Określenie stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

Na podstawie art. 618f § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 37) zarządza się, co następuje:
§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa:
1)
stawki wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za wykonaną pracę;
2)
taryfy zryczałtowane dla biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami;
3)
sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii.
§  2.  [Stawka godzinowa wynagrodzenia biegłych]
Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za każdą godzinę pracy, zwana dalej "stawką", wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii, a także w zależności od nakładu pracy oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,67 % do 2,36 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową".
§  3.  [Stawka godzinowa wynagrodzenia biegłych z tytułem naukowym lub stopniem naukowym]
1. 
W przypadku biegłych posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki stawka wynosi 5,13 %.
2. 
W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki stawka wynosi 4,02 %.
3. 
W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki stawka wynosi 3,33 %.
§  4.  [Podwyższenie stawki w przypadku biegłego wykonującego działalność za granicą]
W przypadku biegłego, który w zakresie posiadanych wiadomości specjalnych wykonuje działalność zawodową lub naukowo-badawczą za granicą, stawka może być podwyższona do wysokości nie wyższej niż 95 % kwoty bazowej.
§  5.  [Maksymalna wysokość wynagrodzenia biegłego wykonującego działalność za granicą]
Jeżeli w związku z powołaniem biegłego, o którym mowa w § 4, jest z nim zawierane porozumienie co do wysokości przewidywanego wynagrodzenia za wydanie opinii, wysokość tego wynagrodzenia nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem stawki określonej w § 4.
§  6.  [Podwyższenie stawki w razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii]
W przypadku gdy problem będący przedmiotem opinii jest złożony, stawka może być podwyższona do 50 %, jeżeli biegły posiada dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski.
§  7.  [Stawki za tłumaczenie przy przesłuchiwaniu osób posługujących się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych albo osób osób mających problemy z komunikacją werbalną]
1. 
W przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego w razie potrzeby przesłuchania osób, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się i posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:
1)
2,21 % za tłumaczenie z języka migowego oraz z innych środków komunikowania;
2)
2,88 % za tłumaczenie na język migowy oraz na inne środki komunikowania.
2. 
W przypadku biegłych z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej, wzywanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego w razie potrzeby przesłuchania osób mających problemy z komunikacją werbalną, stawka wynosi 2,88 %.
§  8.  [Podwyższenie stawki w przypadku przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu psychicznego albo przesłuchiwania osoby z udziałem innych biegłych]
Stawka biegłego, o którym mowa w § 7, może być podwyższona, jednak nie więcej niż o 50 %, w razie przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu psychicznego albo przesłuchiwania osoby z udziałem innych biegłych.
§  9.  [Wynagrodzenie biegłych z zakresu różnych specjalności przeprowadzających badania wspólnie]
W przypadkach, o których mowa w art. 193 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, zwanej dalej "k.p.k.", gdy jednym z powołanych biegłych jest biegły, o którym mowa w § 4, wynagrodzenie pozostałych biegłych może być podwyższone do czterokrotności wynagrodzenia ustalonego zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
§  10.  [Wynagrodzenie biegłych z zakresu tej samej specjalności przeprowadzających badania wspólnie]
Przepis § 9 stosuje się odpowiednio w przypadku powołania biegłych z zakresu tej samej specjalności.
§  11.  [Określenie wynagrodzenia za wykonaną pracę biegłych z dziedziny medycyny, geodezji i kartografii]
1. 
Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny medycyny, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, określa się według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
2. 
Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny geodezji i kartografii, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, określa się według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.
§  12.  [Dokumentowanie wydatków poniesionych przez biegłego]
Poniesione przez biegłego wydatki niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów.
§  13.  [Przepis przejściowy]
Do opinii, za które biegły nie otrzymał wynagrodzenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  14.  [Derogacja]
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2049, z 2018 r. poz. 1308 oraz z 2019 r. poz. 347).
§  15.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH Z DZIEDZINY MEDYCYNY

Lp. Określenie czynności Procent kwoty bazowej
1 2 3
1 Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia 2,78-11,081)
2 Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności 3,89-13,991)
3 Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, ustalenie obcowania płciowego, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego 2,49-5,681)
4 Badanie zdolności płodzenia, łącznie z badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania stawkę podwyższa się o 100 %) 4,71-6,931)
5 Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia 5,13-18,701)
6 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych - w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok 8,73-28,381)
7 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także oględziny i sekcja wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych 12,19-37,661)
8 Badanie stanu zdrowia psychicznego:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 2,49-6,091)
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 6,65-13,991)
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 15,92-33,781)
9 Badanie psychologiczne:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 2,49-6,091)
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 6,65-13,991)
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 15,92-33,781)
10 Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 2,49-6,091)
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 6,65-13,991)
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 15,92-33,781)
11 Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy 6,65-28,251)
1) W zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii, a także w zależności od nakładu pracy oraz warunków, w jakich opracowano opinię.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA ZA TYPOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE BIEGŁYCH Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Lp. Określenie czynności Jednostka Procent kwoty bazowej za jednostkę
1 2 3 4
1 Badanie ksiąg wieczystych oraz akt w archiwach państwowych:

1) za pierwszą księgę lub za pierwsze akta nieruchomości

nieruchomość 4,02
2) za każdą następną księgę lub każde następne akta nieruchomość 1,94
2 Wyciągi danych z operatu ewidencji gruntów: - sporządzenie wypisu z rejestru gruntów:
1) za pierwszą działkę działka 1,53
2) za każdą następną działkę działka 0,14
- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej wraz z rozliczeniem powierzchni działek wykazanych w księgach wieczystych:
3) za pierwszą działkę działka 28,66
4) za każdą następną działkę działka 2,91
3 Uzyskanie niezbędnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
1) do 4 punktów granicznych i punktów osnowy geodezyjnej ryczałt 6,09
2) za każdy następny punkt graniczny i punkt osnowy geodezyjnej punkt 0,42
4 Ustalenie granic nieruchomości:
1) do 4 punktów granicznych ryczałt 38,35
2) za każdy następny punkt graniczny na podstawie danych geodezyjno

-kartograficznych

punkt 2,91
3) za każdy następny punkt graniczny na podstawie oświadczeń stron punkt 1,25
5 Pomiar sytuacyjny i opracowanie jego wyników oraz sporządzenie mapy:
1) dla powierzchni do 0,50 ha ryczałt 67,70
2) dla powierzchni powyżej 0,50 do 1,00 ha ryczałt 85,13
3) dla powierzchni powyżej 1,00 ha do 3,00 ha ryczałt 101,89
4) dla powierzchni powyżej 3,00 ha do 5,00 ha ryczałt 126,52
5) za każdy następny hektar 1 ha 15,10
6 Podział nieruchomości:

- opracowanie wstępnego projektu podziału na kopii mapy:

1) podział na dwie działki ryczałt 18,83
2) za każdą następną działkę działka 2,91
- obliczenie i wyznaczenie w terenie projektu podziału:
3) podział na dwie działki ryczałt 85,13
4) za każdą następną działkę działka 9,55
7 Inne prace geodezyjno-kartograficzne:

- skartowanie i opisanie na mapie granic ustalonych w postępowaniu rozgraniczeniowym:

1) do 4 punktów granicznych

ryczałt 12,74
2) za każdy następny punkt graniczny

- skartowanie i opisanie na mapie projektu podziału nieruchomości:

punkt 1,94
3) podział na dwie działki ryczałt 31,84
4) za każdą następną działkę

5) za pomiar i sporządzenie szkicu sytuacyjnego do różnych celów stosuje się

działka 2,91
stawki, określone w lp. 5 z zastosowaniem współczynnika 0,5 - -

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.615

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.
Data aktu: 17/04/2024
Data ogłoszenia: 23/04/2024
Data wejścia w życie: 24/04/2024