Świadczenie pieniężne dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 kwietnia 2024 r.
w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy

Na podstawie art. 312 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób i tryb ustalania i wypłacania żołnierzom obrony terytorialnej, zwanym dalej "żołnierzami OT", którzy pełnili terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, żołnierzom aktywnej rezerwy, zwanym dalej "żołnierzami AR", oraz żołnierzom pasywnej rezerwy, zwanym dalej "żołnierzami PR", świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód lub przychód dla żołnierzy rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej, zwanego dalej "świadczeniem pieniężnym".
§  2. 
Czas:
1)
pełnienia przez żołnierzy OT terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie,
2)
pełnienia przez żołnierzy AR służby w rezerwie aktywnej,
3)
odbywania przez żołnierzy PR ćwiczeń wojskowych

- za który wypłaca się im świadczenie pieniężne, dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej, wskazując daty i liczbę dni pełnienia tej służby w danym miesiącu.

§  3. 
1. 
Podstawę ustalenia świadczenia pieniężnego stanowią odpowiednio:
1)
kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto otrzymanego przez żołnierza OT, żołnierza AR i żołnierza PR, zwanych dalej "żołnierzami", ze stosunku pracy lub stosunku służbowego uzyskanego za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym była pełniona służba;
2)
średnia miesięczna kwota dochodu lub przychodu dla żołnierzy rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym okres pełnienia służby;
3)
kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy; w przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego dochód z pracy współwłaściciela liczy się zgodnie z jego udziałem we współwłasności.
2. 
W przypadku gdy okresy pozostawania w stosunku pracy lub stosunku służbowym albo prowadzenia działalności gospodarczej są krótsze niż okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, podstawę wymiaru świadczenia pieniężnego ustala się proporcjonalnie.
§  4. 
1. 
Na wniosek żołnierza, zawierający imię, nazwisko i numer PESEL:
1)
pracodawca - w przypadku żołnierza pozostającego w stosunku pracy lub w stosunku służbowym,
2)
naczelnik urzędu skarbowego - w przypadku żołnierza prowadzącego działalność gospodarczą,
3)
wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w przypadku żołnierza prowadzącego działalność rolniczą

- wydaje temu żołnierzowi zaświadczenie, w którym podaje jego imię, nazwisko i numer PESEL oraz wysokość kwot, o których mowa w § 3 ust 1.

2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wysokość świadczenia pieniężnego ustala się za liczbę dni przebywania żołnierza na urlopie bezpłatnym stwierdzonym w zaświadczeniu wystawionym przez pracodawcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. 
Podmioty, o których mowa w ust. 1, wydają zaświadczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez żołnierza.
§  5. 
Do wniosku o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego, zawierającego imię, nazwisko, stopień wojskowy oraz numer PESEL, dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w § 4.
§  6. 
Jeżeli kwota dziennego świadczenia pieniężnego jest wyższa niż kwota określona na podstawie art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, żołnierzowi wypłaca się świadczenie pieniężne w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty określonej na podstawie art. 312 ust. 3 tej ustawy i liczby dni pełnienia czynnej służby wojskowej w danym miesiącu.
§  7. 
Świadczenie pieniężne może być wypłacone łącznie z uposażeniem należnym żołnierzowi z tytułu pełnienia służby.
§  8. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy (Dz. U. poz. 1112), które utraciło moc z dniem 30 marca 2024 r. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1872).

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.616

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Świadczenie pieniężne dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy.
Data aktu: 19/04/2024
Data ogłoszenia: 23/04/2024
Data wejścia w życie: 24/04/2024