Przegląd wydatków

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 maja 2024 r.
w sprawie przeglądu wydatków

Na podstawie art. 175f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  [Przedmiot regulacji]
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb:
a)
sporządzania i opiniowania planu przeglądu wydatków, o którym mowa w art. 175b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą",
b)
sporządzania i uzgadniania programu przeglądu wydatków, o którym mowa w art. 175c ustawy, oraz raportu, o którym mowa w art. 175e ustawy, zwanego dalej "raportem";
2)
sposób monitorowania przez Ministra Finansów wykorzystania propozycji zmian, o których mowa w art. 175e ust. 2 i 3 ustawy.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przeglądzie wydatków, rozumie się przez to przegląd wydatków, o którym mowa w art. 175a ust. 1 ustawy.
§  2.  [Zgłaszanie propozycji do planu przeglądu wydatków]
Dysponent części budżetowej może zgłaszać Ministrowi Finansów propozycje do planu przeglądu wydatków, wskazując co najmniej:
1)
cel przeglądu wydatków;
2)
jednostki sektora finansów publicznych, których wydatki (koszty) będą podlegały przeglądowi wydatków;
3)
zakres przeglądu wydatków;
4)
źródła i wysokość wydatków (kosztów) podlegających przeglądowi wydatków;
5)
uzasadnienie propozycji.
§  3.  [Sporządzenie projektu planu przeglądu wydatków]
1. 
Projekt planu przeglądu wydatków sporządza się, biorąc pod uwagę propozycje, o których mowa w § 2.
2. 
Podmioty, o których mowa w art. 175b ust. 1 ustawy, przedstawiają Ministrowi Finansów opinię do projektu planu przeglądu wydatków w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
§  4.  [Sporządzenie programu przeglądu wydatków]
1. 
Minister Finansów sporządza projekt programu przeglądu wydatków ujętego w planie przeglądu wydatków oraz prowadzonego poza tym planem, uwzględniając w szczególności zakres przeglądu wydatków określony odpowiednio w planie przeglądu wydatków lub w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 175b ust. 2 ustawy.
2. 
Minister Finansów przedstawia projekt programu przeglądu wydatków do uzgodnienia podmiotom, o których mowa w art. 175c ustawy, zwanym dalej "uczestnikami przeglądu".
3. 
Uczestnik przeglądu przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko do projektu programu przeglądu wydatków w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
4. 
Niezgłoszenie uwag lub nieprzedstawienie przez uczestnika przeglądu stanowiska do projektu programu przeglądu wydatków w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza uzgodnienie projektu programu przeglądu wydatków.
5. 
Uzgodniony program przeglądu wydatków Minister Finansów przekazuje uczestnikom przeglądu.
6. 
Program przeglądu wydatków może zostać zmieniony na uzasadniony wniosek uczestnika przeglądu.
7. 
Zmiana, o której mowa w ust. 6, jest dokonywana przez Ministra Finansów po jej uzgodnieniu z pozostałymi uczestnikami przeglądu. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
§  5.  [Sporządzenie projektu raportu]
1. 
Minister Finansów sporządza projekt raportu, uwzględniając w szczególności przeprowadzone analizy i zgromadzone w ramach przeglądu wydatków dokumenty, informacje i dane.
2. 
Minister Finansów przedstawia projekt raportu do uzgodnienia uczestnikom przeglądu.
3. 
Uczestnik przeglądu przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko do projektu raportu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
4. 
Niezgłoszenie uwag lub nieprzedstawienie przez uczestnika przeglądu stanowiska do projektu raportu w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza uzgodnienie projektu raportu.
§  6.  [Przekazywanie ministrowi informacji dotyczących wykorzystania propozycji zmian]
Na pisemne żądanie Ministra Finansów podmioty, o których mowa w:
1)
art. 175e ust. 2 ustawy, przekazują w wyznaczonym terminie informacje dotyczące wykorzystania propozycji zmian, o których mowa w art. 175e ust. 2 ustawy, w szczególności o sposobie i terminach ich wykorzystania lub przyczynach ich niewykorzystania;
2)
art. 175e ust. 4 pkt 1-3 ustawy, przekazują w wyznaczonym terminie informacje dotyczące wykorzystania propozycji zmian, o których mowa w art. 175e ust. 3 ustawy, przy opracowaniu materiałów do projektu ustawy budżetowej, w szczególności o sposobie ich wykorzystania lub przyczynach ich niewykorzystania.
§  7.  [Sprawozdanie ministra o sposobie wykorzystania propozycji zmian]
Minister Finansów sporządza, w szczególności na podstawie poddanych analizie informacji, o których mowa w § 6, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, sprawozdanie o sposobie wykorzystania propozycji zmian, o których mowa w art. 175e ust. 2 i 3 ustawy, lub o przyczynach ich niewykorzystania, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
§  8.  [Termin sporządzenia pierwszego planu przeglądu wydatków]
Plan przeglądu wydatków sporządza się po raz pierwszy w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
§  9.  [Sporządzenie pierwszego sprawozdania ministra o sposobie wykorzystania propozycji zmian]
Sprawozdanie, o którym mowa w§ 7, sporządza się po raz pierwszy w terminie do dnia 31 maja 2025 r. i obejmuje nim propozycje zmian, o których mowa w art. 175e ust. 2 i 3 ustawy, zawarte w raportach sporządzonych do dnia 31 grudnia 2024 r.
§  10.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Zmiany w prawie

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024