Zakwaterowanie w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie

Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1623 oraz z 2023 r. poz. 1872) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób ustalania opłat za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, terminy i sposób pobierania tych opłat, a także wzór kalkulacji rocznej kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej;
2)
tryb przydzielania miejsc w internacie albo kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę przydzielania miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;
3)
standard oraz wyposażenie internatów i kwater internatowych;
4)
tryb i sposób przyjmowania oraz zdawania kwatery internatowej i pokoju w internacie;
5)
tryb wyrażania zgody na pobyt opiekuna lub najbliższego członka rodziny, o którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2112), wraz z weteranem uprawnionym, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą", oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o zgodę;
6)
tryb wyrażania zgody na przedłużenie zakwaterowania, o którym mowa w art. 51 ust. 3a ustawy, w internacie albo kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o zgodę.
§  2. 
1. 
Żołnierz zawodowy składa wniosek o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej "Agencją", właściwego dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową.
2. 
Wzór wniosku o przydział żołnierzowi zawodowemu miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji na wniosek żołnierza zawodowego wydaje skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej.
4. 
Wzór skierowania do zamieszkiwania żołnierza zawodowego w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji na wniosek pracownika, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy, wydaje skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej.
2. 
Pracownik do wniosku o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej załącza zaświadczenie pracodawcy o miejscu pracy, rodzaju umowy o pracę oraz okresie, na jaki umowa ta została zawarta.
3. 
Wzór wniosku o przydział pracownikowi miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji na wniosek o przydział dziecku miejsca w internacie albo kwaterze internatowej złożony przez żołnierza zawodowego albo pracownika, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 53a ust. 1 pkt 1 i art. 51 ust. 1a ustawy, wydaje dziecku żołnierza albo pracownika skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej.
2. 
Wzór wniosku o przydział dziecku miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  5. 
Wzór skierowania do zamieszkiwania pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, dziecka żołnierza lub dziecka pracownika, o którym mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1, w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
W przypadku ubiegania się o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej:
1)
przez weterana uprawnionego,
2)
przez weterana uprawnionego wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny

- weteran uprawniony składa do dyrektora oddziału regionalnego Agencji wniosek o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej wraz z kopią legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego.

2. 
Wzór wniosku weterana uprawnionego o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
3. 
Wzór wniosku weterana uprawnionego o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
4. 
W przypadku ubiegania się o przedłużenie zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej na okres powyżej 3 miesięcy w roku kalendarzowym weteran uprawniony składa do dyrektora oddziału regionalnego Agencji wniosek o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej wraz z kopią legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego i oświadczeniem o okresach korzystania z zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej w danym roku kalendarzowym oraz potwierdza konieczność przedłużenia zakwaterowania, w tym okres tego przedłużenia.
5. 
Wzór oświadczenia weterana uprawnionego o okresach korzystania z zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  7. 
1. 
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji rozpoznaje wnioski, o których mowa w § 3, 4 i 6, w terminie 7 dni od dnia ich złożenia.
2. 
W przypadku wniosku, do którego nie dołączono dokumentów wymaganych na podstawie § 3 i 6, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa do uzupełnienia tego wniosku w terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu sprawę pozostawia bez rozpoznania.
§  8. 
1. 
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje weteranowi uprawnionemu odpowiednio skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej albo skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny.
2. 
Wzór skierowania do zamieszkiwania weterana uprawnionego w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
3. 
Wzór skierowania do zamieszkiwania weterana uprawnionego wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§  9. 
1. 
Pokój w internacie i kwaterze internatowej wyposaża się co najmniej w tapczan, szafę ubraniową, regał lub komodę, krzesło, stół, szafkę przyłóżkową, lampkę nocną, żyrandol, kosz na śmieci i lustro, pościel i bieliznę pościelową oraz firany i zasłony lub żaluzje albo rolety.
2. 
Pomieszczenia wspólnego użytkowania wyposaża się co najmniej:
1)
kuchnię w internacie - w kuchnię gazową lub elektryczną, szafki kuchenne, stół, taborety kuchenne, lodówkę, kuchenkę mikrofalową i komplet naczyń kuchennych, w tym garnki, patelnie, czajniki;
2)
kuchnię w kwaterze internatowej - w kuchnię gazową lub elektryczną, szafki kuchenne, stół, taborety kuchenne, lodówkę i komplet naczyń kuchennych, w tym garnki, patelnie, czajniki;
3)
świetlicę w internacie - w telewizor, radioodbiornik, stolik pod telewizor, stół albo stolik, fotele lub krzesła;
4)
pralnię w internacie - w pralkę automatyczną, miejsce do suszenia, deskę do prasowania i żelazko.
§  10. 
1. 
Przyjęcie albo zdanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej następuje na podstawie protokołu sporządzonego przez upoważnionego przedstawiciela dyrektora oddziału regionalnego Agencji i podpisanego przez osobę przyjmującą albo zdającą miejsce.
2. 
Osobą przyjmującą albo zdającą miejsce przydzielone dziecku:
1)
żołnierza na podstawie art. 51 ust. 1a oraz art. 53a ust. 1 pkt 1 ustawy - jest żołnierz zawodowy;
2)
pracownika na podstawie art. 53a ust. 1 pkt 1 ustawy - jest pracownik.
3. 
Wzór protokołu przyjęcia albo zdania miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
4. 
W protokole określa się przedmioty wyposażenia pokoju w internacie albo kwaterze internatowej, a także stan techniczny wyposażenia pokoju w internacie albo kwatery internatowej oraz znajdujących się w nich urządzeń.
5. 
Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla zdającego i przyjmującego.
6. 
O zamiarze zwolnienia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej osoba, która zajmuje to miejsce, zawiadamia na piśmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zwolnienia, a weteran uprawniony - co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem zwolnienia.
7. 
W dniu sporządzenia protokołu zwalniane miejsce w internacie albo kwaterze internatowej oraz pomieszczenia przynależne opróżnia się ze wszystkich rzeczy niestanowiących wyposażenia tego miejsca i tych pomieszczeń.
8. 
Jeżeli w trakcie sporządzania protokołu w internacie albo kwaterze internatowej stwierdzono pozostawienie rzeczy, uszkodzenie elementów i wyposażenia lub urządzeń technicznych, przedstawiciel Agencji, który sporządza protokół, informuje osobę, która zwalnia miejsce w internacie albo kwaterze internatowej, o obowiązku usunięcia rzeczy lub pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 98).
9. 
W dniu sporządzenia protokołu przedstawiciel Agencji przyjmuje od osoby, która zwalnia miejsce w internacie albo kwaterze internatowej, klucze do tego miejsca.
10. 
Za datę zwolnienia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu.
§  11. 
1. 
Informację o stawce opłat za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej dyrektor oddziału regionalnego Agencji przedstawia do ostatniego dnia lutego każdego roku kalendarzowego, z mocą od dnia 1 kwietnia danego roku. W przypadku zmiany wysokości poniesionych kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej stawka opłat może być korygowana częściej niż raz w roku, z tym że nowa stawka opłat obowiązuje od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po dniu skorygowania stawki opłat. O zmianie wysokości stawki opłat zawiadamia się osoby zajmujące miejsca w internacie albo kwaterze internatowej nie później niż w terminie 30 dni przed planowaną datą zmiany stawki opłat. Jeżeli z przeprowadzonej kalkulacji wynika, że stawka opłat będzie niższa od stawki dotychczas obowiązującej, osoby te można zawiadomić o tym fakcie nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną datą zmiany stawki opłat.
2. 
Wzór kalkulacji rocznej kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internatach albo kwaterach internatowych jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
3. 
Kalkulację kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej:
1)
miejsca w internatach - ustala się na podstawie kosztów utrzymania wszystkich internatów oddziału regionalnego Agencji;
2)
kwater internatowych - ustala się na podstawie kosztów utrzymania wszystkich kwater internatowych oddziału regionalnego Agencji;
3)
kwater internatowych położonych w budynkach wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych oraz w budynkach pochodzących z najmu lub leasingu od osób trzecich - kalkuluje się oddzielnie dla każdej wspólnoty lub spółdzielni, każdego budynku lub każdej grupy budynków.
4. 
Do powierzchni użytkowej wlicza się powierzchnię pokoju, przedpokoju, łazienki i innych pomieszczeń przynależnych do tego pokoju. Jeżeli pokój, przedpokój, łazienka i inne pomieszczenia przynależne są przeznaczone do użytkowania przez kilka osób, powierzchnię użytkową ustala się proporcjonalnie do liczby miejsc w pokoju.
5. 
W przypadku remontu w internacie przy kalkulacji kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej koszty remontu rozkłada się w równych częściach na 5 lat następujących po roku kalendarzowym, w którym przeprowadzono remont.
§  12. 
1. 
Dzienną opłatę za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej przez osoby, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53a ust. 1 i art. 53c ustawy, oraz dziecko, o którym mowa w art. 51 ust. 1a ustawy, ustala się:
1)
w pokoju jednoosobowym - w wysokości dziennego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w danym internacie albo kwaterze internatowej pomnożonego przez powierzchnię użytkową zajmowanego miejsca;
2)
w pokoju dwuosobowym lub wieloosobowym - w wysokości dziennego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w danym internacie albo kwaterze internatowej pomnożonego przez powierzchnię użytkową przypadającą proporcjonalnie do ilości miejsc.
2. 
Opłatę za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej przez osoby, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53a ust. 1 i art. 53c ustawy, stanowi iloczyn dziennej opłaty za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej oraz liczby dni zajmowania miejsca w internacie albo kwaterze internatowej w danym miesiącu.
§  13. 
Opłatę za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej pobiera się od dnia protokolarnego przyjęcia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej do dnia protokolarnego zdania tego miejsca.
§  14. 
Opłatę za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej uiszcza się do piętnastego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący lub w przypadku korzystania z tego miejsca krócej niż miesiąc - w terminie 3 dni od dnia protokolarnego zdania miejsca. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy Agencji.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Skierowanie nr z dnia do zamieszkiwania żołnierza zawodowego w internacie albo kwaterze internatowej1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ PRACOWNIKOWI MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ DZIECKU MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Skierowanie nr ........ z dnia ........... do zamieszkiwania pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, dziecka żołnierza lub dziecka pracownika1) w internacie albo kwaterze internatowej1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

WNIOSEK WETERANA UPRAWNIONEGO1) O PRZYDZIAŁ MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

WNIOSEK WETERANA UPRAWNIONEGO1) O PRZYDZIAŁ MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ WRAZ Z OPIEKUNEM LUB NAJBLIŻSZYM CZŁONKIEM RODZINY2)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

OŚWIADCZENIE WETERANA UPRAWNIONEGO o okresach korzystania z zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

Skierowanie nr ........ z dnia ......... do zamieszkiwania weterana uprawnionego w internacie albo kwaterze internatowej1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

Skierowanie nr ......... z dnia ..........do zamieszkiwania weterana uprawnionego wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny w internacie albo kwaterze internatowej1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ALBO ZDANIA1) MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

Kalkulacja roczna kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internatach albo kwaterach internatowych Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie (Dz. U. poz. 1104), które utraciło moc z dniem 30 marca 2024 r. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1872).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024