Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 maja 2024 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 283 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w związku z postanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Krzysztofa Aleksandra Kukuckiego, stanowi się, co następuje:
§  1. 
Zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie kujawsko-pomorskim, w okręgu wyborczym nr 13 obejmującym obszar powiatów: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz miasto na prawach powiatu: Włocławek, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu - do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 21 lipca 2024 r.
§  3. 
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do postanowienia.
§  4. 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 21 LIPCA 2024 R. W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM, W OKRĘGU WYBORCZYM NR 13 Z SIEDZIBĄ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU

Termin wykonania czynności wyborczych*) Czynności wyborcze
1 2
do dnia 30 maja 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 13
do dnia 3 czerwca 2024 r. - zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

- powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej

od dnia 7 czerwca 2024 r. do dnia 18 lipca 2024 r. - składanie przez wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborcze-go wniosków o:

- wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

- zmianę miejsca głosowania,

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania

do dnia 12 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 - zgłaszanie kandydatów na senatora
do dnia 17 czerwca 2024 r. - utworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, do-mach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz od-działach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
do dnia 21 czerwca 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

do dnia 1 lipca 2024 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych
od dnia 6 lipca 2024 r. do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 24.00 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w regionalnych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 8 lipca 2024 r. - zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

- zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny prze-wóz pasażerski

1 2
do dnia 11 lipca 2024 r. - podanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora,

- podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

do dnia 12 lipca 2024 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
do dnia 18 lipca 2024 r. - poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa trans-portu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania
w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 21 lipca 2024 r. godz. 7.00-21.00 - głosowanie
__________

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych oraz urzędów gmin.

Zmiany w prawie

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024