Ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się:
1)
ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:
1)
roku szkolnego 2019/2020 w:
a)
klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
b)
semestrze I szkoły policealnej,
c)
klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
d)
klasie I pięcioletniego technikum,
2)
roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia

- a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, technikum, branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej.

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz na kursach umiejętności zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2a tej ustawy.

Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowany do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe może również zaoferować uczniowi przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe przygotowanie do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, podobnie jak przygotowanie do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, jest realizowane w wymiarze wynikającym z różnicy między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie szkolnictwa branżowego określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo - społecznym, na które wpływają w szczególności: nowe techniki i technologie, idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

Bliska współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami stanowi istotny element nowoczesnego kształcenia, odpowiadającego potrzebom współczesnej gospodarki.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna realizować to kształcenie w oparciu o współpracę z pracodawcami, a praktyczna nauka zawodu powinna odbywać się w jak największym wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w poszczególnych zawodach szkolnictwa branżowego oraz stworzenie uczniom warunków do uzyskiwania dodatkowych umiejętności zawodowych, dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, pod koniec nauki w szkole.

Zawody szkolnictwa branżowego są określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący:

1) uporządkowane alfabetycznie branże oraz przyporządkowane do nich alfabetycznie zawody, z uwzględnieniem nazw oraz symboli cyfrowych zawodów ustalonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określonej przez ministra właściwego do spraw pracy;

2) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kwalifikacji pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) (oznaczono cyfrą rzymską);

3) ministrów właściwych dla zawodów, na wnioski których wprowadzono te zawody do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, wyznaczonych ze względu na odpowiedni dział administracji rządowej określony w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512 oraz z 2023 r. poz. 2029);

4) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie: trzyletnią branżową szkołę I stopnia (BS I), dwuletnią branżową szkołę II stopnia (BS II), pięcioletnie technikum (T) oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (SP); typ szkoły ponadpodstawowej, w którym może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz technikum oznaczono znakiem "X", a w przypadku szkoły policealnej wskazano cyfrą arabską długość okresu kształcenia w latach;

5) symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie;

6) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kwalifikacji cząstkowych wyodrębnionych w zawodach (oznaczono cyfrą arabską);

7) możliwość prowadzenia kształcenia w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych (oznaczono znakiem "X");

8) szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w szczególności związane z formą kształcenia lub kształceniem osób niepełnosprawnych, wynikające z opisu zawodu zawartego we wnioskach ministrów właściwych dla zawodów.

Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Branże uporządkowano według kolejności alfabetycznej:

1) branża audiowizualna (AUD);

2) branża budowlana (BUD);

3) branża ceramiczno-szklarska (CES);

4) branża chemiczna i ochrony środowiska (CHM);

5) branża drzewno-meblarska (DRM);

6) branża ekonomiczno-administracyjna (EKA);

7) branża elektroenergetyczna (ELE);

8) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM);

9) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK);

10) branża górniczo-wiertnicza (GIW);

11) branża handlowa (HAN);

12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT);

13) branża leśna (LES);

14) branża mechaniczna (MEC);

15) branża mechaniki precyzyjnej (MEP);

16) branża metalurgiczna (MTL);

17) branża motoryzacyjna (MOT);

18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO);

19) branża ogrodnicza (OGR);

20) branża opieki zdrowotnej (MED);

21) branża poligraficzno-księgarska (PGF);

22) branża pomocy społecznej (SPO);

23) branża przemysłu mody (MOD);

24) branża rolno-hodowlana (ROL);

25) branża rybacka (RYB);

26) branża spedycyjno-logistyczna (SPL);

27) branża spożywcza (SPC);

28) branża teleinformatyczna (INF);

29) branża transportu drogowego (TDR);

30) branża transportu kolejowego (TKO);

31) branża transportu lotniczego (TLO);

32) branża transportu wodnego (TWO).

Zawody szkolnictwa branżowego określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego są zawodami jednokwalifikacyjnymi lub dwukwalifikacyjnymi.

Zawody jednokwalifikacyjne są przede wszystkim zawodami nauczanymi w branżowej szkole I stopnia. Wśród zawodów nauczanych w technikum dominują zawody dwukwalifikacyjne. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do uzyskiwania kolejnych - wyższych - kwalifikacji w innym zawodzie w ramach tej samej branży.

W niektórych zawodach, dla których podbudowę merytoryczną i programową stanowi więcej niż jeden zawód nauczany w branżowej szkole I stopnia, przewidziano możliwość alternatywnego wyboru kwalifikacji stanowiących pierwszą kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia odbywa się w zawodach, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Są to zawody nauczane na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z kwalifikacją wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia. W branżowej szkole II stopnia kształcenie jest prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w branżowej szkole I stopnia, ponieważ w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I i II stopnia wyodrębniono wspólną pierwszą kwalifikację. W branżowej szkole II stopnia jest realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jest prowadzone w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie jest podzielony na części efektów kształcenia określone w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jako "jednostki efektów kształcenia", z których każda może być nauczana na kursach umiejętności zawodowych, o których mowa w art. 4 pkt 35a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, chyba że w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nie przewidziano możliwości prowadzenia kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego wskazano jednostki efektów kształcenia obejmujące:

1) bezpieczeństwo i higienę pracy;

2) jednostki efektów kształcenia typowe dla danej kwalifikacji;

3) język obcy zawodowy;

4) kompetencje personalne i społeczne;

5) organizację pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika).

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oznaczono kodem składającym się z trzech wielkich liter, wskazujących na przyporządkowanie do branży, oraz kolejną liczbą o charakterze porządkowym.

Jednostki efektów kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oznaczono kodem właściwym dla kwalifikacji oraz kolejną liczbą o charakterze porządkowym.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego obejmuje również warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie i sprzęt niezbędne do jego realizacji, oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie, a także przewiduje możliwość podnoszenia kwalifikacji w zawodzie w ramach danej branży.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe posiada lub zapewnia dostęp do pomieszczeń dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewniać osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dotyczy zarówno uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, jak i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy realizują kształcenie w danym zawodzie na odrębnych kursach dotyczących poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie.

Działalność edukacyjna szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie szkolnictwa branżowego jest określona w programie nauczania tego zawodu, dopuszczonym do użytku w szkole. Program nauczania zawodu realizowany w szkole uwzględnia wszystkie elementy podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, przy czym treści nauczania wynikające z efektów kształcenia realizowanych w pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, które są tożsame z treściami nauczania wynikającymi z efektów kształcenia realizowanych w drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym samym zawodzie, nie są powtarzane, z wyjątkiem efektów kształcenia dotyczących języka obcego zawodowego oraz kompetencji personalnych i społecznych, które powinny być dostosowane do zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Program nauczania zawodu może również wykraczać poza treści nauczania ustalone dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Program nauczania jest opracowywany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli kształcenia zawodowego, przy czym wskazane jest, aby był on opracowywany w konsultacji z pracodawcami lub organizacjami pracodawców.

Szkoły i inne podmioty prowadzące kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego dokonują bieżącej oceny stopnia osiągnięcia przez uczących się oczekiwanych efektów kształcenia oraz ich przygotowania do potwierdzania kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. System egzaminów zawodowych umożliwia oddzielne potwierdzanie w toku kształcenia każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

<KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO>
Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu ustalony w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Poziom PRK dla kwalifikacji pełnej Minister właściwy dla zawodu - minister właściwy do spraw: Typy szkół ponadpodstawowych Symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Poziom PRK dla kwalifikacji cząstkowej wyodrębnionej w zawodzie Możliwość prowadzenia kształcenia

na

kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na

kursach umiejętności zawodowych

Szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
BS I BS II

(kształcenie wyłącznie

na

podbudowie BS I)

T SP

(okres naucz ania)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BRANŻA AUDIOWIZUALNA (AUD)
Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej 343919 V kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1 AUD.10.

Administrowanie dokumentacją w produkcji audiowizualnej

5 X
Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej 343902 IV kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2 AUD.01. Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej 4
Fotograf 343101 III gospodarki X AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 3 X
Technik animacji filmowej 343920 V kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2 AUD.11. Realizacja produkcji filmowej techniką animacji 5 X
Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin 311945 IV kultury i ochrony dziedzictwa narodowego X AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin 4 X
AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin 4 X
Technik fotografii i multimediów 343105 IV gospodarki X X AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 3 X
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych 4 X
Technik realizacji nagłośnień 352124 V kultury i ochrony dziedzictwa narodowego X 2 AUD.06. Obsługa sceny 5 X
AUD.07. Realizacja nagłośnień 4 X
Technik realizacji nagrań 352123 IV kultury i ochrony dziedzictwa narodowego X 2 AUD.08. Montaż dźwięku 4 X
AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych 4 X
BRANŻA BUDOWLANA (BUD)
Betoniarz-zbrojarz 711402 III budownictwa, planowania X BUD.01. Wykonywanie robót 3 X
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zbrojarskich i betoniarskich
Cieśla 711501 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich 3 X
Dekarz 712101 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich 3 X
Kamieniarz 711301 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich 3 X
Kominiarz 713303 III gospodarki X BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich 3 X
Monter izolacji budowlanych 712401 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych 3 X
Monter izolacji przemysłowych 712403 III gospodarki X BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych 3 X
Monter konstrukcji budowlanych 711102 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych 3 X
Monter konstrukcji targowo - wystawienniczych 711906 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X BUD.30.

Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo - wystawienniczych i scen

3 X
Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 3 X
Monter stolarki budowlanej 712906 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej 3 X
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 3 X
Murarz-tynkarz 711204 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 3 X
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209 III transportu X BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 3 X
Technik aranżacji wnętrz 311224 IV budownictwa, planowania

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X BUD.34. Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz
BUD.35.

Wykonywanie aranżacji wnętrz

Technik budownictwa 311204 IV budownictwa, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X X BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo 3 X
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych,

albo

3 X
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 3 X
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 4 X
Technik budowy dróg 311216 IV transportu X X BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 3 X
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów 4 X
Technik dekarstwa 311221 IV budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X X BUD.03.

Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

3 X
BUD.27.

Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów

4 X
Technik gazownictwa 311913 IV energii X BUD.28.

Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

4 X
BUD.29.

Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych

4 X
Technik geodeta 311104 IV budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów 4
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 4
Technik inżynierii sanitarnej 311218 IV budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X X BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 3 X
BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 4 X
Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208 IV rozwoju wsi X BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska 4 X
BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych 4 X
Technik izolacji przemysłowych 311608 IV gospodarki X X BUD.07.

Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych

3 X
BUD.31.

Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz sporządzanie kosztorysów

4 X
Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222 IV budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X X BUD.10.

Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

BUD.32.

Organizacja i nadzorowanie robót związanych z montażem i automatyką stolarki budowlanej

3 X
Technik obsługi przemysłu targowo - wystawienniczego 311223 IV budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X X BUD.30.

Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo - wystawienniczych i scen

BUD.33.

Projektowanie, nadzorowanie i organizacja robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo - wystawienniczych i scen

3 X
Technik renowacji elementów architektury 311210 IV kultury i ochrony dziedzictwa narodowego X BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 4 X
BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 4 X
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219 IV budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X X BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 3 X
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie 4 X
Zdun 711203 III budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa X BUD.26. Wykonywanie robót zduńskich 3 X
BRANŻA CERAMICZNO-SZKLARSKA (CES)
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115 III gospodarki X CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego 3 X
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116 III gospodarki X CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego 3 X
Technik ceramik 311944 IV gospodarki X X CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

albo

3 X
CES.05.

Zdobienie wyrobów ceramicznych

3 X
CES.03. Organizacja

i kontrolowanie procesów

w przemyśle ceramicznym

4 X
Technik technologii szkła 311925 IV gospodarki X X CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego 3 X
CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła 4 X
Zdobnik ceramiki 731609 III gospodarki X CES.05.

Zdobienie wyrobów ceramicznych

3 X
BRANŻA CHEMICZNA I OCHRONY ŚRODOWISKA (CHM)
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209 III gospodarki X CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 3 X
Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211 III klimatu X CHM.07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 3 X
Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134 III gospodarki X CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 3 X
Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922 II klimatu X* CHM.08.

Wykonywanie prac pomocniczych w gospodarce odpadami

2 X* *Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Technik analityk 311103 IV gospodarki X CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 3 X
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych 4 X
Technik gospodarki odpadami 325515 IV klimatu X X CHM.07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami
CHM.09.

Organizowanie

i nadzorowanie prac związanych

z gospodarowaniem odpadami

Technik ochrony środowiska 325511 IV środowiska X CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska 4 X
Technik technologii chemicznej 311603 IV gospodarki X X CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 3 X
CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym 4 X
BRANŻA DRZEWNO-MEBLARSKA (DRM)
Koszykarz-plecionkarz 731702 III gospodarki X DRM.01. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich 3 X
Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego 817213 III gospodarki X DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej 3 X
(uchylona). 3 X
Pracownik pomocniczy stolarza 932918 II gospodarki X* DRM.03. Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych 2 X* * Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Stolarz 752205 III gospodarki X DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych 3 X
Tapicer 753402 III gospodarki X DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 3 X
Technik papiernictwa 311601 IV gospodarki X DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych 4 X
DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych 4 X
Technik przemysłu drzewnego 311948 V gospodarki X X DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej
DRM.10. Planowanie i organizacja procesów zautomatyzowanych w przemyśle drzewnym
Technik technologii drewna 311922 IV gospodarki X X DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych 3 X
DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych 4 X
BRANŻA EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNA (EKA)
Technik administracji 334306 V administracji publicznej 2 EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji 5 X
Technik archiwista 441403 V kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2 EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum 4 X
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych 5 X
Technik ekonomista 331403 IV finansów publicznych X EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 4 X
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 4 X
Technik prac biurowych 411004 IV administracji publicznej X* EKA.06. Wykonywanie prac biurowych 4 X* * Kształcenie wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących
Technik rachunkowości 431103 IV finansów publicznych X EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 4 X
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości 4 X
Technik usług pocztowych i finansowych 421108 V łączności 1 EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych 5 X
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (ELE)
Elektromechanik 741201 III gospodarki X ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 3 X
Elektryk 741103 III gospodarki X ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 3 X
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929 IV gospodarki X ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła 4 X
ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła 4 X
Technik elektryk 311303 IV gospodarki X X ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 3 X
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 4 X
Technik energetyk 311307 IV energii X ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych 4 X
ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych 4 X
Technik urządzeń dźwigowych 311940 IV gospodarki X ELE.08. Montaż urządzeń dźwigowych 4 X
ELE.09. Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych 4 X
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 IV rolnictwa,

energii

X ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 4 X
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 4 X
BRANŻA ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA (ELM)
Automatyk 731107 III gospodarki X ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej 3 X
Elektronik 742117 III gospodarki X ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 3 X
Mechatronik 742118 IV gospodarki X ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 4 X
Technik automatyk 311909 IV gospodarki X X ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej 3 X
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej 4 X
Technik elektronik 311408 IV gospodarki X X ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 3 X
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 4 X
Technik mechatronik 311410 V gospodarki X X ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

4

5

X

X

Technik robotyk 311413 V gospodarki X ELM.07.

Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

4 X
ELM.08.

Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

5 X
BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK)
Fryzjer 514101 IV gospodarki X FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 4 X
Podolog 323014 V gospodarki 2* FRK.05.

Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

5 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej
Pracownik pomocniczy fryzjera 932920 II gospodarki X* FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych 2 X* * Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Technik usług fryzjerskich 514105 IV gospodarki X X FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 4 X
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur 4 X
Technik usług kosmetycznych 514207 V gospodarki 2 FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 5 X
BRANŻA GÓRNICZO-WIERTNICZA (GIW)
Górnik eksploatacji otworowej 811301 III gospodarki złożami kopalin X GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż 3 X
Górnik eksploatacji podziemnej 811101 III gospodarki złożami kopalin X GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż 3 X
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102 III gospodarki złożami kopalin X GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową 3 X
Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 811112 III gospodarki złożami kopalin X GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny 3 X
Operator maszyn i urządzeń przeróbczych 811205 III gospodarki złożami kopalin X GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin 3 X
Technik geolog 311106 IV środowiska X GIW.06. Wykonywanie prac geologicznych 4
Technik górnictwa odkrywkowego 311701 IV gospodarki złożami kopalin X X GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową 3 X
GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową 4 X
Technik górnictwa otworowego 311702 IV gospodarki złożami kopalin X X GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż 3 X
GIW.08. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż 4 X
Technik górnictwa podziemnego 311703 IV gospodarki złożami kopalin X X GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż 3 X
GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż 4 X
Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 311709 IV gospodarki złożami kopalin X X GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny 3 X
GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny 4 X
Technik przeróbki kopalin stałych 311706 IV gospodarki złożami kopalin X X GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin 3 X
GIW.11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych 4 X
Technik wiertnik 311707 IV rodowiska, gospodarki złożami kopalin X X GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych 3 X
GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych 4 X
Wiertacz 811305 III rodowiska, gospodarki złożami kopalin X GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych 3 X
BRANŻA HANDLOWA (HAN)
Sprzedawca 522301 III gospodarki X HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 3 X
Technik handlowiec 522305 IV gospodarki X X HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 3 X
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych 4 X
(uchylona). 3 X
4 X
BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)
Kelner 513101 III turystyki X HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich 3 X
Kucharz 512001 III turystyki, rynków rolnych X HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 3 X
Pracownik obsługi hotelowej 962907 IV turystyki X HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 4 X
Pracownik pomocniczy gastronomii 941203 II turystyki X* HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne 2 X* * Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205 II turystyki X* HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 2 X* * Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Technik hotelarstwa 422402 IV turystyki X X HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 4 X
HGT.06. Realizacja usług w recepcji 4 X
Technik organizacji turystyki 422104 IV turystyki X HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 4 X
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 4 X
Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205 IV turystyki, rozwoju wsi X HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 4 X
HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 4 X
Technik usług kelnerskich 513102 IV turystyki X X HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich 3 X
HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych 4 X
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 IV turystyki, rozwoju wsi X X HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 3 X
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4 X
BRANŻA LEŚNA (LES)
Operator maszyn leśnych 834105 III środowiska X LES.01. Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej 3 X
Technik leśnik 314301 IV środowiska X LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 4 X
BRANŻA MECHANICZNA (MEC)
Blacharz 721301 III gospodarki X MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych 3 X
Kowal 722101 III gospodarki X MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich 3 X
Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 III gospodarki X MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 3 X
Monter systemów rurociągowych 712613 III gospodarki X MEC.04. Montaż systemów rurociągowych 3 X
Operator obrabiarek skrawających 722307 III gospodarki X MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 3 X
Pracownik pomocniczy mechanika 932916 II gospodarki X* MEC.06. Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń 2 X* * Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Pracownik pomocniczy ślusarza 932917 II gospodarki X* MEC.07. Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi 2 X* * Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Ślusarz 722204 III gospodarki, transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej X MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 3 X
Technik mechanik 311504 IV gospodarki, transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej X X MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo 3 X
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających, albo 3 X
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 3 X
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 4 X
Technik spawalnictwa 311516 V gospodarki, gospodarki morskiej X X MEC.03.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo

3 X
MEC.04.

Montaż systemów rurociągowych albo

3 X
MEC.08.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

albo

3 X
TWO.03.

Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

3 X
MEC.10.

Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

5 X
BRANŻA MECHANIKI PRECYZYJNEJ (MEP)
Mechanik precyzyjny 731103 III gospodarki X MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych 3 X
Optyk-mechanik 731104 III gospodarki X MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów 3 X
optycznych
Technik optyk 325302 IV gospodarki X X 2 MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych 3 X
MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 4 X
Zegarmistrz 731106 III gospodarki X MEP.04. Naprawa zegarów i zegarków 3 X
Złotnik-jubiler 731305 III gospodarki X MEP.05. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich 3 X
BRANŻA METALURGICZNA (MTL)
Modelarz odlewniczy 721104 III gospodarki X MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego 3 X
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107 III gospodarki X MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych 3 X
Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 812122 III gospodarki X MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 3 X
Technik odlewnik 311705 IV gospodarki X X MTL.01. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego albo 3 X
MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych 3 X
MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego 4 X
Technik przemysłu metalurgicznego 311708 IV gospodarki X X MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 3 X
MTL.05. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych 4 X
BRANŻA MOTORYZACYJNA (MOT)
Blacharz samochodowy 721306 III gospodarki X MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 3 X
Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 III gospodarki,

transportu

X MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 3 X
Lakiernik samochodowy 713203 III gospodarki X MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 3 X
Mechanik motocyklowy 723107 III gospodarki,

transportu

X MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych 3 X
Mechanik pojazdów samochodowych 723103 III gospodarki,

transportu

X MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 3 X
Technik pojazdów samochodowych 311513 IV transportu X X MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych albo 3 X
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 3 X
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 4 X
BRANŻA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA (BPO)
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 V pracy 1,5 BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 5
Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315 IV wewnętrznych 2 BPO.02. Ochrona osób i mienia 4 X
Technik pożarnictwa 311919 V wewnętrznych 2 BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych 4 X
BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi 5 X
BRANŻA OGRODNICZA (OGR)
Florysta 343203 IV kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1 OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych 4 X
Ogrodnik 611303 III rolnictwa X OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 3 X
Technik architektury krajobrazu 314202 IV środowiska, rozwoju wsi X OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 4 X
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 4 X
Technik ogrodnik 314205 IV rolnictwa X X OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 3 X
OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 4 X
BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)
Asystentka stomatologiczna 325101 IV zdrowia 1* MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 4 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej
Higienistka stomatologiczna 325102 V zdrowia 2* MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia 5 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej
Opiekun medyczny 532102 V zdrowia 1,5* MED.14.

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

5 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej
Ortoptystka 325906 V zdrowia 2* MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki 5 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennei
Protetyk słuchu 321401 V zdrowia 2 MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu 5
Technik dentystyczny 321402 V zdrowia 2,5* MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy 5 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej
Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411 IV zdrowia 2* MED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej 4 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej
Technik elektroradiolog 321103 V zdrowia 2,5* MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 5 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej
Technik farmaceutyczny 321301 V zdrowia 2,5* MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa 5 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej
Technik masażysta 325402 V zdrowia X* 2** MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu 5 * Kształcenie wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących

** Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej

Technik ortopeda 321403 IV zdrowia X 2* MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych 4 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej
Technik sterylizacji medycznej 321104 IV zdrowia 1 MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych 4
Terapeuta zajęciowy 325907 IV zdrowia 2* MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 4 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej
BRANŻA POLIGRAFICZNO-KSIĘGARSKA (PGF)
Animator rynku książki 343305 V kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2 PGF.09. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem rynku książki oraz relacjami z klientami 5 X
Drukarz fleksograficzny 732209 III kultury i ochrony dziedzictwa narodowego X PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych 3 X
Drukarz offsetowy 732210 III kultury i ochrony dziedzictwa narodowego X PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych 3 X
Operator procesów introligatorskich 732305 III kultury i ochrony dziedzictwa narodowego X PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych 3 X
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943 IV kultury i ochrony dziedzictwa narodowego X PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 4 X
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 4 X
Technik księgarstwa 522306 IV kultury i ochrony dziedzictwa narodowego X X HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
PGF.10. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
Technik procesów drukowania 311935 IV kultury i ochrony dziedzictwa narodowego X X PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych albo 3 X
PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych 3 X
PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej 4 X
Technik procesów introligatorskich 311936 IV kultury i ochrony dziedzictwa narodowego X X PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych 3 X
PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej 4 X
Technik reklamy 333907 IV gospodarki X PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego 4 X
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową 4 X
BRANŻA POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)
Asystent osoby niepełnosprawnej 341201 IV zabezpieczenia społecznego 1 SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej 4 X* * Wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Opiekun osoby starszej 341202 IV zabezpieczenia społecznego 2 SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 4 X
Opiekun w domu pomocy społecznej 341203 IV zabezpieczenia społecznego 2 SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 4 X
Opiekunka dziecięca 325905 IV rodziny 2 SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 4 X
Opiekunka środowiskowa 341204 IV zabezpieczenia społecznego 1 SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych 4 X* * Wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe
BRANŻA PRZEMYSŁU MODY (MOD)
Garbarz skór 753501 III gospodarki X MOD.01. Wyprawianie skór 3 X
Kaletnik 753702 III gospodarki X MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych 3 X
Krawiec 753105 III gospodarki X MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 3 X
Kuśnierz 753106 III gospodarki X MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich 3 X
Obuwnik 753602 III gospodarki X MOD.05. Wytwarzanie obuwia 3 X
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204 III gospodarki X MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych 3 X
Pracownik pomocniczy krawca 932915 II gospodarki X* MOD.07. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych 2 X* * Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808 III gospodarki X MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych 3 X
Technik garbarz 311912 IV gospodarki X X MOD.01. Wyprawianie skór 3 X
MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór 4 X
Technik obuwnik 311916 IV gospodarki X X MOD.05. Wytwarzanie obuwia 3 X
MOD.10. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia 4 X
Technik przemysłu mody 311941 IV gospodarki X X MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

3 X
4 X
Technik stylista 311946 IV gospodarki X X MOD.03.

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

3 X
MOD.15.

Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

4 X
Technik technologii wyrobów skórzanych 311926 IV gospodarki X X MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych albo 3 X
MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich 3 X
MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych 4 X
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931 IV gospodarki X X MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych 3 X
MOD.13. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 4 X
Technik włókiennik 311932 IV gospodarki X X MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych 3 X
MOD.14. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych 4 X
BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL)
Jeździec 516408 III kultury fizycznej, rolnictwa X ROL.01. Jeździectwo i trening koni 3 X
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 III rolnictwa X ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 3 X
Pszczelarz 612302 III rolnictwa X ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 3 X
Rolnik 613003 III rolnictwa X ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 3 X
Technik agrobiznesu 331402 IV rolnictwa, rynków rolnych X X ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 3 X
ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 4 X
Technik hodowca koni 314203 IV rolnictwa X ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni 4 X
ROL.01. Jeździectwo i trening koni albo 3 X
ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni 4 X
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515 IV rolnictwa, rozwoju wsi X X ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 3 X
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 4 X
Technik pszczelarz 314206 IV rolnictwa X X ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 3 X
ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej 4 X
Technik rolnik 314207 IV rolnictwa X X ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 3 X
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 4 X
Technik weterynarii 324002 IV rolnictwa X ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 4 X* *Wymagane wykształcenie średnie
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych 4 X* Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej
BRANŻA RYBACKA (RYB)
Rybak śródlądowy 622201 III rolnictwa, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej X RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych 3 X
Technik rybactwa śródlądowego 314208 IV rolnictwa, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej X X RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych 3 X
RYB.02. Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych 4 X
Technik rybołówstwa morskiego 315215 V rybołówstwa, gospodarki morskiej X RYB.03. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim 5
BRANŻA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA (SPL)
Magazynier-logistyk 432106 IV transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, X SPL.01. Obsługa magazynów 4 X
rybołówstwa
Technik eksploatacji portów i terminali 333106 V transportu, gospodarki morskiej,

żeglugi śródlądowej

X SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 5 X
SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach 5 X
Technik logistyk 333107 V transportu, gospodarki morskiej, X X SPL.01. Obsługa magazynów 4 X
żeglugi śródlądowej, SPL.04. Organizacja transportu 5 X
Technik spedytor 333108 V transportu, gospodarki morskiej,

żeglugi śródlądowej

X SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 5 X
BRANŻA SPOŻYWCZA (SPC)
Cukiernik 751201 III rynków rolnych X SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych 3 X
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003 III rynków rolnych X SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 3 X
Piekarz 751204 III rynków rolnych X SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich 3 X
Przetwórca mięsa 751108 III rynków rolnych X SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 3 X
Przetwórca ryb 751103 III rynków rolnych X SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych 3 X
Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402 IV rynków rolnych X X SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 3 X
SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich 4 X
Technik technologii żywności 314403 IV rynków rolnych X X SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych albo 3 X
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń albo 3 X
SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich albo 3 X
SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych albo 3 X
SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych 3 X
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 4 X
BRANŻA TELEINFORMATYCZNA (INF)
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202 III informatyzacji X INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich 3 X
Technik informatyk 351203 V informatyzacji, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej X INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 4 X
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 5 X
Technik programista 351406 V informatyzacji X INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 5 X
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 5 X
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412 IV informatyzacji X INF.05. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej 4 X
INF.06. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych 4 X
Technik teleinformatyk 351103 V informatyzacji X INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi 4 X
INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi 5 X
Technik telekomunikacji 352203 IV informatyzacji X X INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich 3 X
INF.09. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych 4 X
Technik tyfloinformatyk 351204 IV informatyzacji X* 2* INF.10. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową 4 X* * Kształcenie wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących
BRANŻA TRANSPORTU DROGOWEGO (TDR)
Kierowca mechanik 832201 III transportu X TDR.01.

Eksploatacja środków transportu drogowego

3 X* * Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych prowadzonych wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej
Technik transportu drogowego 311927 IV transportu X* X TDR.01.

Eksploatacja środków transportu drogowego

3 X** * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej ** Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych prowadzonych wyłącznie

w formie dziennej lub stacjonarnej *** Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych wyłącznie dla osób posiadających uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C

TDR.02

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

4 X***
BRANŻA TRANSPORTU KOLEJOWEGO (TKO)
Mechanik pojazdów kolejowych 723318 III transportu X TKO.09. Wykonywanie robót związanych

z utrzymaniem

i naprawą pojazdów kolejowych

3 X
Monter nawierzchni kolejowej 711603 III transportu X TKO.01. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza 3 X
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407 IV transportu X TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym 4 X
Technik budownictwa kolejowego 311220 IV transportu X TKO.03. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych 4 X
TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania 4 X
Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302 IV transportu X TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej 3 X
TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego 4 X
Technik pojazdów kolejowych 311518 IV transportu X X TKO.09. Wykonywanie robót związanych

z utrzymaniem

i naprawą pojazdów kolejowych

3 X
TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie

pojazdów kolejowych

4 X
Technik transportu kolejowego 311928 IV transportu X TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 4 X
TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych 4 X
BRANŻA TRANSPORTU LOTNICZEGO (TLO)
Technik awionik 315316 V transportu X TLO.01. Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych 5 X
Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406 IV transportu X TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej 4 X
Technik mechanik lotniczy 315317 V transportu X TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych 5 X
BRANŻA TRANSPORTU WODNEGO (TWO)
Monter budownictwa wodnego 711701 III gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej X TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych 3 X
Monter jachtów i łodzi 711505 III gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej X TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi 3 X
Monter kadłubów jednostek pływających 721406 III gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej X TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających 3 X
Technik budownictwa wodnego 311205 IV gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej X X TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych 3 X
TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych 4 X
Technik budowy jednostek pływających 311942 IV gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej X X TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających 3 X
TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających 4 X
Technik elektroautomatyk okrętowy 315106 V gospodarki morskiej X 2* TWO.10.

Montaż i uruchamianie systemów automatyki okrętowej

TWO.11.

Wykonywanie i organizacja prac związanych z eksploatacją systemów automatyki okrętowej

4 1) Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej
Technik mechanik okrętowy 315105 V gospodarki morskiej X 2* TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 5 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej
Technik nawigator morski 315214 V gospodarki morskiej X 2* TWO.07. Pełnienie wachty morskiej i portowej 5 * Kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej
Technik przemysłu jachtowego 311947 IV gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej X X TWO.02.

Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi

TWO.12.

Organizacja budowy, remontu i modernizacji jachtów i łodzi

3 X
Technik żeglugi śródlądowej 315216 V gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej X TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych 5
TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych 5
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.611 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego.
Data aktu: 15/02/2019
Data ogłoszenia: 22/04/2024
Data wejścia w życie: 01/09/2019