Ponoszenie przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 maja 2024 r.
w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

Na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
§  2.  [Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego]
Koszty pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego obejmują:
1)
opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz
2)
niezbędne i udokumentowane wydatki radcy prawnego ustanowionego z urzędu.
§  3.  [Oświadczenie we wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej]
Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej zawiera oświadczenie, że opłata nie została zapłacona w całości lub w części.
§  4.  [Zasady wymiaru opłaty przysługującej radcy prawnemu]
1. 
Opłatę ustala się w wysokości określonej w rozdziałach 2-5, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy.
2. 
Ustalenie opłaty w wysokości wyższej niż określona w ust. 1, a nieprzekraczającej 600 % opłat określonych w rozdziałach 2-5 następuje z uwzględnieniem:
1)
nakładu pracy radcy prawnego, w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;
2)
wartości przedmiotu sprawy;
3)
wkładu radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;
4)
stopnia zawiłości sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.
3. 
Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.
4. 
W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłaty bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.
§  5.  [Opłaty należne w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu]
Wysokość opłat w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę opłatę w sprawach najbardziej zbliżonego rodzaju.
§  6.  [Przyznanie kosztów obciążających przeciwnika]
W sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został obciążony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w § 2, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.
§  7.  [Stawki wynagrodzenia za obronę lub reprezentację kilku osób przez tego samego radcę prawnego]
Za obronę kilku osób lub reprezentowanie kilku osób w postępowaniu karnym lub w postępowaniu o wykroczenia ustala się opłatę od każdej z tych osób.

Rozdział  2

Opłaty w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

§  8.  [Opłaty zależne od wartości przedmiotu sprawy]
Opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1)
do 500 zł - 90 zł;
2)
powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3)
powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4)
powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5)
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6)
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7)
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
8)
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
9)
powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.
§  9.  [Opłaty w sprawach, w których wydawany jest nakaz zapłaty]
1. 
W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1)
do 500 zł - 60 zł;
2)
powyżej 500 zł do 1500 zł - 180 zł;
3)
powyżej 1500 zł do 5000 zł - 600 zł;
4)
powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1200 zł;
5)
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2400 zł;
6)
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3600 zł;
7)
powyżej 200 000 zł - 7200 zł.
2. 
W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.
§  10.  [Opłaty w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego]
1. 
Opłaty wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:
1)
rozwód i unieważnienie małżeństwa - 720 zł;
2)
stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 720 zł;
3)
przysposobienie - 360 zł;
4)
pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - 240 zł;
5)
ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz rozwiązanie przysposobienia - 480 zł;
6)
rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym - 480 zł;
7)
ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami - 720 zł;
8)
podział majątku wspólnego między małżonkami - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków - 50 % tej opłaty;
9)
alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka - 120 zł.
2. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809), od których pobiera się także opłaty określone w ust. 1.
3. 
Opłaty określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.
4. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 9, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.
§  11.  [Opłaty w sprawach z zakresu prawa rzeczowego]
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:
1)
o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości - 50 % opłaty obliczonej na podstawie § 8;
2)
o rozgraniczenie - 720 zł;
3)
dotyczących służebności - 480 zł;
4)
o naruszenie posiadania - 320 zł;
5)
o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 240 zł;
6)
o zniesienie współwłasności - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez radcę prawnego, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników - 50 % tej opłaty;
7)
związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną - 480 zł;
8)
o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym - 50 % opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.
§  12.  [Opłaty w sprawach z zakresu prawa spadkowego]
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:
1)
zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych - 120 zł;
2)
stwierdzenie nabycia spadku - 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 720 zł;
3)
dział spadku - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez radcę prawnego, a w przypadku działu spadku na zgodny wniosek uczestników postępowania - 50 % tej opłaty.
§  13.  [Opłaty w sprawach windykacyjnych]
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw o:
1)
opróżnienie lokalu mieszkalnego - 240 zł;
2)
wydanie nieruchomości rolnej - 720 zł;
3)
wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.
§  14.  [Opłaty w innych sprawach cywilnych]
1. 
Opłaty wynoszą w sprawach:
1)
o uchylenie uchwały organu spółdzielni - 360 zł;
2)
o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich - 720 zł;
3)
z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie - 240 zł;
4)
o uchylenie wyroku sądu polubownego - 2400 zł;
5)
z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego - 3600 zł;
6)
o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego - 480 zł;
7)
egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości - 50 % opłaty obliczonej na podstawie § 8, a przy egzekucji innego rodzaju - 25 % tej opłaty;
8)
ze skargi na czynności komornika - 80 zł;
9)
o wyjawienie majątku - 120 zł;
10)
rejestracji spółki - 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 1200 zł;
11)
rejestracji spółdzielni - 2400 zł;
12)
innych rejestracji - 1200 zł;
13)
zmiany w rejestrze - 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 360 zł;
14)
o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności - 120 zł;
15)
o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu - 120 zł;
16)
o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa - 120 zł;
17)
o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 960 zł;
18)
o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1200 zł;
19)
o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;
20)
o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego - 1440 zł;
21)
o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;
22)
o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy - 1080 zł;
23)
o wyłączenie wspólnika - 1080 zł;
24)
o rozwiązanie spółki kapitałowej - 1080 zł;
25)
o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - 300 zł;
26)
o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - 240 zł;
27)
o ubezwłasnowolnienie - 480 zł;
28)
o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego - 360 zł.
2. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.
§  15.  [Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych]
1. 
Opłaty wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:
1)
nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy - 180 zł;
2)
wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 -75% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
3)
inne roszczenia niemajątkowe - 120 zł;
4)
ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty - 240 zł;
5)
świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - 50 % opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.
2. 
Opłaty wynoszą 180 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym.
§  16.  [Opłaty w postępowaniach odwoławczych, postępowaniu kasacyjnym, postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym]
1. 
Opłaty wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem okręgowym - 50 % opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 75 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.
2. 
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:
1)
przed sądem rejonowym lub przed sądem okręgowym - 25 % opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 50 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2)
przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym - 50 % opłaty, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 75 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
3. 
Do ustalenia opłat za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stosuje się przepisy § 15.
4. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:
1)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 75 % opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 100 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
2)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50 % opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 75 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
3)
za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 50 % opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej -75 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
5. 
Opłaty w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:
1)
za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 75 % opłaty, a jeżeli ten sam radca prawny nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem-100 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
2)
za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 50 % opłaty, a jeżeli ten sam radca prawny nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem - 75 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
3)
za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 50 % opłaty, a jeżeli ten sam radca prawny nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 75 % opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
6. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:
1)
za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie - 960 zł;
2)
za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi - 480 zł.

Rozdział  3

Opłaty w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

§  17.  [Opłaty w procesie karnym i w sprawach o wykroczenia]
1. 
Opłaty wynoszą w sprawie objętej:
1)
dochodzeniem - 360 zł;
2)
śledztwem - 600 zł;
3)
czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 180 zł.
2. 
Opłaty za obronę wynoszą:
1)
przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym - 720 zł;
2)
przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 360 zł;
3)
przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym - 840 zł;
4)
przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją - 840 zł;
5)
przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym - 1200 zł;
6)
przed Sądem Najwyższym - 1200 zł.
3. 
Opłaty wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:
1)
sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy - 720 zł;
2)
sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy - 1200 zł.
4. 
Opłaty wynoszą:
1)
za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego - 720 zł;
2)
za sporządzenie opinii o braku podstaw do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji - 720 zł;
3)
za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem - 720 zł.
5. 
Opłaty wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego - 240 zł.
6. 
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - 240 zł.
7. 
Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
§  18.  [Opłaty za dokonanie określonej czynności w postępowaniu karnym oraz za postępowania aresztowe]
1. 
Opłaty wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego - 25 % opłaty przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.
2. 
Opłaty wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego - 50 % opłaty.
3. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
4. 
W przypadkach określonych w ust. 1-3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego radcę prawnego nie może przekroczyć 100 % opłaty, o której mowa w § 17.
§  19.  [Opłaty w postępowaniu wykonawczym]
Opłaty wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:
1)
w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary - 360 zł;
2)
w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary - 360 zł;
3)
w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia - 240 zł;
4)
za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających - 240 zł;
5)
za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania - 240 zł;
6)
za prowadzenie sprawy o ułaskawienie - 480 zł;
7)
za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym - 480 zł.
§  20.  [Podwyższenie opłaty z uwagi na ilość terminów rozprawy]
W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, opłata ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20 %.

Rozdział  4

Opłaty w sprawach nieletnich

§  21.  [Opłaty w postępowaniu w sprawach nieletnich]
1. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu w sprawach nieletnich:
1)
w sprawie o demoralizację - 120 zł;
2)
w sprawie o czyn karalny - 360 zł.
2. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu w sprawach nieletnich, jeżeli sprawa dotyczy zarówno demoralizacji, jak i czynu karalnego - 360 zł.
3. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu wykonawczym - 480 zł.
§  22.  [Opłaty w postępowaniu odwoławczym w sprawach nieletnich]
Przy ustalaniu wysokości opłat w sprawach prowadzonych w postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio § 16.

Rozdział  5

Opłaty w innych sprawach

§  23.  [Opłaty w sprawach przed sądami administracyjnymi, przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub sądem zamówień publicznych oraz w sprawach ze skargi na przewlekłość postępowania]
1. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
1)
w pierwszej instancji:
a)
w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - opłatę obliczoną na podstawie § 8,
b)
za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 1200 zł,
c)
w innej sprawie - 480 zł;
2)
w drugiej instancji:
a)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75 % opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 100 % tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
b)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50 % opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 75 % tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
c)
za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50 % opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny, nie sporządził i nie wniósł kasacji - 75 % tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł,
d)
w postępowaniu zażaleniowym - 240 zł.
2. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:
1)
z zakresu ochrony konkurencji - 720 zł;
2)
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone - 120 zł;
3)
z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego - 720 zł.
3. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie -sądem zamówień publicznych w sprawach:
1)
ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej - 3600 zł;
2)
ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o zwrocie odwołania oraz ze skargi na inne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, w tym na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania odwoławczego zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, jeśli strona nie skarży rozstrzygnięcia merytorycznego - 900 zł.
4. 
Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego opłata wynosi 240 zł.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

§  24. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  25. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2437).
§  26. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.764

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ponoszenie przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.
Data aktu: 14/05/2024
Data ogłoszenia: 21/05/2024
Data wejścia w życie: 05/06/2024