Zmiana rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 4 czerwca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 728 i 731) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. poz. 739 oraz z 2023 r. poz. 673) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 uchyla się pkt 1;
2)
w § 16:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kursu ADR lub kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 643), lub kursu, o którym mowa w 8.2.1.1 Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 891),",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Potwierdzeniem ukończenia kursów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:

1) zaświadczenie ADR, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, lub zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 58 tej ustawy, wydane przez właściwą władzę Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zaświadczenie, o którym mowa w 8.2.1.1 Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., zgodne ze wzorem określonym w 8.2.2.8.5 tej Umowy, wydane przez właściwą władzę państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, będącego stroną tej Umowy.

1b. Potwierdzeniem ukończonego szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 24f ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580), lub licencja, o której mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1, z późn. zm.), zgodna ze wzorem określonym w tym rozporządzeniu.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zmniejszenie wymiaru godzinowego szkolenia następuje na podstawie przedłożonego przez osobę szkoloną dokumentu, o którym mowa w ust. 1a lub 1b, w okresie ważności tego dokumentu w dniu rozpoczęcia szkolenia.";

3)
w § 33 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) otrzymuje osoba egzaminowana do wiadomości na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym bezpośrednio po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania;”;

4)
po § 49 dodaje się § 49a w brzmieniu:

"§ 49a. 1. Do dnia wskazanego w komunikacie, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przepisów § 42 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 43 nie stosuje się.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor jednostki systemu oświaty w informacji, o której mowa w § 40, podaje również nazwę organu, który utworzył profil kierowcy zawodowego dla każdej zgłaszanej osoby.

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub osoba upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje do właściwego organu, który utworzył profil kierowcy zawodowego, dane o:

1) wydanym świadectwie kwalifikacji zawodowej w zakresie, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. a-i ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw;

2) dacie cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

4. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 3, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub osoba upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystuje:

1) elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej lub

2) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699).

5. W przypadku gdy niemożliwe jest przekazanie danych, o których mowa w ust. 3, w sposób określony w ust. 4, dane przekazuje się w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467).

6. Właściwy organ, który utworzył profil kierowcy zawodowego, wprowadza otrzymane dane, o których mowa w ust. 3, do profilu kierowcy zawodowego ucznia lub słuchacza, dla którego utworzył ten profil.”.

§  2. 
1. 
Osobie szkolonej, która przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie ukończyła rozpoczętego szkolenia, można zmniejszyć wymiar godzinowy szkolenia w zakresie zajęć teoretycznych określony w § 16 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
2. 
Osobie szkolonej, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się wymiar godzinowy szkolenia na podstawie dokumentów określonych w § 16 ust. 1a lub 1b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, z uwzględnieniem § 16 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
1. 
Dyrektor jednostki systemu oświaty, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przekazał informację określoną w § 40 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, podaje nazwę organu, który utworzył profil kierowcy zawodowego dla każdej zgłaszanej osoby.
2. 
Do osób zgłoszonych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 49a rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem§ 1 pkt 4w zakresie§ 49a ust. 3 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024