Zmiana rozporządzenia w sprawie aplikacji legislacyjnej.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 maja 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1229) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem wykładów są w szczególności:",

b)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) wybrane problemy z zakresu prawa międzynarodowego, w tym wpływ prawnomiędzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie praw człowieka na proces tworzenia prawa;";

2)
w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Patron może sprawować opiekę nad nie więcej niż dwoma aplikantami.";

3)
w § 13 w ust. 2 w pkt 2:
a)
uchyla się lit. c,
b)
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) dwóch przedstawicieli Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.";

4)
w § 17:
a)
w ust. 3 wyrazy "co najmniej czterech członków" zastępuje się wyrazami "co najmniej trzech członków",
b)
w ust. 6 wyrazy "co najmniej pięciu członków" zastępuje się wyrazami "co najmniej trzech członków";
5)
§ 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. 1. Opłata za uczestnictwo w aplikacji wynosi 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), za rok poprzedzający rozpoczęcie aplikacji.

2. Podmiot kierujący na aplikację wpłaca opłatę za uczestnictwo pracownika w aplikacji na wskazany rachunek Rządowego Centrum Legislacji. Opłata jest wpłacana jednorazowo. Termin i sposób wpłaty określa umowa zawarta między Rządowym Centrum Legislacji a podmiotem kierującym pracownika na aplikację.";

6)
w § 25:
a)
w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ponosi koszty związane z obsługą organizacyjną i techniczną aplikacji, w tym dokonuje zakupów środków technicznych i pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia aplikacji, według zasad określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Środek transportu właściwy do odbycia przejazdu, o którym mowa w ust. 2, a także jego rodzaj i klasę określa Prezes Rządowego Centrum Legislacji.".

§  2. 
Do aplikacji edycji 2023/2024 stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.

Robert Horbaczewski 21.06.2024
Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024