Udzielanie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej "rozporządzeniem 2023/2831", w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, zwanej dalej "pomocą", a także podmioty udzielające tej pomocy.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy udzielanej ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
jednym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831;
2)
przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. 2 ).
§  3. 
1. 
Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831.
2. 
W przypadkach, do których mają zastosowanie przepisy:
1)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60, z późn. zm. 3 ), pomoc nie może być udzielona także w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia;
2)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 1, z późn. zm. 4 ), pomoc nie może być udzielona także w przypadkach, o których mowa w art. 9 tego rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Podmiotami udzielającymi pomocy, poza podmiotami określonymi w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zwanej dalej "ustawą", mogą być również:
1)
partner projektu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy;
2)
podmiot wdrażający instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm. 5 ), zwanego dalej "rozporządzeniem ogólnym".
2. 
W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy są beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy lub partner projektu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, którzy nie są jednocześnie podmiotem wdrażającym instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia ogólnego, pomoc może być udzielana, jeżeli możliwość jej udzielania przewiduje umowa albo porozumienie, o których mowa w art. 2 pkt 32 lit. a albo b ustawy.
§  5. 
1. 
Pomoc ma na celu wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa objętego regionalnym programem na lata 2021-2027.
2. 
Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na pokrycie części albo całości kosztów kwalifikowalnych.
§  6. 
Pomoc jest udzielana w formach i na zasadach określonych w art. 4 rozporządzenia 2023/2831.
§  7. 
Pomoc jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia 2023/2831.
§  8. 
Wartość dopuszczalnej pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia 2023/2831.
§  9. 
1. 
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.
2. 
Wniosek zawiera:
1)
nazwę przedsiębiorcy;
2)
nazwę i miejsce realizacji przedsięwzięcia;
3)
cel realizacji przedsięwzięcia;
4)
opis przedsięwzięcia;
5)
planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
6)
wartość przedsięwzięcia;
7)
koszty kwalifikowalne;
8)
wnioskowaną kwotę pomocy;
9)
źródła finansowania przedsięwzięcia;
10)
inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy.
3. 
Do wniosku przedsiębiorca załącza:
1)
kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)
informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
§  10. 
1. 
Podmiot udzielający pomocy przeprowadza ocenę wniosku, uwzględniając:
1)
cel pomocy, o którym mowa w § 5 ust. 1;
2)
koszty kwalifikowalne;
3)
wartość dopuszczalnej pomocy.
2. 
Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 1, pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy.
§  11. 
Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy:
1)
kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2)
informacje o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc

- dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku.

§  12. 
Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2029 r.
§  13. 
1. 
Do umów, na podstawie których udzielono pomocy, o której mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do umów zawieranych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
3. 
Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawy w zakresie wynikającym z przepisów niniejszego rozporządzenia uzupełnia się lub poprawia na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia przekazania wezwania.
§  14. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2062).
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 13 z 20.01.2022, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 2024/795 z 29.02.2024.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 421 z 26.11.2021, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 2024/795 z 29.02.2024.
5 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.2.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2024/795 z 29.02.2024.

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.598

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.
Data aktu: 17/04/2024
Data ogłoszenia: 18/04/2024
Data wejścia w życie: 19/04/2024