Krajowe Ramy Interoperacyjności, minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiana informacji w postaci elektronicznej oraz minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 maja 2024 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa:
1)
Krajowe Ramy Interoperacyjności;
2)
minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej;
3)
minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, w tym:
a)
specyfikację formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym,
b)
sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji,
c)
standardy techniczne zapewniające wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej.
§  2.  [Definicje]
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
architektura systemu teleinformatycznego - opis składników systemu teleinformatycznego, powiązań i relacji pomiędzy tymi składnikami;
2)
autentyczność - właściwość polegającą na tym, że pochodzenie lub zawartość danych opisujących obiekt są takie, jak deklarowane;
3)
dane referencyjne - dane opisujące cechę informacyjną obiektu pierwotnie wprowadzone do rejestru publicznego w wyniku określonego zdarzenia, z domniemania opatrzone atrybutem autentyczności;
4)
dostępność - właściwość określającą, że zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym;
5)
integralność - właściwość polegającą na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony;
6)
interesariusz - osobę lub podmiot posiadający interes prawny albo faktyczny w sprawach interoperacyjności;
7)
model architektury - formalny opis architektury systemu teleinformatycznego;
8)
model usługowy - model architektury, w którym dla użytkowników zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, inaczej system zorientowany na usługi (Service Oriented Architecture - SOA);
9)
niezaprzeczalność - brak możliwości zanegowania swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie;
10)
obiekt - przedmiot opisu w rejestrze publicznym;
11)
obiekt przestrzenny - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214);
12)
podatność systemu teleinformatycznego - właściwość systemu teleinformatycznego, która może być wykorzystana przez co najmniej jedno zagrożenie;
13)
podmiot - osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub organ administracji publicznej;
14)
poufność - właściwość zapewniającą, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana nieupoważnionym osobom fizycznym;
15)
polityka bezpieczeństwa informacji - zestaw efektywnych, udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa wraz z ich planem wdrożenia i egzekwowania;
16)
rekomendacja interoperacyjności - uzgodnienie przyjęte bez stanowiska sprzeciwu pomiędzy interesariuszami regulujące na poziomie organizacyjnym, semantycznym lub technologicznym dowolny aspekt interoperacyjności;
17)
repozytorium interoperacyjności - część zasobów ePUAP przeznaczoną do udostępniania informacji służących osiąganiu interoperacyjności;
18)
rozliczalność - właściwość systemu pozwalającą przypisać określone działanie w systemie do osoby fizycznej lub procesu oraz umiejscowić je w czasie;
19)
usługa sieciowa - właściwość systemu teleinformatycznego polegającą na powtarzalnym wykonywaniu przez ten system z góry określonych funkcji po otrzymaniu, za pomocą sieci teleinformatycznej, danych uporządkowanych w określonej strukturze;
20)
ustawa - ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
21)
wzór dokumentu elektronicznego - wzór, o którym mowa w art. 19b ustawy;
22)
zagrożenie systemu teleinformatycznego - potencjalną przyczynę niepożądanego zdarzenia, która może wywołać szkodę w systemie teleinformatycznym.

Rozdział  2

Krajowe Ramy Interoperacyjności

§  3.  [Zakres Krajowych Ram Interoperacyjności]
1. 
Krajowe Ramy Interoperacyjności określają:
1)
sposoby postępowania podmiotu realizującego zadania publiczne w zakresie doboru środków, metod i standardów wykorzystywanych do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i udoskonalania systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do realizacji zadań tego podmiotu oraz procedur organizacyjnych, mające na celu:
a)
zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania publiczne w postaci elektronicznej,
b)
zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną,
c)
zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach odrębnych,
d)
zapewnienie podmiotom publicznym redukcji kosztów funkcjonowania,
e)
zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi,
f)
zapewnienie swobody gospodarczej i równego dostępu do rynku informatycznego w zakresie usług i dostaw podczas udzielania zamówień publicznych dla wszystkich jego uczestników,
g)
efektywną realizację drogą elektroniczną ponadgranicznych usług administracji publicznej;
2)
sposoby postępowania podmiotu realizującego zadania publiczne w zakresie przejrzystego wyboru norm, standardów i rekomendacji w zakresie interoperacyjności semantycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, z zapewnieniem zasady neutralności technologicznej.
2. 
Na Krajowe Ramy Interoperacyjności składają się:
1)
sposoby osiągania interoperacyjności;
2)
architektura systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne;
3)
repozytorium interoperacyjności na ePUAP.
§  4.  [Sposoby osiągnięcia interoperacyjności]
1. 
Interoperacyjność osiąga się przez:
1)
ujednolicenie, rozumiane jako zastosowanie kompatybilnych norm, standardów i procedur przez różne podmioty realizujące zadania publiczne, lub
2)
wymienność, rozumianą jako możliwość zastąpienia produktu, procesu lub usługi bez jednoczesnego zakłócenia wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne lub pomiędzy tymi podmiotami a ich klientami, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych współpracujących systemów, lub
3)
zgodność, rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pod specyficznymi warunkami zapewniającymi spełnienie istotnych wymagań i przy braku niepożądanych oddziaływań.
2. 
Zastosowanie reguł określonych w ust. 1 zależne jest od okoliczności wynikających z szacowania ryzyka oraz z właściwości projektowanego systemu teleinformatycznego, jego zasięgu oraz dostępnych rozwiązań na rynku dostaw i usług w zakresie informatyki.
3. 
Zastosowany przez podmiot realizujący zadania publiczne sposób osiągnięcia interoperacyjności nie może naruszać zasady neutralności technologicznej.
§  5.  [Stosowanie rozwiązań z zakresu interoperacyjności na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym]
1. 
Podmioty realizujące zadania publiczne stosują rozwiązania z zakresu interoperacyjności na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym.
2. 
Interoperacyjność na poziomie organizacyjnym osiągana jest przez:
1)
informowanie przez podmioty realizujące zadania publiczne, w sposób umożliwiający skuteczne zapoznanie się, o sposobie dostępu oraz zakresie użytkowym serwisów dla usług realizowanych przez te podmioty;
2)
wskazanie przez ministra właściwego do spraw informatyzacji miejsca przeznaczonego do publikacji informacji, o których mowa w pkt 1;
3)
standaryzację i ujednolicenie procedur z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poprawnej współpracy podmiotów realizujących zadania publiczne;
4)
publikowanie i uaktualnianie w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmiot realizujący zadania publiczne opisów procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw z zakresu jego właściwości drogą elektroniczną.
3. 
Interoperacyjność na poziomie semantycznym osiągana jest przez:
1)
stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach, określonych w niniejszym rozporządzeniu;
2)
stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach publikowanych w repozytorium interoperacyjności na podstawie przepisów § 8 ust. 3 oraz § 10 ust. 5, 6, 11 i 12;
3)
stosowanie w rejestrach prowadzonych przez podmioty publiczne odwołań do rejestrów zawierających dane referencyjne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
4. 
Interoperacyjność na poziomie technologicznym osiągana jest przez:
1)
stosowanie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, określonych w rozdziale 4;
2)
stosowanie regulacji zawartych w przepisach odrębnych, a w przypadku ich braku uwzględnienia postanowień odpowiednich Polskich Norm, norm międzynarodowych lub standardów uznanych w drodze dobrej praktyki przez organizacje międzynarodowe.
§  6.  [Informacje publikowane w repozytorium interoperacyjności]
W repozytorium interoperacyjności, oprócz struktur danych, o których mowa w § 8 ust. 3 oraz w § 10 ust. 5, 6, 11 i 12, publikuje się także rekomendacje interoperacyjności stanowiące dobre praktyki ułatwiające osiągnięcie interoperacyjności na każdym z poziomów, o których mowa w § 5.
§  7.  [Oznaczanie informacji publikowanych w repozytorium interoperacyjności]
1. 
Informacje publikowane w repozytorium interoperacyjności oznaczone są w szczególności:
1)
nazwą;
2)
opisem;
3)
wersją;
4)
datą i czasem publikacji;
5)
statusem obowiązywania;
6)
identyfikatorem pozwalającym na identyfikację osoby publikującej.
2. 
Opublikowana informacja nie może być modyfikowana lub usunięta z repozytorium.
§  8.  [Opis protokołów i struktur wymiany danych usługi sieciowej]
1. 
Dla systemów teleinformatycznych służących do realizacji zadań publicznych stosuje się rozwiązania oparte na modelu usługowym.
2. 
Do opisu protokołów i struktur wymiany danych usługi sieciowej wykorzystuje się Web Services Description Language (WSDL).
3. 
Organ podmiotu udostępniającego usługę sieciową, w celu zapewnienia poprawnej współpracy systemów teleinformatycznych, przekazuje opis, o którym mowa w ust. 2, do repozytorium interoperacyjności.
4. 
W przypadkach uzasadnionych specyfiką podmiotu publicznego lub świadczonych przez niego usług dopuszcza się inny model architektury.
§  9.  [Zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji]
Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia:
1)
realizację publicznej dyskusji nad rekomendacjami interoperacyjności z zachowaniem zasady neutralności technologicznej oraz zgodności z normami zatwierdzonymi przez krajową jednostkę normalizacyjną lub normami albo standardami rekomendowanymi lub ustalanymi jako obowiązujące przez organy Unii Europejskiej, prowadzonej w sposób, który zapewni każdemu interesariuszowi możliwość realnego wpływu na opracowanie rekomendacji;
2)
prowadzenie repozytorium interoperacyjności.

Rozdział  3

Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

§  10.  [Typy obiektów wyróżnianych w rejestrach publicznych; struktura danych cech informacyjnych obiektów]
1. 
W rejestrach publicznych wyróżnia się w szczególności następujące typy obiektów:
1)
osobę fizyczną;
2)
podmiot;
3)
obiekt przestrzenny.
2. 
Dla każdego obiektu, o którym mowa w ust. 1, w obrębie danego typu, nadaje się unikatowy identyfikator.
3. 
Strukturę identyfikatorów typów obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, a także pkt 3 w zakresie dotyczącym punktu adresowego i działki ewidencyjnej, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Przepis, o którym mowa w ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 3, nie wyłącza stosowania przepisów wydanych:
1)
w wykonaniu dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm. w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
2)
na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6-10 i ust. 1a, art. 24b ust. 4, art. 26 ust. 2 oraz art. 47b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).
5. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji publikuje w repozytorium interoperacyjności na ePUAP schemat XML struktury danych cech informacyjnych obiektów, o których mowa w ust. 1.
6. 
Podmioty realizujące zadania publiczne z wykorzystaniem wymiany informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą pism w formie dokumentów elektronicznych sporządzonych według wzorów elektronicznych, w których mają zastosowanie obiekty, o których mowa w ust. 1, stosują strukturę danych cech informacyjnych tych obiektów zgodną ze strukturą publikowaną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w postaci schematów XML w repozytorium interoperacyjności na podstawie wniosków organu prowadzącego rejestr referencyjny właściwy dla danego typu obiektu.
7. 
W strukturze, o której mowa w ust. 6, należy zawrzeć w szczególności nazwy i zakresy danych cech informacyjnych obiektów.
8. 
Jeżeli z przepisów prawa wynika, że stosuje się podzbiór cech informacyjnych obiektu, o którym mowa w ust. 1, to zachowuje się typy i zakresy danych określone w schemacie, o którym mowa w ust. 6.
9. 
Jeśli podmiot publiczny prowadzi rejestr publiczny obejmujący typ obiektu, jakim są osoby fizyczne nieposiadające numeru PESEL, identyfikacja takiej osoby odbywa się według cechy informacyjnej właściwej dla danego rejestru.
10. 
Jeśli podmiot publiczny prowadzi rejestr publiczny obejmujący typ obiektu, jakim są podmioty nieposiadające nadanego numeru identyfikacyjnego REGON, identyfikacja takiego podmiotu odbywa się według cechy informacyjnej właściwej dla danego rejestru.
11. 
Struktury danych dodatkowych cech informacyjnych, o których mowa w ust. 9 i 10, podlegają zgłoszeniu do repozytorium interoperacyjności.
12. 
Organ władzy publicznej, prowadzący rejestr publiczny zawierający obiekty inne niż wymienione w ust. 1, wnioskuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji o opublikowanie w repozytorium interoperacyjności, prowadzonym w ramach ePUAP, schematu XML struktur danych cech informacyjnych tych obiektów.
§  11.  [Rozliczalność i ochrona operacji wymiany danych]
1. 
Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny, wydając informacje z tego rejestru w drodze wymiany, jest obowiązany zapewnić rozliczalność takiej operacji.
2. 
Podmiot otrzymujący informacje z rejestru publicznego w drodze wymiany jest obowiązany do jej ochrony na poziomie nie mniejszym niż ten, który ma zastosowanie w tym rejestrze.
§  12.  [Określanie funkcjonalności rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych]
Określając funkcjonalność rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych, uwzględnia się potrzebę zapewnienia podmiotom uprawnionym realizacji zadań wynikających z odrębnych przepisów.
§  13.  [Wymiana danych między rejestrami publicznymi]
1. 
Wymiana danych dokonywana pomiędzy rejestrami publicznymi obejmuje jedynie informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych rejestrów.
2. 
Wymiana danych odbywa się przez bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych przez rejestr inicjujący wymianę.
3. 
Jeśli wymiana danych w trybie, o którym mowa w ust. 2, jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, dopuszcza się wymianę danych w innym trybie, w tym przez kopiowanie danych przez rejestr inicjujący wymianę.
§  14.  [Udostępnianie opisów usług, schematów XML oraz innych wzorów w trakcie tworzenia lub modernizacji rejestrów publicznych]
W trakcie tworzenia lub modernizacji rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych uwzględnia się potrzebę zapewnienia bezpłatnego dostępu oraz publikacji w repozytorium interoperacyjności opisów usług, schematów XML oraz innych wzorów.

Rozdział  4

Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych

§  15.  [Wymagania przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji systemów teleinformatycznych]
1. 
Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty realizujące zadania publiczne projektuje się, wdraża oraz eksploatuje z uwzględnieniem ich funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk.
2. 
Zarządzanie usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne ma na celu dostarczanie tych usług na deklarowanym poziomie dostępności i odbywa się w oparciu o udokumentowane procedury.
3. 
Wymagania określone w ust. 1 i 2 uznaje się za spełnione, jeśli projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, monitorowanie, przeglądanie, utrzymanie i udoskonalanie zarządzania usługą podmiotu realizującego zadanie publiczne odbywają się z uwzględnieniem Polskich Norm: PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2.
§  16.  [Umożliwienie wymiany danych z innymi systemami teleinformatycznymi]
1. 
Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty realizujące zadania publiczne wyposaża się w składniki sprzętowe lub oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w obowiązujących przepisach, normach, standardach lub rekomendacjach ustanowionych przez krajową jednostkę normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii Europejskiej.
2. 
W przypadku gdy w danej sprawie brak jest przepisów, norm lub standardów, o których mowa w ust. 1, stosuje się standardy uznane na poziomie międzynarodowym, w szczególności opracowane przez:
1)
Internet Engineering Task Force (IETF) i publikowane w postaci Request For Comments (RFC),
2)
World Wide Web Consortium (W3C) i publikowane w postaci W3C Recommendation (REC)

adekwatnie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań oraz bieżącego stanu technologii informatycznych.

3. 
Informację o dostępności opisów standardów, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw informatyzacji publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  17.  [Standardy kodowania znaków]
1. 
Kodowanie znaków w dokumentach wysyłanych z systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne lub odbieranych przez takie systemy, także w odniesieniu do informacji wymienianej przez te systemy z innymi systemami na drodze teletransmisji, o ile wymiana ta ma charakter wymiany znaków, odbywa się według standardu Unicode UTF-8 określonego przez normę ISO/IEC 10646 wraz ze zmianami lub normę ją zastępującą.
2. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kodowanie znaków według standardu Unicode UTF-16 określonego przez normę, o której mowa w ust. 1.
3. 
Zastosowanie kodowania, o którym mowa w ust. 2, nie może negatywnie wpływać na współpracę z systemami teleinformatycznymi używającymi kodowania określonego w ust. 1.
§  18.  [Formaty udostępniania zasobów informacyjnych i przyjmowania danych elektronicznych]
1. 
Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne udostępniają zasoby informacyjne co najmniej w jednym z formatów danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Jeżeli z przepisów szczegółowych albo opublikowanych w repozytorium interoperacyjności schematów XML lub innych wzorów nie wynika inaczej, podmioty realizujące zadania publiczne umożliwiają przyjmowanie dokumentów elektronicznych służących do załatwiania spraw należących do zakresu ich działania w formatach danych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.
§  19.  [System zarządzania bezpieczeństwem informacji]
1. 
Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.
2. 
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących działań:
1)
zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia;
2)
utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację;
3)
przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy;
4)
podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji;
5)
bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w pkt 4;
6)
zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
a)
zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
b)
skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,
c)
stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich;
7)
zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez:
a)
monitorowanie dostępu do informacji,
b)
czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji,
c)
zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji;
8)
ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość;
9)
zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie;
10)
zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji;
11)
ustalenia zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych;
12)
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:
a)
dbałości o aktualizację oprogramowania,
b)
minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
c)
ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją,
d)
stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa,
e)
zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych,
f)
redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych,
g)
niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
h)
kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa;
13)
bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących;
14)
zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.
3. 
Wymagania określone w ust. 1 i 2 uznaje się za spełnione, jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą, w tym:
1)
PN-ISO/IEC 27002 - w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń;
2)
PN-ISO/IEC 27005 - w odniesieniu do zarządzania ryzykiem.
4. 
Niezależnie od zapewnienia działań, o których mowa w ust. 2, w przypadkach uzasadnionych analizą ryzyka w systemach teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne należy ustanowić dodatkowe zabezpieczenia.
§  20.  [Elektroniczne zapisy w dziennikach systemów (logi)]
1. 
Rozliczalność w systemach teleinformatycznych podlega wiarygodnemu dokumentowaniu w postaci elektronicznych zapisów w dziennikach systemów (logach).
2. 
W dziennikach systemów odnotowuje się obligatoryjnie działania użytkowników lub obiektów systemowych polegające na dostępie do:
1)
systemu z uprawnieniami administracyjnymi;
2)
konfiguracji systemu, w tym konfiguracji zabezpieczeń;
3)
przetwarzanych w systemach danych podlegających prawnej ochronie w zakresie wymaganym przepisami prawa.
3. 
Poza informacjami wymienionymi w ust. 2 mogą być odnotowywane działania użytkowników lub obiektów systemowych, a także inne zdarzenia związane z eksploatacją systemu w postaci:
1)
działań użytkowników nieposiadających uprawnień administracyjnych,
2)
zdarzeń systemowych nieposiadających krytycznego znaczenia dla funkcjonowania systemu,
3)
zdarzeń i parametrów środowiska, w którym eksploatowany jest system teleinformatyczny

- w zakresie wynikającym z analizy ryzyka.

4. 
Informacje w dziennikach systemów przechowywane są od dnia ich zapisu, przez okres wskazany w przepisach odrębnych, a w przypadku braku przepisów odrębnych przez dwa lata.
5. 
Zapisy dzienników systemów mogą być składowane na zewnętrznych informatycznych nośnikach danych w warunkach zapewniających bezpieczeństwo informacji. W uzasadnionych przypadkach dzienniki systemów mogą być prowadzone na nośniku papierowym.

Rozdział  5

Przepis końcowy

§  21. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKATORY OBIEKTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ARCHITEKTURZE REJESTRÓW PUBLICZNYCH

Lp. Nazwa obiektu Identyfikator obiektu Definic a identyfikatora obiektu Pełna nazwa rejestru publicznego zawierającego dane referencyjne opisujące obiekt Akt prawny stanowiący podstawę prawną funkcjonowania rejestru, o którym mowa w kolumnie 6 Wyrażenie regularne
Długość pola Typ i zakres danej
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Osoba fizyczna posiadająca nadany numer PESEL Numer PESEL 11 Pole znakowe, znaki z zakresu {0..9} Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2024 r. poz. 736) \d{1l)
2 Podmiot Numer identyfikacyjny

REGON

14 Pole znakowe, znaki z zakresu {0..9} Rejestr publiczny właściwy dla rodzaju podmiotu.

W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrem właściwym jest Krajowy Rejestr Sądowy

Ustawa właściwa dla rodzaju podmiotu \d{9)|\d{14)
3 Obiekt przestrzenny Punkt adresowy Identyfikator punktu adresowego Przestrzeń nazw (namespace) 1 do 26 Pole znakowe, znaki z zakresu {A .. Z, a .. z, 0.. 9,,., } Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, z późn. zm.) PL\.[A-Zaz]{l,6}\.\d{l,6)

\.[A-Za-z0- 9]{1,8} [A-Za-z0-9]{8}- [A-Za-z0-9]{4}- [A-Za-z0-9]{4}- [A-Za-z0-9]{4}- [A-Za-z0-9]{12)

Identyfikator lokalny (localld) do 38 Pole znakowe, znaki z zakresu {A .. Z, a .. z, 0.. 9,
Identyfikator wersji (versionld) do 25 Pole znakowe, znaki z zakresu {T, 0 .. 9, +, -,:} \d{4}-\d\d-

\d\dT\d\d:\d\d:\d\d[+\- ]\d\d:\d\d

Działka ewidencyjna Identyfikator działki ewidencyjnej Przestrzeń nazw (namespace) 1 do 26 Pole znakowe, znaki z zakresu {A .. Z, a .. z, 0.. 9,,., } Ewidencja Gruntów i Budynków PL\.[A-Zaz]{l,6}\.\d{l,6)

\.[A-Za-zO- 9]{1,8)

[A-Za-z0-9]{8}- [A-Za-z0-9]{4}- [A-Za-z0-9]{4}- [A-Za-z0-9]{4}- [A-Za-z0-9]{12) \d{4}-\d\d-

\d\dT\d\d:\d\d:\d\d[+\- ]\d\d:\d\d

Identyfikator lokalny (localld) do 38 Pole znakowe, znaki z zakresu {A .. Z, a .. z, 0.. 9,
Identyfikator wersji (versionld) do 25 Pole znakowe, znaki z zakresu {T, 0 .. 9, +, -,:}
*) Przestrzeń nazw składa się z dwóch części oddzielonych kropką:

a) część pierwsza - identyfikator zbioru danych przestrzennych nadany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214),

b) część druga - literowe oznaczenie zasobu informacji przestrzennej, do której należą obiekty, np.: EGiB - dla działki ewidencyjnej, EMUiA - dla punktu adresowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

FORMATY DANYCH ORAZ STANDARDY ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UŻYWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Lp. Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu Oryginalna pełna nazwa standardu Opis standardu Organizacja określająca format, normę lub standard Oznaczenie lub nazwa normy albo dokumentu zawierającego specyfikację techniczną wskazanego formatu
1 2 3 4 5 6
A W celu wymiany zasobów informacyjnych przez podmioty realizujące zadania publiczne stosuje się:
1. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:
1.1 .txt Dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txt ISO/IEC ISO/IEC 10646
1.2 .rtf Rich Text Format Specification Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf Microsoft Corp. Wewnętrzny standard Microsoft Corp.
1.3 .pdf Portable Document Format Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .pdf ISO/IEC ISO 32000-1
1.4 .xps XML Paper Specification Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .xps Microsoft Corp., Ecma International ECMA-388
1.5 .odt Open Document Format for Office Application Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .odt ISO/IEC ISO/IEC 26300
1.6 .ods Open Document Format for Office Application Dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego jako pliki typu .ods ISO/IEC ISO/IEC 26300
1.7 .odp Open Document Format for Office Application Dokumenty w postaci prezentacji multimedialnych jako pliki typu .odp ISO/IEC ISO/IEC 26300
1.8 .doc Microsoft Office Word Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc Microsoft Corp. Wewnętrzny standard Microsoft Corp.
1.9 .xls Microsoft Office Excel Dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego Microsoft Corp. Wewnętrzny standard Microsoft Corp.
1.10 .ppt Microsoft Office PowerPoint Dokumenty w postaci prezentacji multimedialnych jako pliki typu .ppt Microsoft Corp. Wewnętrzny standard Microsoft Corp.
1.11 .docx

.xlsx

.pptx

Office Open XML File Formats Otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych ISO/IEC ISO/IEC 29500
1.12 .csv Comma Separated Values Wartości rozdzielone przecinkiem IETF RFC 4180
2. Do danych zawierających informację graficzną stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:
2.1 .jpg (jpeg) Digital compression and coding of continuous-tone still images Plik typu .jpg (Joint Photographic Experts Group) ISO/IEC ISO/IEC 10918-1

ISO/IEC 10918-2

ISO/IEC 10918-3

ISO/IEC 10918-4

2.2 .tif (.tiff) Tagged Image File Format Plik typu .tif ISO ISO 12234-2, ISO 12639
2.3 .geotiff Geographic Tagged Image File Format Plik typu .geotiff NASA Jet Propulsion Laboratory GeoTIFF Revision 1.0
2.4 .png Portable Network Graphics Pliktypu .png ISO/IEC ISO/IEC 15948
2.5 .svg Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification Plik grafiki wektorowej W3C -
3. Do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową stosuje się odpowiednio co najmniej jeden z następujących formatów danych:
3.1 .wav wave form audio format Plik audio - -
3.2 .mp3 MP3 File Format Plik audio ISO/IEC ISO/IEC 11172-3

ISOI/IEC 13818-3

3.3 .avi Audio Video lnterleave Niekompresowany plik audio/wideo IBM Corporation /Microsoft Corporation
3.4 .mpg

.mpeg

MPEG-2 Video Encoding Plik wizualny z dźwiękiem lub bez ISO/IEC ISO/IEC 13818
3.5 .mp4

.m4a

.mpeg4

MPEG-4 Visual Coding Plik wizualny z dźwiękiem lub bez ISO/IEC ISO/IEC 14496
3.6 .ogg Ogg Vorbis Audio Format Plik audio Xiph.Org Foundation -
3.7 .ogv Theora Video Format Plik audiowizualny z dźwiękiem lub bez Xiph.Org Foundation -
4. Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:
4.1 .zip ZIP file format Format kompresji plików PKWAREInc. .ZIP File Format Specification Version: 6.3.2
4.2 .tar Tape Archiver Format archiwizacji plików (używane zwykle wraz z .gz) FSF -
4.3 .gz (.gzip) GZIP file format Format kompresji plików IETF RFC 1952
4.4 .7Z 7-Zip file format Format kompresji plików Igor Pavlov -
5. Do tworzenia stron WWW stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:
5.1 .html Hypertext Markup Language Standard języka znaczników formatujących strony WWW HTML 4.01 ISO/IEC ISO/IEC 15445 2
5.2 .xhtml Extensible Hypertext Markup Language Standard języka znaczników formatujących strony WWW W3C -
5.3 .html XHTML Basic 1.1-Second

Edition

Standard języka znaczników formatujących strony WWW wykorzystywany w zakresie prezentacji informacji w komputerach kieszonkowych (PDA) XHTML basie W3C -
5.4 .css Cascading Style Sheets Kaskadowy Arkusz Stylu W3C -
B. Do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego stosuje się następujące formaty danych:
1. Do definiowania układu informacji polegającego na określeniu elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi stosuje się następujące formaty danych:
1.1 .xml Extensible Markup Language Standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej W3C -
1.2 .xsd Extensible Markup Language Standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML W3C -
1.3 .gml Geography Markup Language Język Znaczników Geograficznych OGC -
1.4 .rng REgular LAnguage for XML Next Generation Język schematów do języka XML ISO/IEC ISO/IEC 19757-2
2. Do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:
2.1 .xsl Extensible Stylesheet Language Rozszerzalny Język Arkuszy Stylów W3C -
2.2 .xslt Extensible Stylesheet

Language Transformation

Przekształcenia Rozszerzalnego Języka Arkuszy Stylów W3C -
3. Do elektronicznego podpisywania, weryfikacji podpisu, opatrywania pieczęcią elektroniczną i szyfrowania dokumentów elektronicznych stosuje się:
3.1 TSL 3 Trusted Service

Status List

Zaufana lista nadzorowanych lub akredytowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne ETSI ETSI TS 119 612
3.2 XMLsig XML-Signature Syntax and Processing Podpis elektroniczny dokumentów w formacie XML W3C -
3.3 XAdES 4 XML Advanced Electronic Signatures Podpis elektroniczny dokumentów w formacie XML ETSI ETSI TS 103 171
3.4 PAdES 5 PDF Advanced Electronic Signatures Podpis elektroniczny dokumentów w formacie PDF ETSI ETSI TS 103 172
3.5 CAdES 6 CMS Advanced Electronic Signatures Podpis elektroniczny dokumentów w formacie CMS ETSI ETSI TS 103 173
3.6 ASIC 7 Associated Signature Containers Podpis elektroniczny dokumentów wykorzystujący kontener ZIP ETSI ETSI TS 103 174
3.7 XMLenc XML Encryption

Syntax and Processing

Szyfrowanie dokumentów elektronicznych w formacie XML W3C -
Objaśnienia skrótów nazw organizacji z kol. 5:
FSF - Free Software Foundation
IETF - Internet EngineeringTask Force
ISO - International Standardization Organization
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards
OGC - Open Geospatial Consortium Inc.
OMA - Open Mobile Alliance
W3C - World Wide Web Consortium
ETSI - European Telecommunications Standards Institute

ZAŁĄCZNIK Nr  3

FORMATY DANYCH OBSŁUGIWANE PRZEZ PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIE PUBLICZNE W TRYBIE ODCZYTU

Lp. Rozszerzenie nazwy pliku Oryginalna pełna nazwa formatu Opis formatu Organizacja określająca normę lub standard Nazwa normy, standardu lub dokumentu normalizacyjnego albo standaryzacyjnego
1 2 3 4 5 6
1. .dwg - Plik binarny programu AutoCAD z grafiką wektorową Autodesk Wewnętrzny format Autodesk
2. .dwf - Skompresowany plik programu AutoCAD Autodesk Wewnętrzny format Autodesk
3. .dxf - Plik programu AutoCAD kodowany znakami ASCII Autodesk Wewnętrzny format Autodesk
4. .dgn - Pliki programu MicroStation z grafiką wektorową Bentley Systems Wewnętrzny format Bentley Systems
5. .jp2 Joint Photographic Experts Group 2000 Format graficzny JPEG2000 ISO/IEC ISO/IEC 15444-1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 26 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440).
2 Dopuszcza się stosowanie standardu W3C.
3 Wykorzystanie list TSL w systemach administracji publicznej następuje w oparciu o najnowszą wersję standardu ETSI TS 119 612 oraz europejski system list TSL zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/15052015/1505z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającą specyfikacje techniczne i formaty dotyczące zaufanych list zgodnie z art. 22 ust. 5art. 22 ust. 5rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014910/2014w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 26 oraz Dz. Urz. UE L 59 z 07.03.2017, str. 41).
4 Stosowane zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającą specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora publicznego, zgodnie z art. Tl ust. 5 i art. 37 ust. 5art. 37 ust. 5rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 37).
5 Stosowane zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającą specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora publicznego, zgodnie z art. Tl ust. 5 i art. 37 ust. 5art. 37 ust. 5rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 37).
6 Stosowane zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającą specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora publicznego, zgodnie z art. Tl ust. 5 i art. 37 ust. 5art. 37 ust. 5rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 37).
7 Stosowane zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającą specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora publicznego, zgodnie z art. Tl ust. 5 i art. 37 ust. 5art. 37 ust. 5rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 37).

Zmiany w prawie

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.773

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Krajowe Ramy Interoperacyjności, minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiana informacji w postaci elektronicznej oraz minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.
Data aktu: 21/05/2024
Data ogłoszenia: 22/05/2024
Data wejścia w życie: 23/05/2024