Wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 4 czerwca 2024 r.
w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie 2

Na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1582) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, obejmujący:
1)
wykaz uzbrojenia, na którego wywóz, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną oraz tranzyt jest wymagane zezwolenie, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wykaz uzbrojenia, na którego przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wymagane zezwolenie, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wykaz uzbrojenia, na którego transfer wewnątrzunijny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wymagane zezwolenie, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. poz. 1344).
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ UZBROJENIA, NA KTÓREGO WYWÓZ, USŁUGĘ POŚREDNICTWA, POMOC TECHNICZNĄ ORAZ TRANZYT JEST WYMAGANE ZEZWOLENIE
Uwaga 1 Terminy ujęte w cudzysłów ("") zostały zdefiniowane. Należy odwoływać się do "Definicji terminów używanych w niniejszym wykazie" załączonych do niniejszego wykazu.
Uwaga 2 W niektórych przypadkach substancje chemiczne są wymienione za pomocą nazwy oraz numeru CAS. Wykaz ma zastosowanie do substancji chemicznych o takim samym wzorze strukturalnym (w tym hydratów) bez względu na nazwę lub numer CAS. Numery CAS są zamieszczone w celu ułatwienia identyfikacji danej substancji chemicznej lub mieszaniny, bez względu na przyjętą nomenklaturę. Numery CAS nie mogą być jednak używane jako niepowtarzalne identyfikatory, ponieważ niektóre postacie substancji chemicznych wymienionych w niniejszym wykazie, a także ich mieszaniny, są lub mogą być oznaczone odmiennymi numerami CAS.
Definicje terminów i skrótów używanych w niniejszym wykazie
Poniższe definicje mają zastosowanie do terminów stosowanych w niniejszym wykazie.
Uwaga 1 Definicje mają zastosowanie do całego wykazu. Odniesienia mają wyłącznie funkcję informacyjną i nie mają wpływu na stosowanie zdefiniowanych terminów w całym wykazie.
Uwaga 2 Wyrazy i wyrażenia zawarte w niniejszym wykazie definicji przyjmują zdefiniowane znaczenie wyłącznie, gdy zostały ujęte w "cudzysłów". W innych przypadkach wyrazy i wyrażenia przyjmują swoje ogólnie przyjęte (słownikowe) znaczenia, o ile w danym fragmencie nie przytoczono definicji konkretnej kontroli.
LU10 "Bezzałogowy statek powietrzny" ("UAV")

Każdy "statek powietrzny" zdolny do rozpoczęcia lotu i podtrzymania kontrolowanego lotu i nawigacji bez żadnej obecności ludzi na jego pokładzie.

LU22 "Własność publiczna"

Oznacza oprogramowanie" lub "technologię" udostępnione bez żadnych ograniczeń co do ich dalszego rozpowszechniania.

Uwaga Ograniczenia wynikające z praw autorskich nie wykluczają uznania "technologii" lub "oprogramowania" za "będące własnością publiczną".

LU17 "Biblioteka" (baza danych parametrów technicznych)

Zbiór informacji technicznych, do których odwołanie może ulepszyć działanie danych systemów, sprzętu lub podzespołów.

LU7, 22 "Biokatalizatory"

"Enzymy" do szczególnych reakcji chemicznych lub biochemicznych lub inne związki biologiczne, które przyłączają się do bojowych środków trujących (BST) i przyspieszają ich degradację.

Uwaga techniczna

"Enzymy" oznaczają "biokatalizatory" dla konkretnych reakcji chemicznych i biochemicznych.

LU7 "Biopolimery"

Makrocząsteczki biologiczne, jak następuje:

a. enzymy dla konkretnych reakcji chemicznych i biochemicznych;

b. "antyidiotypowe", "monoklonalne" lub "poliklonalne" "przeciwciała";

c. specjalnie zaprojektowane lub specjalnie przetworzone 'receptory'.

Uwagi techniczne

1. Przeciwciała antyidiotypowe" oznaczają przeciwciała, które przyłączają się do konkretnych miejsc wiązania antygenu w innych przeciwciałach.

2. "Przeciwciała monoklonalne" oznaczają białka przyłączające się do jednej strony antygenu i produkowane przez jeden klon komórek.

3. "Przeciwciała poliklonalne" oznaczają mieszaninę białek przyłączających się do specyficznego antygenu, produkowanych przez więcej niż jeden klon komórek.

4. "Receptory" oznaczają biologiczne struktury makromolekularne zdolne do łączenia ligandów i przez to wpływania na funkcje fizjologiczne.

LU4, 10 "Cywilne statki powietrzne"

"Statki powietrzne" wymienione według przeznaczenia w wykazach zaświadczeń o zdatności do lotu opublikowanych przez urzędy lotnictwa cywilnego co najmniej jednego państwa członkowskiego UE lub państwa uczestniczącego w porozumieniu z Wassenaar latające na cywilnych komercyjnych trasach wewnętrznych i zewnętrznych lub przeznaczone do legalnego użytku cywilnego, prywatnego lub służbowego.

LU8 "Dodatki"

Substancje wykorzystywane w mieszankach wybuchowych w celu ulepszenia ich właściwości.

LU19 "Klasa kosmiczna"

Dotyczy projektowania, wytwarzania i kwalifikowania za pomocą pomyślnie zaliczonych testów w taki sposób, aby produkty mogły funkcjonować na wysokościach większych, niż 100 km od powierzchni Ziemi.

Uwaga

Ustalenie, że dany przedmiot jest "klasy kosmicznej" na podstawie testowania nie oznacza, że inne przedmioty z tej samej partii produkcyjnej lub serii modeli także są "klasy kosmicznej", jeżeli nie zostały indywidualnie przetestowane.

LU21 "Komputer cyfrowy"

Sprzęt, który może, w postaci jednej lub kilku zmiennych dyskretnych, pełnić wszystkie poniższe funkcje:

a. przyjmowanie danych;

b. przechowywanie danych lub instrukcji na trwałych lub nietrwałych (zapis wymazywalny) urządzeniach przechowywania danych;

c. przetwarzanie danych za pomocą zapamiętanej sekwencji instrukcji, które można modyfikować; oraz

d. generowanie danych wyjściowych.

Uwaga techniczna

Modyfikacje zapamiętanej sekwencji instrukcji dotyczą wymiany trwałych urządzeń pamięciowych, ale nie fizycznych zmian przewodów lub połączeń.

LU15 "Lampy pierwszej generacji wzmacniające obraz"

Elektrostatycznie ukierunkowane lampy wykorzystujące światłowody wejściowe i wyjściowe lub szklane płytki, wieloalkaliczne fotokatody (S-20 lub S-25), ale nie wzmacniacze z płytek mikrokanalikowych.

LU9, 19 "Laser"

Przedmiot emitujący światło stałe w czasie i przestrzeni, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej.

LU17 "Manipulatory"

Uchwyty, "aktywne jednostki oprzyrządowania" lub wszelkie inne oprzyrządowanie zamontowane na płycie podstawowej na końcu ramienia manipulacyjnego "robota".

Uwaga techniczna

"Aktywne jednostki oprzyrządowania" są to urządzenia służące do stosowania siły nadającej ruch, energii procesowej lub sensorów do danego urządzenia.

LU8 "Materiały energetyczne"

Substancje lub mieszaniny reagujące chemicznie, by uwolnić energię wymaganą do ich planowego wykorzystania. "Materiały wybuchowe", "materiały pirotechniczne" i "materiały miotające" są to podklasy materiałów energetycznych.

LU8 "Materiały miotające"

Substancje lub mieszaniny reagujące chemicznie i wytwarzające duże ilości gorących gazów w kontrolowanym tempie, by wykonywać działania mechaniczne

LU4, 8 "Materiały pirotechniczne"

Mieszaniny stałych lub ciekłych paliw i utleniaczy które, po zapaleniu, przechodzą reakcję chemiczną w tempie kontrolowanym, które ma tworzyć konkretne przedziały czasowe, lub ilości ciepła, hałasu, dymu, widocznego światła lub promieniowania podczerwonego. Substancje piroforyczne są podklasą materiałów pirotechnicznych; nie zawierają utleniaczy, lecz zapalają się samoistnie przy kontakcie z powietrzem.

LU13 "Materiały włókniste lub włókienkowe"

Obejmują:

a. włókna elementarne o strukturze ciągłej;

b. przędzę i rowing o strukturze ciągłej;

c. taśmy, tkaniny, maty o strukturze bezładnej i oploty;

d. włókna cięte na drobne kawałki, włókna pocięte na dłuższe odcinki oraz spójne maty z włókien;

e. wiskery, monokrystaliczne lub polikrystaliczne, o dowolnej długości;

f. pulpa z poliamidu aromatycznego.

LU8, 18 "Materiały wybuchowe"

Stałe, ciekłe lub lotne substancje lub mieszaniny substancji, które mają detonować przy zastosowaniu jako ładunki podstawowe, dodatkowe lub główne w głowicach, przy zastosowaniu do burzenia i innych zastosowaniach.

LU20 "Nadprzewodzący"

Odnosi się do materiałów (tj. metali, stopów lub związków), które mogą stracić wszelką oporność elektryczną (tj. które mogą uzyskać nieskończoną przewodność elektryczną i przenosić bardzo wysokie prądy elektryczne bez ciepła Joule'a).

Uwaga techniczna

"Nadprzewodzący" stan danego materiału jest indywidualnie charakteryzowany przez "temperaturę krytyczną", krytyczne pole magnetyczne, będące funkcją temperatury, oraz krytyczną gęstość prądu, która jest jednak funkcją zarówno pola magnetycznego, jak i temperatury.

Uwaga

"Temperatura krytyczna" (czasem zwana temperaturą przejścia) konkretnego materiału "nadprzewodzącego" jest to temperatura, w której materiał ten traci wszelki opór przed przepływem elektrycznego prądu stałego.

LU17 "Ogniwo paliwowe"

Urządzenie elektrochemiczne, które przetwarza energię chemiczną bezpośrednio na energię prądu stałego przez zużywanie paliwa ze źródła zewnętrznego.

LU4, 11, 21 "Oprogramowanie"

Zbiór jednego lub więcej "programów" lub "mikroprogramów", umieszczony na dowolnym materialnym nośniku.

Uwaga techniczna 1:

"Program"

Sekwencja instrukcji do realizacji procesu, mająca postać wykonywalną lub dającą się przekształcić na wykonywalną przez komputer elektroniczny.

Uwaga techniczna 2:

"Mikroprogram"

Sekwencja elementarnych instrukcji, przechowywanych w specjalnej pamięci, realizowanych po wprowadzeniu specjalnej dla niej instrukcji odwołania do rejestru instrukcji.

LU22 "Podstawowe badania naukowe"

Prace doświadczalne lub teoretyczne prowadzone głównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego zjawiska lub o obserwowalnych faktach, nienakierowane bezpośrednio na konkretne cele lub zadania praktyczne.

LU6, 13 "Porównywalne normy"

Porównywalne normy krajowe lub międzynarodowe uznane przez co najmniej jedno państwo członkowskie UE lub państwo uczestniczące w porozumieniu z Wassenaar i mające zastosowanie do odpowiedniej pozycji.

LU8 "Prekursory"

Specjalistyczne związki chemiczne używane w produkcji materiałów wybuchowych.

LU21, 22 "Produkcja"

Oznacza wszystkie etapy związane z produkcją, takie jak: projektowanie, wytwarzanie, scalanie, montaż (składanie), kontrola, testowanie i zapewnienie jakości.

LU21 "Reagowanie na cyberincydenty"

Proces wymiany niezbędnych informacji na temat cyberincydentu z osobami lub organizacjami odpowiedzialnymi za prowadzenie lub koordynowanie działań zaradczych w celu zaradzenia cyberincydentowi.

LU17 "Reaktor jądrowy"
Obejmuje zasadniczo obiekty znajdujące się wewnątrz zbiornika reaktora lub bezpośrednio przymocowane do niego, wyposażenie sterujące poziomem mocy w rdzeniu oraz elementy, które zazwyczaj zawierają chłodziwo pierwotne rdzenia reaktora lub wchodzą z nim w bezpośrednią styczność lub nim sterują.
LU17 "Robot"

Mechanizm manipulacyjny, który może działać ciągle lub na odcinkach, może wykorzystywać czujniki i posiada wszystkie następujące cechy:

a. jest wielofunkcyjny;

b. ma możliwość ustawiania w odpowiednim położeniu lub orientowania przestrzennego materiałów, części, narzędzi lub urządzeń specjalnych przez wykonywanie zmiennych ruchów w przestrzeni trójwymiarowej;

c. jest wyposażony w trzy lub większą liczbę mechanizmów wspomagających, m.in. silników krokowych, pracujących w obwodzie zamkniętym lub otwartym; oraz

d. ma "możliwość programowania przez użytkownika" metodą uczenia/odtwarzania lub za pomocą komputera elektronicznego, który może być programowanym sterownikiem logicznym, tj. bez ingerencji mechanicznej.

W powyższej definicji "programowanie dostępne dla użytkownika" oznacza możliwość wprowadzania, modyfikacji lub wymiany "programów" przez użytkownika na innej drodze niż poprzez:

a. fizyczną modyfikację okablowania lub połączeń; lub

b. ustawianie sterowania funkcjami, w tym wprowadzanie parametrów.

Uwaga

Niniejsza definicja nie obejmuje następujących urządzeń:

1. mechanizmów poruszanych wyłącznie ręcznie lub zdalnie przez operatora;

2. mechanizmów manipulacyjnych o ustalonej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry ustalone ruchy. "Program" jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalonych ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejność ruchów oraz wybór drogi lub kątów nie są zmienne ani zmienialne za pomocą środków mechanicznych, elektronicznych lub elektrycznych;

3. mechanizmów manipulacyjnych o zmiennej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry zmienne ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalonych, choć nastawnych, ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejność ruchów oraz wybór drogi lub kątów są zmienne w ramach ustalonego schematu programowego. Zmian lub modyfikacji schematu programowego (np. zmiany kołków lub wymiany krzywek) w jednej lub kilku osiach współrzędnych dokonuje się wyłącznie na drodze działań mechanicznych;

4. mechanizmów manipulacyjnych bez wspomagania, o zmiennej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie ruchy. Program jest zmienny, ale sekwencja jest realizowana wyłącznie za pomocą sygnału binarnego z elektrycznych urządzeń binarnych o ustalonym mechanicznie położeniu lub nastawnych ograniczników;

5. żurawi do stertowania, definiowanych jako systemy manipulatorów działające w kartezjańskim układzie współrzędnych, produkowane jako integralne części pionowych zespołów do silosów, i służące do uzyskiwania dostępu do zawartości tych silosów w celu składowania lub wyjmowania.

LU17, 21, 22 "Rozwój"
Odnosi się do wszystkich etapów poprzedzających produkcję seryjną, takich jak: projekt, badania projektowe, analizy projektowe, koncepcje projektu, składanie i testowanie prototypów, pilotażowe plany produkcji, dane projektowe, proces przekształcania danych projektowych w produkt, projekt konfiguracji, projekt scalania, rozkłady.
LU11 "Statek kosmiczny"
Czynne i bierne satelity i sondy kosmiczne.
LU8, 10, 14 "Statek powietrzny"
Statek powietrzny - stałopłat, statek z obrotowymi skrzydłami, wiropłat (helikopter), statek ze zmiennym wirnikiem lub zmiennopłat.
LU10 "Statki powietrzne lżejsze od powietrza"
Balony i "sterowce", które do unoszenia się w powietrzu potrzebują gorącego powietrza lub gazów lżejszych od powietrza takich jak hel lub wodór.
Uwaga techniczna
"Sterowiec"

Napędzany statek powietrzny utrzymujący się w powietrzu dzięki zasobowi gazu (zazwyczaj helu, dawniej wodoru), który jest lżejszy od powietrza.

LU11 "System nawigacji satelitarnej"

System obejmujący stacje naziemne, konstelację satelitów i odbiorniki, które umożliwiają obliczanie lokalizacji odbiorników na podstawie sygnałów otrzymywanych z satelitów. Obejmuje globalne systemy nawigacji satelitarnej i regionalne systemy nawigacji satelitarnej.

LU7 "Czynniki biologiczne"

Patogeny lub toksyny, wyselekcjonowane lub zmodyfikowane (np. tak by zmienić ich czystość, okres trwałości, zjadliwość, cechy rozprzestrzeniania lub odporność na promieniowanie UV), w celu spowodowania strat w ludziach lub zwierzętach, zniszczenia sprzętu lub szkód dla upraw lub środowiska.

LU7 "Środki rozpraszania tłumu"

Substancje, które w oczekiwanych warunkach wykorzystywania do rozpraszania tłumu wywołują szybko u ludzi podrażnienia narządów zmysłów lub obezwładniające skutki fizyczne, które zanikają w krótkim czasie po zakończeniu wystawienia na ich działanie. (Gazy łzawiące są podzbiorem "środków rozpraszania tłumu".)

LU22 "Technologia"

Konkretny rodzaj informacji, niezbędny do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" danego wyrobu. Informacja ta ma postać "danych technicznych" lub "pomocy technicznej". Określona "technologia" do wspólnego wykazu uzbrojenia UE jest zdefiniowana w punkcie LU22.

Uwagi techniczne:

1. "Dane techniczne" mogą mieć formę odbitek, planów, wykresów, modeli, wzorów, tabel, projektów technicznych i specyfikacji, podręczników i instrukcji w formie pisemnej lub zarejestrowanych na innych nośnikach lub urządzeniach, takich jak dyski, taśmy, pamięci wyłącznie do odczytu.

2. "Pomoc techniczna" może przybierać takie formy jak instruktaż, przekazanie umiejętności, szkolenie, przekazanie wiedzy na temat eksploatacji i usługi konsultacyjne. "Pomoc techniczna" może obejmować przekazanie "danych technicznych".

3. "Użytkowanie": praca, instalowanie (łącznie z montażem na miejscu), konserwacja (kontrola), naprawa, remonty i odnawianie.
LU21 "Ujawnianie luk w zabezpieczeniach"

Proces identyfikacji luki, sprawozdawczości na jej temat i informowania o niej lub proces jej analizowania wraz z osobami lub organizacjami odpowiedzialnymi za prowadzenie lub koordynowanie działań zaradczych w celu wyeliminowania tej luki.

LU7 "Wektory ekspresji"

Nośniki (np. plazmidy lub wirusy) wykorzystywane do wprowadzania materiału genetycznego do komórek żywiciela.

LU22 "Wymagane"

Stosowane do "technologii", odnosi się wyłącznie do tej części "technologii", która odpowiada konkretnie za osiąganie lub przekraczanie poziomów, cech lub funkcji kontrolowanego działania. Taka "wymagana" "technologia" może być wspólna dla różnych wyrobów.

LU11 "Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kontroli "

Systemy elektroniczne, za pośrednictwem których wprowadza się, przetwarza i transmituje informacje niezbędne dla sprawnego prowadzenia grupy, głównej formacji, formacji taktycznej, jednostki, okrętu, podjednostki lub uzbrojenia będących pod dowództwem. Dokonuje się tego przez użytkowanie komputerów i innego specjalistycznego sprzętu zaprojektowanego do wspierania funkcji wojskowej organizacji dowodzenia i kontroli. Do najważniejszych funkcji zautomatyzowanego systemu dowodzenia i kontroli należy: skuteczne zautomatyzowane zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji; obrazowanie sytuacji i okoliczności wpływających na przygotowanie i prowadzenie walk; kalkulacje operacyjne i taktyczne służące do przydzielania zasobów wśród grup sił albo elementów porządku operacyjnego działań bojowych lub rozmieszczania działań bojowych zgodnie z misją lub etapem operacji; przygotowywanie danych do celów oglądu sytuacji i podejmowania decyzji w każdej chwili w trakcie operacji lub działań bojowych; komputerowa symulacja operacji

Nb. Notabene (łac.) - "zauważ, że", "w dodatku", "dla zrozumienia".
LU Lista uzbrojenia (LU) - oznaczenie poszczególnych kategorii uzbrojenia.
WYKAZ
LU1 Broń gładkolufowa o kalibrze mniejszym niż 20 mm, inne uzbrojenie i broń automatyczna o kalibrze 12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym oraz wyposażenie, jak następuje, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:

Uwaga Punkt LU1. nie ma zastosowania do:

a. broni palnej specjalnie zaprojektowanej do amunicji szkolno-

-treningowej, która to broń nie jest zdolna do wystrzeliwania pocisku;

b. broni palnej specjalnie zaprojektowanej do wystrzeliwania pocisków kierowanych przewodowo, nieposiadających wysokoenergetycznego materiału wybuchowego lub łączności o zasięgu mniejszym lub równym 500 m;

c. broni wykorzystującej amunicję z bocznym zapłonem oraz uniemożliwiającej prowadzenie ognia w sposób w pełni automatyczny;

d. "broni palnej pozbawionej cech użytkowych".

Uwaga techniczna

"Broń palna pozbawiona cech użytkowych" to broń palna, którą pozbawiono możliwości wystrzelenia jakiegokolwiek naboju w drodze procesów określonych przez krajowy organ państwa uczestniczącego w porozumieniu z Wassenaar. Procesy te nieodwracalnie zmieniają podstawowe elementy broni palnej. Zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, pozbawienie broni palnej cech użytkowych może być poświadczone przez zaświadczenie wydane przez właściwy organ i może być zaznaczone na danej sztuce broni palnej przez stempel odbity na jej niezbędnej części.

a. karabiny i broń kombinowana, broń ręczna, karabiny maszynowe, pistolety maszynowe i broń wielolufowa;

Uwaga Podpunkt LU1.a nie ma zastosowania do:

a. karabinów i broni kombinowanej wyprodukowanych przed rokiem 1938;

b. reprodukcji karabinów i broni kombinowanej, których oryginały zostały wyprodukowane przed rokiem 1890;

c. broni ręcznej, broni wielolufowej i karabinów maszynowych wyprodukowanych przed rokiem 1890, i ich reprodukcji;

d. karabinów lub broni ręcznej zaprojektowanych specjalnie do wystrzeliwania pocisku inercyjnego za pomocą sprężonego powietrza lub CO2;
e. broni ręcznej zaprojektowanej specjalnie do następujących celów:
1. uboju zwierząt domowych; lub
2. czasowego usypiania zwierząt.
b. broń gładkolufowa, jak następuje:
1. broń gładkolufowa zaprojektowana specjalnie do celów wojskowych;
2. inna broń gładkolufowa, j ak następuje:
a. broń w pełni automatyczna;
b. broń półautomatyczna lub nieautomatyczna z przesuwnym łożem (ang. pump-action);
Uwaga Podpunkt LU1.b.2. nie ma zastosowania do broni zaprojektowanej
specjalnie do wystrzeliwania bezwładnego pocisku za pomocą sprężonego
powietrza lub CO2.
Uwaga Podpunkt LUl.b nie ma zastosowania do:
a. broni gładkolufowej wyprodukowanej przed rokiem 1938;
b. reprodukcji broni gładkolufowej, której oryginały zostały
wyprodukowane przed rokiem 1890;
c. myśliwskiej i sportowej broni gładkolufowej. Broń tego typu nie może być specjalnie zaprojektowana do celów wojskowych lub umożliwiać prowadzenia ognia w sposób w pełni automatyczny;
d. broni gładkolufowej zaprojektowanej specjalnie do następujących celów:
1. uboju zwierząt domowych;
2. czasowego usypiania zwierząt;
3. testów sejsmicznych;
4. odpalania pocisków przemysłowych; lub
5. zaburzania działania improwizowanych urządzeń wybuchowych (Improvised Explosive Devices - IED).
Nb. w odniesieniu do zaburzaczy zob. ppkt LU4. i 1A006 w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.
c. broń wykorzystująca amunicję bezłuskową;
d. akcesoria przeznaczone do broni określonej w LU1.a, LU1.b lub LU1.c, jak następuje:
1. Oddzielane magazynki nabojów;
2. Urządzenia do tłumienia lub wyciszania dźwięku;
3. "Elementy zaczepiane";
Uwaga techniczna
Do celów ppkt LU1.d.3. "element zaczepiany" oznacza osprzęt zaprojektowany w taki sposób, aby: zamontować pistolet na pojeździe naziemnym, "statku powietrznym", statku lub konstrukcji.
4. Tłumiki ognia;
5. Celowniki optyczne z elektronicznym przetwarzaniem obrazu;
6. Celowniki optyczne specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych.
LU2 Broń gładkolufowa o kalibrze 20 mm lub większym, inna broń lub uzbrojenie o kalibrze większym od 12,7 mm (0,50 cala), miotacze specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych oraz wyposażenie,

jak następuje, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:

a. broń lufowa, haubice, armaty, moździerze, broń przeciwpancerna, wyrzutnie
pocisków, wojskowe miotacze ognia, działa, działa bezodrzutowe oraz broń gładkolufowa;
Uwaga 1 Podpunkt LU2.a obejmuje strumiennice, urządzenia dozujące,
zasobniki i inne specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe, stosowane do ciekłych ładunków miotających dla sprzętu określonego w podpunkcie LU2.a.
Uwaga 2 Podpunkt LU2.a nie ma zastosowania do następujących rodzajów broni:
a. karabinów, broni gładkolufowej i broni kombinowanej wyprodukowanych przed rokiem 1938;
b. reprodukcji karabinów, broni gładkolufowej i broni

kombinowanej, których oryginały zostały wyprodukowane przed rokiem 1890;

c. broni strzeleckiej, haubic, armat i moździerzy wyprodukowanych przed rokiem 1890;

d. myśliwskiej i sportowej broni gładkolufowej; broń tego typu nie może być specjalnie zaprojektowana do celów wojskowych lub umożliwiać prowadzenia ognia w sposób w pełni automatyczny;

e. broni gładkolufowej zaprojektowanej specjalnie do następujących celów:

1. uboju zwierząt domowych;

2. czasowego usypiania zwierząt;

3. testów sejsmicznych;

4. odpalania pocisków przemysłowych lub

5. zaburzania działania improwizowanych urządzeń wybuchowych (Improvised Explosive Devices - IED);

Nb. w odniesieniu do zaburzaczy zob. ppkt LU4 i 1A006 w wykazie towarów podwójnego zastosowania UE.
f. przenośnych wyrzutni pocisków specjalnie zaprojektowanych do wystrzeliwania pocisków kierowanych przewodowo nieposiadających wysokoenergetycznego materiału wybuchowego lub łączności o zasięgu mniejszym lub równym 500 m.
b. miotacze specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych,

jak następuje:

1. miotacze nabojów dymnych;

2. miotacze nabojów gazowych;

3. miotacze materiałów pirotechnicznych.

Uwaga Podpunkt LU2.b. nie ma zastosowania do pistoletów sygnałowych.
c. akcesoria specjalnie zaprojektowane dla broni określonej w podpunkcie LU2.a, jak nastepuje:
1. Celowniki optyczne specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;
2. Urządzenia zmniejszające ślad;
3. Uchwyty mocujące;
d. 4. Oddzielane magazynki nabojów.

niestosowane od 2019 r.

LU3 Amunicja i zapalniki, jak następuje, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:

a. amunicja do broni określonej w ppkt LU1, LU2 lub LU12;

b. zapalniki specjalnie zaprojektowane dla amunicji określonej w podpunkcie LU3.a.

Uwaga 1 Specjalnie zaprojektowane elementy składowe określone w ppkt

LU3 obejmują:

a. wyroby z metali lub tworzyw sztucznych, takie jak: kowadełka spłonek, płaszcze pocisków, ogniwa nabojowe, pierścienie wiodące i metalowe elementy amunicji;

b. urządzenia zabezpieczające i uzbrajające, zapalniki, czujniki i urządzenia inicjujące;

Uwaga 2 Uwaga 3 c. źródła energii o wysokiej jednorazowej mocy wyjściowej;

d. łuski spalające się;

e. podpociski wchodzące w skład pocisków kasetowych tj. bomby, miny, pociski kierowane w końcowej fazie lotu.

Podpunkt LU3.a. nie ma zastosowania do żadnego z poniższych:

a. amunicji ze zgwiazdkowaną łuską bez pocisku (amunicja ślepa);

b. amunicji szkolno-treningowej z przewierconą łuską;

c. innej amunicji ślepej oraz amunicji szkolno-treningowej niezawierającej elementów przeznaczonych do amunicji ostrej; lub

d. elementów specjalnie zaprojektowanych do amunicji ślepej lub amunicji szkolno-treningowej wyszczególnionych w niniejszej uwadze 2 w pkt a, b lub c.

Podpunkt LU3.a. nie ma zastosowania do ładunków specjalnie zaprojektowanych w następujących celach:

a. sygnalizacji;

b. odstraszania ptactwa; lub

c. zapalania flar gazowych na szybach naftowych.
LU4 Bomby, torpedy, rakiety, pociski kierowane, inne urządzenia i ładunki
wybuchowe oraz związane z nimi wyposażenie i akcesoria, jak następuje, oraz
specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:
Nb. 1 Sprzęt naprowadzania i nawigacji - zob. ppkt LU11.
Nb. 2 Lotnicze Systemy ochrony przed rakietami (Aircraft Missile Protection
Systems - AMPS) - zob. podpunkt LU4.c.
a. bomby, torpedy, granaty, naboje dymne, rakiety, miny, pociski, bomby
głębinowe, ładunki, urządzenia burzące, zestawy burzące, urządzenia
zawierające "materiały pirotechniczne", ładunki, podpociski do nich i środki
pozoracji (tj. sprzęt symulujący cechy wymienionych środków bojowych),
zaprojektowane specjalnie do celów wojskowych;
Uwaga Podpunkt LU4.a. obejmuje:
a. granaty dymne, bomby wypełnione napalmem, bomby zapalające
oraz urządzenia wybuchowe;
b. dysze pocisków lub rakiet oraz osłony czołowe nosicieli
powtórnego użytku.
Nb. Granaty lub naboje do broni lub miotaczy określonych w
punktach LU1 lub LU2 oraz podpociski specjalnie
zaprojektowane do amunicji są wyszczególnione w punkcie
LU3.
b. sprzęt mający wszystkie z wymienionych poniżej cech charakterystycznych:
1. specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych oraz
2. jest specjalnie zaprojektowany do "czynności" związanych z którymkolwiek
z poniższych elementów:
a. obiektami określonymi w podpunkcie LU4.a.; lub
b. improwizowane urządzenia wybuchowe (Improvised Explosive Devices - ied);
Uwaga techniczna Do celów podpunktu LU4.b.2. "czynności" odnoszą się do
obsługi, wystrzeliwania, kładzenia, sterowania, rozładowywania, detonowania,
aktywacji, zasilania o jednorazowym działaniu, pozorowania, zagłuszania,
trałowania, wykrywania, rozrywania lub likwidowania.
Uwaga 1 Podpunkt LU4.b. obejmuje:
a. ruchomy sprzęt do skraplania gazu;
b. pływający przewód elektryczny nadający się do trałowania min
magnetycznych.
Uwaga 2 Podpunkt LU4.b. nie ma zastosowania do urządzeń ręcznych,
ograniczonych projektowo jedynie do wykrywania obiektów metalowych
i niebędących w stanie odróżnić min od innych metalowych obiektów.
c. lotnicze systemy ochrony przed rakietami (Aircraft Missile Protection Systems
- AMPS).
Uwaga Podpunkt LU4.c nie ma zastosowania do urządzeń AMPS
posiadających wszystkie z wymienionych poniżej elementów:
a. którykolwiek z następujących czujników ostrzegających o rakietach:
1. czujniki pasywne o reakcji w zakresie 100-400 nm; lub
2. aktywne dopplerowskie czujniki ostrzegające o rakietach;
b. systemy wyrzucania środków przeciwdziałania;
c. flary wysyłające zarówno sygnał widzialny, jak i sygnał
w podczerwieni w celu dezorientacji pocisków ziemia-
-powietrze; oraz
d. są instalowane w "cywilnych statkach powietrznych" i mają wszystkie
wymienione poniżej cechy charakterystyczne:
1. urządzenie AMPS może działać wyłącznie w określonym
"cywilnym statku powietrznym", w którym zainstalowano dany
AMPS i w stosunku do którego wydano którykolwiek
z następujących dokumentów:
a. cywilny certyfikat typu wydany przez organy lotnictwa
cywilnego co najmniej jednego państwa członkowskiego UE
lub państwa uczestniczącego w porozumieniu z Wassenaar;
lub
b. równoważny dokument uznany przez Organizację
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO);
2. urządzenie AMPS jest zabezpieczone przed nieuprawnionym
dostępem do "oprogramowania"; oraz

3. urządzenie AMPS posiada aktywny mechanizm, który powoduje zaprzestanie działania systemu po usunięciu go z "cywilnego statku powietrznego", w którym został zainstalowany.

LU5 Sprzęt kierowania ogniem oraz sprzęt do ostrzegania i alarmowania, a także powiązane z nimi systemy oraz sprzęt do testowania, strojenia i zakłócania, jak następuje, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, a także specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe i wyposażenie:

a. celowniki, przeliczniki, sprzęt naprowadzania uzbrojenia oraz systemy sterowania uzbrojeniem;

b. inny sprzęt do kierowania ogniem, sprzęt do ostrzegania i alarmowania, a także powiązane z nimi systemy, jak następuje:

1. systemy wykrywania, oznaczania celów, pomiaru odległości, obserwacji lub śledzenia celów;

2. wyposażenie wykorzystywane do wykrywania, rozpoznawania lub identyfikacji;

3. wyposażenie wykorzystywane do scalania danych lub integracji czujników;

c. sprzęt do przeciwdziałania, wykorzystywany przeciwko urządzeniom określonym w podpunkcie LU5.a. lub LU5.b.

Uwaga Do celów podpunktu LU5.c. sprzęt zakłócajacy obejmuje sprzęt do wykrywania.

d. sprzęt do strojenia lub testowania w warunkach polowych, specjalnie zaprojektowany dla urządzeń określonych w podpunkcie LU5.a., LU5.b. lub LU5.c.

LU6 Pojazdy naziemne i ich elementy składowe, jak następuje:
Nb. Sprzęt naprowadzania i nawigacji - zob. ppkt LU 11.
a. pojazdy naziemne oraz ich elementy składowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych;
Uwaga 1 Podpunkt LU6.a obejmuje:
a. czołgi i inne uzbrojone pojazdy wojskowe oraz pojazdy wojskowe
wyposażone w uchwyty na broń, sprzęt do kładzenia min lub
wystrzeliwania amunicji określonej w ppkt LU4;
b. pojazdy opancerzone;
c. pojazdy pływające lub zdolne do pokonywania w bród głębokich
przeszkód wodnych;
d. pojazdy ratownictwa technicznego, holujące, do przewozu amunicji
i systemów uzbrojenia oraz związany z nimi sprzęt do prac
załadowczo-wyładowczych;
e. przyczepy.
Uwaga 2 Modyfikacja pojazdu naziemnego do celów wojskowych określona w
podpunkcie LU6.a obejmuje zmiany konstrukcyjne, elektryczne lub
mechaniczne, związane z wyposażeniem go co najmniej w jeden
z elementów składowych specjalnie zaprojektowanych do celów
wojskowych. Do takich elementów składowych zalicza się:
a. okładziny opon ogumienia pneumatycznego, specjalnie
zaprojektowane jako kuloodporne;
b. opancerzenie kluczowych elementów pojazdu (np. zbiorników
paliwa, kabiny);
c. specjalne wzmocnienia lub uchwyty do mocowania broni;
d. zaciemnienie oświetlenia pojazdu.
b. inne pojazdy naziemne i ich elementy składowe, jak następuje:
1. pojazdy posiadające wszystkie poniższe cechy:
a. wyprodukowane lub wyposażone w materiały lub elementy składowe
zapewniające III lub wyższy poziom ochrony przeciwbalistycznej (zgodnie
z NIJ 0108.01, wrzesień 1985 r., lub o "porównywalnych normach");
b. przenoszenie napędu zapewniające napęd równocześnie kołom przednim i
tylnym, w tym w pojazdach posiadających dodatkowe koła do celów
nośnych, także napędzanych silnikiem;
c. dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVWR) ponad 4500 kg; oraz
d. zaprojektowane lub zmodyfikowane do jazdy terenowej;
2. elementy składowe posiadające wszystkie poniższe cechy:
a.

b.

specjalnie zaprojektowane do pojazdów określonych w podpunkcie

LU6.b.1; oraz zapewniające III lub wyższy poziom ochrony przeciwbalistycznej (zgodnie z NIJ 0108.01, wrzesień 1985 r., lub o "porównywalnych normach").

Nb. Zob. także podpunkt LU13.a.
Uwaga 1

Uwaga 2

Podpunkt LU6 nie ma zastosowania do pojazdów cywilnych zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do przewozu pieniędzy lub kosztowności.

Podpunkt LU6 nie ma zastosowania do pojazdów spełniających wszystkie poniższe kryteria:

a. zostały wyprodukowane przed rokiem 1946;

b. nie zawierają elementów wyszczególnionych w niniejszym załączniku wyprodukowanych po roku 1945, z wyjątkiem reprodukcji oryginalnych elementów składowych lub akcesoriów danego pojazdu; oraz

c. w ich skład nie wchodzi broń wyszczególniona w LU1, LU2 lub LU4, chyba że broń taka jest niezdatna do użytku i do wystrzelenia pocisku.

LU7 Środki chemiczne, "środki biologiczne", "środki rozpraszania tłumu", materiały promieniotwórcze oraz związane z nimi sprzęt, elementy składowe i materiały, jak następuje:

a. "środki biologiczne" lub materiały promieniotwórcze wyselekcjonowane lub zmodyfikowane w celu zwiększenia skuteczności w powodowaniu strat wśród ludzi lub zwierząt, powodowania degradacji sprzętu lub strat plonach lub środowisku;

b. bojowe środki trujące (BST) obejmujące:

1. bojowe środki paralityczno-drgawkowe:

a. O-alkilo (równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilem) alkilo (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) fluorofosfoniany, takie jak: sarin (GB): O-izopropylometylofluorofosfonian (CAS 107-44-8); oraz Soman (GD): O-pinakolinometylofluorofosfonian (CAS 96-64-0);

b. O-alkilo (równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo) N, N-dialkilo
(metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) amidocyjanofosforany, takie
jak:
tabun (GA): O-etylo(N, N-dimetylo)amidocyjanofosforan (CAS 77-81-6);
c. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo), S-2-
-dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-)-aminoetylo alkilo
(metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) tiofosfoniany oraz
odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, takie jak:
VX: O-etylo S-(2-diizopropyloaminoetylo) metylotiofosfonian (CAS
50782-69-9);
2. bojowe środki parzące:
a. iperyty siarkowe, takie jak:
1. sulfid 2-chloroetylochlorometylowy (CAS 2625-76-5);
2. sulfid bis (2-chloroetylowy) (CAS 505-60-2);
3. bis (2-chloroetylotio)metan (CAS 63869-13-6);
4. 1,2-bis (2-chloroetylotio)etan (CAS 3563-36-8);
5. 1,3-bis (2-chloroetylotio)-n-propan (CAS 63905-10-2);
6. 1,4-bis (2-chloroetylotio)-n-butan (CAS 142868-93-7);
7. 1,5-bis (2-chloroetylotio)-n-pentan (CAS 142868-94-8);
8. eter bis (2-chloroetylotiometylowy) (CAS 63918-90-1);
9. eter bis (2-chloroetylotioetylowy) (iperyt tlenowy) (CAS 63918-89-8);
b. luizyty, takie jak:
1. (2-chlorowinylo)dichloroarsyna (CAS 541-25-3);
2. tris (2-chlorowinylo)arsyna (CAS 40334-70-1);
3. bis (2-chlorowinylo)chloroarsyna (CAS 40334-69-8);
c. iperyty azotowe, takie jak:
1. HN1: bis (2-chloroetylo)etyloamina (CAS 538-07-8);
2. HN2: bis (2-chloroetylo)metyloamina (CAS 51-75-2);
3. HN3: tris (2-chloroetylo)amina (CAS 555-77-1);
3. bojowe środki obezwładniające, takie jak:
a. 3-chinuklidylobenzylan (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. bojowe defolianty, takie jak:
a. 2-chloro-4-fluorofenoksyoctan butylu (LNF);
b. kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy (CAS 93-76-5), zmieszany z kwasem
2,4-dichlorofenoksyoctowym (CAS 94-75-7) (oranż (CAS 39277-47-9));
c. dwuskładnikowe oraz kluczowe prekursory BST, jak następuje:

1. difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) fosfonowe, takie jak:

DF: difluorek metylofosfonowy (CAS 676-99-3);

2. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo), O-2- dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-)-aminoetylo alkilo (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) tiofosfoniany i odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, takie jak: QL: O-etylo-O-2-diizopropyloaminoetylometylofosfinian (CAS 57856-11-8);

3. Chlorosarin: O-izopropylometylochlorofosfonian (CAS 1445-76-7);

4. Chlorosoman: O-pinakolinometylochlorofosfonian (CAS 7040-57-5);

d. "środki rozpraszania tłumu", chemikalia zawierające składnik czynny, także ich kombinacje, włączając w to:

1. α-bromobenzenoacetonitryl (cyjanek bromobenzylu) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. Dinitryl [(2-chlorofenylo)metyleno]propanu, (o-

chlorobenzylidenomalanonitryl) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-chloro-1-fenyloetanon, chlorek fenylacylu (®-chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

4. Dibenzo-(b, f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-chloro-5, 10-dihydrofenarsazyna, (chlorek fenarsazyny), (adamsyt), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-nonanoilomorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

Uwaga 1 Podpunkt LU7.d. nie ma zastosowania do "środków rozpraszania tłumu" pakowanych indywidualnie, przeznaczonych do

samoobrony.

Uwaga 2 Podpunkt LU7.d. nie ma zastosowania do chemikaliów zawierających składnik czynny, a także ich kombinacji, zidentyfikowanych i pakowanych do celów produkcji żywności lub do celów medycznych.

e. sprzęt, specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych, zaprojektowany lub zmodyfikowany do rozprzestrzeniania jakiegokolwiek
z niżej wymienionych materiałów oraz specjalnie zaprojektowane do niego
elementy składowe:
1. materiały lub środki określone w podpunkcie LU7.a., LU7.b. lub LU7.d;.
lub
2. chemiczne środki bojowe, wytworzone na bazie prekursorów określonych w
podpunkcie LU7.c.;
f. sprzęt ochronny i odkażający specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do
celów wojskowych, elementy składowe i mieszaniny chemiczne, jak następuje:
1. sprzęt zaprojektowany lub zmodyfikowany do ochrony przed materiałami
określonymi w podpunktach LU7.a., LU7.b. lub LU7.d., oraz specjalnie
zaprojektowane do niego elementy składowe;
2. sprzęt zaprojektowany lub zmodyfikowany do odkażania obiektów skażonych
środkami określonymi w podpunkcie LU7.a. lub LU7.b., oraz specjalnie
zaprojektowane do niego elementy składowe;
3. mieszaniny chemiczne specjalnie opracowane lub przystosowane do
odkażania obiektów skażonych środkami określonymi w podpunkcie LU7.a.
lub LU7.b.;
Uwaga Podpunkt LU7.f.1. obejmuje:
a. instalacje do uzdatniania powietrza, specjalnie zaprojektowane
lub zmodyfikowane do pracy w warunkach występowania skażeń
promieniotwórczych, biologicznych lub chemicznych;
b. odzież ochronną.
Nb. Cywilne maski przeciwgazowe, wyposażenie ochronne i odkażające -
zob. także 1A004 w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.
g. sprzęt specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych,
zaprojektowany lub zmodyfikowany do wykrywania lub identyfikacji
materiałów określonych w podpunktach LU7.a., LU7.b. lub LU7.d. oraz
specjalnie zaprojektowane do niego elementy składowe;
Uwaga Podpunkt LU7.g. nie ma zastosowania do osobistych dozymetrów
promieniowania jonizującego.
Nb. Zob. także poz. 1A004 w wykazie produktów podwójnego zastosowania
UE.
h. "biopolimery" specjalnie zaprojektowane lub przetworzone w celu wykrywania
lub identyfikacji BST określonych w podpunkcie LU7.b. oraz kultury
specyficznych komórek wykorzystywanych do ich produkcji;
i. "biokatalizatory" wykorzystywane do odkażania lub rozkładu BST oraz ich
systemy biologiczne, jak następuje:
1. "biokatalizatory" specjalnie zaprojektowane do odkażania lub rozkładu BST
określonych w podpunkcie LU7.b. i wynikające z ukierunkowanej selekcji
laboratoryjnej lub manipulacji genetycznej systemów biologicznych;
2. systemy biologiczne zawierające informację genetyczną specyficzną dla
produkcji "biokatalizatorów" określonych w podpunkcie LU7.i.1., jak
następuje:
a. "wektory ekspresji";
b. wirusy;
c. kultury komórkowe.
Uwaga 1 Podpunkty LU7.b. i LU7.d. nie mają zastosowania do
następujących substancji:
a. chlorocyjan (CAS 506-77-4);
b. kwas cyjanowodorowy (CAS 74-90-8);
c. chlor (CAS 7782-50-5);
d. chlorek karbonylu (fosgenu) (CAS 75-44-5);
e. difosgen (chloromrówczan trichlorometylu) (CAS 503-38-8);
f. niestosowane od 2004 r.;
g. bromek ksylilu, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3),
para: (CAS 104-81-4);
h. bromek benzylu (CAS 100-39-0);
i. jodek benzylu (CAS 620-05-3);
j. bromoaceton (CAS 598-31-2);
k. bromek cyjanu (CAS 506-68-3);
l. bromometyloetyloketon (CAS 816-40-0);
m. chloroaceton (CAS 78-95-5);
n. jodooctan etylu (CAS 623-48-3);
o. jodoaceton (CAS 3019-04-3);
p. chloropikryna (CAS 76-06-2).
Uwaga 2 Kultury komórkowe i systemy biologiczne wyszczególnione w podpunktach LU7.h i LU7.i.2 są szczególne i podpunkty te nie maja zastosowania do komórek lub systemów biologicznych wykorzystywanych do celów cywilnych, takich jak rolne,

farmaceutyczne, medyczne, weterynaryjne, środowiskowe, gospodarki odpadami lub przemysłu spożywczego.

LU8 "Materiały energetyczne" oraz substancje pokrewne, jak następuje:
Nb. 1 Zob. także poz. 1C011 w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.
Nb. 2 Ładunki i urządzenia wybuchowe - zob. także pkt LU4 i 1A008 w wykazie
produktów podwójnego zastosowania UE.
Uwagi techniczne:
1. Do celów pkt LU8, z wyłączeniem LU8.c.11. i LU8.c.12., termin "mieszanina"
rozumie się przez połączenie dwóch lub większej liczby substancji, z których
co najmniej jedna została wymieniona w podpunktach LU8.
2. Każda substancja wymieniona w podpunktach LU8 jest objęta niniejszym
wykazem, nawet gdy jest ona wykorzystywana w zastosowaniu innym niż
wskazane (np. TAGN jest w przeważającej mierze używany jako materiał
wybuchowy, lecz może być także użyty jako paliwo albo utleniacz).
3. Do celów pkt LU8 za rozmiar cząstek uważa się średnią średnicę cząstek w
ujęciu wagowym lub objętościowym. Do próbkowania i określenia rozmiaru
cząstek będą stosowane normy międzynarodowe lub równoważne krajowe.
a. "materiały wybuchowe" oraz ich "mieszaniny", jak następuje:
1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroksan lub 1-tlenek 7-amino-4,6-
dinitrobenzofurazanu) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP (nadchloran cis-bis(5-nitrotetraazolato) tetraaminy kobaltu (III)) (CAS
117412-28-9);
3. CL-14 (diaminodinitrobezofuroksan lub 1-tlenek 5,7-diamino-4,6-
dinitrobenzofurazanu) (CAS 117907-74-1);
4. CL-20 (HNIW lub heksanitroheksaazaizowurcytan) (CAS 135285-90-4);
klatraty CL-20 (zob. także ich "prekursory" w podpunkcie LU8.g.3 i LU8.g.4);
5. CP (nadchloran 2-(5-cyjanotetrazolato) pentaaminy kobaltu (III)) (CAS 7024732-4);
6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetylen, FOX-7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazyna);
9. DDPO (1-tlenek 2,6-diamino-3,5-dinitropirazyny, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-heksanitrobifenyl lub dipikramid) (CAS
17215-44-0);
11. DNGU (DINGU lub dinitroglikoluryl) (CAS 55510-04-8);
12. furazany, jak następuje:
a. DAAOF (DAAF, DAAFox lub diaminoazoksyfurazan);
b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);
13. HMX i jego związki pochodne (zob. także ich "prekursory" w podpunkcie
LU8.g.5), jak następuje:
a. HMX(cyklotetrametylenotetranitroamina, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-
1,3,5,7-tetrazyna, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cyklooktan, oktogen)
(CAS 2691-41-0);
b. difluoroaminowane analogi HMX;
c. K-55(2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo-[3,3,0]-oktano-3,
tetranitrosemiglikouryl lub keto-bicyklo HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (heksanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0);
16. imidazole, jak następuje:
a. BNNII (oktahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);
b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);
c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);
d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);
e. PTIA (1-pikrylo-2,4,5-trinitroimidazol);
17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylenohydrazyna);
18. NTO (ONTA lub 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);
19. polinitrokubany o ponad czterech grupach nitrowych;
20. PYX (2,6-bis(pikrylamino)-3,5-dinitropirydyna) (CAS 38082-89-2);
21. RDX i jego pochodne, jak następuje:
a. RDX (cyklotrimetylenotrinitroamina, cyklonit; T4, heksahydro-1,3,5-
trinitro-1,3,5-triazyna, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cykloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4);
b. keto-RDX (K-6 lub 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacykloheksanon) (CAS
115029-35-1);
22. TAGN (azotan triaminoguanidyny) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (zob. także jego "prekursory" w podpunkcie LU8.g.7);
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamino) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);
25. tetrazole, jak następuje:

a. NTAT (nitrotriazoloaminotetrazol);

b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26. tetryl (trinitrofenylometylonitroamina) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalina) (CAS 135877-16-6) (zob. także jej "prekursory" wymienione w podpunkcie LU8.g.6.);
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetydyna) (CAS 97645-24-4) (zob. także jej "prekursory" wymienione w podpunkcie LU8.g.6.);
29. TNGU (SORGUYL lub tetranitroglikoluryl) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pirydazyno[4,5-d]pirydazyna) (CAS 229176-04-9);
31. triazyny, jak następuje:

a. DNAM (2-tleno-4,6-dinitroamino-s-triazyna) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahydro-1,3,5-triazyna) (CAS 130400-13-

4);
32. triazole, jak następuje:

a. 5-azydo-2-nitrotriazol;

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazyno-1,2,4-triazolodinitroamid) (CAS 1614-08-0);

c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]amina);

e. DBT (3,3'-dimtro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g. niestosowane od 2010 r.;

h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-3,5-dinitrotriazol);

i. PDNT (1-pikrylo-3,5-dinitrotriazol);

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

"materiały wybuchowe", niewyszczególnione w podpunkcie LU8.a, posiadające którąkolwiek z następujących cech:

a. prędkość detonacji przekraczająca 8700 m/s dla największej gęstości; lub b. ciśnienie detonacji przekraczające 34 GPa (340 kbar);

niestosowana od 2013 r.;

DNAN (2,4-dinitroanizol) (CAS 119-27-7);

TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoksa-4,10-diazaizowurcytan);

GUDN (dinitroamid guanylomocznika) FOX-12 (CAS 217464-38-5);

tetrazyny, jak następuje:

a. BTAT (bis(2,2,2-trinitroetylo)-3,6-diaminotetrazyna);

b. LAX-112 (1,4-ditlenek 3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazyny);

energetyczne materiały jonowe o punkcie topnienia między 343 K (70°C) a 373 K (100°C) oraz o prędkości detonacji przekraczającej 6800 m/s lub ciśnieniu detonacji przekraczającym 18 GPa (180 kbar);

BTNEN (bis(2,2,2-trinitroetylo)-nitroamina) (CAS 19836-28-3);

FTDO (1,3-ditlenek 5,6-(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazyny);

EDNA (Etylenodinitramina) (CAS 505-71-5);

TKX-50 (Dihydroksylamonium 5,5'-bistetrazol-1,1'-diolat);

Uwaga LU8.a. obejmuje "wybuchowe kokryształy".

Uwaga techniczna
"Wybuchowy kokryształ" jest materiałem stałym składającym się

z uporządkowanego trójwymiarowego ułożenia dwóch lub większej liczby cząsteczek wybuchowych, z których co najmniej jedną określono w podpunkcie LU8.a.

b. "materiały miotające", jak następuje:

1. każdy stały "materiał miotający", o teoretycznym czasie trwania impulsu właściwego (w warunkach normalnych) przekraczającym:

a. 240 sekund dla "materiału miotającego" niezawierającego proszków metali, niezawierającego fluorowców;

b. 250 sekund dla "materiału miotającego" niezawierającego proszków metali, zawierającego fluorowce; lub

c. 260 sekund dla "materiału miotającego" zawierającego proszki metali;
2. niestosowana od 2013 r.;
3. "materiały miotające" o cieple spalania ponad 1200 kJ/kg;
4. "materiały miotające" utrzymujące w stanie ustalonym szybkość spalania
liniowego ponad 38 mm/s w warunkach normalnych (mierzone podczas
ciągłego spalania pojedynczej próbki), ciśnienia początkowego 6,89 MPa
(68,9 barów) i temperatury 294 K (21 oC);
5. modyfikowane elastomerami dwuskładnikowe (EMCDB) "materiały
miotające" o rozciągliwości, podczas działania maksymalnych naprężeń,
przekraczającej 5 %, w temperaturze 233 K (-40 oC);
6. jakiekolwiek "materiały miotające" zawierające substancje wyszczególnione
w podpunkcie LU8.a;
7. "materiały miotające" niewyszczególnione w innych pozycjach niniejszego
załącznika, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;
c. "materiały pirotechniczne", paliwa, substancje pokrewne, jak następuje, oraz ich
"mieszaniny":
1. paliwa "lotnicze" o składzie specjalnie opracowanym do celów wojskowych;
Uwaga 1 Podpunkt 1 LU 8.c.1 nie ma zastosowania do następujących paliw
"lotniczych": JP-4, JP-5 i JP-8.
Uwaga 2 Paliwa "lotnicze" określone w podpunkcie LU8.C.1. są produktami
gotowymi, a nie ich składnikami.
2. glinian (wodorek glinu) (CAS 7784-21-6);
3. borowodory, jak następuje, i ich pochodne:
a. karborany;
b. homologi borowodorów, jak następuje:
1. dekaboran (14) (CAS 17702-41-9);
2. pentaboran (9) (CAS 19624-22-7);
3. pentaboran (11) (CAS 18433-84-6);
4. hydrazyna i jej pochodne, jak następuje, (zob. także pochodne utleniających
hydrazynę w podpunktach LU8.d.8 oraz LU8.d.9):
a. hydrazyna (CAS 302-01-2) w stężeniach przekraczających poziom 70%;
b. monometylohydrazyna (CAS 60-34-4);
c. symetryczna dimetylohydrazyna (CAS 540-73-8);

d. niesymetryczna dimetylohydrazyna (CAS 57-14-7);

Uwaga Podpunkt LU8.c.4.a nie ma zastosowania do "mieszanin"
hydrazynowych opracowanych w celach ochrony
przeciwkorozyjnej.
5. paliwa metaliczne, "mieszaniny" paliwowe lub "mieszaniny"
"pirotechniczne" w postaci cząstek sferycznych, rozpylonych, sferoidalnych,
płatków lub proszku, wytworzone z materiału składającego się co najmniej w
99 % z dowolnej, niżej wymienionej substancji:
a. metale, jak następuje, i ich "mieszaniny":
1. beryl (CAS 7440-41-7) o rozmiarze cząstek poniżej 60 pm;
2. sproszkowane żelazo (CAS 7439-89-6) o rozmiarze cząstek 3 pm lub
mniejszej, otrzymane drogą redukcji tlenku żelaza wodorem;
b. "mieszaniny" zawierające dowolny z niżej wymienionych składników:
1. cyrkon (CAS 7440-67-7), magnez (CAS 7439-95-4) lub ich stopy, o
rozmiarze cząstek poniżej 60 pm lub
2. paliwa borowowodorowe (CAS 7440-42-8) lub karboranowe (CAS
12069-32-8) o czystości 85% lub wyższej i rozmiarze cząstek
poniżej 60 pm;
Uwaga 1 Podpunkt LU8.C.5. ma zastosowanie do "środków
wybuchowych" i paliw niezależnie od tego, czy te metale lub
stopy są pokryte glinem, magnezem, cyrkonem lub berylem.
Uwaga 2 Podpunkt LU8.c.5.b. ma zastosowanie wyłącznie do paliw
metalowyChw postaciaCh cząstek, jeżeli są one mieszane z
innymi substancjami, aby utworzyć "mieszaninę" specjalnie
opracowane do celów wojskowych, np. zawiesiny "paliwa"
ciekłego, "paliwa" stałe lub "mieszaniny" "pirotechniczne".
Uwaga 3 Podpunkt LU8.c.5.b.2. nie ma zastosowania do boru i
węglika czteroboru wzbogaconego borem-10 (o całkowitej
zawartości boru-10 większej lub równej 20%).
6. materiały wojskowe zawierające zagęstniki do paliw węglowodorowych
specjalnie opracowane do użytku w miotaczach ognia lub amunicji zapalającej,
7.

8.

9.

10

takie jak stearyniany metali [np. oktal (CAS 637-12-7)] lub palmityniany metali;

nadchlorany, chlorany i chromiany w połączeniu ze sproszkowanym metalem lub innymi elementami składowymi paliw o wysokiej wartości energetycznej sferyczny lub sferoidalny proszek aluminiowy (CAS 7429-90-5) o rozmiarze cząstek 60 pm lub mniejszej i wytwarzany z materiału o zawartości glinu 99% lub większej;

podwodorek tytanu (TiHn) o równoważniku stechiometrycznym n równym od 0,65 do 1,68;

. paliwa ciekłe o wysokiej gęstości energetycznej nie objęte w pkt LU8.c.1., jak następuje:

a. paliwa mieszane składające się zarówno z paliw stałych, jak i ciekłych (np. zawiesina borowa), o gęstości energetycznej w ujęciu masowym wynoszącej 40 MJ/kg lub więcej;

b. inne paliwa i dodatki do paliw o wysokiej gęstości energetycznej (np. kuban, roztwory jonowe, JP-7, JP-10), o gęstości energetycznej w ujęciu objętościowym wynoszącej 37,5 GJ na metr sześcienny lub więcej, mierzonej w temperaturze 293 K (20°C) i przy ciśnieniu jednej atmosfery (101,325 kPa);

Uwaga Podpunkt LU8.c. 10.b nie ma zastosowania do rafinowanych paliw
kopalnych lub biopaliw lub paliw do silników certyfikowanych do użytku w lotnictwie cywilnym.
11

12

. materiały "pirotechniczne" i piroforyczne, jak następuje:

a. materiały "pirotechniczne" lub piroforyczne o recepturze zaprojektowanej specjalnie do celów zwiększania lub kontrolowania wytwarzania energii promienistej w dowolnym zakresie spektrum podczerwieni;

b. mieszaniny magnezu, politetrafluoroetylenu (PTFE) i kopolimeru winilidenowo-difluorkowo-heksafluoropropylenowego (np. MTV);

. mieszaniny paliw, mieszaniny "pirotechniczne" lub "materiały energetyczne" niewyszczególnione nigdzie indziej w LU8, mające wszystkie z poniższych cech:

a. zawierają więcej niż 0,5% cząstek któregokolwiek z poniższych:

1. glinu;

2. berylu;

3. boru;

4. cyrkonu;

5. magnezu; lub

6. tytanu;

b. cząstki wyszczególnione w LU8.c.12.a. o rozmiarze mniejszym niż 200 nm w dowolnym kierunku; oraz

c. cząstki wyszczególnione w LU8.c.12.a. o zawartości metalu wynoszącej 60% lub więcej;

Uwaga Podpunkt LU8.C.12 obejmuje substancje termityczne:
d. utleniacze, jak następuje, oraz ich " mieszaniny",:

1. ADN (dinitroamid amonowy lub SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (nadchloran amonowy) (CAS 7790-98-9);

3. związki składające się z fluoru i dowolnego z następujących składników:

a. innych fluorowców;

b. tlenu lub

c. azotu;

Uwaga 1 Podpunkt LU8.d.3. nie ma zastosowania do trifluorku chloru (CAS 7790-91-2).

Uwaga 2 Podpunkt LU8.d.3. nie ma zastosowania do trifluorku azotu (CAS 7783-54-2) w jego gazowej postaci.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidyna) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (azotan hydroksyloamonu) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (nadchloran hydroksyloamonu) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hydrazynonitroform) (CAS 20773-28-8);

8. azotan hydrazyny (CAS 37836-27-4);

9. nadchloran hydrazyny (CAS 27978-54-7);

10. płynne utleniacze składające się z inhibitowanego dymiącego na czerwono kwasu azotowego (IRFNA) (CAS 8007-58-7) lub zawierające tę substancję;

Uwaga Podpunkt LU8.d.10 nie ma zastosowania do nieinhibitowanego dymiącego kwasu azotowego.

e. spoiwa, plastyfikatory, monomery i polimery, jak następuje:

1. AMMO (azydometylometylooksyetan i jego polimery) (CAS 90683-29-7) (zob. także ich "prekursory" w podpunkcie LU8.g.1.);
2. BAMO (3,3-bis(azydometylo)oksyetan i jego polimery) (CAS 17607-20-4) (zob. także ich "prekursory" wymienione w podpunkcie LU8.g.1.);
3. BDNPA (bis-(2,2-dinitropropylo)acetal) (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF (bis-(2,2-dinitropropylo)formal) (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (triazotan butanotriolu) (CAS 6659-60-5) (zob. także jego "prekursory" w podpunkcie LU8.g.8.);
6. energetyczne monomery, plastyfikatory lub polimery opracowane specjalnie do celów wojskowych i zawierające dowolny z niżej wymienionych składników:

a. grupy nitrowe;

b. grupy azydowe;

c. grupy azotanowe;

d. grupy nitrazowe; lub

e. grupy difluoroaminowe;

7. FAMAO (3-difluoroaminometylo-3-azydometylo oksetan) i jego polimery;
8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetylo)-formal) (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentano-1,5 dioloformal) (CAS 376-90-9);
10 . FPF-3(poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometylo-3-oksaheptano-1,7-
dioloformal);
11 . GAP (polimer azydku glicydu) (CAS 143178-24-9) i jego pochodne;
12 . HTPB (polibutadien zakończony grupą hydroksylową) z funkcjonalnością hydroksylu równą lub większą od 2,2 i mniejszą lub równą 2,4, wartością hydroksylową poniżej 0,77 meq/g, lepkością w 30°C poniżej 47 puazów (CAS 69102-90-5);
13 . alkoholowe grupy funkcyjne poli(epichlorohydryna), o masie cząsteczkowej poniżej 10 000, jak następuje:

a. poli(epichlorohydronodiol);

b. poli(epichlorohydronotriol);

14 . NENA-sy (składniki nitratoetylonitroaminy) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1,
82486-83-7, 82486-82-6 oraz 85954-06-9);
15 . PGN (poli-GLYN, azotan poliglicydylu lub poli(azotanometylotlenek etylenu)) (CAS 27814-48-8);
16. poli-NIMMO (poli-azotanometylometyloksyetan), poli-NMMO lub poli(3- azotanometyl-3-metylooksyetan) (CAS 84051-81-0);
17. polinitroortowęglany;
18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoksy]propan lub
triswinyloksypropanowy związek addytywny) (CAS 53159-39-0);
19. 4,5 diazydometylo-2-metylo-1,2,3-triazol (izo-DAMTR);
20. PNO (poli(3-azotanooksetan));
21. TMETN (triazotan trimetyloetanu) (CAS 3032-55-1);
f. "dodatki", jak następuje:
1. zasadowy salicylan miedzi (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (bis-(2-hydroksyetylo)glikolamid) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (tlenek butadienonitrylu);
4. pochodne ferrocenu, takie jak:
a. butacen (CAS 125856-62-4);
b. katocen (2,2-bis-etyloferrocenylopropan) (CAS 37206-42-1);
c. ferrocenowe kwasy karboksylowe i estry ferrocenowych kwasów
karboksylowych;
d. n-butylo-ferrocen (CAS 31904-29-7);
e. inne addytywne pochodne polimerów ferrocenu niewyszczególnione gdzie
indziej w LU8.f.4;
f. etylo-ferrocen (CAS 1273-89-8);
g. propylo-ferrocen;
h. pentylo-ferrocen (CAS 1274-00-6);
i. dicyklopentylo-ferrocen;
j. dicycloheksylo-ferrocen;
k. dietylo-ferrocen (CAS 1273-97-8);
l. dipropylo-ferrocen;
m. dibutylo-ferrocen (CAS 1274-08-4);
n. diheksylo-ferrocen (CAS 93894-59-8);
o. acetylo-ferrocen (CAS 1271-55-2)1,1'-diacetylo ferrocen (CAS 1273-94-
5);
5. betarezorcylan ołowiu (CAS 20936-32-7) lub betarezorcylan miedzi (CAS
70983-44-7);
6. cytrynian ołowiu (CAS 14450-60-3);
7. chelaty ołowiowo-miedziowe beta-rezorcylanu lub salicylanów (CAS 6841107-4);
8. maleinian ołowiu (CAS 19136-34-6);
9. salicylan ołowiu (CAS 15748-73-9);
10. metacynian ołowiu (CAS 12036-31-6);
11. MAPO (tlenek tris-1-(2-metylo)azyrydynylofosfiny) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (tlenek bis-(2-metyloazyrydynylo) 2-(2-hydroksypropanoksy) propyloaminofosfiny); i inne pochodne MAPO;
12. metyl BAPO (tlenek fosforiaku bis-(2-metyloazyrydynylo) metylaminy) (CAS 85068-72-0);
13. N-metylo-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
14. 3-nitraza-1,5-pentano diizocyjanian (CAS 7406-61-9);
15. organiczno-metaliczne czynniki sprzęgające, jak następuje:

a. neopentylo[diallilo]oksy, tri[dioktylo]-fosforanotytanian (CAS 10385022-2); znany także jako tytan IV, 2,2[bis-2-propenolatometylo, butanolato, tris-(dioktylo)-fosforan] (CAS 110438-25-0) lub LICA 12 (CAS 10385022-2);

b. tytan IV, [(2-propenolato-1) metylo, n-propanolatometylo] butanolato-1, tris-[dioktylo] pirofosforan; lub KR3538;

c. tytan IV, [(2-propenolato-1) metylo, n-propanolatometylo] butanolato-1, tris-(dioktylo) fosforan;

16. tlenek policyjanodifluoroaminoetylenu;
17. środki wiążące, jak następuje:

a. 1,1R,1S-trimezoilo-tris(2-etylazyrydyna) (HX-868, BITA) (CAS 7722-738);

b. wielofunkcyjne amidy azyrydyny o rdzeniowych strukturach izoftalowych, trimestycznych, izocyjanurowych lub trimetyloadypowych mające również grupę 2-metylowo lub 2-etylowo azyrydynową;

Uwaga ppkt LU8.f.17.b. obejmuje:

a. 1,1H-izoftaloilo-bis(2-metylazyrydynę)(HX-752) (CAS 7652

64-4);

b. 2,4,6-tris(2-etylo-1-azyrydynylo)-1,3,5-triazynę (HX-874)

(CAS 18924-91-9);

c. 1,1'-trimetyladypoilo-bis(2-etylazyrydynę) (HX-877) (CAS

71463-62-2).

18. propylenoimina, 2-metyloazyrydyna (CAS 75-55-8);

19. bardzo drobny tlenek żelaza (Fe203) (CAS 1317-60-8) o powierzchni właściwej większej niż 250 m2/g oraz przeciętnym rozmiarze cząstek 3,0 nm lub mniejszejszym;

20. TEPAN (tetraetylenopentaaminoakrylonitryl) (CAS 68412-45-3);

cyjanoetylowana poliamina i jej sole;

21. TEPANOL (tetraetylenopentaaminoakrylonitryloglicydol) (CAS 68412-46-4); cyjanoetylowana poliamina z podstawnikiem glicydolowym i jej sole;

22. TPB (trifenylobizmut) (CAS 603-33-8);

23. TEPB (tris (etoksyfenylobizmut)) (CAS 90591-48-3);

g. "prekursory", jak następuje:

Nb. W podpunkcie LU8.g. występują odnośniki do określonych "materiałów energetycznych" wytwarzanych z poniższych substancji.

1. BCMO (3,3-bis (chlorometylo) oksyetan) (CAS 78-71-7) (zob. także podpunkty LU8.e.1. oraz LU8.e.2.);

2. sól dinitroazetydyno-t-butylu (CAS 125735-38-8) (zob. także podpunkt LU8.a.28.);

3. pochodne heksaazaizowurcytanu, w tym HBIW

(heksabenzyloheksaazaizowurcytan) (CAS 124782-15-6) (zob. także

podpunkt LU8.a.4.) oraz TAIW (tetraacetylodibenzyloheksaazaizowurcytan) (CAS 182763-60-6) (zob. także podpunkt LU8.a.4.);

4. niestosowana od 2013 r.;

5. TAT (1,3,5,7-tetraacetylo-1,3,5,7-tetraazacyklooktan) (CAS 41378-98-7) (zob. także podpunkt LU8.a.13.);

6. 1,4,5,8-tetraazadekalina (CAS 5409-42-7) (zob. także podpunkt LU8.a.27.);

7. 1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3) (zob. także podpunkt LU8.a.23.);

8. 1,2,4-trihydroksybutan (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (zob. także podpunkt LU8.e.5.);

9. DADN (1,5-diacetylo-3,7-diazoto-1, 3, 5, 7-tetraaza-cyklooktan) (zob. także podpunkt LU8.a.13.);

h. "materiały reaktywne" w postaci proszków lub kształtek, jak następuje:

1. Proszki dowolnych z poniższych materiałów, o rozmiarze cząstek mniejszym niż 250 pm w dowolnym kierunku i niewyszczególnione nigdzie indziej w LU 8:

a. glin;

b. niob;

c. bor;

d. cyrkon;

e. magnez;

f. tytan;

g. tantal;

h. wolfram;

i. molibden; lub

j. hafn;

2. Kształtki, nieokreślone w LU3, LU4, LU12 ani LU16, wyprodukowane z proszków określonych w LU8.h.1.

Uwagi techniczne:
1. "Materiały reaktywne" mają wywoływać reakcję egzotermiczną wyłącznie przy wysokim tempie ścinania i są przeznaczone do użytku jako powłoki lub obudowy głowic.
2. Proszki "materiałów reaktywnych" są produkowane np. w procesie wysokoenergetycznego mielenia kulowego.
3. Kształtki z "materiałów reaktywnych' są produkowane np. w procesie selektywnego spiekania laserowego.
Uwaga 1 Podpunkt LU8 nie ma zastosowania do następujących substancji,

jeżeli nie są one połączone ani zmieszane z "materiałami energetycznymi" określonymi w podpunkcie LU8.a. lub sproszkowanymi metalami określonymi w podpunkcie LU8.c.:" a. pikrynian amonu (CAS 131-74-8);

b.

c.

czarny proch;

heksanitrodifenyloamina (CAS 131-73-7);

d. difluoroamina (CAS 10405-27-3);
e. nitroskrobia (CAS 9056-38-6);
f. azotan potasu (CAS 7757-79-1);
g. tetranitronaftalen;
h. trinitroanizol;
i. trinitronaftalen;
j. trinitroksylen;
k. N-pyrrolidynon; 1-metylo-2-pyrrolidynon (CAS 872-50-4);
l. maleinian dioktylu (CAS 142-16-5);
m. akrylan etyloheksylu (CAS 103-11-7);
n. trietyloglin (TEA) (CAS 97-93-8), trimetyloglin (TMA) (CAS 75-24-1) i inne, piroforyczne alkile metali oraz aryle litu, sodu, magnezu, cynku i boru;
o. nitroceluloza (CAS 9004-70-0);
p. nitrogliceryna (lub triazotan glicerolu, trinitrogliceryna) (NG) (CAS 55-63-0);
q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS-118-96-7);
r. diazotan etylenodiaminy (EDDN) (CAS 20829-66-7);
s. tetraazotan pentaerytrolu (PETN) (CAS 78-11-5);
t. azydek ołowiu (CAS 13424-46-9), normalny styfninian ołowiu (CAS 15245-44-0) i zasadowy styfninian ołowiu (CAS 1240382-6) oraz pierwotne materiały wybuchowe lub masy zapłonowe zawierające azydki lub kompleksy azydkowe;
u. azotan glikolu trietylenowego (TEGDN) (CAS 111-22-8);
v. 2,4,6-trinitrorezorcyna (kwas styfninowy) (CAS 82-71-3);
w. mocznik dietylodifenylu (CAS 85-98-3); mocznik dimetylfenylu (CAS 611-92-7); mocznik metyloetylodifenylu (Centralities);
x. mocznik N, N-difenylu (niesymetryczny mocznik difenylowy) (CAS 603-54-3);
y. mocznik metylo-N, N-difenylu (niesymetryczny difenylomocznik metylu) (CAS 13114-72-2);
z. mocznik etylo-N, N-difenylu (niesymetryczny difenylomocznik
etylu) (CAS 64544-71-4);
aa. 2-nitrodifenyloamina (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
bb. 4-nitrodifenyloamina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
cc. 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);
dd. nitroguanidyna (CAS 556-88-7) (zob. także ppkt 1C011.d w
wykazie produktów podwójnego zastosowania UE).
Uwaga 2 LU8 nie ma zastosowania do nadchloranu amonu (LU8.d.2.), NTO
(LU8.a.18.) oraz katocenu (LU8.f.4.b.) i spełniających wszystkie
poniższe warunki:
a. specjalnie opracowane w postaciach i formułach opracowanych
specjalnie do zastosowań cywilnych w generatorach gazu;
b. zestawione lub zmieszane przy użyciu nieaktywnych
termoutwardzalnych spoiw lub plastyfikatorów i mające masę
mniejszą niż 250 g;
c. zawierające maksymalnie 80% nadchloranu amonowego
(LU8.d.2.) w masie materiału aktywnego;
d. zawierające 4 g lub mniej NTO (LU8.a.18.); oraz
e. zawierające 1 g lub mniej katocenu (LU8.f.4.b.).
LU9 Wojenne jednostki pływające (nawodne lub podwodne), specjalny sprzęt
morski, wyposażenie, elementy składowe i inne nawodne jednostki pływające,
jak następuje:
Nb. Sprzęt naprowadzania i nawigacji - zob. ppkt LU11.
a. jednostki pływające i elementy składowe, jak następuje:
1. jednostki (nawodne lub podwodne) specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane do celów wojskowych, bez względu na aktualny stan
techniczny lub zdolności do działania oraz bez względu na posiadanie
systemów przenoszenia broni i opancerzenia, kadłuby oraz części kadłubów
dla takich jednostek pływających, oraz elementy składowe do nich specjalnie
zaprojektowane do celów wojskowych;
Uwaga Podpunkt LU 9.a.1. obejmuje pojazdy specjalnie zaprojektowane lub
dostosowane do przewożenia nurków.
2. nawodne jednostki pływające, niewyszczególnione w podpunkcie LU9.a.1,
posiadające przyczepione lub zintegrowane którekolwiek z niżej
wymienionych:
a. broń automatyczną wyszczególnioną w pkt LU1 lub broń wyszczególnioną
w pkt LU2, LU4, LU12 lub LU19 lub "uchwyty mocujące" lub inne
mocowania dla broni o kalibrze 12,7 mm lub większym;
Uwaga techniczna
"Uchwyty mocujące" odnoszą się do uchwytów broni lub strukturalnego
wzmocnienia do celów zainstalowania broni.
b. systemy kierowania ogniem wyszczególnione w ppkt LU5;
c. spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
1. "ochrona chemiczna, biologiczna, radiologiczna i jądrowa (CBRN)";
oraz
2. "system spryskiwania lub zmywania" zaprojektowany do celów
dekontaminacji; lub
Uwagi techniczne
1. "Ochrona CBRN" jest ograniczoną powierzchnią wewnętrzną
posiadającą cechy, takie jak utrzymywanie zwiększonego ciśnienia,
izolacja systemów wentylacyjnych, ograniczone otwory
wentylacyjne z filtrami CBRN i ograniczone punkty dostępu
personelu obejmujące śluzy powietrzne;
2. "System spryskiwania lub zmywania" jest systemem spryskiwania
wodą morską zdolnym do równoczesnego namoczenia nadbudowy
zewnętrznej i pokładów jednostki pływającej.
d. aktywne systemy przeciwdziałania broni wyszczególnione w ppkt LU4.b.,
LU5.c. lub LU11.a. i posiadające którąkolwiek z poniższych cech:
1. "ochrona CBRN";
2. kadłub i nadbudowa specjalnie zaprojektowane w celu zmniejszenia
przekroju czynnego na odbicie promieniowania radarowego;
3. urządzenia redukujące ślad termiczny (np.. system chłodzenia gazów
spalinowych), oprócz urządzeń specjalnie zaprojektowanych do
zwiększenia całkowitej efektywności elektrowni lub do zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne; lub

4. system demagnetyzacji zaprojektowany do zredukowania śladu magnetycznego jednostki pływającej;

b. silniki i systemy napędu, jak następuje, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych i elementy składowe do nich specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych:

1. silniki wysokoprężne specjalnie zaprojektowane dla okrętów podwodnych;

2. silniki elektryczne specjalnie zaprojektowane dla okrętów podwodnych i charakteryzujące się wszystkimi niżej wymienionymi cechami:

a. moc ponad 0,75 MW (1000 KM);

b. szybka odwracalność kierunku obrotów;

c. chłodzenie cieczą; oraz

d. hermetyczna obudowa w wykonaniu morskim;

3. silniki wysokoprężne charakteryzujące się wszystkimi niżej wymienionymi cechami:

a. moc wyjściowa 37,3 kW (50 KM) lub większa; oraz

b. "zawartość niemagnetyczna" ponad 75% masy całkowitej;

Uwaga techniczna
Do celów podpunktu LU9.b.3. "niemagnetyczna" oznacza przepuszczalność relatywną wynoszącą mniej niż 2.
4. 'niezależne od powietrza systemy napędu' (AIP) zaprojektowane specjalnie dla okrętów podwodnych;
Uwaga techniczna
"Napęd niezależny od powietrza" (AIP) pozwala, aby w pełni zanurzony okręt podwodny mógł ze swojego systemu napędu korzystać dłużej bez dostępu do tlenu atmosferycznego, niż normalnie pozwalałyby na to akumulatory. Do celów podpunktu LU9.b.4., AIP nie obejmuje energii jądrowej.
c. podwodne urządzenia wykrywające, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, ich sprzęt sterujący oraz ich elementy składowe specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;
d. sieci przeciw okrętom podwodnym i sieci przeciw torpedom specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;
e. niestosowany od roku 2003;
f. przepusty kadłubowe i złącza specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, umożliwiające współdziałanie ze sprzętem znajdującym się na zewnątrz jednostki pływającej, oraz ich elementy składowe specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;

Uwaga Podpunkt LU9.f. obejmuje złącza jednoprzewodowe,

wieloprzewodowe, koncentryczne i falowodowe dla jednostek pływających oraz przepusty kadłubowe dla jednostek pływających, przy czym obydwa te rodzaje urządzeń są zabezpieczone przed przeciekami z zewnątrz i są w stanie utrzymać wymagane parametry na głębokościach przekraczających 100 m, oraz światłowodowe łączniki i optyczne przepusty kadłubowe, specjalnie zaprojektowane do przesyłania wiązki "laserowej", niezależnie od głębokości. Podpunkt LU9.f. nie ma zastosowania do przepustów do normalnych wałów napędowych i przepustów kadłubowych do hydrodynamicznych drążków sterowniczych.

g. łożyska cichobieżne, elementy składowe do nich oraz wyposażenie zawierające te łożyska, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, posiadające którąkolwiek z poniższych cech:

1. zawieszenie gazowe lub magnetyczne;

2. układy regulacji sygnatury aktywnej; lub

3. układy tłumienia drgań.

h. sprzęt do generowania energii jądrowej lub sprzęt napędzający, specjalnie zaprojektowany do jednostek pływających określonych w podpunkcie LU9.a. oraz elementy składowe do niego specjalnie zaprojektowane lub "zmodyfikowane" do celów wojskowych;

Uwaga techniczna

Do celów podpunktu LU9.h. określenie "zmodyfikowany" oznacza jakiekolwiek zmiany strukturalne, elektryczne, mechaniczne lub inne zapewniające wyrobom niewojskowym możliwości wojskowe równoważne z cechami wyrobów specjalnie zaprojektowanych do celów wojskowych.
Uwaga LU9.h. obejmuje "reaktory jądrowe".
LU10 "Statki powietrzne", "statki powietrzne lżejsze od powietrza", "bezzałogowe
statki powietrzne" ("UAV"), silniki i sprzęt do "statków powietrznych", pokrewne wyposażenie i elementy składowe, jak następuje, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych:
Nb. Sprzęt naprowadzania i nawigacji - zob. ppkt LU11.
a. załogowe "statki powietrzne" i "statki powietrzne lżejsze od powietrza" oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe;
b. niestosowane od 2011 r.
c. bezzałogowe "statki powietrzne" i "statki powietrzne lżejsze od powietrza" oraz sprzęt pokrewny, jak następuje, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:

1. "bezzałogowe statki powietrzne" ("UAV"), zdalnie sterowane statki

powietrzne (RPV), autonomiczne programowalne statki powietrzne oraz bezzałogowe "statki powietrzne lżejsze od powietrza";
2. wyrzutnie, sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie naziemne;

3. sprzęt przeznaczony do dowodzenia lub sterowania;

d. lotnicze silniki napędowe i specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe;
e. sprzęt lotniczy do tankowania w powietrzu specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do któregoś z poniższych oraz specjalnie zaprojektowane do niego elementy składowe:

1. "statki powietrzne" określone podpunkcie w LU10.a.; lub

2. bezzałogowe "statki powietrzne" określone podpunkcie w LU10.c.;

f. sprzęt naziemny, zaprojektowany specjalnie dla "statków powietrznych", określonych w podpunkcie LU10.a. lub do silników lotniczych określonych w LU10.d.;
Uwaga 1 Podpunkt LU10.f. obejmuje sprzęt do tankowania paliwa pod ciśnieniem
g. i sprzęt przeznaczony do ułatwiania operacji na obszarach ograniczonych, w tym sprzęt znajdujący się na pokładzie statku.

Uwaga 2 Podpunkt LU 10.f. nie ma zastosowania do:

1. haków holowniczych;

2. mat i pokryw ochronnych;

3. drabin, stopni i platform;

4. klinów, mocowań i sprzętu do mocowania.

sprzęt ratowniczy dla załóg lotniczych, sprzęt bezpieczeństwa dla załóg

h. lotniczych i inne urządzenia do ewakuacji personelu nieokreślone w podpunkcie LU10.a., zaprojektowane dla "statków powietrznych" określonych w podpunkcie LU10.a.;

Uwaga Podpunkt LU10.g nie kontroluje hełmów dla załóg lotniczych, które to hełmy nie zawierają ani nie posiadają mocowania do sprzętu określonego w niniejszym załączniku.

Nb. W odniesieniu do hełmów zob. również podpunkt LU13.c.

spadochrony, paralotnie i sprzęt pokrewny, jak następuje, oraz elementy składowe

i. specjalnie do nich zaprojektowane:

1. spadochrony niewyszczególnione w niniejszym załączniku;

2. paralotnie;

3. sprzęt specjalnie zaprojektowany do skoków z dużej wysokości (np. kombinezony, hełmy ochronne, systemy oddychania, sprzęt nawigacyjny);

sterowane urządzenia otwierające lub automatyczne systemy pilotujące

przeznaczone do ładunków zrzucanych na spadochronach.

Uwaga 1 Podpunkt LU10.a. nie ma zastosowania do "statków powietrznych" lub

"statków powietrznych lżejszych od powietrza" lub wariantów tych "statków powietrznych" specjalnie zaprojektowanych do celów wojskowych, które charakteryzują się wszystkimi niżej wymienionymi cechami:

a. nie są bojowymi "statkami powietrznymi";

b. nie są skonfigurowane do celów wojskowych i nie są wyposażone w sprzęt specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych; oraz

c. są certyfikowane do użytku do celów cywilnych przez organy lotnictwa cywilnego w co najmniej jednym państwie członkowskim UE lub państwie uczestniczącym w porozumieniu z Wassenaar.

Uwaga 2 Podpunkt LU10.d. nie ma zastosowania do:

a. silników lotniczych zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do celów wojskowych, które zostały dopuszczone do użytku przez organy lotnictwa cywilnego w co najmniej jednym państwie członkowskim UE lub państwie uczestniczącym w porozumieniu z Wassenaar do użytku w "cywilnych statkach powietrznych", lub specjalnie zaprojektowanych dla nich elementów składowych;

b. silników tłokowych lub specjalnie zaprojektowanych do nich elementów składowych, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych dla

"bezzałogowych statków powietrznych (UAV)".

Uwaga 3 Do celów podpunktów LU10.a. oraz LU10.d. pojęcie specjalnie zaprojektowanych elementów składowych i sprzętu pokrewnego dla niewojskowych "statków powietrznych" lub silników lotniczych zmodyfikowanych do celów wojskowych ma zastosowanie tylko do tych wojskowych elementów składowych i sprzętu pokrewnego, które są wymagane w celu modyfikacji do celów wojskowych.
Uwaga 4 Do celów podpunktu LU10.a. użytek wojskowy obejmuje walkę, zwiad wojskowy, szturm, szkolenie wojskowe, wsparcie logistyczne oraz transport i zrzuty z powietrza żołnierzy lub sprzętu wojskowego.
Uwaga 5 LU10.a. ma zastosowania do "statków powietrznych" ani do "statków powietrznych lżejszych od powietrza" posiadających wszystkie poniższe cechy:

a. zostały wyprodukowane po raz pierwszy przed rokiem 1946;

b. w ich skład nie wchodzą elementy wyszczególnione w niniejszym załączniku, z wyłączeniem przypadków, w których te elementy są

wymagane, aby spełnić normy bezpieczeństwa lub zdatności do lotu wprowadzone przez organy lotnictwa cywilnego w co najmniej jednym państwie członkowskim UE lub państwie uczestniczącym w porozumieniu z Wassenaar; oraz

c. w ich skład nie wchodzi broń wyszczególniona w niniejszym załączniku, chyba że taka broń jest niezdatna do użytku i nie można jej przywrócić do stanu użytecznego.

Uwaga 6 LU 10.d. nie ma zastosowania do lotniczych silników napędowych, które zostały wyprodukowane po raz pierwszy przed rokiem 1946.
LU11 Sprzęt elektroniczny, "statki kosmiczne" i elementy składowe,
niewyszczególnione w innych miejscach w niniejszym załączniku, jak następuje:
a. sprzęt elektroniczny specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych oraz
specjalnie zaprojektowane do niego elementy składowe;
Uwaga Podpunkt LU 11.a. obejmuje:
a. elektroniczne urządzenia zakłócające działanie systemów
elektronicznych przeciwnika i elektroniczne urządzenia
przeciwdziałające zakłóceniom systemów elektronicznych (tj.
urządzenia zaprojektowane do emitowania obcych lub mylących
sygnałów do odbiorników radiolokacyjnych lub łączności radiowej
lub w inny sposób utrudniające odbiór, działanie lub zmniejszające
skuteczność odbiorników elektronicznych przeciwnika wraz z ich
urządzeniami przeciwdziałającymi zakłóceniom), łącznie
z urządzeniami zagłuszającymi i przeciwdziałającymi zagłuszaniu;
b. lampy generujące sygnał o zmiennej częstotliwości;
c. systemy elektroniczne lub sprzęt zaprojektowany do obserwacji i
monitorowania widma elektromagnetycznego w celach rozpoznania
wojskowego lub bezpieczeństwa oraz w celu przeciwdziałania
takiemu rozpoznaniu i monitorowaniu;
d. podwodne środki przeciwdziałania, łącznie z zakłócaniem
akustycznym i magnetycznym oraz pozorowaniem; urządzenia
zaprojektowane do wprowadzania obcych lub mylących sygnałów
do odbiorników sonarowych;
e. sprzęt do zabezpieczenia przetwarzania danych, sprzęt do
zabezpieczania danych oraz sprzęt do zabezpieczania linii
transmisyjnych i sygnalizacyjnych z wykorzystaniem funkcji
kryptograficznej;
f. sprzęt do identyfikacji, rozpoznawania, ładowania kluczy
kodowych oraz zarządzania kluczami, sprzęt do produkcji i
dystrybucji;
g. sprzęt do naprowadzania i nawigacji;
h. radiowe, cyfrowe urządzenia komunikacyjne łączności
troposferycznej;
i. demodulatory cyfrowe zaprojektowane specjalnie do celów
wywiadu sygnałowego;
j. "zautomatyzowane systemy dowodzenia i kontroli"
Nb. "Oprogramowanie" związane z wojskowymi radiostacjami
programowalnymi - zob. ppkt LU21.
b. sprzęt zagłuszający zaprojektowany lub zmodyfikowany w celu utrudniania
odbioru, działania lub skuteczności usług pozycjonowania, nawigacji lub pomiaru
czasu zapewnianych przez "systemy nawigacji satelitarnej" oraz specjalnie
zaprojektowane do nich elementy składowe;
c. "statki kosmiczne" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów
wojskowych oraz elementy składowe "statków kosmicznych" specjalnie
zaprojektowane do celów wojskowych.
LU12 Systemy broni opartej na energii kinetycznej dużych prędkości oraz pokrewny
sprzęt, jak następuje, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy
składowe:
a. systemy broni opartej na energii kinetycznej, specjalnie zaprojektowane do
niszczenia celu lub spowodowania przerwania wykonywanej misji;
b. specjalnie zaprojektowane urządzenia i stanowiska badawczo-pomiarowe oraz
modele testowe, włączając w to instrumenty diagnostyczne i cele (imitatory
celów) specjalnie przeznaczone do testowania i oceny systemów pocisków o
wysokiej energii kinetycznej.
Nb. Systemy broni wykorzystujące amunicję podkalibrową lub działające na
Uwaga 1 zasadzie wyłącznie chemicznego napędu i stosowana do nich amunicja - zob. ppkt od LU1 do LU4.

Ppkt LU12 obejmuje poniższe rozwiązania, o ile są one specjalnie zaprojektowane do użytkowania w systemach broni opartych na wykorzystaniu energii kinetycznej:

a. systemy wyrzutni o zdolności przyspieszania mas większych niż 0,1 g do prędkości przekraczających 1,6 km/s przy pojedynczym lub seryjnym trybie prowadzenia ognia;

b. wytwarzanie energii pierwotnej, osprzęt elektryczny, magazynowanie energii (np. wysokoenergetyczne kondensatory), zarządzanie energią cieplną, kondycjonowanie, przełączanie i magazynowanie paliwa; oraz elektryczne interfejsy pomiędzy źródłem zasilania, działem i elektrycznymi napędami wieżyczki;

Nb. Wysokoenergetyczne kondensatory magazynujące - zob. także 3A001.e.2 w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.

Uwaga 2 c. systemy wykrywania i śledzenia celu, kierowania ogniem lub oceny wyników zwalczania celu;

d. głowice samonaprowadzające pocisków, systemy napędu i kierowania (przyspieszeń bocznych) dla pocisków.

Ppkt LU12 ma zastosowanie do systemów broni wykorzystujących którykolwiek z niżej wymienionych systemów napędowych:

a. elektromagnetyczny;

b. elektrotermiczny;

c. plazmowy;

d. lekki gaz lub

e. chemiczny (gdy jest stosowana w połączeniu z dowolnym z wyżej wymienionych systemów).

LU13 Sprzęt opancerzony lub ochronny, takież konstrukcje oraz ich elementy składowe i akcesoria do nich, jak następuje:

a. płyty opancerzone metalowe lub nie, posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1. wyprodukowane według norm lub wymagań wojskowych; lub

2. odpowiednie do celów wojskowych;

Nb. Pancerze osobiste - zob. LU13.d.2.
b. konstrukcje z materiałów metalowych lub niemetalowych lub ich kombinacji, specjalnie zaprojektowane do zapewnienia ochrony balistycznej dla systemów wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe;

c. hełmy oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy i akcesoria, jak następuje:

1. hełmy wyprodukowane zgodnie z normami lub specyfikacjami wojskowymi lub zgodnie z porównywalnymi normami krajowymi;

2. czerepy, podpinki lub wkładki wyściełające specjalnie zaprojektowane do hełmów określonych w podpunkcie LU13.c.1.;

3. dodatkowe elementy ochrony balistycznej, specjalnie zaprojektowane do hełmów określonych w podpunkcie LU13.c.1.

Nb. Inne wojskowe elementy składowe i akcesoria hełmów, zob. odpowiednia pozycja w niniejszym załączniku.
d. pancerze osobiste lub odzież ochronna i ich elementy składowe, jak następuje:

1. miękkie pancerze osobiste lub odzież ochronna, wyprodukowane zgodnie z normami lub wymaganiami wojskowymi albo normami lub wymaganiami równoważnymi oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe;

Uwaga Do celów podpunktu LU13.d.1. normy lub wymagania wojskowe obejmują przynajmniej wymagania dotyczące ochrony przed fragmentacją.

2. twarde płyty opancerzone do pancerzy osobistych zapewniające ochronę balistyczną na poziomie III lub wyższą (NIJ 0101.06, lipiec 2008) lub o "porównywalnych normach".

Uwaga 1 Podpunkt LU13.b. obejmuje materiały specjalnie zaprojektowane do

tworzenia wybuchowego opancerzenia reaktywnego lub budowy schronów wojskowych.

Uwaga 2 Podpunkt LU13.c. nie ma zastosowania do hełmów spełniających wszystkie poniższe kryteria:

a. zostały wyprodukowane po raz pierwszy przed rokiem 1970; oraz
b. nie są zaprojektowane ani zmodyfikowane w taki sposób, aby
możliwe było zamontowanie przedmiotów określonych we
wspólnym wykazie uzbrojenia UE, ani nie są wyposażone w
akcesoria pozwalające na takie zamontowanie.
Uwaga 3 Podpunkty LU13.c. i LU13.d. nie mają zastosowania do hełmów,
pancerzy osobistych lub odzieży ochronnej, towarzyszących
użytkownikom, do ich ochrony osobistej.
Uwaga 4 Spośród hełmów specjalnie zaprojektowanych dla służb saperskich
tylko hełmy specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych są
określone w podpunkcie LU13.c.
Uwaga 5 Podpunkt LU13.d.1. nie ma zastosowania do okularów ochronnych
Nb. W odniesieniu do okularów chroniących przed promieniowaniem
laserowym zob. podpunkt LU17.o.
Nb. 1 Zob. także poz. 1A005 w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.
Nb. 2 Co do "materiałów włóknistych lub włókienkowych" używanych do
wytwarzania pancerzy osobistych i hełmów - zob. poz. 1C010 w wykazie
produktów podwójnego zastosowania UE.
LU14 "Sprzęt specjalistyczny do szkolenia wojskowego" lub dla symulacji scenariuszy
wojskowych, symulatory specjalnie zaprojektowane do treningu użytkowania
jakiegokolwiek uzbrojenia wymienionego w podpunkcie LU1 lub LU2 oraz
specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe i akcesoria.
Uwaga techniczna
Określenie "specjalistyczny sprzęt do szkolenia wojskowego" obejmuje wojskowe
wersje trenażerów działań zaczepnych, szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego,
trenażery celów radiolokacyjnych, imitatory celów radiolokacyjnych, urządzenia
treningowe dla działonowych, trenażery zwalczania celów podwodnych, trenażery
lotu (łącznie z wirówkami do szkolenia pilotów lub astronautów), trenażery do
szkolenia obsługi stacji radiolokacyjnych, trenażery lotów wg przyrządów, trenażery
do szkolenia nawigatorów, trenażery do szkolenia obsługi wyrzutni rakietowych,
wyposażenie celów, "statki powietrzne" zdalnie sterowane, symulatory uzbrojenia,
symulatory bezzałogowych "statków powietrznych", ruchome jednostki szkoleniowe
oraz sprzęt treningowy dla wojskowych działań lądowych .
Uwaga 1 Podpunkt LU 14 obejmuje systemy generowania obrazów i interakcyjne
systemy środowiskowe dla symulatorów specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane do celów wojskowych.
Uwaga 2 Podpunkt LU14 nie ma zastosowania do sprzętu specjalnie
zaprojektowanego do szkolenia w posługiwaniu się bronią myśliwską
lub sportową.
LU15 Następujący sprzęt do zobrazowywania lub przeciwdziałania, specjalnie
zaprojektowany do celów wojskowych, oraz specjalnie zaprojektowane do niego
elementy składowe i akcesoria:
a. urządzenia do rejestracji i obróbki obrazu;
b. aparaty fotograficzne i kamery, sprzęt fotograficzny i sprzęt do obróbki filmów;
c. sprzęt wzmacniający obraz;
d. sprzęt do zobrazowywania termicznego lub podczerwonego;
e. sprzęt do zobrazowywania sygnałów pochodzących z czujników
radiolokacyjnych;
f. sprzęt do przeciwdziałania i antyprzeciwdziałania sprzętowi określonemu w
podpunktach od LU15.a. do LU15.e.
Uwaga Podpunkt LU15.f. obejmuje sprzęt zaprojektowany do ograniczania
działania lub zmniejszania skuteczności wojskowych systemów
zobrazowywania lub minimalizowania ograniczających efektów.
Uwaga LU15 nie ma zastosowania do "lamp pierwszej generacji
wzmacniających obraz" lub sprzętu specjalnie zaprojektowanego do
stosowania w nim "lamp pierwszej generacji wzmacniających obraz".
Nb. Celowniki wykorzystujące "lampy pierwszej generacji
wzmacniające obraz" - zob. ppkt LU1, LU2 oraz ppkt LU5.a.
Nb. Zob. także 6A002.a.2 oraz 6A002.b w wykazie produktów podwójnego
zastosowania UE.
LU16 Odkuwki, odlewy i inne półfabrykaty, które zostały specjalnie zaprojektowane dla obiektów określonych w ppkt od LU1 do LU4, LU6, LU9, LU10, LU12 lub LU19.

Uwaga LU16 odnosi się do półfabrykatów, w przypadku gdy są one możliwe do

zidentyfikowania na podstawie składu materiału, geometrii czy funkcji.
LU17 Różnorodny sprzęt, materiały i "biblioteki", jak następuje, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:

a. aparaty do nurkowania i pływania pod wodą, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych, jak następuje:

1. niezależne aparaty do nurkowania oparte na oddychaniu powietrzem regenerowanym działające w obiegu zamkniętym lub częściowo zamkniętym;

2. aparaty do pływania pod wodą, specjalnie zaprojektowane do stosowania z aparatami do nurkowania wyszczególnionymi w LU17.a.1;

Nb. Zob. także poz. 8A002.q. w wykazie produktów podwójnego zastosowania

UE.

b.

c.

d.

e.

sprzęt budowlany specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych;

osprzęt, powłoki i techniki maskowania, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;

polowy sprzęt inżynieryjny, specjalnie zaprojektowany do wykorzystania w strefie działań bojowych;

"roboty", urządzenia do sterowania "robotami" oraz "manipulatory", posiadające którąkolwiek z poniżej wymienionych cech:

1. specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;

2. wykorzystujące środki zabezpieczenia przewodów hydraulicznych przed uszkodzeniem spowodowanym czynnikami zewnętrznymi, jak odłamki balistyczne (np. przez wykorzystanie przewodów samouszczelniających się), oraz zaprojektowane do użytkowania płynów hydraulicznych o punkcie zapłonu powyżej 839 K (566 oC); lub

3. specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pracy w warunkach impulsów elektromagnetycznych (EMP);

Uwaga techniczna
Impuls elektromagnetyczny nie odnosi się do niezamierzonych zakłóceń wywołanych promieniowaniem elektromagnetycznym pobliskiego sprzętu (np. maszyn, urządzeń lub elektroniki) lub wyładowaniem.
f. "biblioteki", specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych w systemach, sprzęcie lub elementach składowych określonych w niniejszym załączniku;
g. sprzęt do generowania energii jądrowej lub sprzęt napędzający,

niewyszczególniony gdzie indziej, specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych oraz elementy składowe do niego specjalnie zaprojektowane lub "zmodyfikowane" do celów wojskowych;

Uwaga LU 17.g. obejmuje "reaktory jądrowe".

h. sprzęt lub materiał pokryty lub poddany obróbce w celu zamaskowania, specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych, niewyszczególniony w innych miejscach w niniejszym załączniku;
i. symulatory specjalnie zaprojektowane dla wojskowych "reaktorów jądrowych";
j. mobilne warsztaty remontowe specjalnie zaprojektowane lub "zmodyfikowane" do obsługi sprzętu wojskowego;
k. generatory polowe specjalnie zaprojektowane lub "zmodyfikowane" do celów wojskowych;
l. intermodalne kontenery ISO lub demontowalne nadwozia pojazdów (tj. nadwozia wymienne) specjalnie zaprojektowane lub "zmodyfikowane" do użytku wojskowego;
m. promy, niewyszczególnione w innych miejscach w niniejszym załączniku, mosty oraz pontony specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;
n. modele testowe specjalnie zaprojektowane dla "rozwoju" produktów określonych w podpunkt LU4, LU6, LU9 i LU10;
o. sprzęt chroniący przed oddziaływaniem promieniowania "laserowego" (np. oczy lub czujniki) specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych;
p. "ogniwa paliwowe" niewyszczególnione w innych miejscach w niniejszym załączniku, specjalnie zaprojektowane lub "zmodyfikowane" do celów wojskowych.
Uwaga techniczne
1. Niestosowana od 2014 r.
2. Do celów podpunktu LU17 określenie "zmodyfikowany" oznacza jakiekolwiek
strukturalne, elektryczne, mechaniczne lub inne zmiany nadające wyrobom
cywilnym cechy wojskowe, co czyni te wyroby równoważnymi z wyrobami
specjalnie zaprojektowanymi do celów wojskowych
LU18 Sprzęt do "produkcji", obiekty do prowadzenia badań środowiskowych oraz
elementy składowe, jak następuje:
a. specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany sprzęt produkcyjny do
"produkcji" wyrobów określonych w niniejszym załączniku oraz specjalnie
zaprojektowane do niego elementy składowe;
b. niewyszczególnione nigdzie indziej specjalnie zaprojektowane obiekty do
prowadzenia badań środowiskowych oraz niewyszczególniony nigdzie indziej
specjalnie zaprojektowany do nich sprzęt wykorzystywany do celów certyfikacji,
kwalifikacji lub badania produktów określonych w niniejszym załączniku.
Uwaga techniczna
Do celów podpunktu LU18 termin "produkcja" obejmuje projektowanie, analizy,
wytwarzanie, badania i kontrolę jakości.
Uwaga Podpunkty LU 18.a. oraz LU 18.b. obejmują następujący sprzęt:
a. aparaty nitracyjne o działaniu ciągłym;
b. aparaty wirówkowe do badań lub sprzęt charakteryzujący się
którąkolwiek z poniższych cech:
1. napędzane silnikiem lub silnikami o całkowitej mocy znamionowej
przekraczającej 298 kW (400 KM);
2. zdolne do unoszenia ładunku o masie 113 kg lub większej; lub
3. zdolne do osiągania przyspieszenia odśrodkowego 8 g lub większego
przy ładunku o masie 91 kg lub większej;
c. prasy odwadniające;
d. wytłaczarki ślimakowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane
do wytłaczania wojskowych "materiałów wybuchowych";
e. maszyny tnące do wymiarowego cięcia wytłaczanych "materiałów
miotających";
f. bębny do oczyszczania o średnicy 1,85 m lub większej, o ładowności produktu powyżej 227 kg;

g. urządzenia o działaniu ciągłym do mieszania stałych materiałów miotających;

h. młyny wykorzystujące energię cieczy przeznaczone do rozdrabniania lub mielenia składników "materiałów wybuchowych" stosowanych w wojsku;

i. sprzęt zapewniający jednocześnie sferyczny kształt i jednakowy rozmiar cząstek sproszkowanego metalu wyszczególnionego w LU8.c.8.;

j. konwertery prądu konwekcyjnego przeznaczone do konwersji materiałów wyszczególnionych w podpunkcie LU8.c.3.

LU19 Systemy broni o ukierunkowanej energii (Directed Energy Weapon - DEW), sprzęt pokrewny lub sprzęt do przeciwdziałań, modele badawcze, jak następuje, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:

a. systemy "laserowe" specjalnie zaprojektowane do niszczenia celu lub zmuszenia go do przerwania wykonywanego zadania;

b. systemy oparte na zasadzie wiązki cząstek, zdolne do niszczenia celu lub zmuszenia go do przerwania wykonywanego zadania;

c. systemy wykorzystujące pasma częstotliwości radiowych dużej mocy (Radio Frequency - RF), zdolne do niszczenia celu lub zmuszenia go do przerwania wykonywanego zadania;

d. sprzęt specjalnie zaprojektowany do wykrywania, identyfikacji lub obrony przed systemami określonymi w podpunktach od LU19.a. do LU19.c.;

e. fizyczne modele testowe dla systemów, sprzętu i elementów składowych określonych w LU19;

f. systemy "laserowe", zaprojektowane specjalnie w celu trwałego oślepienia nieuzbrojonego oka, tj. gołego oka lub oka z urządzeniami korygującymi wzrok.

Uwaga 1 Systemy DEW określone w ppkt LU19 obejmują systemy, których możliwości opierają się na kontrolowanym stosowaniu:

a. "laserów" o mocy wystarczającej do wywołania zniszczeń podobnych do wywoływanych amunicją konwencjonalną;

b. akceleratorów cząstek, emitujących wiązkę cząstek naładowanych lub
neutralnych o niszczącej mocy;
c. nadajników radiowych o dużej mocy impulsów lub dużej średniej
mocy wiązki fal radiowych wytwarzających pole o natężeniu
wystarczającym do unieszkodliwienia obwodów elektrycznych
odległego celu.
Uwaga 2 Podpunkt LU19 obejmuje następujące wyroby, w przypadku gdy
zostały one specjalnie zaprojektowane dla wykorzystania w systemach
DEW
a. urządzenia do wytwarzania mocy pierwotnej,
przechowywania energii, przełączania, przetwarzania mocy
lub przechowywania i dystrybucji paliwa;
b. systemy wykrywania lub śledzenia celu;
c. systemy oceniające stopień uszkodzenia celu, jego
zniszczenia lub przerwania wykonywanego zadania;
d. urządzenia do kierowania wiązką, propagacją lub
celowaniem;
e. sprzęt do szybkiego odwracania wiązki dla szybkich operacji
przy większej liczbie celów;
f. adaptacyjne koniugatory optyki i fazy;
g. instalacje doprowadzania prądu dla wiązek ujemnych jonów
wodorowych;
h. elementy składowe "klasy kosmicznej" do akceleratorów;
i. aparatura do skupiania wiązki ujemnych jonów;
j. sprzęt do regulacji i odwracania wiązki jonowej wysokiej
mocy;
k. folie "klasy kosmicznej" do neutralizacji wiązek ujemnych
izotopów wodoru.
LU20 Sprzęt kriogeniczny lub "nadprzewodzący", jak następuje, oraz specjalnie
zaprojektowane do niego elementy składowe i akcesoria:
a. sprzęt specjalnie zaprojektowany lub skonfigurowany do zainstalowania na
pojazdach do wojskowych zastosowań lądowych, lotniczych, morskich czy
kosmicznych, zdolny do działania w czasie ruchu pojazdu i wytwarzający lub utrzymujący temperatury poniżej 103 K (-170°C);
Uwaga Podpunkt LU20.a. obejmuje ruchome systemy zawierające lub wykorzystujące akcesoria lub elementy składowe wyprodukowane z materiałów niemetalicznych lub dielektrycznych, takich jak tworzywa sztuczne czy materiały impregnowane żywicami epoksydowymi.
b. elektryczne urządzenia "nadprzewodzące" (maszyny wirnikowe lub transformatory) specjalnie zaprojektowane lub skonfigurowane do zainstalowania na pojazdach do wojskowych zastosowań lądowych, morskich, lotniczych czy kosmicznych i zdolne do działania w ruchu.

Uwaga Podpunkt LU20.b. nie ma zastosowania do hybrydowych, jednobiegunowych prądnic prądu stałego, posiadających normalne, jednobiegunowe armatury metalowe, które wirują w polu magnetycznym wytwarzanym przez uzwojenie nadprzewodzące, pod warunkiem że uzwojenie takie jest jedynym nadprzewodzącym elementem prądnicy.

LU21 "Oprogramowanie", jak następuje:
a. "oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla któregokolwiek z poniżej wymienionych celów:

1. "rozwój", "produkcja", eksploatacja lub utrzymanie sprzętu wyszczególnionego w niniejszym załączniku;

2. "rozwój" lub "produkcja" materiałów wyszczególnionych w niniejszym załączniku; lub

3. "rozwój", "produkcja", eksploatacja lub utrzymanie "oprogramowania" wyszczególnionego w niniejszym załączniku;

b. określone "oprogramowanie" inne niż określone w podpunkcie LU21.a, jak następuje:

1. "oprogramowanie" zaprojektowane specjalnie do celów wojskowych i zaprojektowane specjalnie do modelowania, symulacji lub oceniania wojskowych systemów uzbrojenia;

2. "oprogramowanie" zaprojektowane specjalnie do celów wojskowych
i zaprojektowane specjalnie do modelowania lub symulacji wojskowych
scenariuszy operacyjnych;
3. "oprogramowanie" do określania efektów działania broni konwencjonalnej,
jądrowej, chemicznej lub biologicznej;
4. "oprogramowanie" zaprojektowane specjalnie do celów wojskowych i do
stosowania w dziedzinie dowodzenia, łączności, kierowania i rozpoznania
(C3l) lub dowodzenia, łączności, kierowania, informatyki i rozpoznania (C4I);
5. "oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do
prowadzenia ofensywnych cyberoperacji wojskowych.
Uwaga 1 Podpunkt LU21.b.5. obejmuje "oprogramowanie" przeznaczone do
niszczenia, uszkadzania, ograniczania działania lub uszkadzania
systemów, sprzętu lub "oprogramowanie określone w niniejszym
załączniku, "oprogramowanie" przeznaczone do zwiadu
cybernetycznego oraz dowodzenia i kontroli cybernetycznej.
Uwaga 2 Podpunkt LU21.b.5. nie ma zastosowania do "ujawniania luk w
zabezpieczeniach" ani do "reagowania na cyberincydenty",
ograniczone do niewojskowej obronnej gotowości i reagowania w
zakresie cyberbezpieczeństwa.
c. "oprogramowanie", które nie zostało określone w podpunktach LU21.a. oraz
LU21.b., specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, by sprzęt, który nie
został określony w niniejszym załączniku, mógł służyć do zadań wojskowych, do
których służy sprzęt wojskowy określony w niniejszym załączniku e wspólnym
wykazie uzbrojenia UE.
Nb. Zob. systemy, sprzęt lub elementy składowe określone w niniejszym załączniku
stosowane do ogólnego celu "komputery cyfrowe" z zainstalowanym
"oprogramowaniem" określonym w podpunkcie LU21.c.
LU22 "Technologia", jak następuje:
a. "technologia", inna niż określona w podpunkcie LU22.b., "wymagana" do
"rozwoju", "produkcji", eksploatacji, instalacji, utrzymania funkcjonalności
(przeprowadzania przeglądów), napraw, remontów kapitalnych lub odnawiania wyrobów określonych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE;
b. "Technologia", jak następuje:
1. "technologia" "wymagana" do projektowania, montażu elementów
składowych, użytkowania, obsługiwania i naprawy kompletnych instalacji
produkcyjnych do wytwarzania wyrobów określonych we wspólnym wykazie
uzbrojenia UE, nawet gdy elementy takich instalacji produkcyjnych nie są
określone;
2. "technologia" "wymagana" do "rozwoju" i "produkcji" broni małokalibrowej,
nawet jeżeli jest ona wykorzystywana do produkcji replik zabytkowej broni
małokalibrowej;
3. niestosowana od 2013 r.;
Nb. " Technologia" poprzednio określona w podpunkcie LU22.b.3 - zob. ppkt
LU22.a.
4. niestosowana od 2013 r.;
Nb. " Technologia"poprzednio określona w LU22.b.4 -zob. ppktLU22.a.
5. "technologia" "wymagana" wyłącznie do wprowadzania "biokatalizatorów",
określonych w podpunkcie LU7.i.1., do wojskowych substancji nośnych lub
materiałów.
Uwaga 1 " Technologia" " wymagana" do " rozwoju", "produkcji ", eksploatacji,
instalacji, utrzymania funkcjonalności (przeprowadzania przeglądów),
napraw, remontów kapitalnych lub odnawiania wyrobów określonych
we wspólnym wykazie uzbrojenia UE pozostaje objęta kontrolą, nawet
jeżeli ma zastosowanie do jakiegokolwiek produktu, który nie został
określony w niniejszym załączniku.
Uwaga 2 Podpunkt t LU22 nie ma zastosowania do:
a. "technologii" będącej minimalnym wymogiem do instalacji,
użytkowania, utrzymywania (kontroli) lub naprawy produktów
nieobjętych kontrolą lub których wywóz został dozwolony;
b. "technologii" będącej "własnością publiczną", stanowiącej
"badania podstawowe" lub minimum informacji potrzebnych do
złożenia wniosków patentowych;
c. "technologii" umożliwiającej indukcję magnetyczną służącą do
ciągłego napędu urządzeń transportu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ UZBROJENIA, NA KTÓREGO PRZYWÓZ LUB TRANSFER WEWNĄTRZUNIJNY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST WYMAGANE ZEZWOLENIE

Uwaga W niektórych przypadkach substancje chemiczne są wymienione za pomocą nazwy oraz numeru CAS. Wykaz ma zastosowanie do substancji chemicznych o takim samym wzorze strukturalnym (w tym hydratów) bez względu na nazwę lub numer CAS. Numery CAS są zamieszczone w celu ułatwienia identyfikacji danej substancji chemicznej lub mieszaniny, bez względu na przyjętą nomenklaturę. Numery CAS nie mogą być jednak używane jako niepowtarzalne identyfikatory, ponieważ nie które postacie substancji chemicznych wymienionych w niniejszym wykazie, a także ich mieszaniny, są lub mogą być oznaczone odmiennymi numerami CAS.
WYKAZ
LU7.b. bojowe środki trujące (BST) obejmujące:

1. bojowe środki paralityczno-drgawkowe:

a. O-alkilo (równe lub mniejsze niż C10, włącznie z cykloalkilem) alkilo (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) fluorofosfoniany, takie jak: sarin (GB):O-izopropylometylofluorofosfonian (CAS 107-44-8); oraz Soman (GD): O-pinakolinometylofluorofosfonian (CAS 96-64-0);

b. O-alkilo (równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo) N, N-dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) amidocyjanofosforany, takie jak:

tabun (GA): O-etylo(N, N-dimetylo)amidocyjanofosforan (CAS 77-81-6);

b. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo), S-2- -dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-)-aminoetylo alkilo (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) tiofosfoniany oraz odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, takie jak:

VX: O-etylo S-(2-diizopropyloaminoetylo) metylotiofosfonian (CAS 50782-69-9);

2. bojowe środki parzące:

a. iperyty siarkowe, takie jak:

1. sulfid 2-chloroetylochlorometylowy (CAS 2625-76-5);

2. sulfid bis (2-chloroetylowy) (CAS 505-60-2);

3. bis (2-chloroetylotio)metan (CAS 63869-13-6);
LU7.c. 4. 1,2-bis (2-chloroetylotio)etan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-chloroetylotio)-n-propan (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-chloroetylotio)-n-butan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis (2-chloroetylotio)-n-pentan (CAS 142868-94-8);

8. eter bis (2-chloroetylotiometylowy) (CAS 63918-90-1);

9. eter bis (2-chloroetylotioetylowy) (iperyt tlenowy) (CAS 63918-89-8);

b. luizyty, takie jak:

1. (2-chlorowinylo)dichloroarsyna (CAS 541-25-3);

2. tris (2-chlorowinylo)arsyna (CAS 40334-70-1);

3. bis (2-chlorowinylo)chloroarsyna (CAS 40334-69-8);

c. iperyty azotowe, takie jak:

1. HN1: bis (2-chloroetylo)etyloamina (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-chloroetylo)metyloamina (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-chloroetylo)amina (CAS 555-77-1);

dwuskładnikowe oraz kluczowe prekursory BST, takie jak:

LU7.j. 1. difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) fosfonowe, takie jak:

DF: difluorek metylofosfonowy (CAS 676-99-3);

2. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo), O-2- -dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-)-aminoetylo alkilo (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) tiofosfoniany oraz odpowiadające im alkilowane lub proponowane sole, takie jak:

QL: O-etylo-2-diizopropyloaminoetylometylofosfinian (CAS 57856-11-8);

3. chlorosarin: O-izopropylometylochlorofosfonian (CAS 1445-76-7);

4. chlorosoman: O-pinakolinometylochlorofosfonian (CAS 7040-57-5);

saksytoksyna (CAS 35523-89-8);

LU7.k. rycyna (CAS 9009-86-3).
Załącznik nr 3
WYKAZ UZBROJENIA, NA KTÓREGO TRANSFER WEWNĄTRZUNIJNY

Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST WYMAGANE ZEZWOLENIE

Uwaga 1 Terminy ujęte w cudzysłów ("") zostały zdefiniowane. Należy odwoływać się do "Definicji terminów używanych w niniejszym wykazie" załączonych do niniejszego wykazu.
Uwaga 2 W niektórych przypadkach substancje chemiczne są wymienione za pomocą nazwy oraz numeru CAS. Wykaz ma zastosowanie do substancji chemicznych o takim samym wzorze strukturalnym (w tym hydratów) bez względu na nazwę lub numer CAS. Numery CAS są zamieszczone w celu ułatwienia identyfikacji danej substancji chemicznej lub mieszaniny, bez względu na przyjętą nomenklaturę. Numery CAS nie mogą być jednak używane jako niepowtarzalne identyfikatory, ponieważ niektóre postacie substancji chemicznych wymienionych w niniejszym wykazie, a także ich mieszaniny, są lub mogą być oznaczone odmiennymi numerami CAS.
Definicje terminów i skrótów używanych w niniejszym wykazie
Poniższe definicje mają zastosowanie do terminów stosowanych w niniejszym wykazie.
Uwaga 1 Definicje mają zastosowanie do całego wykazu. Odniesienia mają wyłącznie funkcję informacyjną i nie mają wpływu na stosowanie zdefiniowanych terminów w całym wykazie.
Uwaga 2 Wyrazy i wyrażenia zawarte w niniejszym wykazie definicji przyjmują zdefiniowane znaczenie wyłącznie gdy zostały ujęte w "cudzysłów". Definicje terminów znajdujących się "między apostrofami" zamieszczone są w uwadze technicznej do danego podpunktu. W innych przypadkach wyrazy i wyrażenia przyjmują swoje ogólnie przyjęte (słownikowe) znaczenia.
LU10 "Bezzałogowy statek powietrzny" ("UAV")

Każdy "statek powietrzny" zdolny do rozpoczęcia lotu i podtrzymania kontrolowanego lotu i nawigacji bez żadnej obecności ludzi na jego pokładzie.

LU22 "Własność publiczna"
Oznacza "oprogramowanie" lub "technologię" udostępnione bez żadnych ograniczeń co do ich dalszego rozpowszechniania.

Uwaga Ograniczenia wynikające z praw autorskich nie wykluczają uznania "technologii" lub "oprogramowania" za "będące własnością publiczną".

LU17 "Biblioteka" (baza danych parametrów technicznych)

Zbiór informacji technicznych, do których odwołanie może ulepszyć działanie danych systemów, sprzętu lub podzespołów.

LU7, 22 "Biokatalizatory"

"Enzymy" do szczególnych reakcji chemicznych lub biochemicznych lub inne związki biologiczne, które przyłączają się do bojowych środków trujących (BST) i przyspieszają ich degradację.

Uwaga techniczna

"Enzymy" oznaczają "biokatalizatory" dla konkretnych reakcji chemicznych i biochemicznych.

LU7 "Biopolimery"

Makrocząsteczki biologiczne, jak następuje:

a. enzymy dla konkretnych reakcji chemicznych i biochemicznych;

b. "antyidiotypowe", "monoklonalne" lub "poliklonalne" przeciwciała";

c. specjalnie zaprojektowane lub specjalnie przetworzone "receptory".

Uwagi techniczne

1. "Przeciwciała antyidiotypowe" oznaczają przeciwciała, które przyłączają się do konkretnych miejsc wiązania antygenu w innych przeciwciałach.

2. "Przeciwciała monoklonalne" oznaczają białka przyłączające się do jednej strony antygenu i produkowane przez jeden klon komórek.

3. "Przeciwciała poliklonalne" oznaczają mieszaninę białek przyłączających się do specyficznego antygenu, produkowanych przez więcej niż jeden klon komórek.

4. "Receptory" oznaczają biologiczne struktury makromolekularne zdolne do

łączenia ligandów i przez to wpływania na funkcje fizjologiczne.
LU4, 10 "Cywilne statki powietrzne"

"Statki powietrzne" wymienione według przeznaczenia w wykazach zaświadczeń o zdatności do lotu opublikowanych przez urzędy lotnictwa cywilnego co najmniej jednego państwa członkowskiego UE lub państwa uczestniczącego w porozumieniu z Wassenaar, latające na cywilnych komercyjnych trasach wewnętrznych i zewnętrznych lub przeznaczone do legalnego użytku cywilnego, prywatnego lub służbowego.

LU8 "Dodatki"

Substancje wykorzystywane w mieszankach wybuchowych w celu ulepszenia ich właściwości.

LU19 "Klasa kosmiczna"

Dotyczy projektowania, wytwarzania i kwalifikowania za pomocą pomyślnie zaliczonych testów w taki sposób, aby produkty mogły funkcjonować na wysokościach większych niż 100 km od powierzchni Ziemi.

Uwaga Ustalenie, że dany przedmiot jest "klasy kosmicznej" na podstawie testowania nie oznacza, że inne przedmioty z tej samej partii produkcyjnej lub serii modeli także są "klasy kosmicznej", jeżeli nie zostały indywidualnie przetestowane.

LU21 "Komputer cyfrowy"

Sprzęt, który może, w postaci jednej lub kilku zmiennych dyskretnych, pełnić wszystkie poniższe funkcje:

a. przyjmowanie danych;

b. przechowywanie danych lub instrukcji na trwałych lub nietrwałych (zapis wymazywalny) urządzeniach przechowywania danych;

c. przetwarzanie danych za pomocą zapamiętanej sekwencji instrukcji, które można modyfikować; oraz

d. generowanie danych wyjściowych.

Uwaga techniczna

Modyfikacje zapamiętanej sekwencji instrukcji dotyczą wymiany trwałych urządzeń pamięciowych, ale nie fizycznych zmian przewodów lub połączeń.

LU15 "Lampy pierwszej generacji wzmacniające obraz"

Elektrostatycznie ukierunkowane lampy wykorzystujące światłowody wejściowe i wyjściowe lub szklane płytki, wieloalkaliczne fotokatody (S-20 lub S-25), ale nie wzmacniacze z płytek mikrokanalikowych.

LU9, 19 "Laser"

Przedmiot emitujący światło stałe w czasie i przestrzeni, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej.

LU17 "Manipulatory"

Uchwyty, "aktywne jednostki oprzyrządowania" lub wszelkie inne oprzyrządowanie zamontowane na płycie podstawowej na końcu ramienia manipulacyjnego "robota".

Uwaga techniczna

"Aktywne jednostki oprzyrządowania" są to urządzenia służące do stosowania siły nadającej ruch, energii procesowej lub sensorów do danego urządzenia.

LU8 "Materiały energetyczne"

Substancje lub mieszaniny reagujące chemicznie, by uwolnić energię wymaganą do ich planowego wykorzystania. "Materiały wybuchowe",

"materiały pirotechniczne" i "materiały miotające" są to podklasy materiałów energetycznych.

LU8 "Materiały miotające"

Substancje lub mieszaniny reagujące chemicznie i wytwarzające duże ilości gorących gazów w kontrolowanym tempie, by wykonywać działania mechaniczne

LU4, 8 "Materiały pirotechniczne"

Mieszaniny stałych lub ciekłych paliw i utleniaczy które, po zapaleniu przechodzą reakcję chemiczną w tempie kontrolowanym, które ma tworzyć konkretne przedziały czasowe, lub ilości ciepła, hałasu, dymu, widocznego światła lub promieniowania podczerwonego. Substancje piroforyczne są podklasą materiałów pirotechnicznych; nie zawierają utleniaczy, lecz zapalają się samoistnie przy kontakcie z powietrzem.

LU13 "Materiały włókniste lub włókienkowe"
Obejmują: a. włókna elementarne o strukturze ciągłej;
b. przędzę i rowing o strukturze ciągłej;
c. taśmy, tkaniny, maty o strukturze bezładnej i oploty;

d. włókna cięte na drobne kawałki, włókna pocięte na dłuższe odcinki oraz spójne maty z włókien;

e. wiskery, monokrystaliczne lub polikrystaliczne, o dowolnej długości;

f. pulpa z poliamidu aromatycznego.

LU8, 18 "Materiały wybuchowe"
Stałe, ciekłe lub lotne substancje lub mieszaniny substancji, które mają detonować przy zastosowaniu jako ładunki podstawowe, dodatkowe lub główne w głowicach, przy zastosowaniu do burzenia i innych zastosowaniach.
LU20 "Nadprzewodzący"
Odnosi się do materiałów (tj. metali, stopów lub związków), które mogą stracić wszelką oporność elektryczną (tj. które mogą uzyskać nieskończoną przewodność elektryczną i przenosić bardzo wysokie prądy elektryczne bez ciepła Joule'a).

"Temperatura krytyczna" (czasem zwana temperaturą przejścia) konkretnego materiału "nadprzewodzącego" jest to temperatura, w której materiał ten traci wszelki opór przed przepływem elektrycznego prądu stałego.

Uwaga techniczna

"Nadprzewodzący" stan danego materiału jest indywidualnie charakteryzowany przez "temperaturę krytyczną", krytyczne pole magnetyczne, będące funkcją temperatury oraz krytyczną gęstość prądu, która jest jednak funkcją zarówno pola magnetycznego, jak i temperatury.

Uwaga "Temperatura krytyczna" (czasem zwana temperaturą przejścia) konkretnego materiału "nadprzewodzącego" jest to temperatura, w której materiał ten traci wszelki opór przed przepływem elektrycznego prądu stałego.

LU17 "Ogniwo paliwowe"
Urządzenie elektrochemiczne, które przetwarza energię chemiczną bezpośrednio na energię prądu stałego przez zużywanie paliwa ze źródła zewnętrznego.
LU4,11, 21 "Oprogramowanie"
Zbiór jednego lub więcej "programów" lub "mikroprogramów", umieszczony na dowolnym materialnym nośniku.

Uwaga techniczna 1:

"Program"

Sekwencja instrukcji do realizacji procesu, mająca postać wykonywalną lub dającą się przekształcić na wykonywalną przez komputer elektroniczny.

Uwaga techniczna 2:

"Mikroprogram"

Sekwencja elementarnych instrukcji, przechowywanych w specjalnej pamięci, realizowanych po wprowadzeniu specjalnej dla niej instrukcji odwołania do rejestru instrukcji.

LU22 "Podstawowe badania naukowe"
Prace doświadczalne lub teoretyczne prowadzone głównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego zjawiska lub o obserwowalnych faktach, nienakierowane bezpośrednio na konkretne cele lub zadania praktyczne.
LU6, 13 "Porównywalne normy"
Porównywalne normy krajowe lub międzynarodowe uznane przez co najmniej jedno państwo członkowskie UE lub państwo uczestniczące w porozumieniu z Wassenaar i mające zastosowanie do odpowiedniej pozycji.
LU8 "Prekursory"
Specjalistyczne związki chemiczne używane w produkcji materiałów wybuchowych.
LU21, 22 "Produkcja"
Oznacza wszystkie etapy związane z produkcją, takie jak: projektowanie, wytwarzanie, scalanie, montaż (składanie), kontrola, testowanie

i zapewnienie jakości.

LU21 "Reagowanie na cyberincydenty"
Proces wymiany niezbędnych informacji na temat cyberincydentu z osobami lub organizacjami odpowiedzialnymi za prowadzenie lub koordynowanie działań zaradczych w celu zaradzenia cyberincydentowi.
LU17 "Reaktor jądrowy"
Obejmuje zasadniczo obiekty znajdujące się wewnątrz zbiornika reaktora lub bezpośrednio przymocowane do niego, wyposażenie sterujące poziomem
mocy w rdzeniu oraz elementy, które zazwyczaj zawierają chłodziwo pierwotne rdzenia reaktora lub wchodzą z nim w bezpośrednią styczność lub nim sterują.
LU17 "Robot"
Mechanizm manipulacyjny, który może działać ciągle lub na odcinkach, może wykorzystywać czujniki i posiada wszystkie następujące cechy:

a. jest wielofunkcyjny;

b. ma możliwość ustawiania w odpowiednim położeniu lub orientowania przestrzennego materiałów, części, narzędzi lub urządzeń specjalnych poprzez wykonywanie zmiennych ruchów w przestrzeni trójwymiarowej;

c. jest wyposażony w trzy lub większą liczbę mechanizmów wspomagających, m.in. silników krokowych, pracujących w obwodzie zamkniętym lub otwartym; oraz

d. ma "możliwość programowania przez użytkownika" metodą uczenia/odtwarzania lub za pomocą komputera elektronicznego, który może być programowanym sterownikiem logicznym, tj. bez ingerencji mechanicznej.

W powyższej definicji "programowanie dostępne dla użytkownika" oznacza możliwość wprowadzania, modyfikacji lub wymiany "programów" przez użytkownika na innej drodze niż poprzez:

a. fizyczną modyfikację okablowania lub połączeń; lub

b. ustawianie sterowania funkcjami, w tym wprowadzanie parametrów.

Uwaga Niniejsza definicja nie obejmuje następujących urządzeń:

1. mechanizmów poruszanych wyłącznie ręcznie lub zdalnie przez operatora;

2. mechanizmów manipulacyjnych o ustalonej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalonych ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejność ruchów oraz wybór drogi lub kątów

nie są zmienne ani zmienialne za pomocą środków mechanicznych,
elektronicznych lub elektrycznych;

3. mechanizmów manipulacyjnych o zmiennej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie, z góry zmienne ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za pomocą ustalonych, choć nastawnych, ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejność ruchów oraz wybór drogi lub kątów są zmienne w ramach ustalonego schematu programowego. Zmian lub modyfikacji schematu programowego (np. zmiany kołków lub wymiany krzywek) w jednej lub kilku osiach współrzędnych dokonuje się wyłącznie na drodze działań mechanicznych;

4. mechanizmów manipulacyjnych bez wspomagania, o zmiennej sekwencji ruchów, będących urządzeniami zautomatyzowanymi, realizującymi zaprogramowane mechanicznie ruchy. Program jest zmienny, ale sekwencja jest realizowana wyłącznie za pomocą sygnału binarnego z elektrycznych urządzeń binarnych o ustalonym mechanicznie położeniu lub nastawnych ograniczników;

5. żurawi do stertowania, definiowanych jako systemy manipulatorów działające w kartezjańskim układzie współrzędnych, produkowane jako integralne części pionowych zespołów do silosów, i służące do uzyskiwania dostępu do zawartości tych silosów w celu składowania lub wyjmowania.

LU17, 21, 22 "Rozwój"
Odnosi się do wszystkich etapów poprzedzających produkcję seryjną, takich jak: projekt, badania projektowe, analizy projektowe, koncepcje projektu, składanie i testowanie prototypów, pilotażowe plany produkcji, dane projektowe, proces przekształcania danych projektowych w produkt, projekt konfiguracji, projekt scalania, rozkłady.
LU11 "Statek kosmiczny"
Czynne i bierne satelity i sondy kosmiczne.
LU8, 10, 14 "Statek powietrzny"
Statek powietrzny - stałopłat, statek z obrotowymi skrzydłami, wiropłat (helikopter), statek ze zmiennym wirnikiem lub zmiennopłat.
LU10 "Statki powietrzne lżejsze od powietrza"

Balony i "sterowce", które do unoszenia się w powietrzu potrzebują gorącego powietrza lub gazów lżejszych od powietrza takich jak hel lub wodór.

Uwaga techniczna

"Sterowiec"
Napędzany statek powietrzny utrzymujący się w powietrzu dzięki zasobowi gazu (zazwyczaj helu, dawniej wodoru), który jest lżejszy od powietrza.
LU11 "System nawigacji satelitarnej"

System obejmujący stacje naziemne, konstelację satelitów i odbiorniki, które umożliwiają obliczanie lokalizacji odbiorników na podstawie sygnałów otrzymywanych z satelitów. Obejmuje globalne systemy nawigacji satelitarnej i regionalne systemy nawigacji satelitarnej.

LU7 "Czynniki biologiczne"

Patogeny lub toksyny, wyselekcjonowane lub zmodyfikowane (np. tak by zmienić ich czystość, okres trwałości, zjadliwość, cechy rozprzestrzeniania lub odporność na promieniowanie UV), w celu spowodowania strat w ludziach lub zwierzętach, zniszczenia sprzętu lub szkód dla upraw lub środowiska.

LU7 "Środki rozpraszania tłumu"

Substancje, które w oczekiwanych warunkach wykorzystywania do rozpraszania tłumu wywołują szybko u ludzi podrażnienia narządów zmysłów lub obezwładniające skutki fizyczne, które zanikają w krótkim czasie po zakończeniu wystawienia na ich działanie. (Gazy łzawiące są podzbiorem "środków rozpraszania tłumu".)

LU22 "Technologia"

Konkretny rodzaj informacji, niezbędny do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" danego wyrobu. Informacja ta ma postać "danych technicznych" lub "pomocy technicznej". Określona "technologia" do wspólnego wykazu uzbrojenia UE jest zdefiniowana w punkcie LU22. Uwagi techniczne:

1. "Dane techniczne" mogą mieć formę odbitek, planów, wykresów, modeli,
wzorów, tabel, projektów technicznych i specyfikacji, podręczników
i instrukcji w formie pisemnej lub zarejestrowanych na innych nośnikach
lub urządzeniach, takich jak dyski, taśmy, pamięci wyłącznie do odczytu.
2. "Pomoc techniczna" może przybierać takie formy jak instruktaż,
przekazanie umiejętności, szkolenie, przekazanie wiedzy na temat
eksploatacji, usługi konsultacyjne. "Pomoc techniczna" może obejmować
przekazanie "danych technicznych".
3. "Użytkowanie": praca, instalowanie (łącznie z montażem na miejscu),
konserwacja (kontrola), naprawa, remonty i odnawianie.
LU21 "Ujawnianie luk w zabezpieczeniach"
Proces identyfikacji luki, sprawozdawczości na jej temat i informowania
o niej lub proces jej analizowania wraz z osobami lub organizacjami
odpowiedzialnymi za prowadzenie lub koordynowanie działań zaradczych w
celu wyeliminowania tej luki.
LU7 "Wektory ekspresji"
Nośniki (np. plazmidy lub wirusy) wykorzystywane do wprowadzania
materiału genetycznego do komórek-żywiciela.
LU22 "Wymagane"
Stosowane do "technologii", odnosi się wyłącznie do tej części "technologii",
która odpowiada konkretnie za osiąganie lub przekraczanie poziomów, cech
lub funkcji kontrolowanego działania. Taka "wymagana" "technologia" może
być wspólna dla różnych wyrobów.
LU11 "Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kontroli"
Systemy elektroniczne, za pośrednictwem których wprowadza się, przetwarza
i transmituje informacje niezbędne dla sprawnego prowadzenia grupy,
głównej formacji, formacji taktycznej, jednostki, okrętu, podjednostki lub
uzbrojenia będących pod dowództwem. Dokonuje się tego przez użytkowanie
komputerów i innego specjalistycznego sprzętu zaprojektowanego do
wspierania funkcji wojskowej organizacji dowodzenia i kontroli. Do
najważniejszych funkcji zautomatyzowanego systemu dowodzenia i kontroli
należy: skuteczne zautomatyzowane zbieranie, gromadzenie,
przechowywanie i przetwarzanie informacji; obrazowanie sytuacji i
okoliczności wpływających na przygotowanie i prowadzenie walk; kalkulacje
operacyjne i taktyczne służące do przydzielania zasobów wśród grup sił albo elementów porządku operacyjnego działań bojowych lub rozmieszczania
działań bojowych zgodnie z misją lub etapem operacji; przygotowywanie danych do celów oglądu sytuacji i podejmowania decyzji w każdej chwili w trakcie operacji lub działań bojowych; komputerowa symulacja operacji.
Nb. Notabene (łac.) - "zauważ, że", "w dodatku", "dla zrozumienia".
LU Lista uzbrojenia (LU) - oznaczenie poszczególnych kategorii uzbrojenia.
WYKAZ
LU1 Broń gładkolufowa o kalibrze mniejszym niż 20 mm, inne uzbrojenie i broń automatyczna o kalibrze 12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym oraz wyposażenie, jak następuje, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:

Uwaga Punkt LU1. nie ma zastosowania do:

a. broni palnej specjalnie zaprojektowanej do amunicji szkolnotreningowej, która to broń nie jest zdolna do wystrzeliwania pocisku;

b. broni palnej specjalnie zaprojektowanej do wystrzeliwania pocisków kierowanych przewodowo nieposiadających wysokoenergetycznego materiału wybuchowego lub łączności o zasięgu mniejszym lub równym 500 m;

c. broni wykorzystującej amunicję z bocznym zapłonem oraz uniemożliwiającej prowadzenie ognia w sposób w pełni automatyczny;

d. "broni palnej pozbawionej cech użytkowych".

Uwaga techniczna

"Broń palna pozbawiona cech użytkowych" to broń palna, którą pozbawiono możliwości wystrzelenia jakiegokolwiek naboju w drodze procesów określonych przez krajowy organ państwa uczestniczącego w porozumieniu z Wassenaar. Procesy te nieodwracalnie zmieniają podstawowe elementy broni palnej. Zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, pozbawienie broni palnej cech użytkowych może być poświadczone przez zaświadczenie wydane przez właściwy organ i może być zaznaczone na danej sztuce broni palnej przez stempel odbity na jej niezbędnej części.

a. karabiny i broń kombinowana, broń ręczna, karabiny maszynowe, pistolety
b. maszynowe i broń wielolufowa;

Uwaga Podpunkt LU 1.a nie ma zastosowania do:

a. karabinów i broni kombinowanej wyprodukowanych przed rokiem 1938;

b. reprodukcji karabinów i broni kombinowanej, których oryginały zostały wyprodukowane przed rokiem 1890

c. broni ręcznej, broni wielolufowej i karabinów maszynowych wyprodukowanych przed rokiem1890 r., i ich reprodukcji;

d. karabinów lub broni ręcznej zaprojektowanych specjalnie do wystrzeliwania pocisku inercyjnego za pomocą sprężonego powietrza lub CO2;

e. broni ręcznej zaprojektowanej specjalnie do następujących celów:

1. uboju zwierząt domowych; lub

2. czasowego usypiania zwierząt.

broń gładkolufowa, jak następuje:

1. broń gładkolufowa zaprojektowana specjalnie do celów wojskowych;

2. inna broń gładkolufowa, jak następuje:

a. broń w pełni automatyczna;

b. broń półautomatyczna lub nieautomatyczna z przesuwnym łożem (ang. pump-action);

Uwaga Podpunkt LU 1.b.2. nie ma zastosowania do broni zaprojektowanej specjalnie do wystrzeliwania bezwładnego pocisku za pomocą sprężonego powietrza lub CO2.

Uwaga Podpunkt LU 1.b nie ma zastosowania do:

a. broni gładkolufowej wyprodukowanej przed rokiem 1938;

b. reprodukcji broni gładkolufowej, której oryginały zostały wyprodukowane przed rokiem 1890;

c. myśliwskiej i sportowej broni gładkolufowej. Broń tego typu nie może być specjalnie zaprojektowana do celów wojskowych lub umożliwiać prowadzenia ognia w sposób w pełni automatyczny;

d. broni gładkolufowej zaprojektowanej specjalnie do następujących celów:

1. uboju zwierząt domowych;

2. czasowego usypiania zwierząt;
3. testów sejsmicznych;
4. odpalania pocisków przemysłowych; lub
5. zaburzania działania improwizowanych urządzeń
wybuchowych (Improvised Explosive Devices - IED).
Nb. w odniesieniu do zaburzaczy zob. ppkt LU4. i 1A006 w wykazie
towarów podwójnego zastosowania UE.
c. broń wykorzystująca amunicję bezłuskową;
d. akcesoria przeznaczone do broni określonej w LU1.a, LU1.b lub LU1.c, jak
następuje:
1. Oddzielane magazynki nabojów;
2. Urządzenia do tłumienia lub wyciszania dźwięku;
3. "Elementy zaczepiane";
Uwaga techniczna
Do celów ppkt LU1.d.3. "element zaczepiany" oznacza osprzęt
zaprojektowany w taki sposób, aby: zamontować pistolet na pojeździe
naziemnym, "statku powietrznym", statku lub konstrukcji.
4. Tłumiki ognia;
5. Celowniki optyczne z elektronicznym przetwarzaniem obrazu;
6. Celowniki optyczne specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych.
LU2 Broń gładkolufowa o kalibrze 20 mm lub większym, inna broń lub uzbrojenie
o kalibrze większym od 12,7 mm (0,50 cala), miotacze specjalnie zaprojektowane
lub zmodyfikowane do celów wojskowych oraz wyposażenie, jak następuje, i
specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:
a. broń lufowa, haubice, armaty, moździerze, broń przeciwpancerna, wyrzutnie
pocisków, wojskowe miotacze ognia, działa, działa bezodrzutowe oraz broń
gładkolufowa;
Uwaga 1 Podpunkt LU2.a. obejmuje strumiennice, urządzenia dozujące,
zasobniki i inne specjalnie zaprojektowane do nich elementy
składowe, stosowane do ciekłych ładunków miotających dla sprzętu
określonego w podpunkcie LU2.a.
Uwaga 2 Podpunkt LU2.a. nie ma zastosowania do następujących rodzajów
broni:
a. karabinów, broni gładkolufowej i broni kombinowanej wyprodukowanych przed rokiem 1938;
b. reprodukcji karabinów, broni gładkolufowej i broni kombinowanej, których oryginały zostały wyprodukowane przed rokiem 1890;
c. broni strzeleckiej, haubic, armat i moździerzy wyprodukowanych przed rokiem 1890;
d. myśliwskiej i sportowej broni gładkolufowej; broń tego typu nie może być specjalnie zaprojektowana do celów wojskowych lub umożliwiać prowadzenia ognia w sposób w pełni automatyczny;
e. broni gładkolufowej zaprojektowanej specjalnie do

następujących celów:

1. uboju zwierząt domowych;

2. czasowego usypiania zwierząt;

3. testów sejsmicznych;

4. odpalania pocisków przemysłowych; lub

5. zaburzania działania improwizowanych urządzeń

wybuchowych (Improvised Explosive Devices - IED);

Nb. w odniesieniu do zaburzaczy zob. ppkt LU4. i 1A006 w

wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.
f. przenośnych wyrzutni pocisków specjalnie zaprojektowanych do wystrzeliwania pocisków kierowanych przewodowo, nieposiadających wysokoenergetycznego materiału wybuchowego lub łączności o zasięgu mniejszym lub równym 500 m.
b. miotacze specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych,
jak następuje:
1. miotacze nabojów dymnych;

2. miotacze nabojów gazowych;

3. miotacze materiałów pirotechnicznych.

Uwaga Podpunkt LU2.b. nie ma zastosowania do pistoletów sygnałowych.

c. akcesoria specjalnie zaprojektowane dla broni określonej w podpunkcie LU2.a,
jak nastepuje:
1. Celowniki optyczne specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;
2. Urządzenia zmniejszające ślad;
3. Uchwyty mocujące;
d. 4. Oddzielane magazynki nabojów.

niestosowane od 2019 r.

LU3 Amunicja i zapalniki, jak następuje, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:

a. amunicja do broni określonej w LU1, LU2 lub LU12;

b. zapalniki specjalnie zaprojektowane dla amunicji określonej w podpunkcie LU3.a.

Uwaga 1 Specjalnie zaprojektowane elementy składowe określone w ppkt

LU3 obejmują:

a. wyroby z metali lub tworzyw sztucznych, takie jak: kowadełka spłonek, płaszcze pocisków, ogniwa nabojowe, pierścienie wiodące i metalowe elementy amunicji;

b. urządzenia zabezpieczające i uzbrajające, zapalniki, czujniki

Uwaga 2

Uwaga 3

i urządzenia inicjujące;

c. źródła energii o wysokiej jednorazowej mocy wyjściowej;

d. łuski spalające się;

e. podpociski wchodzące w skład pocisków kasetowych tj. bomby, miny, pociski kierowane w końcowej fazie lotu.

Podpunkt LU3.a. nie ma zastosowania do żadnego z poniższych:

a. amunicji ze zgwiazdkowaną łuską bez pocisku (amunicja ślepa);

b. amunicji szkolno-treningowej z przewierconą łuską;

c. innej amunicji ślepej oraz amunicji szkolno-treningowej niezawierającej elementów przeznaczonych do amunicji ostrej; lub

d. elementów specjalnie zaprojektowanych do amunicji ślepej lub amunicji szkolno-treningowej wyszczególnionych w niniejszej uwadze 2 w pkt a, b lub c.

Podpunkt LU3.a. nie ma zastosowania do ładunków specjalnie zaprojektowanych w następujących celach:

a. sygnalizacji;
b. odstraszania ptactwa; lub
c. zapalania flar gazowych na szybach naftowych.
LU4 Bomby, torpedy, rakiety, pociski kierowane, inne urządzenia i ładunki
wybuchowe oraz związane z nimi wyposażenie i akcesoria, jak następuje, oraz
specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:
Nb. 1. Sprzęt naprowadzania i nawigacji - zob. ppkt LU11.
Nb. 2. Lotnicze Systemy ochrony przed rakietami (Aircraft Missile Protection
Systems - AMPS) - zob. podpunkt LU4.c.
a. bomby, torpedy, granaty, naboje dymne, rakiety, miny, pociski, bomby
głębinowe, ładunki, urządzenia burzące, zestawy burzące, urządzenia
zawierające "materiały pirotechniczne", ładunki, podpociski do nich i środki
pozoracji (tj. sprzęt symulujący cechy wymienionych środków bojowych),
zaprojektowane specjalnie do celów wojskowych;
Uwaga Podpunkt LU4.a. obejmuje:
a. granaty dymne, bomby wypełnione napalmem, bomby zapalające
oraz urządzenia wybuchowe;
b. dysze pocisków lub rakiet oraz osłony czołowe nosicieli
powtórnego użytku;
Nb. Granaty lub naboje do broni lub miotaczy określonych w punktach
LU1 lub LU2 oraz podpociski specjalnie zaprojektowane do
amunicji są wyszczególnione w punkcie LU3.
b. sprzęt mający wszystkie z wymienionych poniżej cech charakterystycznych:
1. specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych; oraz
2. jest specjalnie zaprojektowany do "czynności" związanych z którymkolwiek
z poniższych elementów:
a. obiektami określonymi w podpunkcie LU4.a.; lub
b. improwizowane urządzenia wybuchowe (Improvised Explosive Devices -
IED);
Uwaga techniczna
Do celów podpunktu LU4.b.2. "czynności" odnoszą się do obsługi,
wystrzeliwania, kładzenia, sterowania, rozładowywania, detonowania, aktywacji,
zasilania o jednorazowym działaniu, pozorowania, zagłuszania, trałowania, wykrywania, rozrywania lub likwidowania.
Uwaga 1 Podpunkt LU4.b. obejmuje:
a. ruchomy sprzęt do skraplania gazu;
b. pływający przewód elektryczny nadający się do trałowania min
magnetycznych.
Uwaga 2 Podpunkt LU4.b. nie ma zastosowania do urządzeń ręcznych,
ograniczonych projektowo jedynie do wykrywania obiektów
metalowych i niebędących w stanie odróżnić min od innych
metalowych obiektów.
c. lotnicze systemy ochrony przed rakietami (Aircraft Missile Protection Systems
- AMPS).
Uwaga Podpunkt LU4.c. nie ma zastosowania do urządzeń AMPS
posiadających wszystkie z wymienionych poniżej elementów:
a. którykolwiek z następujących czujników ostrzegających o rakietach:
1. czujniki pasywne o reakcji w zakresie 100-400 nm; lub
2. aktywne dopplerowskie czujniki ostrzegające o rakietach;
b. systemy wyrzucania środków przeciwdziałania;
c. flary wysyłające zarówno sygnał widzialny, jak i sygnał
w podczerwieni w celu dezorientacji pocisków ziemia-
powietrze; oraz
d. są instalowane w "cywilnych statkach powietrznych" i mają wszystkie wymienione
poniżej cechy charakterystyczne:
1. urządzenie AMPS może działać wyłącznie w określonym "cywilnym statku
powietrznym", w którym zainstalowano dany AMPS i w stosunku do którego
wydano którykolwiek z następujących dokumentów:
a. cywilny certyfikat typu wydany przez organy lotnictwa cywilnego co
najmniej jednego państwa członkowskiego UE lub państwa
uczestniczącego w porozumieniu z Wassenaar; lub
b. równoważny dokument uznany przez Organizację Międzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego (ICAO);
2. urządzenie AMPS jest zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem do
"oprogramowania"; oraz
3. urządzenie AMPS posiada aktywny mechanizm, który powoduje zaprzestanie działania systemu po usunięciu go z "cywilnego statku powietrznego", w którym został zainstalowany.
LU5 Sprzęt kierowania ogniem oraz sprzęt do ostrzegania i alarmowania, a także powiązane z nimi systemy oraz sprzęt do testowania, strojenia i zakłócania, jak następuje, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, a także specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe i wyposażenie:

a. celowniki, przeliczniki, sprzęt naprowadzania uzbrojenia oraz systemy sterowania uzbrojeniem;

b. inny sprzęt do kierowania ogniem, sprzęt do ostrzegania i alarmowania, a także powiązane z nimi systemy, jak następuje:

1. systemy wykrywania, oznaczania celów, pomiaru odległości, obserwacji lub śledzenia celów;

2. wyposażenie wykorzystywane do wykrywania, rozpoznawania lub identyfikacji;

3. wyposażenie wykorzystywane do scalania danych lub integracji czujników;

c. sprzęt do przeciwdziałania, wykorzystywany przeciwko urządzeniom określonym w podpunkcie LU5.a. lub LU5.b.

Uwaga Do celów podpunktu LU5.c. sprzęt zakłócający obejmuje sprzęt do wykrywania.

d. sprzęt do strojenia lub testowania w warunkach polowych, specjalnie zaprojektowany dla urządzeń określonych w podpunkcie LU5.a., LU5.b. lub LU5.c.

LU6 Pojazdy naziemne i ich elementy składowe, jak następuje:

Nb. Sprzęt naprowadzania i nawigacji - zob. ppkt LU 11.

a. pojazdy naziemne oraz ich elementy składowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych;

Uwaga 1 Podpunkt LU6.a. obejmuje:

a. czołgi i inne uzbrojone pojazdy wojskowe oraz pojazdy wojskowe wyposażone w uchwyty na broń, sprzęt do kładzenia min lub wystrzeliwania amunicji określonej w ppkt LU4;

b. pojazdy opancerzone;

c. pojazdy pływające lub zdolne do pokonywania w bród głębokich
przeszkód wodnych;
d. pojazdy ratownictwa technicznego, holujące, do przewozu amunicji
i systemów uzbrojenia oraz związany z nimi sprzęt do prac
załadowczo-wyładowczych;
e. przyczepy.
Uwaga 2 Modyfikacja pojazdu naziemnego do celów wojskowych określona w
podpunkcie LU6.a. obejmuje zmiany konstrukcyjne, elektryczne lub
mechaniczne, związane z wyposażeniem go w co najmniej jeden
z elementów składowych specjalnie zaprojektowanych do celów
wojskowych. Do takich elementów składowych zalicza się:
a. okładziny opon ogumienia pneumatycznego, specjalnie
zaprojektowane jako kuloodporne;
b. opancerzenie kluczowych elementów pojazdu (np. zbiorników
paliwa, kabiny);
c. specjalne wzmocnienia lub uchwyty do mocowania broni;
d. zaciemnienie oświetlenia pojazdu.
b. inne pojazdy naziemne i ich elementy składowe, jak następuje:
1. pojazdy posiadające wszystkie poniższe cechy:
a. wyprodukowane lub wyposażone w materiały lub elementy składowe
zapewniające III lub wyższy poziom ochrony przeciwbalistycznej (zgodnie
z NIJ 0108.01, wrzesień 1985 r., lub o "porównywalnych normach");
b. przenoszenie napędu zapewniające napęd równocześnie kołom przednim i
tylnym, w tym w pojazdach posiadających dodatkowe koła do celów
nośnych, także napędzanych silnikiem;
c. dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVWR) ponad 4500 kg; oraz
d. zaprojektowane lub zmodyfikowane do jazdy terenowej;
2. elementy składowe posiadające wszystkie poniższe cechy:
a. specjalnie zaprojektowane do pojazdów określonych w podpunkcie
LU6.b.1.; oraz
b. zapewniające III lub wyższy poziom ochrony przeciwbalistycznej (zgodnie
z NIJ 0108.01, wrzesień 1985 r.), lub o "porównywalnych normach".
Nb. Zob. także podpunkt LU13.a.
Uwaga 1 Ppkt LU6 nie ma zastosowania do pojazdów cywilnych zaprojektowanych
lub zmodyfikowanych do przewozu pieniędzy lub kosztowności.
Uwaga 2 Podpunkt LU6 nie ma zastosowania do pojazdów spełniających wszystkie
poniższe kryteria:
a. zostały wyprodukowane przed rokiem 1946.;
b. nie zawierają elementów wyszczególnionych w niniejszym załączniku
i wyprodukowanych po roku 1945 z wyjątkiem reprodukcji
oryginalnych elementów składowych lub akcesoriów danego pojazdu;
oraz
c. w ich skład nie wchodzi broń wyszczególniona w LU1, LU2 lub LU4,
chyba że broń taka jest niezdatna do użytku i do wystrzelenia pocisku.
LU7 Środki chemiczne, "środki biologiczne", "środki rozpraszania tłumu",
materiały promieniotwórcze oraz związane z nimi sprzęt, elementy składowe
i materiały, jak następuje:
a. "środki biologiczne" lub materiały promieniotwórcze wyselekcjonowane lub
zmodyfikowane w celu zwiększenia skuteczności w powodowaniu strat wśród
ludzi lub zwierząt, powodowania degradacji sprzętu lub strat w plonach lub
środowisku;
b. bojowe środki trujące (BST) obejmujące:
1. bojowe środki paralityczno-drgawkowe:
a. O-alkilo (równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilem) alkilo
(metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) fluorofosfoniany, takie jak:
sarin (GB): O-izopropylometylofluorofosfonian (CAS 107-44-8); oraz
Soman (GD): O-pinakolinometylofluorofosfonian (CAS 96-64-0);
b. O-alkilo (równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo) N, N-dialkilo
(metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) amidocyjanofosforany, takie
jak:
tabun (GA): O-etylo (N, N-dimetylo)amidocyjanofosforan (CAS 77-81-6);
c. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo), S-2-
-dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-)-aminoetylo alkilo
(metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) tiofosfoniany oraz
odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, takie jak:
VX: O-etylo S-(2-diizopropyloaminoetylo) metylotiofosfonian (CAS
50782-69-9);
2. bojowe środki parzące:

a. iperyty siarkowe, takie jak:

1. sulfid 2-chloroetylochlorometylowy (CAS 2625-76-5);

2. sulfid bis (2-chloroetylowy) (CAS 505-60-2);

3. bis (2-chloroetylotio)metan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-chloroetylotio)etan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-chloroetylotio)-n-propan (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-chloroetylotio)-n-butan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis (2-chloroetylotio)-n-pentan (CAS 142868-94-8);

8. eter bis (2-chloroetylotiometylowy) (CAS 63918-90-1);

9. eter bis (2-chloroetylotioetylowy) (iperyt tlenowy) (CAS 63918-89-8);

b. luizyty, takie jak:

1. (2-chlorowinylo)dichloroarsyna (CAS 541-25-3);

2. tris (2-chlorowinylo)arsyna (CAS 40334-70-1);

3. bis (2-chlorowinylo)chloroarsyna (CAS 40334-69-8);

c. iperyty azotowe, takie jak:

1. HN1: bis (2-chloroetylo)etyloamina (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-chloroetylo)metyloamina (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-chloroetylo)amina (CAS 555-77-1);

3. bojowe środki obezwładniające, takie jak:

a. 3-chinuklidylobenzylan (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. bojowe defolianty, takie jak:

a. 2-chloro-4-fluorofenoksyoctan butylu (LNF);

b. kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy (CAS 93-76-5), zmieszany z kwasem 2,4-dichlorofenoksyoctowym (CAS 94-75-7) (oranż (CAS 39277-47-9));

c. dwuskładnikowe oraz kluczowe prekursory BST, jak następuje:
1. difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) fosfonowe, takie jak:

DF: difluorek metylofosfonowy (CAS 676-99-3);

2. O-alkilo (H lub równe lub mniejsze niż C10, łącznie z cykloalkilo), O-2- dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-)-aminoetylo alkilo (metylo-, etylo-, n-propylolub izopropylo-) tiofosfoniany oraz
odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, takie jak: QL: O-etylo-
d. O-2-di-izopropyloaminoetylometylofosfinian (CAS 57856-11-8);

3. Chlorosarin: O-izopropylometylochlorofosfonian (CAS 1445-76-7);

4. Chlorosoman: O-pinakolinometylochlorofosfonian (CAS 7040-57-5);

"środki rozpraszania tłumu", chemikalia zawierające składnik czynny, a także ich

e. kombinacje, włączając w to:

1. a-bromobenzenoacetonitryl (cyjanek bromobenzylu) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. dinitryl [(2-chlorofenylo)metyleno]propanu, (o-chlorobenzylidenomalanonitryl) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-chloro-1-fenyloetanon, chlorek fenylacylu (o-chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenzo-(b, f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-chloro-5, 10-dihydrofenarsazyna, (chlorek fenarsazyny), (adamsyt), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-nonanoilomorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

Uwaga 1 Podpunkt LU7.d. nie ma zastosowania do "środków rozpraszania tłumu", pakowanych indywidualnie, przeznaczonych do samoobrony.

Uwaga 2 Podpunkt LU7.d. nie ma zastosowania do chemikaliów zawierających składnik czynny, a także ich kombinacji, zidentyfikowanych i pakowanych do celów produkcji żywności lub do celów medycznych.

sprzęt, specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych,

f. zaprojektowany lub zmodyfikowany do rozprzestrzeniania jakiegokolwiek z niżej wymienionych materiałów oraz specjalnie zaprojektowane do niego elementy składowe:

1. materiały lub środki określone w podpunkcie LU7.a., LU7.b. lub LU7.d.; lub

2. chemiczne środki bojowe, wytworzone na bazie prekursorów określonych w podpunkcie LU7.c.;

sprzęt ochronny i odkażający specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do

celów wojskowych, elementy składowe i mieszaniny chemiczne, jak następuje:

1. sprzęt zaprojektowany lub zmodyfikowany do ochrony przed materiałami określonymi w podpunktach LU7.a., LU7.b. lub LU7.d., oraz specjalnie zaprojektowane do niego elementy składowe;

2. sprzęt zaprojektowany lub zmodyfikowany do odkażania obiektów skażonych

środkami określonymi w podpunkcie LU7.a. lub LU7.b., oraz specjalnie zaprojektowane do niego elementy składowe;
3. mieszaniny chemiczne specjalnie opracowane lub przystosowane do
odkażania obiektów skażonych środkami określonymi w podpunkcie LU7.a.
lub LU7.b.;
Uwaga Podpunkt LU7.f.1. obejmuje:
a. instalacje do uzdatniania powietrza, specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane do pracy w warunkach występowania skażeń
promieniotwórczych, biologicznych lub chemicznych;
b. odzież ochronną.
Nb. Cywilne maski przeciwgazowe, wyposażenie ochronne i
odkażające - zob. także poz. 1A004 w wykazie produktów
podwójnego zastosowania UE.
g. sprzęt specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych,
zaprojektowany lub zmodyfikowany do wykrywania lub identyfikacji
materiałów określonych w podpunktach LU7.a., LU7.b. lub LU7.d. oraz
specjalnie zaprojektowane do niego elementy składowe;
Uwaga Podpunkt LU7.g. nie ma zastosowania do osobistych dozymetrów
promieniowania jonizującego.
Nb. Zob. także poz. 1A004 w wykazie produktów podwójnego zastosowania
UE.
h. "biopolimery" specjalnie zaprojektowane lub przetworzone w celu wykrywania
lub identyfikacji BST określonych w podpunkcie LU7.b. oraz kultury
specyficznych komórek wykorzystywanych do ich produkcji;
i. "biokatalizatory" wykorzystywane do odkażania lub rozkładu BST oraz ich
systemy biologiczne, jak następuje:
1. "biokatalizatory" specjalnie zaprojektowane do odkażania lub rozkładu BST
określonych w podpunkcie LU7.b. i wynikające z ukierunkowanej selekcji
laboratoryjnej lub manipulacji genetycznej systemów biologicznych;
2. systemy biologiczne zawierające informację genetyczną specyficzną dla
produkcji "biokatalizatorów" określonych w podpunkcie LU7.i.1., jak
następuje:
a. "wektory ekspresji";
b. wirusy;
1 c. kultury komórkowe.

Uwaga 1 Podpunkty LU7.b. i LU7.d. nie mają zastosowania do następujących substancji:

a. chlorocyjan (CAS 506-77-4) - Zob. także poz. 1C450.a.5 w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE;

b. kwas cyjanowodorowy (CAS 74-90-8);

c. chlor (CAS 7782-50-5);

d. chlorek karbonylu (fosgenu) (CAS 75-44-5) - Zob. także poz. 1C450.a.4 w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE;

e. difosgen (chloromrówczan trichlorometylu) (CAS 503-38-8);

f. niestosowane od 2004 r.;

g. bromek ksylilu, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h. bromek benzylu (CAS 100-39-0);

i. jodek benzylu (CAS 620-05-3);

j. bromoaceton (CAS 598-31-2);

k. bromek cyjanu (CAS 506-68-3);

l. bromometyloetyloketon (CAS 816-40-0);

m. chloroaceton (CAS 78-95-5);

n. jodooctan etylu (CAS 623-48-3);

o. jodoaceton (CAS 3019-04-3);

p. chloropikryna (CAS 76-06-2) - Zob. także poz. 1C450.a.7 w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.

J waga 2 Kultury komórkowe i systemy biologiczne wyszczególnione w podpunktach LU7.h. i LU7.i.2. są szczególne i podpunkty te nie mają zastosowania do komórek lub systemów biologicznych wykorzystywanych do celów cywilnych, takich jak rolne,

farmaceutyczne, medyczne, weterynaryjne, środowiskowe, gospodarki odpadami lub przemysłu spożywczego.

LU8

]

1

"Materiały energetyczne" oraz substancje pokrewne, jak następuje:

Nb. 1 Zob. także poz. 1C011 w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.

Nb. 2 Ładunki i urządzenia wybuchowe - zob. także pkt LU4 oraz poz. 1A008 w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.

Uwagi techniczne:
1. Do celów pkt LU8, z wyłączeniem LU8.c.11. i LU8.c.12., termin "mieszanina"
rozumie się przez połączenie dwóch lub większej liczby substancji, z których
co najmniej jedna została wymieniona w podpunktach LU8.
2. Każda substancja wymieniona w podpunktach LU8 jest objęta niniejszym
wykazem, nawet gdy jest ona wykorzystywana w zastosowaniu innym niż
wskazane (np. TAGN jest w przeważającej mierze używany jako materiał
wybuchowy, lecz może być także użyty jako paliwo albo utleniacz).
3. Do celów pkt LU8 za rozmiar cząstek uważa się średnią średnicę cząstek w
ujęciu wagowym lub objętościowym. Do próbkowania i określenia rozmiaru
cząstek będą stosowane normy międzynarodowe lub równoważne krajowe.
a. "materiały wybuchowe" oraz ich "mieszaniny", jak następuje:
1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroksan lub 1-tlenek 7-amino-4,6-
dinitrobenzofurazanu) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP (nadchloran cis-bis(5-nitrotetraazolato) tetraaminy kobaltu (III)) (CAS
117412-28-9);
3. CL-14 (diaminodinitrobezofuroksan lub 1-tlenek 5,7-diamino-4,6-
dinitrobenzofurazanu) (CAS 117907-74-1);
4. CL-20 (HNIW lub heksanitroheksaazaizowurcytan) (CAS 135285-90-4);
klatraty CL-20 (zob. także ich "prekursory" w podpunkcie LU8.g.3 i LU8.g.4);
5. CP (nadchloran 2-(5-cyjanotetrazolato) pentaaminy kobaltu (III)) (CAS 70247-
32-4);
6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetylen, FOX-7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazyna);
9. DDPO (1-tlenek 2,6-diamino-3,5-dinitropirazyny, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-heksanitrobifenyl lub dipikramid) (CAS
17215-44-0);
11. DNGU (DINGU lub dinitroglikoluryl) (CAS 55510-04-8);
12. furazany, jak następuje:
a. DAAOF (DAAF, DAAFox lub diaminoazoksyfurazan);
b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);
13. HMX i jego związki pochodne (zob. także ich "prekursory" w podpunkcie
14. LU8.g.5), jak następuje:

a. HMX(cyklotetrametylenotetranitroamina, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-

1,3,5,7-tetrazyna, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);

b. difluoroaminowane analogi HMX;

c. K-55(2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo-[3,3,0]-oktano-3, tetranitrosemiglikouryl lub keto-bicyklo HMX) (CAS 130256-72-3);

HNAD (heksanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0);
16. imidazole, jak następuje:
17. a. BNNII (oktahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);

b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e. PTIA (1-pikrylo-2,4,5-trinitroimidazol);

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylenohydrazyna);

18. NTO (ONTA lub 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);
19. polinitrokubany o ponad czterech grupach nitrowych;
20. PYX (2,6-bis(pikrylamino)-3,5-dinitropirydyna) (CAS 38082-89-2);
21. RDX i jego pochodne, jak następuje:
22. a. RDX (cyklotrimetylenotrinitroamina, cyklonit;T4, heksahydro-1,3,5- trinitro-1,3,5-triazyna, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cykloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4);

b. keto-RDX (K-6 lub 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacykloheksanon) (CAS 115029-35-1);

TAGN (azotan triaminoguanidyny) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (zob. także jego
24. "prekursory" w podpunkcie LU8.g.7);

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamino) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin);

25. tetrazole, jak następuje:
26. a. NTAT (nitrotriazoloaminotetrazol);

b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

tetryl (trinitrofenylometylonitroamina) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalina) (CAS 135877-16-6) (zob. także jej "prekursory" w podpunkcie LU8.g.6);
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetydyna) (CAS 97645-24-4) (zob. także jej "prekursory" w podpunkcie LU8.g.2);
29. TNGU (SORGUYL lub tetranitroglikoluryl) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pirydazyno[4,5-d]pirydazyna) (CAS 229176-04-9);
31. triazyny, jak następuje:

a. DNAM (2-tleno-4,6-dinitroamino-s-triazyna) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahydro-1,3,5-triazyna) (CAS 130400-13-

4);
32. triazole, jak następuje:

a. 5-azydo-2-nitrotriazol;

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazyno-1,2,4-triazolodinitroamid) (CAS 1614-08-0);

c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]amina);

e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g. niestosowane od 2010 r.;

h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-3,5-dinitrotriazol);

i. PDNT (1-pikrylo-3,5-dinitrotriazol);

j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. "materiały wybuchowe", niewyszczególnione w podpunkcie LU8.a, posiadające którąkolwiek z następujących cech:

a. prędkość detonacji przekraczająca 8700 m/s dla największej gęstości; lub

b. ciśnienie detonacji przekraczające 34 GPa (340 kbar);

34. niestosowana od 2013 r.;
35. DNAN (2,4-dinitroanizol) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoksa-4,10-diazaizowurcytan);
37. GUDN (dinitroamid guanylomocznika) FOX-12 (CAS 217464-38-5);
38. tetrazyny, jak następuje:

a. BTAT (bis(2,2,2-trinitroetylo)-3,6-diaminotetrazyna);

b. LAX-112 (1,4-ditlenek 3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazyny);

39. energetyczne materiały jonowe o punkcie topnienia między 343 K (70°C)
a 373 K (100°C) oraz o prędkości detonacji przekraczającej 6800 m/s lub ciśnieniu detonacji przekraczającym 18 GPa (180 kbar);
40. BTNEN (bis(2,2,2-trinitroetylo)-nitroamina) (CAS 19836-28-3);
41. FTDO (1,3-ditlenek 5,6-(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazyny);
42. EDNA (Etylenodinitramina) (CAS 505-71-5);
43. TKX-50 ((Dihydroksylamonium 5,5'-bistetrazol-1,1'-diolat);
Uwaga LU8.a. obejmuje "wybuchowe kokryształy".

Uwaga techniczna:

"Wybuchowy kokryształ" jest materiałem stałym składającym się z uporządkowanego trójwymiarowego ułożenia dwóch lub większej liczby cząsteczek wybuchowych, z których co najmniej jedną określono w podpunkcie LU8.a.

b. "materiały miotające", jak następuje:
1. każdy stały "materiał miotający", o teoretycznym czasie trwania impulsu właściwego (w warunkach normalnych) przekraczającym:

a. 240 sekund dla "materiału miotającego" niezawierającego proszków metali, niezawierającego fluorowców;

b. 250 sekund dla "materiału miotającego" niezawierającego proszków metali, zawierającego fluorowce; lub

c. 260 sekund dla "materiału miotającego" zawierającego proszki metali;

2. niestosowana od 2013 r.;
3. "materiały miotające" o cieple spalania ponad 1200 kJ/kg;
4. "materiały miotające", utrzymujące w stanie ustalonym szybkość spalania liniowego ponad 38 mm/s w warunkach normalnych (mierzone podczas ciągłego spalania pojedynczej próbki) ciśnienia początkowego 6,89 MPa (68,9 barów) i temperatury 294 K (21 °C);
5. modyfikowane elastomerami dwuskładnikowe (EMCDB) "materiały miotające" o rozciągliwości, podczas działania maksymalnych naprężeń, przekraczającej 5 % w temperaturze 233 K (-40 °C);
6. jakiekolwiek "materiały miotające" zawierające substancje wyszczególnione w podpunkcie LU8.a.;
7. "materiały miotające" niewyszczególnione w innych pozycjach niniejszego wykazu uzbrojenia, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;
c. "materiały pirotechniczne", paliwa, substancje pokrewne, jak następuje, oraz ich
"mieszaniny":
1. paliwa "lotnicze" o składzie specjalnie opracowanym do celów wojskowych;

Uwaga 1 Podpunkt 1 LU 8.c.1. nie ma zastosowania do następujących paliw

"lotniczych": JP-4, JP-5 i JP-8.
Uwaga 2 Paliwa "lotnicze" określone w podpunkcie LU8.C.1. są produktami
gotowymi, a nie ich składnikami.
2. glinian (wodorek glinu) (CAS 7784-21-6);
3. borowodory, jak następuje, i ich pochodne:

a. karborany;

b. homologi borowodorów, jak następuje:

1. dekaboran (14) (CAS 17702-41-9);

2. pentaboran (9) (CAS 19624-22-7);

3. pentaboran (11) (CAS 18433-84-6);

4. hydrazyna i jej pochodne, jak następuje (zob. także pochodne utleniających hydrazynę w podpunktach LU8.d.8. oraz LU8.d.9.):

a. hydrazyna (CAS 302-01-2) w stężeniach przekraczających poziom 70%;

b. monometylohydrazyna (CAS 60-34-4);

c. symetryczna dimetylohydrazyna (CAS 540-73-8);

d. niesymetryczna dimetylohydrazyna (CAS 57-14-7);

Uwaga Podpunkt LU8.c.4.a. nie ma zastosowania do "mieszanin"

hydrazynowych opracowanych w celach ochrony przeciwkorozyjnej.
5. paliwa metaliczne, "mieszaniny" paliwowe lub "mieszaniny" "pirotechniczne" w postaci cząstek sferycznych, rozpylonych, sferoidalnych, płatków lub proszku, wytworzone z materiału składającego się co najmniej w 99%, z dowolnej, niżej wymienionej substancji:

a. metale, jak następuje, i ich "mieszaniny":

1. beryl (CAS 7440-41-7) o rozmiarze cząstek poniżej 60 pm;

2. sproszkowane żelazo (CAS 7439-89-6) o rozmiarze cząstek 3 pm lub

mniejszej, otrzymane drogą redukcji tlenku żelaza wodorem;
b. "mieszaniny" zawierające dowolny z niżej wymienionych składników:
1. cyrkon (CAS 7440-67-7), magnez (CAS 7439-95-4) lub ich stopy, o
rozmiarze cząstek poniżej 60 pm; lub
2. paliwa borowowodorowe (CAS 7440-42-8) lub karboranowe (CAS
12069-32-8) o czystości 85% lub wyższej i wielkości cząstek
poniżej 60 pm;
Uwaga 1 Podpunkt LU8.C.5. ma zastosowanie do "środków
wybuchowych" i paliw niezależnie od tego, czy te metale lub
stopy są pokryte glinem, magnezem, cyrkonem lub berylem.
Uwaga 2 Podpunkt LU8.c.5.b. ma zastosowanie wyłącznie do paliw
metalowych w postaciach cząstek, jeżeli są one mieszane z
innymi substancjami, aby utworzyć "mieszaniny" specjalnie
opracowane do celów wojskowych, np. zawiesiny "paliwa"
ciekłego, "paliwa" stałe lub "mieszaniny" "pirotechniczne".
Uwaga 3 Podpunkt LU8.c.5.b.2. nie ma zastosowania do boru i węglika
czteroboru wzbogaconego borem-10 (o całkowitej zawartości
boru-10 większej lub równej 20%).
6. materiały wojskowe zawierające zagęstniki do paliw węglowodorowych
specjalnie opracowane do użytku w miotaczach ognia lub amunicji
zapalającej, takie jak stearyniany metali [np. oktal (CAS 637-12-7)] lub
palmityniany metali;
7. nadchlorany, chlorany i chromiany w połączeniu ze sproszkowanym metalem
lub innymi elementami składowymi paliw o wysokiej wartości energetycznej;
8. sferyczny lub sferoidalny proszek aluminiowy (CAS 7429-90-5) o rozmiarze
cząstek 60 pm lub mniejszym i wytwarzany z materiału o zawartości glinu
99% lub większej;
9. podwodorek tytanu (TiHn) o równoważniku stechiometrycznym n równym od
0,65 do 1,68;
10. paliwa ciekłe o wysokiej gęstości energetycznej nie objęte pkt LU8.c.1., jak
następuje:
a. paliwa mieszane składające się zarówno z paliw stałych, jak i ciekłych
(np. zawiesina borowa), o gęstości energetycznej w ujęciu masowym
wynoszącej 40 MJ/kg lub więcej;
b. inne paliwa i dodatki do paliw o wysokiej gęstości energetycznej (np.
kuban, roztwory jonowe, JP-7, JP-10), o gęstości energetycznej w ujęciu
objętościowym wynoszącej 37,5 GJ na metr sześcienny lub więcej,
mierzonej w temperaturze 293 K (20°C) i przy ciśnieniu jednej atmosfery
(101,325 kPa);
Uwaga Podpunkt LU8.c.10.b nie ma zastosowania do rafinowanych paliw
kopalnych lub biopaliw lub paliw do silników certyfikowanych do
użytku w lotnictwie cywilnym.
11. materiały "pirotechniczne" i piroforyczne, jak następuje:
a. materiały "pirotechniczne" lub piroforyczne o recepturze zaprojektowanej
specjalnie do celów zwiększania lub kontrolowania wytwarzania energii
promienistej w dowolnym zakresie spektrum podczerwieni;
b. mieszaniny magnezu, politetrafluoroetylenu (PTFE) i kopolimeru
winilidenowo-difluorkowo-heksafluoropropylenowego (np. MTV);
12. mieszaniny paliw, mieszaniny "pirotechniczne" lub "materiały energetyczne"
niewyszczególnione nigdzie indziej w LU8, mające wszystkie z poniższych
cech:
a. zawierają więcej niż 0,5% cząstek któregokolwiek z poniższych:
1. glinu;
2. berylu;
3. boru;
4. cyrkonu;
5. magnezu; lub
6. tytanu;
b. cząstki wyszczególnione w LU8.c.12.a. o rozmiarze mniejszym niż 200
nm w dowolnym kierunku; oraz
c. cząstki wyszczególnione w LU8.c.12.a. o zawartości metalu wynoszącej
60% lub więcej;
Uwaga Podpunkt LU8.C.12. obejmuje substancje termityczne:
d. utleniacze, jak następuje, oraz ich "mieszaniny":
1. and (dinitroamid amonowy lub SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (nadchloran amonowy) (CAS 7790-98-9);
3. związki składające się z fluoru i dowolnego z następujących składników:
a. innych fluorowców;
b. tlenu lub
c. azotu;
Uwaga 1 Podpunkt LU8.d.3. nie ma zastosowania do trifluorku chloru (CAS
7790-91-2).
Uwaga 2 Podpunkt LU8.d.3. nie ma zastosowania do trifluorku azotu (CAS
7783-54-2) w jego gazowej postaci.
4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidyna) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (azotan hydroksyloamonu) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (nadchloran hydroksyloamonu) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (hydrazynonitroform) (CAS 20773-28-8);
8. azotan hydrazyny (CAS 37836-27-4);
9. nadchloran hydrazyny (CAS 27978-54-7);
10. płynne utleniacze składające się z inhibitowanego dymiącego na czerwono
kwasu azotowego (IRFNA) (CAS 8007-58-7) lub zawierające tę substancję;
Uwaga Podpunkt LU8.d.10 nie ma zastosowania do nieinhibitowanego dymiącego
kwasu azotowego.
e. spoiwa, plastyfikatory, monomery i polimery, jak następuje:
1. AMMO (azydometylometylooksyetan i jego polimery) (CAS 90683-29-7)
(zob. także ich "prekursory" w podpunkcie LU8.g.1.);
2. BAMO (3,3-bis(azydometylo)oksyetan i jego polimery) (CAS 17607-20-4)
(zob. także ich "prekursory" w podpunkcie LU8.g.1.);
3. BDNPA (bis-(2,2-dinitropropylo)acetal) (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF (bis-(2,2-dinitropropylo)formal) (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (triazotan butanotriolu) (CAS 6659-60-5) (zob. także jego
"prekursory" w podpunkcie LU8.g.8.);
6. energetyczne monomery, plastyfikatory lub polimery, opracowane specjalnie
do celów wojskowych i zawierające dowolny z niżej wymienionych
składników:
a. grupy nitrowe;
b. grupy azydowe;
c. grupy azotanowe;
d. grupy nitrazowe; lub
e. grupy difluoroaminowe;
7. FAMAO (3-difluoroaminometylo-3-azydometylo oksetan) i jego polimery;
8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetylo)-formal) (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentano-1,5 dioloformal) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3(poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometylo-3-oksaheptano-1,7-
dioloformal);
11. GAP (polimer azydku glicydu) (CAS 143178-24-9) i jego pochodne;
12. HTPB (polibutadien zakończony grupą hydroksylową) z funkcjonalnością
hydroksylu równą lub większą od 2,2 i mniejszą lub równą 2,4, wartością
hydroksylową poniżej 0,77 meq/g, lepkością w 30°C poniżej 47 puazów (CAS
69102-90-5);
13. alkoholowe grupy funkcyjne poli(epichlorohydryna), o masie cząsteczkowej
poniżej 10 000, jak następuje:
a. poli(epichlorohydronodiol);
b. poli(epichlorohydronotriol);
14. NENA-sy (składniki nitratoetylonitroaminy) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1,
82486-83-7, 82486-82-6 oraz 85954-06-9);
15. PGN (poli-GLYN, azotan poliglicydylu lub poli(azotanometylotlenek
etylenu)) (CAS 27814-48-8);
16. poli-NIMMO (poli-azotanometylometyloksyetan), poli-NMMO lub poli(3-
azotanometyl-3-metylooksyetan) (CAS 84051-81-0);
17. polinitroortowęglany;
18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoksy]propan lub
triswinyloksypropanowy związek addytywny) (CAS 53159-39-0);
19. 4,5 diazydometylo-2-metylo-1,2,3-triazol (izo-DAMTR);
20. PNO (poli(3-azotanooksetan));
21. TMETN (triazotan trimetyloetanu) (CAS 3032-55-1);
f. "dodatki", jak następuje:
1. zasadowy salicylan miedzi (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (bis-(2-hydroksyetylo)glikolamid) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (tlenek butadienonitrylu);
4. pochodne ferrocenu, takie jak:
a. butacen (CAS 125856-62-4);
b. katocen (2,2-bis-etyloferrocenylopropan) (CAS 37206-42-1);
c. ferrocenowe kwasy karboksylowe i estry ferrocenowych kwasów karboksylowych;

d. n-butylo-ferrocen (CAS 31904-29-7);

e. inne addytywne pochodne polimerów ferrocenu niewyszczególnione gdzie indziej w LU8.f.4;

f. etylo-ferrocen (CAS 1273-89-8);

g. propylo-ferrocen;

h. pentylo-ferrocen (CAS 1274-00-6);

i. dicyklopentylo-ferrocen;

j. dicycloheksylo-ferrocen;

k. dietylo-ferrocen (CAS 1273-97-8);

l. dipropylo-ferrocen;

m. dibutylo-ferrocen (CAS 1274-08-4);

n. diheksylo-ferrocen (CAS 93894-59-8);

o. acetylo-ferrocen (CAS 1271-55-2)1,1'diacetylo ferrocen (CAS 1273-94-

5);
5. betarezorcylan ołowiu (CAS 20936-32-7) lub betarezorcylan miedzi (CAS 70983-44-7);
6. cytrynian ołowiu (CAS 14450-60-3);
7. chelaty ołowiowo-miedziowe beta-rezorcylanu lub salicylanów (CAS 6841107-4);
8. maleinian ołowiu (CAS 19136-34-6);
9. salicylan ołowiu (CAS 15748-73-9);
10. metacynian ołowiu (CAS 12036-31-6);
11. MAPO (tlenek tris-1-(2-metylo)azyrydynylofosfiny) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (tlenek bis-(2-metyloazyrydynylo) 2-(2-hydroksypropanoksy) propyloaminofosfiny); i inne pochodne MAPO;
12. metyl BAPO (tlenek fosforiaku bis-(2-metyloazyrydynylo) metylaminy) (CAS 85068-72-0);
13. N-metylo-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
14. 3-nitraza-1,5-pentano diizocyjanian (CAS 7406-61-9);
15. organiczno-metaliczne czynniki sprzęgające, jak następuje:

a. neopentylo[diallilo]oksy, tri[dioktylo]-fosforanotytanian (CAS 103850-

22-2); znany także jako tytan IV, 2,2[bis-2-propenolatometylo, butanolato,
tris-(dioktylo)-fosforan] (CAS 110438-25-0) lub LICA 12 (CAS 103850-
22-2);
b. tytan IV, [(2-propenolato-1) metylo, n-propanolatometylo] butanolato-1,
tris-[dioktylo] pirofosforan; lub KR3538;
c. tytan IV, [(2-propenolato-1) metylo, n-propanolatometylo] butanolato-1,
tris-(dioktylo) fosforan;
16. tlenek policyjanodifluoroaminoetylenu;
17. środki wiążące, jak następuje:
a. 1,1R,1S-trimezoilo-tris(2-etylazyrydyna) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-
8);
b. wielofunkcyjne amidy azyrydyny o rdzeniowych strukturach izoftalowych,
trimestycznych, izocyjanurowych lub trimetyloadypowych mające również
grupę 2-metylowo lub 2-etylowo azyrydynową;
Uwaga ppkt LU8.f.17.b. obejmuje:
a. 1,1H-izoftaloilo-bis(2-metylazyrydynę)(HX-752) (CAS 7652-64-
4);
b. 2,4,6-tris(2-etylo-1-azyrydynylo)-1,3,5-triazynę (HX-874) (CAS
18924-91-9);
c. 1,1' trimetyladypoilo-bis(2-etylazyrydynę) (HX-877) (CAS
71463-62-2).
18. propylenoimina, 2-metyloazyrydyna (CAS 75-55-8);
19. bardzo drobny tlenek żelaza (Fe203) (CAS 1317-60-8) o powierzchni
właściwej większej niż 250 m2/g oraz przeciętnym rozmiarze cząstek 3,0 nm
lub mniejszym;
20. TEPAN (tetraetylenopentaaminoakrylonitryl) (CAS 68412-45-3);
cyjanoetylowana poliamina i jej sole;
21. TEPANOL (tetraetylenopentaaminoakrylonitryloglicydol) (CAS 68412-46-4);
cyjanoetylowana poliamina z podstawnikiem glicydolowym i jej sole;
22. TPB (trifenylobizmut) (CAS 603-33-8);
23. TEPB (tris (etoksyfenylobizmut)) (CAS 90591-48-3);
g. "prekursory", jak następuje:
Nb. W podpunkcie LU8.g. występują odnośniki do określonych "materiałów
energetycznych" wytwarzanych z poniższych substancji.
1. BCMO (3,3-bis (chlorometylo) oksyetan) (CAS 78-71-7) (zob. także podpunkty LU8.e.1. oraz e.2.);
2. sól dinitroazetydyno-t-butylu (CAS 125735-38-8) (zob. także podpunkt LU8.a.28.);
3. pochodne heksaazaizowurcytanu, w tym HBIW

(heksabenzyloheksaazaizowurcytan) (CAS 124782-15-6) (zob. także podpunkt LU8.a.4.) oraz TAIW (tetraacetylodibenzyloheksaazaizowurcytan) (CAS 182763-60-6) (zob. także podpunkt LU8.a.4.);

4. niestosowana od 2013 r.;
5. TAT (1,3,5,7-tetraacetylo-1,3,5,7-tetraazacyklooktan) (CAS 41378-98-7) (zob. także podpunkt LU8.a.13.);
6. 1,4,5,8-tetraazadekalina (CAS 5409-42-7) (zob. także podpunkt LU8.a.27.);
7. 1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3) (zob. także podpunkt LU8.a.23.);
8. 1,2,4-trihydroksybutan (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (zob. także podpunkt LU8.e.5.);
9. DADN (1,5-diacetylo-3,7-diazoto-1, 3, 5, 7-tetraaza-cyklooktan) (zob. także podpunkt LU8.a.13.);
h. "materiały reaktywne" w postaci proszków lub kształtek, jak następuje:
1. Proszki dowolnych z poniższych materiałów, o rozmiarze cząstek mniejszym niż 250 Lim w dowolnym kierunku i niewyszczególnione nigdzie indziej w LU 8:

a. glin;

b. niob;

c. bor;

d. cyrkon;

e. magnez;

f. tytan;

g. tantal;

h. wolfram;

i. molibden; lub

j. hafn;

2. Kształtki, nieokreślone w LU3, LU4, LU12 ani LU16, wyprodukowane z proszków określonych w LU8.h.1.
Uwagi techniczne:
1. "Materiały reaktywne" mają wywoływać reakcję egzotermiczną wyłącznie
2. przy wysokim tempie ścinania i są przeznaczone do użytku jako powłoki lub obudowy głowic.

Proszki "materiałów reaktywnych" są produkowane np. w procesie

3. wysokoenergetycznego mielenia kulowego.

Kształtki z "materiałów reaktywnych" są produkowane np. w procesie

selektywnego spiekania laserowego.

Uwaga 1 Ppkt LU8 nie ma zastosowania do następujących substancji, jeżeli nie

są one połączone ani zmieszane z "materiałami energetycznymi" określonymi w podpunkcie LU8.a. lub sproszkowanymi metalami określonymi w podpunkcie LU8.c.:

a. pikrynian amonu (CAS 131-74-8);

b. czarny proch;

c. heksanitrodifenyloamina (CAS 131-73-7);

d. difluoroamina (CAS 10405-27-3);

e. nitroskrobia (CAS 9056-38-6);

f. azotan potasu (CAS 7757-79-1);

g. tetranitronaftalen;

h. trinitroanizol;

i. trinitronaftalen;

j. trinitroksylen;

k. N-pyrrolidynon; 1-metylo-2-pyrrolidynon (CAS 872-50-4);

l. maleinian dioktylu (CAS 142-16-5);

m. akrylan etyloheksylu (CAS 103-11-7);

n. trietyloglin (TEA) (CAS 97-93-8), trimetyloglin (TMA) (CAS 7524-1) i inne, piroforyczne alkile metali oraz aryle litu, sodu, magnezu, cynku i boru;

o. nitroceluloza (CAS 9004-70-0);

p. nitrogliceryna (lub triazotan glicerolu, trinitrogliceryna) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS-118-96-7);

r. diazotan etylenodiaminy (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. tetraazotan pentaerytrolu (PETN) (CAS 78-11-5);

t. azydek ołowiu (CAS 13424-46-9), normalny styfninian ołowiu
(CAS 15245-44-0) i zasadowy styfninian ołowiu (CAS 12403-82-
6) oraz pierwotne materiały wybuchowe lub masy zapłonowe
zawierające azydki lub kompleksy azydkowe;
u. azotan glikolu trietylenowego (TEGDN) (CAS 111-22-8);
v. 2,4,6-trinitrorezorcyna (kwas styfninowy) (CAS 82-71-3);
w. mocznik dietylodifenylu (CAS 85-98-3); mocznik
dimetylodifenylu (CAS 611-92-7); mocznik metyloetylodifenylu
(Centrality);
x. mocznik N, N-difenylu (niesymetryczny mocznik difenylowy)
(CAS 603-54-3);
y. mocznik metylo-N, N-difenylu (niesymetryczny difenylomocznik
metylu) (CAS 13114-72-2);
z. mocznik etylo-N, N-difenylu (niesymetryczny difenylomocznik
etylu) (CAS 64544-71-4);
aa. 2-nitrodifenyloamina (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
bb. 4-nitrodifenyloamina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
cc. 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);
dd. nitroguanidyna (CAS 556-88-7) (zob. także ppkt 1C011.d w
wykazie produktów podwójnego zastosowania UE).
Uwaga 2 LU8 nie ma zastosowania do nadchloranu amonu (LU8.d.2.), NTO
(LU8.a.18.) oraz katocenu (LU8.f.4.b.) i spełniających wszystkie z
poniższe warunki:
a. specjalnie opracowane w postaciach i formułach opracowanych
specjalnie do zastosowań cywilnych w generatorach gazu;
b. zestawione lub zmieszane przy użyciu nieaktywnych
termoutwardzalnych spoiw lub plastyfikatorów i mające masę
mniejszą niż 250 g;
c. zawierające maksymalnie 80% nadchloranu amonowego (LU8.d.2.) w
masie materiału aktywnego;
d. zawierające 4 g lub mniej NTO (LU8.a.18.); oraz
e. zawierające 1 g lub mniej katocenu (LU8.f.4.b.).
LU9 Wojenne jednostki pływające (nawodne lub podwodne), specjalny sprzęt
morski, wyposażenie, elementy składowe i inne nawodne jednostki pływające,
jak następuje:
Nb. Sprzęt naprowadzania i nawigacji - zob. ppkt LU11.
a. jednostki pływające i elementy składowe, jak następuje:
1. jednostki (nawodne lub podwodne) specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane do celów wojskowych, bez względu na aktualny stan
techniczny lub zdolności do działania oraz bez względu na posiadanie
systemów przenoszenia broni i opancerzenia, kadłuby oraz części kadłubów
dla takich jednostek pływających oraz elementy składowe do nich specjalnie
zaprojektowane do celów wojskowych;
Uwaga Podpunkt LU 9.a.1. obejmuje pojazdy specjalnie zaprojektowane lub
dostosowane do przewożenia nurków.
2. nawodne jednostki pływające, niewyszczególnione w podpunkcie LU9.a.1,
posiadające przyczepione lub zintegrowane którekolwiek z niżej
wymienionych:
a. broń automatyczną wyszczególnioną w pkt LU1 lub broń wyszczególniona
w podpunkcie LU2, LU4, LU12 lub LU19 lub "uchwyty mocujące" lub
inne mocowania dla broni o kalibrze 12,7 mm lub większym;
Uwaga techniczna
"Uchwyty mocujące" odnoszą się do uchwytów broni lub strukturalnego
wzmocnienia do celów zainstalowania broni.
b. systemy kierowania ogniem wyszczególnione w ppkt LU5;
c. spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:
1. "ochrona chemiczna, biologiczna, radiologiczna i jądrowa (CBRN)";
oraz
2. "system spryskiwania lub zmywania" zaprojektowany do celów
dekontaminacji; lub
Uwagi techniczne:
1. "ochrona CBRN" jest ograniczoną powierzchnią wewnętrzną
posiadającą cechy, takie jak utrzymywanie zwiększonego ciśnienia,
izolacja systemów wentylacyjnych, ograniczone otwory
wentylacyjne z filtrami CBRN i ograniczone punkty dostępu
personelu obejmujące śluzy powietrzne;
2. "System spryskiwania lub zmywania" jest systemem spryskiwania
wodą morską zdolnym do równoczesnego namoczenia nadbudowy
zewnętrznej i pokładów jednostki pływającej.
d. aktywne systemy przeciwdziałania broni wyszczególnione w ppkt LU4.b.,
LU5.c. lub LU11.a. i posiadające którąkolwiek z poniższych cech:
1. "ochrona CBRN";
2. kadłub i nadbudowa specjalnie zaprojektowane w celu zmniejszenia
przekroju czynnego na odbicie promieniowania radarowego;
3. urządzenia redukujące ślad termiczny (np. system chłodzenia gazów
spalinowych), oprócz urządzeń specjalnie zaprojektowanych do
zwiększenia całkowitej efektywności elektrowni lub do zmniejszenia
wpływu na środowisko naturalne; lub
4. system demagnetyzacji zaprojektowany do zredukowania śladu
magnetycznego jednostki pływającej;
b. silniki i systemy napędu, jak następuje, specjalnie zaprojektowane do celów
wojskowych i elementy składowe do nich specjalnie zaprojektowane do celów
wojskowych:
1. silniki wysokoprężne specjalnie zaprojektowane dla okrętów podwodnych;
2. silniki elektryczne specjalnie zaprojektowane dla okrętów podwodnych
i charakteryzujące się wszystkimi poniżej wymienionymi cechami:
a. moc ponad 0,75 MW (1000 KM);
b. szybka odwracalność kierunku obrotów;
c. chłodzenie cieczą; oraz
d. hermetyczna obudowa w wykonaniu morskim;
3. silniki wysokoprężne charakteryzujące się wszystkimi niżej wymienionymi
cechami:
a. moc wyjściowa 37,3 kW (50 KM) lub większa; oraz
b. "zawartość niemagnetyczna" ponad 75% masy całkowitej;
Uwaga techniczna
Do celów podpunktu LU9.b.3. "niemagnetyczna" oznacza przepuszczalność
relatywną wynoszącą mniej niż 2.
4. "niezależne od powietrza systemy napędu" (AIP) zaprojektowane specjalnie
dla okrętów podwodnych;
Uwaga techniczna:
"Napęd niezależny od powietrza" (AIP) pozwala, aby w pełni zanurzony okręt podwodny mógł ze swojego systemu napędu korzystać dłużej bez dostępu do tlenu atmosferycznego, niż normalnie pozwalałyby na to akumulatory. Do celów podpunktu LU9.b.4., AIP nie obejmuje energii jądrowej.
c. podwodne urządzenia wykrywające, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, ich sprzęt sterujący oraz ich elementy składowe specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;
d. sieci przeciw okrętom podwodnym i sieci przeciw torpedom specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;
e. niestosowany od roku 2003;
f. przepusty kadłubowe i złącza specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, umożliwiające współdziałanie ze sprzętem znajdującym się na zewnątrz jednostki pływającej oraz ich elementy składowe specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;

Uwaga Podpunkt LU9.f. obejmuje złącza jednoprzewodowe,

wieloprzewodowe, koncentryczne i falowodowe dla jednostek pływających oraz przepusty kadłubowe dla jednostek pływających, przy czym obydwa te rodzaje urządzeń są zabezpieczone przed przeciekami z zewnątrz i są w stanie utrzymać wymagane parametry na głębokościach przekraczających 100 m; oraz światłowodowe łączniki i optyczne przepusty kadłubowe, specjalnie zaprojektowane do przesyłania wiązki "laserowej", niezależnie od głębokości. Podpunkt LU9.f. nie ma zastosowania do przepustów do normalnych wałów napędowych i przepustów kadłubowych do hydrodynamicznych drążków sterowniczych.
g. łożyska cichobieżne, elementy składowe do nich oraz wyposażenie zawierające te łożyska, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, posiadające którąkolwiek z poniższych cech:

1. zawieszenie gazowe lub magnetyczne;

2. układy regulacji sygnatury aktywnej; lub

3. układy tłumienia drgań.

h. sprzęt do generowania energii jądrowej lub sprzęt napędzający, specjalnie zaprojektowany do jednostek pływających określonych w podpunkcie LU9.a. oraz elementy składowe do niego specjalnie zaprojektowane lub "zmodyfikowane" do
celów wojskowych;

Uwaga techniczna

Do celów podpunktu LU9.h. określenie "zmodyfikowany" oznacza jakiekolwiek zmiany strukturalne, elektryczne, mechaniczne lub inne zapewniające wyrobom niewojskowym możliwości wojskowe równoważne z cechami wyrobów specjalnie zaprojektowanych do celów wojskowych.

LU10 Uwaga: LU9.h. obejmuje "reaktory jądrowe".

"Statki powietrzne", "statki powietrzne lżejsze od powietrza", "bezzałogowe statki powietrzne", ("UAV"), silniki i sprzęt do "statków powietrznych", pokrewne wyposażenie i elementy składowe, jak następuje, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych:

Nb. Sprzęt naprowadzania i nawigacji - zob. ppkt LU11.

a. załogowe "statki powietrzne" i "statki powietrzne lżejsze od powietrza" oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe;

b. niestosowane od 2011 r.

c. bezzałogowe "statki powietrzne" i "statki powietrzne lżejsze od powietrza" oraz sprzęt pokrewny, jak następuje, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:

1. "bezzałogowe statki powietrzne" ("UAV"), zdalnie sterowane statki powietrzne (RPV), autonomiczne programowalne statki powietrzne oraz bezzałogowe "statki powietrzne lżejsze od powietrza";

2. wyrzutnie, sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie naziemne;

3. sprzęt przeznaczony do dowodzenia lub sterowania;

d. lotnicze silniki napędowe i specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe;

e. sprzęt lotniczy do tankowania w powietrzu specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do któregoś z poniższych oraz specjalnie zaprojektowane do niego elementy składowe:

1. "statki powietrzne" określone w podpunkcie LU 10.a.; lub

2. bezzałogowe "statki powietrzne" określone w podpunkcie LU10.c.;

f. sprzęt naziemny, zaprojektowany specjalnie dla "statków powietrznych", określonych w podpunkcie LU10.a. lub do silników lotniczych określonych w podpunkcie LU10.d.;

Uwaga 1 Podpunkt LU10.f. obejmuje sprzęt do tankowania paliwa pod ciśnieniem
g. i sprzęt przeznaczony do ułatwiania operacji na obszarach ograniczonych, w tym sprzęt znajdujący się na pokładzie statku.

Uwaga 2 Podpunkt LU10.f. nie ma zastosowania do:

1. haków holowniczych;

2. mat i pokryw ochronnych;

3. drabin, stopni i platform;

4. klinów, mocowań i sprzętu do mocowania.

Sprzęt ratowniczy dla załóg lotniczych, sprzęt bezpieczeństwa dla załóg

h. lotniczych i inne urządzenia do ewakuacji personelu nieokreślone w LU10.a, zaprojektowane dla "statków powietrznych" określonych w podpunkcie LU10.a.; Uwaga Podpunkt LU10.g nie kontroluje hełmów dla załóg lotniczych, które to hełmy nie zawierają ani nie posiadają mocowania do sprzętu określonego w niniejszym załączniku.

Nb. W odniesieniu do hełmów zob. również podpunkt LU13.c.

spadochrony, paralotnie i sprzęt pokrewny, jak następuje, oraz elementy składowe

i. specjalnie do nich zaprojektowane:

1. spadochrony niewyszczególnione w innych miejscach w niniejszym załączniku;

2. paralotnie;

3. sprzęt specjalnie zaprojektowany do skoków z dużej wysokości (np. kombinezony, hełmy ochronne, systemy oddychania, sprzęt nawigacyjny);

sterowane urządzenia otwierające lub automatyczne systemy pilotujące

przeznaczone do ładunków zrzucanych na spadochronach.

Uwaga 1 Podpunkt LU10.a. nie ma zastosowania do "statków powietrznych" lub

"statków powietrznych lżejszych od powietrza" lub wariantów tych "statków powietrznych" specjalnie zaprojektowanych do celów wojskowych, które charakteryzują się wszystkimi niżej wymienionymi cechami:

a. nie są bojowymi "statkami powietrznymi";

b. nie są skonfigurowane do celów wojskowych i nie są wyposażone w sprzęt specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych; oraz

c. są certyfikowane do użytku do celów cywilnych przez organy lotnictwa
cywilnego w co najmniej jednym państwie członkowskim UE lub
państwie uczestniczącym w porozumieniu z Wassenaar.
Uwaga 2 Podpunkt LU 10.d. nie ma zastosowania do:
a. silników lotniczych zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do celów
wojskowych, które zostały dopuszczone do użytku przez organy
lotnictwa cywilnego w co najmniej jednym państwie członkowskim UE
lub państwie uczestniczącym w porozumieniu z Wassenaar do użytku w
"cywilnych statkach powietrznych", lub specjalnie zaprojektowanych
dla nich elementów składowych;
b. silników tłokowych lub specjalnie zaprojektowanych do nich
elementów składowych, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych dla
"bezzałogowych statków powietrznych (UAV)".
Uwaga 3 Do celów podpunktów LU10.a. oraz LU10.d. pojęcie specjalnie
zaprojektowanych elementów składowych i sprzętu pokrewnego dla
niewojskowych "statków powietrznych" lub silników lotniczych
zmodyfikowanych do celów wojskowych ma zastosowanie tylko do tych
wojskowych elementów składowych i sprzętu pokrewnego, które są
wymagane w celu modyfikacji do celów wojskowych.
Uwaga 4 Do celów podpunktu LU10.a. użytek wojskowy obejmuje walkę, zwiad
wojskowy, szturm, szkolenie wojskowe, wsparcie logistyczne oraz
transport i zrzuty z powietrza żołnierzy lub sprzętu wojskowego.
Uwaga 5 LU10.a. nie ma zastosowania do "statków powietrznych" ani do "statków
powietrznych lżejszych od powietrza" posiadających wszystkie poniższe
cechy:
a. zostały wyprodukowane po raz pierwszy przed rokiem 1946;
b. w ich skład nie wchodzą elementy wyszczególnione w niniejszym
załączniku, z wyłączeniem przypadków, w których te elementy są
wymagane, aby spełnić normy bezpieczeństwa lub zdatności do lotu
wprowadzone przez organy lotnictwa cywilnego w co najmniej jednym
państwie członkowskim UE lub państwie uczestniczącym w
porozumieniu z Wassenaar; oraz
c. w ich skład nie wchodzi broń wyszczególniona w niniejszym załączniku, chyba że taka broń jest niezdatna do użytku i nie można jej przywrócić do stanu użytecznego.

Uwaga 6 LU 10.d. nie ma zastosowania do lotniczych silników napędowych, które zostały wyprodukowane po raz pierwszy przed rokiem 1946.

LU11 Sprzęt elektroniczny, "statki kosmiczne" i elementy składowe,
niewyszczególnione w innych miejscach w niniejszym załączniku, jak
następuje:
a. sprzęt elektroniczny specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych oraz
specjalnie zaprojektowane do niego elementy składowe;
Uwaga: Podpunkt LU 11.a. obejmuje:
a. elektroniczne urządzenia zakłócające działanie systemów elektronicznych
przeciwnika i elektroniczne urządzenia przeciwdziałające zakłóceniom
systemów elektronicznych (tj. urządzenia zaprojektowane do emitowania
obcych lub mylących sygnałów do odbiorników radiolokacyjnych lub
łączności radiowej lub w inny sposób utrudniające odbiór, działanie lub
zmniejszające skuteczność odbiorników elektronicznych przeciwnika wraz z
ich urządzeniami przeciwdziałającymi zakłóceniom), łącznie z urządzeniami
zagłuszającymi i przeciwdziałającymi zagłuszaniu;
b. lampy generujące sygnał o zmiennej częstotliwości;
c. systemy elektroniczne lub sprzęt zaprojektowany do obserwacji i
monitorowania widma elektromagnetycznego w celach rozpoznania
wojskowego lub bezpieczeństwa oraz w celu przeciwdziałania takiemu
rozpoznaniu i monitorowaniu;
d. podwodne środki przeciwdziałania, łącznie z zakłócaniem akustycznym i
magnetycznym oraz pozorowaniem; urządzenia zaprojektowane do
wprowadzania obcych lub mylących sygnałów do odbiorników sonarowych;
e. sprzęt do zabezpieczenia przetwarzania danych, sprzęt do zabezpieczania
danych oraz sprzęt do zabezpieczania linii transmisyjnych i sygnalizacyjnych
z wykorzystaniem funkcji kryptograficznej;
f. sprzęt do identyfikacji, rozpoznawania, ładowania kluczy kodowych oraz
zarządzania kluczami, sprzęt do produkcji i dystrybucji;
g. sprzęt naprowadzania i nawigacji;
h. radiowe, cyfrowe urządzenia komunikacyjne łączności troposferycznej;
i. demodulatory cyfrowe zaprojektowane specjalnie do celów wywiadu
sygnałowego;
j. "zautomatyzowane systemy dowodzenia i kontroli"
Nb. "Oprogramowanie" związane z wojskowymi radiostacjami programowalnymi
- zob. ppkt LU21.
b. sprzęt zagłuszający zaprojektowany lub zmodyfikowany w celu utrudniania
odbioru, działania lub skuteczności usług pozycjonowania, nawigacji lub pomiaru
czasu zapewnianych przez "systemy nawigacji satelitarnej" oraz specjalnie
zaprojektowane do nich elementy składowe;
c. "statki kosmiczne" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów
wojskowych oraz elementy składowe "statków kosmicznych" specjalnie
zaprojektowane do celów wojskowych.
LU12 Systemy broni opartej na energii kinetycznej dużych prędkości oraz pokrewny
sprzęt, jak następuje, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy
składowe:
a. systemy broni opartej na energii kinetycznej, specjalnie zaprojektowane do
niszczenia celu lub spowodowania przerwania wykonywanej misji;
b. specjalnie zaprojektowane urządzenia i stanowiska badawczo-pomiarowe oraz
modele testowe włączając w to instrumenty diagnostyczne i cele (imitatory
celów) specjalnie przeznaczone do testowania i oceny systemów pocisków o
wysokiej energii kinetycznej.
Nb. Systemy broni wykorzystujące amunicję podkalibrową lub działające na
zasadzie wyłącznie chemicznego napędu i stosowana do nich amunicja - zob.
ppkt od LU1 do LU4.
Uwaga 1 Ppkt LU12 obejmuje poniższe rozwiązania, o ile są one specjalnie
zaprojektowane do użytkowania w systemach broni opartych na
wykorzystaniu energii kinetycznej:
a. systemy wyrzutni o zdolności przyspieszania mas większych niż 0,1 g
do prędkości przekraczających 1,6 km/s przy pojedynczym lub
seryjnym trybie prowadzenia ognia;
b. wytwarzanie energii pierwotnej, osprzęt elektryczny, magazynowanie
energii (np. wysokoenergetyczne kondensatory), zarządzanie energią
cieplną, kondycjonowanie, przełączanie i magazynowanie paliwa; oraz
elektryczne interfejsy pomiędzy źródłem zasilania, działem i
elektrycznymi napędami wieżyczki;
Nb. Wysokoenergetyczne kondensatory magazynujące - zob. także poz.
3A001.e.2. w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.
c. systemy wykrywania i śledzenia celu, kierowania ogniem lub oceny
wyników zwalczania celu;
d. głowice samonaprowadzające pocisków, systemy napędu i kierowania
(przyspieszeń bocznych) dla pocisków.
Uwaga 2 Podpunkt LU12 ma zastosowanie do systemów broni wykorzystujących
którykolwiek z niżej wymienionych systemów napędowych:
a. elektromagnetyczny;
b. elektrotermiczny;
c. plazmowy;
d. lekki gaz; lub
e. chemiczny (gdy jest stosowana w połączeniu z dowolnym z wyżej
wymienionych systemów).
LU13 Sprzęt opancerzony lub ochronny, takież konstrukcje oraz ich elementy
składowe i akcesoria do nich, jak następuje:
a. płyty opancerzone metalowe lub nie, posiadające którąkolwiek z następujących
cech:
1. wyprodukowane według norm lub wymagań wojskowych; lub
2. odpowiednie do celów wojskowych;
Nb. Pancerze osobiste - zob. LU13.d.2.
b. konstrukcje z materiałów metalowych lub niemetalowych lub ich kombinacji,
specjalnie zaprojektowane do zapewnienia ochrony balistycznej dla systemów
wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe;
c. hełmy oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy i akcesoria, jak
następuje:
1. hełmy wyprodukowane zgodnie z normami lub specyfikacjami wojskowymi lub
zgodnie z porównywalnymi normami krajowymi;
2. czerepy, podpinki lub wkładki wyściełające specjalnie zaprojektowane do
hełmów określonych w podpunkcie LU13.c.1.;
3. dodatkowe elementy ochrony balistycznej, specjalnie zaprojektowane do
hełmów określonych w podpunkcie LU13.c.1.
Nb. Inne wojskowe elementy składowe i akcesoria hełmów, zob. odpowiednia
pozycja w niniejszym załączniku.
d. pancerze osobiste lub odzież ochronna i ich elementy składowe, jak następuje:
1. miękkie pancerze osobiste lub odzież ochronna, wyprodukowane zgodnie z
normami lub wymaganiami wojskowymi albo normami lub wymaganiami
równoważnymi oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe;
Uwaga Do celów podpunktu LU13.d.1. normy lub wymagania wojskowe
obejmują przynajmniej wymagania dotyczące ochrony przed
fragmentacją.
2. twarde płyty opancerzone do pancerzy osobistych zapewniające ochronę
balistyczną na poziomie III lub wyższą (NIJ 0101.06, lipiec 2008) lub o
"porównywalnych normach".
Uwaga 1 Podpunkt LU13.b. obejmuje materiały specjalnie zaprojektowane do
tworzenia wybuchowego opancerzenia reaktywnego lub budowy
schronów wojskowych.
Uwaga 2 Podpunkt LU13.c. nie ma zastosowania do hełmów spełniających
wszystkie poniższe kryteria:
a. zostały wyprodukowane po raz pierwszy przed rokiem 1970; oraz
b. nie są zaprojektowane ani zmodyfikowane w taki sposób, aby
możliwe było zamontowanie przedmiotów określonych we
wspólnym wykazie uzbrojenia UE, ani nie są wyposażone w
akcesoria pozwalające na takie zamontowanie.
Uwaga 3 Podpunkty LU13.c. i LU13.d. nie mają zastosowania do hełmów,
pancerzy osobistych lub odzieży ochronnej, towarzyszących
użytkownikom, do ich ochrony osobistej.
Uwaga 4 Spośród hełmów specjalnie zaprojektowanych dla służb saperskich
tylko hełmy specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych są
określone w podpunkcie LU13.c.
Uwaga 5 Podpunkt LU13.d.1. nie ma zastosowania do okularów ochronnych.

Nb. W odniesieniu do okularów chroniących przed promieniowaniem laserowym zob. podpunkt LU17.o.

Nb. 1 Zob. także poz. 1A005 w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.

Nb. 2 Co do "materiałów włóknistych lub włókienkowych" używanych do wytwarzania pancerzy osobistych i hełmów - zob. poz. 1C010 w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.

LU14 "Sprzęt specjalistyczny do szkolenia wojskowego" lub dla symulacji scenariuszy
wojskowych, symulatory specjalnie zaprojektowane do treningu użytkowania
jakiegokolwiek uzbrojenia wymienionego w ppkt LU1 lub LU2 oraz specjalnie
zaprojektowane do nich elementy składowe i akcesoria.
Uwaga techniczna
Określenie "specjalistyczny sprzęt do szkolenia wojskowego" obejmuje wojskowe
wersje trenażerów działań zaczepnych, szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego,
trenażery celów radiolokacyjnych, imitatory celów radiolokacyjnych, urządzenia
treningowe dla działonowych, trenażery zwalczania celów podwodnych, trenażery
lotu (łącznie z wirówkami do szkolenia pilotów lub astronautów), trenażery do
szkolenia obsługi stacji radiolokacyjnych, trenażery lotów wg przyrządów, trenażery
do szkolenia nawigatorów, trenażery do szkolenia obsługi wyrzutni rakietowych,
wyposażenie celów, "statki powietrzne" zdalnie sterowane, symulatory uzbrojenia,
symulatory bezzałogowych "statków powietrznych", ruchome jednostki szkoleniowe
oraz sprzęt treningowy dla wojskowych działań lądowych.
Uwaga 1 Ppkt LU14 obejmuje systemy generowania obrazów i interakcyjne
systemy środowiskowe dla symulatorów specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane do celów wojskowych.
Uwaga 2 Ppkt LU14 nie ma zastosowania do sprzętu specjalnie
zaprojektowanego do szkolenia w posługiwaniu się bronią myśliwską
lub sportową.
LU15 Następujący sprzęt do zobrazowywania lub przeciwdziałania, specjalnie
zaprojektowany do celów wojskowych, oraz specjalnie zaprojektowane do niego
elementy składowe i akcesoria:
a. urządzenia do rejestracji i obróbki obrazu;
LU16 b. aparaty fotograficzne i kamery, sprzęt fotograficzny i sprzęt do obróbki filmów; c. sprzęt wzmacniający obraz;

d. sprzęt do zobrazowywania termicznego lub podczerwonego;

e. sprzęt do zobrazowywania sygnałów pochodzących z czujników radiolokacyjnych;

f. sprzęt do przeciwdziałania i antyprzeciwdziałania sprzętowi określonemu w podpunktach od LU15.a. do LU15.e.

Uwaga Podpunkt LU15.f. obejmuje sprzęt zaprojektowany do ograniczania działania lub zmniejszania skuteczności wojskowych systemów zobrazowywania lub minimalizowania efektów ograniczających.

Uwaga LU15 nie ma zastosowania do "lamp pierwszej generacji wzmacniających obraz" lub sprzętu specjalnie zaprojektowanego do stosowania w nim "lamp pierwszej generacji wzmacniających obraz". Nb. Celowniki wykorzystujące "lampy pierwszej generacji wzmacniające obraz " - zob. ppkt LU1, LU2 oraz ppkt LU5.a.

Nb. Zob. także poz. 6A002.a.2. oraz 6A002.b. w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.

Odkuwki, odlewy i inne półfabrykaty, które zostały specjalnie zaprojektowane dla obiektów określonych w ppkt od LU1 do LU4, LU6, LU9, LU10, LU12 lub LU19.

Uwaga LU16. odnosi się do półfabrykatów, w przypadku gdy są one możliwe do zidentyfikowania na podstawie składu materiału, geometrii czy funkcji.
LU17 Różnorodny sprzęt, materiały i "biblioteki", jak następuje, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:

a. aparaty do nurkowania i pływania pod wodą, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych, jak następuje:

1. niezależne aparaty do nurkowania oparte na oddychaniu powietrzem regenerowanym działające w obiegu zamkniętym lub częściowo zamkniętym;

2. aparaty do pływania pod wodą, specjalnie zaprojektowane do stosowania z aparatami do nurkowania wyszczególnionymi w LU17.a.1;

Nb. Zob. także poz. 8A002.q. w wykazie produktów podwójnego zastosowania UE.

b. sprzęt budowlany specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych;
c. osprzęt, powłoki i techniki maskowania specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;
d. polowy sprzęt inżynieryjny, specjalnie zaprojektowany do wykorzystania w strefie działań bojowych;
e. "roboty", urządzenia do sterowania "robotami" oraz "manipulatory", posiadające którąkolwiek z poniżej wymienionych cech:

1. specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;

2. wykorzystujące środki zabezpieczenia przewodów hydraulicznych przed uszkodzeniem spowodowanym czynnikami zewnętrznymi, jak odłamki balistyczne (np. przez wykorzystanie przewodów samouszczelniających się), oraz zaprojektowane do użytkowania płynów hydraulicznych o punkcie zapłonu powyżej 839 K (566oC); lub

3. specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pracy w warunkach impulsów elektromagnetycznych (EMP);

Uwaga techniczna

Impuls elektromagnetyczny nie odnosi się do niezamierzonych zakłóceń wywołanych promieniowaniem elektromagnetycznym pobliskiego sprzętu (np. maszyn, urządzeń lub elektroniki) lub wyładowaniem.

f. "biblioteki", specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych w systemach, sprzęcie lub elementach składowych określonych w niniejszym załączniku;
g. sprzęt do generowania energii jądrowej lub sprzęt napędzający,

niewyszczególniony gdzie indziej, specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych oraz elementy składowe do niego specjalnie zaprojektowane lub "zmodyfikowane" do celów wojskowych;

Uwaga LU 17.g. obejmuje "reaktory jądrowe".

h. sprzęt lub materiał pokryty lub poddany obróbce w celu zamaskowania, specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych, niewyszczególniony w innych miejscach w niniejszym załączniku;
i. symulatory specjalnie zaprojektowane dla wojskowych "reaktorów jądrowych";
j. mobilne warsztaty remontowe specjalnie zaprojektowane lub "zmodyfikowane" do obsługi sprzętu wojskowego;
k. generatory polowe specjalnie zaprojektowane lub "zmodyfikowane" do celów wojskowych;

l. intermodalne kontenery ISO lub demontowalne nadwozia pojazdów (tj.

nadwozia wymienne) specjalnie zaprojektowane lub "zmodyfikowane" do użytku wojskowego;

m. promy, niewyszczególnione w innych miejscach w niniejszym załączniku, mosty oraz pontony specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;

n. modele testowe specjalnie zaprojektowane dla "rozwoju" produktów określonych w ppkt LU4, LU6, LU9 i LU10;

o. sprzęt chroniący przed oddziaływaniem promieniowania "laserowego" (np. oczy lub czujniki) specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych;

p. "ogniwa paliwowe" niewyszczególnione w innych miejscach w niniejszym załączniku, specjalnie zaprojektowane lub "zmodyfikowane" do celów wojskowych.

Uwagi techniczne:

1. Niestosowana od 2014 r.

2. Do celów podpunktu LU17 określenie "zmodyfikowany" oznacza jakiekolwiek strukturalne, elektryczne, mechaniczne lub inne zmiany nadające wyrobom cywilnym cechy wojskowe, co czyni te wyroby równoważnymi z wyrobami specjalnie zaprojektowanymi do celów wojskowych.

LU18 Sprzęt do "produkcji", obiekty do prowadzenia badań środowiskowych oraz elementy składowe, jak następuje:

a. specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany sprzęt produkcyjny do "produkcji" wyrobów określonych w niniejszym załączniku oraz specjalnie zaprojektowane do niego elementy składowe;

b. niewyszczególnione nigdzie indziej specjalnie zaprojektowane obiekty do prowadzenia badań środowiskowych oraz niewyszczególniony nigdzie indziej specjalnie zaprojektowany do nich sprzęt wykorzystywany do celów certyfikacji, kwalifikacji lub badania produktów określonych w niniejszym załączniku.

Uwaga techniczna

Do celów ppkt LU18 termin "produkcja" obejmuje projektowanie, analizy, wytwarzanie, badania i kontrolę jakości.

Uwaga Podpunkty LU 18.a. oraz LU 18.b. obejmują następujący sprzęt:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

aparaty nitracyjne o działaniu ciągłym;

aparaty wirówkowe do badań lub sprzęt charakteryzujący się którąkolwiek z poniższych cech:

1. napędzane silnikiem lub silnikami o całkowitej mocy znamionowej przekraczającej 298 kW (400 KM);

2. zdolne do unoszenia ładunku o masie 113 kg lub większej; lub

3. zdolne do osiągania przyspieszenia odśrodkowego 8 g lub większego przy ładunku o masie 91 kg lub większej;

prasy odwadniające;

wytłaczarki ślimakowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wytłaczania wojskowych "materiałów wybuchowych";

maszyny tnące do wymiarowego cięcia wytłaczanych "materiałów miotających";

bębny do oczyszczania o średnicy 1,85 m lub większej, o ładowności produktu powyżej 227 kg;

urządzenia o działaniu ciągłym do mieszania stałych materiałów miotających;

młyny wykorzystujące energię cieczy przeznaczone do rozdrabniania lub mielenia składników "materiałów wybuchowych" stosowanych w wojsku;

sprzęt zapewniający jednocześnie sferyczny kształt i jednakowy rozmiar cząstek sproszkowanego metalu wyszczególnionego w LU8.c.8.;

konwertery prądu konwekcyjnego przeznaczone do konwersji materiałów wyszczególnionych w podpunkcie LU8.c.3.

LU19 Systemy broni o ukierunkowanej energii (Directed Energy Weapon - DEW), sprzęt pokrewny lub sprzęt do przeciwdziałań, modele badawcze, jak następuje, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe:

a. systemy "laserowe" specjalnie zaprojektowane do niszczenia celu lub zmuszenia go do przerwania wykonywanego zadania;

b. systemy oparte na zasadzie wiązki cząstek, zdolne do niszczenia celu lub zmuszenia go do przerwania wykonywanego zadania;

c. systemy wykorzystujące pasma częstotliwości radiowych dużej mocy (Radio Frequency - RF), zdolne do niszczenia celu lub zmuszenia go do przerwania wykonywanego zadania;
d. sprzęt specjalnie zaprojektowany do wykrywania, identyfikacji lub obrony przed systemami określonymi w podpunktach od LU19.a. do LU19.c.;
e. fizyczne modele testowe dla systemów, sprzętu i elementów składowych określonych w LU19;
f. systemy "laserowe", zaprojektowane specjalnie w celu trwałego oślepienia nieuzbrojonego oka, tj. gołego oka lub oka z urządzeniami korygującymi wzrok.
Uwaga 1 Systemy DEW określone w ppkt LU19 obejmują systemy, których
możliwości opierają się na kontrolowanym stosowaniu:
a. "laserów" o mocy wystarczającej do wywołania zniszczeń podobnych
do wywoływanych amunicją konwencjonalną;
b. akceleratorów cząstek, emitujących wiązkę cząstek naładowanych lub
neutralnych o niszczącej mocy;
c. nadajników radiowych o dużej mocy impulsów lub dużej średniej
mocy wiązki fal radiowych wytwarzających pole o natężeniu wystarczającym do unieszkodliwienia obwodów elektrycznych odległego celu.
Uwaga 2 Podpunkt LU19 obejmuje następujące wyroby, w przypadku gdy zostały
one specjalnie zaprojektowane dla wykorzystania w systemach DEW:

a. urządzenia do wytwarzania mocy pierwotnej, przechowywania

energii, przełączania, przetwarzania mocy lub przechowywania i dystrybucji paliwa;
b. systemy wykrywania lub śledzenia celu;

c. systemy oceniające stopień uszkodzenia celu, jego zniszczenia lub przerwania wykonywanego zadania;

d. urządzenia do kierowania wiązką, propagacją lub celowaniem;

e. sprzęt do szybkiego odwracania wiązki dla szybkich operacji przy większej liczbie celów;

f. adaptacyjne koniugatory optyki i fazy;

g. instalacje doprowadzania prądu dla wiązek ujemnych jonów

wodorowych;
h. elementy składowe "klasy kosmicznej" do akceleratorów;
i. aparatura do skupiania wiązki ujemnych jonów;

j. sprzęt do regulacji i odwracania wiązki jonowej wysokiej mocy;

k. folie "klasy kosmicznej" do neutralizacji wiązek ujemnych izotopów wodoru.

LU20 Sprzęt kriogeniczny lub "nadprzewodzący", jak następuje, oraz specjalnie
zaprojektowane do niego elementy składowe i akcesoria:
a. sprzęt specjalnie zaprojektowany lub skonfigurowany do zainstalowania na
pojazdach do wojskowych zastosowań lądowych, lotniczych, morskich czy
kosmicznych, zdolny do działania w czasie ruchu pojazdu i wytwarzający lub
utrzymujący temperatury poniżej 103 K (-170°C);
Uwaga Podpunkt LU20.a. obejmuje ruchome systemy zawierające lub
wykorzystujące akcesoria lub elementy składowe wyprodukowane z
materiałów niemetalicznych lub dielektrycznych, takich jak tworzywa
sztuczne czy materiały impregnowane żywicami epoksydowymi.
b. elektryczne urządzenia "nadprzewodzące" (maszyny wirnikowe lub
transformatory) specjalnie zaprojektowane lub skonfigurowane do
zainstalowania na pojazdach do wojskowych zastosowań lądowych, morskich,
lotniczych czy kosmicznych i zdolne do działania w ruchu.
Uwaga Podpunkt LU20.b. nie ma zastosowania do hybrydowych,
jednobiegunowych prądnic prądu stałego, posiadających normalne,
jednobiegunowe armatury metalowe, które wirują w polu
magnetycznym wytwarzanym przez uzwojenie nadprzewodzące, pod
warunkiem że uzwojenie takie jest jedynym nadprzewodzącym
elementem prądnicy.
LU21 "Oprogramowanie", jak następuje:
a. "oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla
któregokolwiek z poniżej wymienionych celów:
1. "rozwój", "produkcja", eksploatacja lub utrzymanie sprzętu
wyszczególnionego w niniejszym załączniku;
2. "rozwój" lub "produkcja" materiałów wyszczególnionych w niniejszym
załączniku; lub
3. "rozwój", "produkcja", eksploatacja lub utrzymanie "oprogramowania"
wyszczególnionego w niniejszym załączniku;
b. określone "oprogramowanie" inne niż określone w podpunkcie LU21.a., jak
następuje:
1. "oprogramowanie" zaprojektowane specjalnie do celów wojskowych
i zaprojektowane specjalnie do modelowania, symulacji lub oceniania
wojskowych systemów uzbrojenia;
2. "oprogramowanie" zaprojektowane specjalnie do celów wojskowych
i zaprojektowane specjalnie do modelowania lub symulacji wojskowych
scenariuszy operacyjnych;
3. "oprogramowanie" do określania efektów działania broni konwencjonalnej,
jądrowej, chemicznej lub biologicznej;
4. "oprogramowanie" zaprojektowane specjalnie do celów wojskowych i do
stosowania w dziedzinie dowodzenia, łączności, kierowania i rozpoznania
(C3l) lub dowodzenia, łączności, kierowania, informatyki i rozpoznania (C4I);
5. "oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do
prowadzenia ofensywnych cyberoperacji wojskowych.
Uwaga 1 Podpunkt LU21.b.5 obejmuje "oprogramowanie" przeznaczone do
niszczenia, uszkadzania, ograniczania działania lub uszkadzania
systemów, sprzętu lub "oprogramowanie" określone w niniejszym
załączniku, "oprogramowanie" przeznaczone do zwiadu
cybernetycznego oraz dowodzenia i kontroli cybernetycznej.
Uwaga 2 Podpunkt LU21.b.5. nie ma zastosowania do "ujawniania luk w
zabezpieczeniach" ani do "reagowania na cyberincydenty",
ograniczone do niewojskowej obronnej gotowości i reagowania w
zakresie cyberbezpieczeństwa.
c. "oprogramowanie", które nie zostało określone w podpunktach LU21.a. oraz
LU21.b., specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, by sprzęt, który nie
został określony we wspólnym wykazie uzbrojenia UE, mógł służyć do zadań
wojskowych, do których służy sprzęt wojskowy określony we wspólnym wykazie
uzbrojenia UE.
Nb. Zob. systemy, sprzęt lub elementy składowe określone w niniejszym
załączniku stosowane do ogólnego celu "komputery cyfrowe" z
zainstalowanym "oprogramowaniem" określonym w podpunkcie LU21.c.
LU22 "Technologia", jak następuje:
a. "technologia", inna niż określona w podpunkcie LU22.b., "wymagana" do
"rozwoju", "produkcji", eksploatacji, instalacji, utrzymania funkcjonalności
(przeprowadzania przeglądów), napraw, remontów kapitalnych lub odnawiania
wyrobów określonych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE;
b. "Technologia", jak następuje:
1. "technologia" "wymagana" do projektowania, montażu elementów
składowych, użytkowania, obsługiwania i naprawy kompletnych instalacji
produkcyjnych do wytwarzania wyrobów określonych we wspólnym wykazie
uzbrojenia UE, nawet gdy elementy takich instalacji produkcyjnych nie są
określone;
2. "technologia" "wymagana" do "rozwoju" i "produkcji" broni małokalibrowej,
nawet jeżeli jest ona wykorzystywana - do produkcji replik zabytkowej broni
małokalibrowej;
3. niestosowana od 2013 r.;
Nb. "Technologia" poprzednio określona w podpunkcie LU22.b.3 - zob. ppkt
LU22.a.
4. niestosowana od 2013 r.;
Nb. "Technologia" poprzednio określona w podpunkcie LU22.b.4 - zob. ppkt
LU22.a.
5. "technologia" "wymagana" wyłącznie do wprowadzania "biokatalizatorów",
określonych w podpunkcie LU7.i.1., do wojskowych substancji nośnych lub
materiałów.
Uwaga 1 "Technologia" "wymagana" do "rozwoju", "produkcji", eksploatacji,
instalacji, utrzymania funkcjonalności (przeprowadzania przeglądów),
napraw, remontów kapitalnych lub odnawiania wyrobów określonych
we wspólnym wykazie uzbrojenia UE pozostaje objęta kontrolą, nawet
jeżeli ma zastosowanie do jakiegokolwiek produktu, który nie został
określony we wspólnym wykazie uzbrojenia UE.
Uwaga 2 Podpunkt LU22 nie ma zastosowania do:
a. "technologii" będącej minimalnym wymogiem do instalacji,
użytkowania, utrzymywania (kontroli) lub naprawy produktów
nieobjętych kontrolą lub których wywóz został dozwolony;
b. "technologii" będącej "własnością publiczną", stanowiącej "badania
podstawowe" lub minimum informacji potrzebnych do złożenia
wniosków patentowych;
c. "technologii" umożliwiającej indukcję magnetyczną służącą do
ciągłego napędu urządzeń transportu cywilnego.
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 739).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 308 z 24.11.2010, str. 11, Dz. Urz. UE L 85 z 24.03.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 31 z 31.01.2013, str. 43, Dz. Urz. UE L 40 z 11.02.2014, str. 20, Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014, str. 117, Dz. Urz. UE L 163 z 21.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 70 z 15.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 89 z 29.03.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241, Dz. Urz. UE L 225 z 25.06.2021, str. 69 oraz Dz. Urz. UE L 42 z 10.02.2023, str. 1) w brzmieniu nadanym dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2024/242 z dnia 27 września 2023 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do aktualizacji wykazu produktów związanych z obronnością zgodnie ze zaktualizowanym wspólnym wykazem uzbrojenia Unii Europejskiej z dnia 20 lutego 2023 r. (Dz. Urz. UE L 2024/242 z 17.01.2024).

Zmiany w prawie

Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.

Robert Horbaczewski 21.06.2024
Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024