Publikacja dotycząca nazwy gwarantowanej tradycyjnej specjalności zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

Dz.U.UE.C.2016.174.24
Publikacja dotycząca nazwy gwarantowanej tradycyjnej specjalności zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych
(2016/C 174/10)

(Dz.U.UE C z dnia 14 maja 2016 r.)

Zgodnie z art. 26 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 Belgia zgłosiła 2 nazwy "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" oraz "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lam-bic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" jako nazwy gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) spełniające wymogi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Nazwy "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" oraz "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" zarejestrowano wcześniej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2301/97 3 , nadając im świadectwa specyficznego charakteru, i chroniono jako gwarantowane tradycyjne specjalności bez zastrzegania nazwy zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2082/92 4 , zastąpionym art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 5 , a obecnie są one chronione zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

W związku z powyższym Komisja publikuje niniejszym nazwy

"Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/ Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek"

oraz

"Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek"

w celu umożliwienia ich rejestracji w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wpisania wyżej wymienionych nazw do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, zgodnie z art. 51 tego rozporządzenia.

Jeżeli te nazwy zostaną wpisane do rejestru zgodnie z art. 26 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, aktualne specyfikacje produktów GTS "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" oraz "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" zostaną uznane odpowiednio za specyfikację, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, w odniesieniu do GTS "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" oraz "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" chronionych z zastrzeżeniem nazwy.

Przez wzgląd na kompletność i zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 niniejsza publikacja zawiera aktualną specyfikację GTS "Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek" oraz "Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek" w brzmieniu już opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 6 .

WNIOSEK O REJESTRACJĘ KONKRETNEGO PRODUKTU

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2082/92 Wniosek krajowy nr: -

1. Właściwy organ państwa członkowskiego

Nazwa: Ministerstwo Spraw Gospodarczych

Zarządzanie Stosunkami Gospodarczymi

Polityka Rolno-Spożywcza

Tel. +32 22309043

Faks +32 22309565

2. Grupa składająca wniosek

Nazwa: Confédération des Brasseries de Belgique (CBB)

(Konfederacja Browarów Belgijskich)

Michel Brichet, dyrektor zarządzający

Adres: Maison des Brasseurs

Grand Place 10

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tel. (32 2) 511 49 87

Faks: (32 2) 511 32 59

Skład: producenci/przetwórcy (x) inni ().

3. Nazwa produktu

FR: Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux Fruit-Lambic

NL: Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruitlambiek

4. Rodzaj produktu:

kategoria 2.1

5. Specyfikacja (podsumowanie wymogów określonych w art. 6 ust. 2)
a) Nazwa produktu:

FR: Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux Fruit-Lambic

NL: Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruitlambiek

b) Szczególna metoda produkcji lub wytwarzania:

Piwo kwaśne, w trakcie produkcji którego występuje fermentacja spontaniczna. Piwo fermentacji spontanicznej otrzymuje się w wyniku fermentacji uwarzonej brzeczki po naturalnej inokulacji z powietrza podczas chłodzenia.

c) Tradycyjny charakter:

Tradycyjny charakter piw Gueuze, Lambic, Gueuze-Lambic i Faro oraz piw owocowych na bazie piwa Lambic opisał szczegółowo Thierry Delplancq w podręczniku "La Région du Lambic" (wrzesień 1995 r.). W podręczniku opisano różne produkty, etymologię ich nazw oraz pierwsze wzmianki o nich, a także lokalizację ich produkcji. Zgodnie z tą publikacją produkcja powyższych piw sięga co najmniej początków XIX w., a w przypadku piwa Faro - nawet XVIII w.

d) Opis produktu:

Piwo kwaśne, na którego profil aromatyczny ma wpływ proces dojrzewania, w którym decydującym składnikiem drobnoustrojowym są drożdże rodzaju Brettanomyces Bruxellensis i/lub Lambicus; gęstość brzeczki piwa wynosi co najmniej 12,7 ° Plato, jego wartość pH - najwyżej 3,8, a poziom goryczy - najwyżej 20 BU.

Vieille Kriek lub Vieille Kriek-Lambic uzyskuje się w wyniku mieszania piw Lambic, których średni ważony wiek wynosi co najmniej rok i których najstarszy składnik poddano dojrzewaniu w drewnianych beczkach przez co najmniej rok. Ponadto tę mieszaninę poddaje się refermentacji i rozlewa do zbiorników z surowcem do refermen

tacji. Jej maksymalna zawartość octanu izoamylu wynosi 0,5 ppm po upływie sześciu miesięcy dojrzewania w butelkach, minimalna zawartość octanu etylu - 50 ppm, kwasowość lotna - co najmniej 10 meq. NaOH, a całkowita kwasowość - co najmniej 75 meq. NaOH.

Vieille Kriek uzyskuje się poprzez dodanie wiśni, soku wiśniowego lub zagęszczonego soku wiśniowego, który - pod względem równoważnej masy wiśni - musi stanowić co najmniej 10 % i najwyżej 25 % w/w produktu końcowego. To samo dotyczy innych piw owocowych, z wyjątkiem piwa brzoskwiniowego, w którym ta maksymalna wartość procentowa może sięgać 30 %.

e) Minimalne wymogi i procedury inspekcji:

Inspekcje będzie przeprowadzać AIE (Administration de l'Inspection Economique) - urzędowy organ kontrolny belgijskiego Ministerstwa Spraw Gospodarczych, który zajmuje się produktami wytwarzanymi w Belgii.

Inspekcje będą obejmować:

- zapasy i gospodarowanie zapasami w odnośnych browarach,
- pobieranie próbek w browarach i u dystrybutorów w celu sprawdzenia metody produkcji oraz zgodności produktu, przeprowadzanie badania mikrobiologicznego w trakcie warzenia oraz kontrolę profilu aromatycznego. Ponadto istnieje możliwość prowadzenia laboratoryjnych badań gęstości, wartości pH, barwy i goryczy.
6. Wniosek o zastrzeżenie nazwy na podstawie art. 13 ust. 2: Nie

Nr WE: S/BE/00009/960722

Data otrzymania kompletnego wniosku: 22 sierpnia 1996 r.

WNIOSEK O REJESTRACJĘ KONKRETNEGO PRODUKTU

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2082/92

Wniosek krajowy nr: -

1. Właściwy organ państwa członkowskiego

Nazwa: Ministerstwo Spraw Gospodarczych

Zarządzanie Stosunkami Gospodarczymi

Polityka Rolno-Spożywcza

Tel. +32 22309043

Faks +32 22309565

2. Grupa składająca wniosek

Nazwa: Confédération des Brasseries de Belgique (CBB)

(Konfederacja Browarów Belgijskich)

Michel Brichet, dyrektor zarządzający

Adres: Maison des Brasseurs

Grand Place 10

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tel. (32 2) 511 49 87

Faks: (32 2) 511 32 59

Skład: producenci/przetwórcy (x) inni ().

3. Nazwa produktu:

FR: Gueuze Vieille, Gueuze-Lambic Vieille, Lambic Vieux

NL: Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek

4. Rodzaj produktu:

kategoria 2.1

5. Specyfikacja (podsumowanie wymogów określonych w art. 6 ust. 2)
a) Nazwa produktu:

FR: Gueuze Vieille, Gueuze-Lambic Vieille, Lambic Vieux

NL: Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek

b) Szczególna metoda produkcji lub wytwarzania:

Piwo kwaśne, w trakcie produkcji którego występuje fermentacja spontaniczna. Piwo fermentacji spontanicznej otrzymuje się w wyniku fermentacji uwarzonej brzeczki po naturalnej inokulacji z powietrza podczas chłodzenia.

c) Tradycyjny charakter:

Tradycyjny charakter piw Gueuze, Lambic, Gueuze-Lambic i Faro oraz piw owocowych na bazie piwa Lambic opisał szczegółowo Thierry Delplancq w podręczniku "La Région du Lambic" (wrzesień 1995 r.). W podręczniku opisano różne produkty, etymologię ich nazw oraz pierwsze wzmianki o nich, a także lokalizację ich produkcji. Zgodnie z tą publikacją produkcja powyższych piw sięga co najmniej początków XIX w., a w przypadku piwa Faro - nawet XVIII w.

d) Opis produktu:

Piwo kwaśne, na którego profil aromatyczny ma wpływ proces dojrzewania, w którym decydującym składnikiem drobnoustrojowym są drożdże rodzaju Brettanomyces Bruxellensis i/lub Lambicus; gęstość brzeczki piwa wynosi co najmniej 12,7 ° Plato, jego wartość pH - najwyżej 3,8, barwa - najwyżej 25 EBC, a poziom goryczy - najwyżej 20 BU.

Vieille Gueuze lub Vieille Gueuze-Lambic uzyskuje się w wyniku mieszania piw Lambic, których średni ważony wiek wynosi co najmniej rok i których najstarszy składnik poddano dojrzewaniu w drewnianych beczkach przez co najmniej trzy lata. Ponadto tę mieszaninę poddaje się refermentacji i rozlewa do zbiorników z surowcem do refermentacji. Jej maksymalna zawartość octanu izoamylu wynosi 0,5 ppm po upływie sześciu miesięcy dojrzewania w butelkach, minimalna zawartość octanu etylu - 50 ppm, kwasowość lotna - co najmniej 10 meq. NaOH, a całkowita kwasowość - co najmniej 75 meq. NaOH.

e) Minimalne wymogi i procedury inspekcji:

Inspekcje będzie przeprowadzać AIE (Administration de l'Inspection Economique) - urzędowy organ kontrolny belgijskiego Ministerstwa Spraw Gospodarczych, który zajmuje się produktami wytwarzanymi w Belgii.

Inspekcje będą obejmować:

- zapasy i gospodarowanie zapasami w odnośnych browarach,
- pobieranie próbek w browarach i u dystrybutorów w celu sprawdzenia metody produkcji oraz zgodności produktu, przeprowadzanie badania mikrobiologicznego w trakcie warzenia oraz kontrolę profilu aromatycznego. Ponadto istnieje możliwość prowadzenia laboratoryjnych badań gęstości, wartości pH, barwy i goryczy.
6. Wniosek o zastrzeżenie nazwy na podstawie art. 13 ust. 2: Nie

Nr WE: S/BE/00007/960722

Data otrzymania kompletnego wniosku: 22 sierpnia 1996 r.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).
2 Nr UE BE-TSG-0107-01406 - 22.12.2015.
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2301/97 z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru świadectw o szczególnym charakterze przewidzianego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2082/92 w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 319 z 21.11.1997, s. 8).
4 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 208 z 24.7.1992, s. 9).
5 Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1). Rozporządzenie uchylone i zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012.
6 Dz.U. C 21 z 21.1.1997, s. 5 i 9.

Zmiany w prawie

Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia nie pomija samorządów

Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w pomocy społecznej, możliwość wydawania poleceń przez wojewodę, doprecyzowanie terminów opłat za użytkowanie wieczyste, zwolnienia od podatków od nieruchomości również dla organizacji pozarządowych – to niektóre propozycje nowego projektu. Nie będzie też wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia niektórych terminów

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2020
Tymczasowy profil zaufany i wideoweryfikacja mają ułatwić załatwianie spraw w urzędach

Specustawa koronawirusowa pozwala na wideoweryfikację tożsamości, co ma ułatwić zdalne załatwianie spraw w urzędach. Ma to umożliwić stosowanie tymczasowego profilu zaufanego, który wprawdzie nie eliminuje wszystkich ryzyk związanych z podszywaniem się pod inne osoby, ale zdaniem ekspertów to może być lepsza metoda niż porównanie zdjęcia z osobą stojącą w urzędzie.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2020
Rząd w "tarczy antykryzysowej" zastawił pułapkę na podatników

Ministerstwo Finansów chwali się, że roczny PIT można w tym roku rozliczać aż do końca maja, a nie jak zawsze do 30 kwietnia. Dzięki tzw. specustawie, późniejsze rozliczenie podatku nie będzie wykroczeniem skarbowym. Jednak więcej czasu jest tylko na samo złożenie deklaracji. Jeśli ktoś będzie miał niedopłatę, podatek musi wpłacić do końca kwietnia – inaczej zapłaci karne odsetki.

Krzysztof Koślicki 07.04.2020
Samorządy działają w czasie pandemii, rządowe propozycje wpływają na ich pracę i zadania

Zmiany terminów administracyjnych, prawo umorzeń lub odroczeń podatków czy sesje rad online to efekty specustawy koronawirusowej i jej nowelizacji. Projektowana druga nowelizacja ma wprowadzić kolejne zmiany. Wolters Kluwer zaprasza na szkolenie online, które przybliży problematykę działalności samorządów w świetle ustawy i jej nowelizacji.

Katarzyna Kubicka-Żach 06.04.2020
Przywóz sprzętu ochronnego i medycznego bez VAT i akcyzy

Ministerstwo Finansów poinformowało w piątek, że uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na zwolnienie z cła i VAT sprzętu ochronnego i medycznego przywożonego do Polski. Obejmie ono towary sprowadzane do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej. Zwolnienie obowiązuje od 30 stycznia do 31 lipca 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 03.04.2020
Będą pieniądze wspierające działalność kulturalną w sieci w czasie epidemii

Finansowanie działalności kulturalnej w zmienionej formie, upowszechnianej za pomocą internetu w czasie epidemii, przewiduje rozporządzenie podpisane przez ministra kultury. Wsparcie będzie miało formę programu stypendialnego oraz programu dotacyjnego.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.04.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.C.2016.174.24

Rodzaj: Ogłoszenie
Tytuł: Publikacja dotycząca nazwy gwarantowanej tradycyjnej specjalności zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
Data aktu: 14/05/2016
Data ogłoszenia: 14/05/2016