Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI 1
z dnia 16 kwietnia 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607 oraz z 2019 r. poz. 2468) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 11 w pkt 1 w lit. b i w pkt 2 w lit. e, w § 10 w ust. 2 w pkt 2 oraz w § 25 w ust. 2 w pkt 3, w ust. 4 w pkt 3 i w ust. 7 w pkt 4 wyrazy "ustalony w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" zastępuje się wyrazami "ustalone w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy albo nazwę i symbol cyfrowy zawodu ustalone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jeżeli zawód jest ujęty tylko w tej klasyfikacji";
2)
w § 6 w pkt 6 wyrazy "dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu" zastępuje się wyrazami "dyplom ukończenia studiów na kierunku związanym z zawodem";
3)
w § 8 w ust. 2 uchyla się pkt 2;
4)
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Absolwenci szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych działających w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie, z zakresu którego przeprowadza się egzamin czeladniczy, oraz absolwenci uczelni na kierunku studiów w zakresie odpowiadającym zakresowi zawodu, w którym zdają egzamin czeladniczy, mogą być zwolnieni ze zdawania niektórych tematów etapu teoretycznego tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego tematu oceny wpisanej na świadectwie lub dyplomie ukończenia szkoły lub dyplomie ukończenia studiów.";

5)
w § 25 w ust. 2 w pkt 17 i w ust. 7 w pkt 7 skreśla się wyrazy "przypisanym do kwalifikacji pełnej lub kwalifikacji cząstkowej";
6)
w § 27:
a)
w ust. 1 wyrazy "(symbol IRz-II/1)" zastępuje się wyrazami "(symbol IRz - SC/1)",
b)
w ust. 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w lewym dolnym rogu" dodaje się wyrazy "pierwszej strony",
w pkt 1 w lit. a uchyla się tiret pierwsze,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) świadectw czeladniczych wydawanych osobom, które zdały egzamin czeladniczy z zakresu kwalifikacji rzemieślniczej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na podstawie art. 37 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - znak graficzny PRK dla kwalifikacji cząstkowej odpowiednio do poziomu PRK, jaki został określony dla danej kwalifikacji rzemieślniczej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 25 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.",

c)
w ust. 3 wyrazy "(symbol IRz-II/2)" zastępuje się wyrazami "(symbol IRz - DM/1)",
d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Izba rzemieślnicza nadrukowuje znak graficzny PRK dla kwalifikacji cząstkowej w lewym dolnym rogu pierwszej strony dyplomu mistrzowskiego, w sposób uniemożliwiający zatarcie lub zmianę, w odniesieniu do dyplomów mistrzowskich wydawanych osobom, które zdały egzamin mistrzowski z zakresu kwalifikacji rzemieślniczej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na podstawie art. 37 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - odpowiednio do poziomu PRK, jaki został określony dla danej kwalifikacji rzemieślniczej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 25 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.",

e)
w ust. 5 wyrazy "(symbol IRz-II/3)" zastępuje się wyrazami "(symbol IRz - Z/1)";
7)
w § 28:
a)
uchyla się ust. 1-6,
b)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. W świadectwie czeladniczym, dyplomie mistrzowskim i zaświadczeniu o zdaniu egzaminu sprawdzającego, w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy i symbolu cyfrowego zawodu, wpisuje się nazwę zawodu i symbol cyfrowy zawodu ustalone w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy albo nazwę i symbol cyfrowy zawodu ustalone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jeżeli zawód jest ujęty tylko w tej klasyfikacji.",

c)
uchyla się ust. 8,
d)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego są drukami ścisłego zarachowania.";

8)
w § 30:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku gdy w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia określono wzór dokumentu, który jest zgodny z wzorem obowiązującym w dniu wydania oryginału dokumentu, duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego dla tego dokumentu określonego odpowiednio w załączniku nr 1-3 do rozporządzenia.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. W przypadku gdy w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia nie określono wzoru dokumentu, który byłby zgodny z wzorem obowiązującym w dniu wydania oryginału dokumentu, którego duplikat ma być wydany, duplikat wydaje się na blankiecie duplikatu (symbol IRz - D/1) według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Na duplikacie umieszcza się informacje zgodne z treścią oryginału danego dokumentu. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

3b. Na pierwszej stronie duplikatu u góry umieszcza się wyraz "Duplikat", a na końcu dokumentu dodaje wyrazy "oryginał podpisali" i wymienia nazwiska osób, które podpisały oryginał dokumentu, którego duplikat jest wydawany, lub stwierdza nieczytelność podpisów oraz wpisuje się datę wydania duplikatu i opatruje odciskiem pieczęci urzędowej - w przypadku duplikatu świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego albo pieczęci izby rzemieślniczej - w przypadku duplikatu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego.",

c)
uchyla się ust. 4;
9)
po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

"§ 30a. Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, suplementu do świadectwa czeladniczego i suplementu do dyplomu mistrzowskiego oraz duplikatu świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, a także opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.";

10)
załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia;
11)
dodaje się załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do dnia 12 lipca 2024 r.:
1)
izby rzemieślnicze mogą wydawać świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, a także duplikaty tych dokumentów, na drukach według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych i zgodnie z przepisami dotychczasowymi;
2)
osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego do wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 niniejszego rozporządzenia, dołącza również jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAŁĄCZNIK Nr  5

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTWA CZELADNICZEGO, DYPLOMU MISTRZOWSKIEGO, ZAŚWIADCZENIA O ZDANIU EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO, SUPLEMENTU DO ŚWIADECTWA CZELADNICZEGO I SUPLEMENTU DO DYPLOMU MISTRZOWSKIEGO ORAZ DUPLIKATU ŚWIADECTWA CZELADNICZEGO, DYPLOMU MISTRZOWSKIEGO I ZAŚWIADCZENIA O ZDANIU EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO, A TAKŻE OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH

I. 

Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, suplementu do świadectwa czeladniczego i suplementu do dyplomu mistrzowskiego oraz duplikatu świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego

1. Świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski i zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego oraz duplikaty tych dokumentów drukuje się dwustronnie na papierze bez wybielacza optycznego zadrukowanym tłem giloszowym z literami "RP" oraz logo zawierającym napis "RZEMIOSŁO" w następujących kolorach:

1) zielonym - w przypadku świadectwa czeladniczego,

2) ciemnoczerwonym - w przypadku dyplomu mistrzowskiego,

3) jasnoniebieskim - w przypadku zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego,

4) jasnoszarym - w przypadku duplikatu świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego - według wzorów tych dokumentów określonych odpowiednio w załącznikach nr 1-3 i 6 do rozporządzenia.

2. Suplement do świadectwa czeladniczego i suplement do dyplomu mistrzowskiego drukuje się dwustronnie na papierze białym, bez tła giloszowego.

3. Świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski i zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego oraz duplikaty tych dokumentów, a także suplement do świadectwa czeladniczego i suplement do dyplomu mistrzowskiego, mają format A4.

4. Margines gilosza wynosi 15 mm z każdej strony od krawędzi świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego oraz duplikatów tych dokumentów.

5. Świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski i zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego oraz duplikaty tych dokumentów drukuje się na papierze o gramaturze 120 g/m2.

6. Suplement do świadectwa czeladniczego i suplement do dyplomu mistrzowskiego drukuje się na papierze offsetowym o gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2.

7. Świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach druków pieczęcią urzędową izby rzemieślniczej, przy której została powołana komisja, o średnicy 36 mm.

8. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego opatruje się w miejscu oznaczonym we wzorze druku pieczęcią izby rzemieślniczej.

II. 

Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych kategorii trzeciej: świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego oraz duplikatu świadectwa czeladniczego, duplikatu dyplomu mistrzowskiego i duplikatu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego

1. Zabezpieczenia w papierze:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) znak wodny dwutonowy;

3) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym: czerwone, niebieskie i żółte (które wykazują luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym w kolorze żółtym);

4) włókna zabezpieczające widoczne w promieniowaniu ultrafioletowym: dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim, niebieskie i żółte (które są widoczne również w świetle widzialnym w kolorze żółtym);

5) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych.

2. Zabezpieczenia w druku (awers):

1) technika druku: offset;

2) tło giloszowe;

3) mikrodruki pozytywowe o treści "RZECZPOSPOLITAPOLSKA", umiejscowione poniżej górnej ramki giloszowej i nad dolną ramką giloszową;

4) element graficzny (ramka) wykonany farbą specjalną, aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, wykazującą luminescencję w kolorze zielonym;

5) oznaczenie indywidualne wykonane techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby specjalnej, aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym w kolorze zielonym, a w świetle widzialnym w kolorze czarnym.

3. Zabezpieczenia w druku (rewers):

1) technika druku: offset;

2) tło giloszowe;

3) element wykonany farbą irydyscentną transparentną o metaliczno-perłowym połysku, który charakteryzuje się zmienną intensywnością zależną od kąta obserwacji.

4. Personalizacja dokumentu wykonana z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

5. Oznaczenie indywidualne wykonane przez producenta druku albo blankietu dokumentu publicznego na pierwszej stronie tego druku albo blankietu, w prawej dolnej jego części, techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby specjalnej, widocznej w świetle widzialnym oraz aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.

6. Na oznaczenie indywidualne dla:

1) świadectwa czeladniczego składa się symbol "CZ" i siedmiocyfrowy numer poprzedzony spacją;

2) dyplomu mistrzowskiego składa się symbol "DM" i siedmiocyfrowy numer poprzedzony spacją;

3) zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego składa się symbol "Z" i siedmiocyfrowy numer poprzedzony spacją;

4) duplikatu składa się symbol "D" i siedmiocyfrowy numer poprzedzony spacją.

7. Obok oznaczenia indywidualnego, z lewej jego strony, producent druku albo blankietu dokumentu publicznego umieszcza skrót nazwy producenta tego druku albo blankietu, według schematu:

1) od czterech do siedmiu liter oznaczających skrót nazwy producenta druku albo blankietu dokumentu publicznego, które umieszcza w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem XXXX,

2) cztery cyfry oznaczające rok produkcji druku albo blankietu dokumentu publicznego, które umieszcza w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem YYYY

- przy czym skrót nazwy producenta druku albo blankietu dokumentu publicznego i rok produkcji są oddzielone przecinkiem i wykonane w technice druku: offset.

1 Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.600

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Data aktu: 16/04/2024
Data ogłoszenia: 19/04/2024
Data wejścia w życie: 04/05/2024