Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 maja 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Na podstawie art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913 i 1703) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1952) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
w ust. 2:
w pkt 3 wyraz "wnioski" zastępuje się wyrazami "wnioski formalne",
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wykaz dokumentów stanowiących przedmiot obrad wraz z informacją o sposobie zapoznania się z nimi.",

uchyla się pkt 6,
b)
w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyraz "wniosków" zastępuje się wyrazami "wniosków formalnych";
2)
w § 7:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
w ust. 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do obowiązków sekretarza Kolegium, w zakresie wskazanym w art. 66 ust. 7 ustawy, należy:",

uchyla się pkt 4,
w pkt 7 skreśla się wyrazy "oraz harmonogramu ich realizacji",
po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) monitorowanie wykonywania zadań wynikających z rekomendacji i opinii Kolegium oraz decyzji przewodniczącego Kolegium;".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.727

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.
Data aktu: 07/05/2024
Data ogłoszenia: 14/05/2024
Data wejścia w życie: 15/05/2024