej 10 % i najwyżej 25 % w/w produktu końcowego. To samo dotyczy innych piw owocowych, z wyjątkiem piwa brzoskwiniowego, w którym ta maksymalna wartość procentowa może sięgać 30 %.

e) Minimalne wymogi i procedury inspekcji:

Inspekcje będzie przeprowadzać AIE (Administration de l'Inspection Economique) - urzędowy organ kontrolny belgijskiego Ministerstwa Spraw Gospodarczych, który zajmuje się produktami wytwarzanymi w Belgii.

Inspekcje będą obejmować:

- zapasy i gospodarowanie zapasami w odnośnych browarach,
- pobieranie próbek w browarach i u dystrybutorów w celu sprawdzenia metody produkcji oraz zgodności produktu, przeprowadzanie badania mikrobiologicznego w trakcie warzenia oraz kontrolę profilu aromatycznego. Ponadto istnieje możliwość prowadzenia laboratoryjnych badań gęstości, wartości pH, barwy i goryczy.
6. Wniosek o zastrzeżenie nazwy na podstawie art. 13 ust. 2: Nie

Nr WE: S/BE/00009/960722

Data otrzymania kompletnego wniosku: 22 sierpnia 1996 r.

WNIOSEK O REJESTRACJĘ KONKRETNEGO PRODUKTU

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2082/92

Wniosek krajowy nr: -

1. Właściwy organ państwa członkowskiego

Nazwa: Ministerstwo Spraw Gospodarczych

Zarządzanie Stosunkami Gospodarczymi

Polityka Rolno-Spożywcza

Tel. +32 22309043

Faks +32 22309565

2. Grupa składająca wniosek

Nazwa: Confédération des Brasseries de Belgique (CBB)

(Konfederacja Browarów Belgijskich)

Michel Brichet, dyrektor zarządzający

Adres: Maison des Brasseurs

Grand Place 10

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tel. (32 2) 511 49 87

Faks: (32 2) 511 32 59

Skład: producenci/przetwórcy (x) inni ().

3. Nazwa produktu:

FR: Gueuze Vieille, Gueuze-Lambic Vieille, Lambic Vieux

NL: Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek

4. Rodzaj produktu:

kategoria 2.1

5. Specyfikacja (podsumowanie wymogów określonych w art. 6 ust. 2)
a) Nazwa produktu:

FR: Gueuze Vieille, Gueuze-Lambic Vieille, Lambic Vieux

NL: Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek

b) Szczególna metoda produkcji lub wytwarzania:

Piwo kwaśne, w trakcie produkcji którego występuje fermentacja spontaniczna. Piwo fermentacji spontanicznej otrzymuje się w wyniku fermentacji uwarzonej brzeczki po naturalnej inokulacji z powietrza podczas chłodzenia.

c) Tradycyjny charakter:

Tradycyjny charakter piw Gueuze, Lambic, Gueuze-Lambic i Faro oraz piw owocowych na bazie piwa Lambic opisał szczegółowo Thierry Delplancq w podręczniku "La Région du Lambic" (wrzesień 1995 r.). W podręczniku opisano różne produkty, etymologię ich nazw oraz pierwsze wzmianki o nich, a także lokalizację ich produkcji. Zgodnie z tą publikacją produkcja powyższych piw sięga co najmniej początków XIX w., a w przypadku piwa Faro - nawet XVIII w.

d) Opis produktu:

Piwo kwaśne, na którego profil aromatyczny ma wpływ proces dojrzewania, w którym decydującym składnikiem drobnoustrojowym są drożdże rodzaju Brettanomyces Bruxellensis i/lub Lambicus; gęstość brzeczki piwa wynosi co najmniej 12,7 ° Plato, jego wartość pH - najwyżej 3,8, barwa - najwyżej 25 EBC, a poziom goryczy - najwyżej 20 BU.

Vieille Gueuze lub Vieille Gueuze-Lambic uzyskuje się w wyniku mieszania piw Lambic, których średni ważony wiek wynosi co najmniej rok i których najstarszy składnik poddano dojrzewaniu w drewnianych beczkach przez co najmniej trzy lata. Ponadto tę mieszaninę poddaje się refermentacji i rozlewa do zbiorników z surowcem do refermentacji. Jej maksymalna zawartość octanu izoamylu wynosi 0,5 ppm po upływie sześciu miesięcy dojrzewania w butelkach, minimalna zawartość octanu etylu - 50 ppm, kwasowość lotna - co najmniej 10 meq. NaOH, a całkowita kwasowość - co najmniej 75 meq. NaOH.

e) Minimalne wymogi i procedury inspekcji:

Inspekcje będzie przeprowadzać AIE (Administration de l'Inspection Economique) - urzędowy organ kontrolny belgijskiego Ministerstwa Spraw Gospodarczych, który zajmuje się produktami wytwarzanymi w Belgii.

Inspekcje będą obejmować:

- zapasy i gospodarowanie zapasami w odnośnych browarach,
- pobieranie próbek w browarach i u dystrybutorów w celu sprawdzenia metody produkcji oraz zgodności produktu, przeprowadzanie badania mikrobiologicznego w trakcie warzenia oraz kontrolę profilu aromatycznego. Ponadto istnieje możliwość prowadzenia laboratoryjnych badań gęstości, wartości pH, barwy i goryczy.
6. Wniosek o zastrzeżenie nazwy na podstawie art. 13 ust. 2: Nie

Nr WE: S/BE/00007/960722

Data otrzymania kompletnego wniosku: 22 sierpnia 1996 r.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).
2 Nr UE BE-TSG-0107-01406 - 22.12.2015.
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2301/97 z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru świadectw o szczególnym charakterze przewidzianego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2082/92 w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 319 z 21.11.1997, s. 8).
4 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 208 z 24.7.1992, s. 9).
5 Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1). Rozporządzenie uchylone i zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012.
6 Dz.U. C 21 z 21.1.1997, s. 5 i 9.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.C.2016.174.24

Rodzaj: Ogłoszenie
Tytuł: Publikacja dotycząca nazwy gwarantowanej tradycyjnej specjalności zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
Data aktu: 14/05/2016
Data ogłoszenia: 14/05/2016