Wykaz stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników tego Urzędu.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie wykazu stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Dz. U. z 2024 r. poz. 94) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, zwanym dalej "Urzędem Komisji";
2)
wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Urzędu Komisji, w tym stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk.
§  2. 
Ustala się następujący wykaz stanowisk obowiązujący w Urzędzie Komisji:
1)
dyrektor generalny;
2)
dyrektor;
3)
główny księgowy;
4)
zastępca dyrektora;
5)
naczelnik;
6)
kierownik;
7)
koordynator;
8)
radca prawny;
9)
audytor wewnętrzny;
10)
inspektor ochrony danych osobowych;
11)
inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, zwany dalej "inspektorem bhp";
12)
informatyk;
13)
główny specjalista;
14)
starszy specjalista;
15)
specjalista;
16)
starszy archiwista;
17)
archiwista;
18)
kierowca;
19)
starszy referendarz;
20)
referendarz;
21)
pracownik gospodarczy.
§  3. 
Ustala się tabelę wymaganych kwalifikacji i stawek uposażenia zasadniczego pracowników, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
Pracownikowi przysługuje uposażenie zasadnicze ustalane na podstawie wykazu, o którym mowa w § 2, i tabeli wymaganych kwalifikacji i stawek uposażenia zasadniczego pracowników, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
Godzinową stawkę uposażenia zasadniczego wynikającą z zaszeregowania pracownika określonego stawką miesięczną ustala się, dzieląc miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§  6. 
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy uposażenie zasadnicze i inne składniki uposażenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  7. 
1. 
Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym przysługuje, odpowiednio do zajmowanego stanowiska, dodatek funkcyjny ustalany zgodnie z tabelą stawek dodatku funkcyjnego, określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Wysokość dodatku funkcyjnego przysługującą pracownikowi określa Przewodniczący Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, zwany dalej "Przewodniczącym Komisji".
§  8. 
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do uposażenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej uposażenia zasadniczego nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
§  9. 
Przewodniczący Komisji, w ramach posiadanych środków na uposażenia, może przyznać pracownikowi dodatek specjalny w wysokości do 50 % uposażenia zasadniczego. Przyznanie i wysokość dodatku specjalnego są uzależnione od charakteru, złożoności i efektów pracy.
§  10. 
1. 
Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę na podstawie i w wysokości określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917).
2. 
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się udokumentowane przez pracownika, wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. 
Pracownikowi, który jednocześnie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się również okres zatrudnienia u innego pracodawcy - do dnia poprzedzającego nawiązanie stosunku pracy z Urzędem Komisji.
4. 
Pracownikowi, który wykonuje pracę w Urzędzie Komisji w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez innego pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się również okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
5. 
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje uposażenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu uposażenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6. 
Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty uposażenia. Jeżeli nabycie prawa do dodatku za wieloletnią pracę lub prawa do tego dodatku w wyższej wysokości nastąpiło:
1)
pierwszego dnia miesiąca - dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty uposażenia za dany miesiąc;
2)
w ciągu miesiąca - dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty uposażenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku.
§  11. 
1. 
Tworzy się dodatkowy fundusz nagród dla pracowników, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3 % planowanych uposażeń osobowych, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Komisji.
2. 
Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez Przewodniczącego Komisji, w ramach posiadanych środków na uposażenia.
§  12. 
Stawki uposażenia zasadniczego pracowników określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania uposażenia zasadniczego pracowników należnego od dnia 1 stycznia 2024 r.
§  13. 
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu (Dz. U. poz. 1536).
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA WYMAGANYCH KWALIFIKACJI I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Uposażenie zasadnicze (kwota w złotych)
wykształcenie

i dodatkowe kwalifikacje

staż pracy (w latach)
1 dyrektor generalny wyższe magisterskie 8 11 000-19 000
2 dyrektor wyższe magisterskie 5 9000-17 000
3 główny księgowy według przepisów odrębnych - 9000-17 000
4 zastępca dyrektora wyższe magisterskie 3 8000-15 000
5 naczelnik wyższe 2 7000-12 000
6 kierownik wyższe 2 6000-11 000
7 koordynator wyższe 1 6000-11 000
8 radca prawny według przepisów odrębnych - 8000-15 000
9 audytor wewnętrzny według przepisów odrębnych - 7000-11 000
10 inspektor ochrony danych osobowych według przepisów odrębnych - 5000-10 000
11 inspektor bhp według przepisów odrębnych - 5000-9000
12 informatyk wyższe 1 7000-14 000
13 główny specjalista wyższe 2 6000-11 000
14 starszy specjalista wyższe 1 4500-10 000
15 specjalista wyższe - 4500-9000
16 starszy archiwista wyższe 1 4500-8000
17 archiwista średnie albo średnie branżowe - 4300-7000
18 kierowca według przepisów odrębnych 3 4500-9000
19 starszy referendarz średnie albo średnie branżowe 1 4300-7500
20 referendarz średnie albo średnie branżowe - 4300-6500
21 pracownik gospodarczy średnie albo średnie branżowe - 4300-6500

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp. Stanowisko Stawka dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
1 dyrektor generalny 2000-6000
2 dyrektor 1000-4000
3 główny księgowy 500-1500
4 zastępca dyrektora 300-1500
5 naczelnik 250-1000
6 kierownik 200-1000
7 koordynator 150-500

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.599

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników tego Urzędu.
Data aktu: 04/04/2024
Data ogłoszenia: 19/04/2024
Data wejścia w życie: 04/05/2024