Szczegółowe zasady i tryb finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "jednostkami wojskowymi", poza granicami państwa.
§  2. 
1. 
Wydatki związane z przygotowaniem i działaniem jednostek wojskowych poza granicami państwa finansuje się z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
2. 
Wydatki, o których mowa w ust. 1, mogą być finansowane w całości lub w części ze środków finansowych otrzymanych z organizacji międzynarodowej organizującej przedsięwzięcie, w którym uczestniczą te jednostki.
§  3. 
W przypadku kierowania poza granice państwa jednostek wojskowych, w których składzie jest wymagane uczestnictwo osób posiadających specjalistyczne kwalifikacje, zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niebędących jednostkami budżetowymi, wydatki osobowe dotyczące tych osób finansuje się z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
§  4. 
1. 
Dysponentami środków finansowych, o których mowa w § 2, realizującymi wydatki związane z przygotowaniem i działaniem jednostek wojskowych poza granicami państwa, w przypadkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, zwanej dalej "ustawą", są:
1)
kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w zakresie zabezpieczenia logistycznego i medycznego, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem pkt 3;
2)
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - w zakresie obsługi finansowej, o której mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem pkt 3;
3)
kierownicy jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych - w zakresie zabezpieczenia logistycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz obsługi finansowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1-4, wydzielonych komponentów Wojsk Specjalnych.
2. 
Wydatki na zabezpieczenie logistyczne i medyczne obejmują w szczególności:
1)
przewóz osób wchodzących w skład jednostki i jej wyposażenia;
2)
zakup w kraju środków materiałowych i wyposażenia podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej;
3)
ubezpieczenie majątkowe, o którym mowa w § 7;
4)
transport sanitarny jako element strategicznej ewakuacji medycznej;
5)
zakup w kraju produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
3. 
Wydatki na obsługę finansową obejmują w szczególności:
1)
wypłatę należności zagranicznych, dodatku wojennego i należności pieniężnych z tytułu podróży służbowej;
2)
zakup w rejonie działania jednostki materiałów i drobnego sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia jej działalności;
3)
opłatę za nabyte w rejonie działania jednostki usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, transportu, łączności i wydatki poniesione na cele reprezentacyjne oraz inne niezbędne potrzeby;
4)
uregulowanie należności z tytułu szkód związanych z działaniem jednostki poza granicami państwa, w tym wypłatę odszkodowań;
5)
koszty realizacji zadań w zakresie pomocy humanitarnej;
6)
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
§  5. 
1. 
Obsługę finansową i logistyczną jednostek wojskowych przebywających poza granicami państwa w przypadkach, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy, wykonują jednostki wojskowe, na których zaopatrzeniu jednostki te pozostają.
2. 
Obsługę finansową wydatków, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 6, wykonuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  6. 
Na pokrycie wydatków jednostki wojskowej poza granicami państwa bezpośrednio związanych z zaopatrzeniem na rynku lokalnym żołnierzowi lub pracownikowi tej jednostki udziela się zaliczki.
§  7. 
1. 
Jeżeli z umowy międzynarodowej wynika obowiązek ubezpieczenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego jednostek wojskowych kierowanych poza granice państwa, wydatki z tego tytułu są pokrywane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
2. 
Zakres i sumę ubezpieczenia określa umowa ubezpieczenia, którą zawiera jednostka wykonująca obsługę logistyczną jednostki wojskowej.
§  8. 
Tryb dokonywania wydatków, wzory, zasady i terminy sporządzania dokumentów rozliczeniowych określają przepisy o finansach publicznych.
§  9. 
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. poz. 732 oraz z 2003 r. poz. 1246).
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024