Zmiana rozporządzenia w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI 1
z dnia 15 kwietnia 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Na podstawie art. 402 pkt 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2023 r. poz. 2221) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku instytutu Sieci:

1) powstałego w drodze przekształcenia instytutu badawczego,

2) utworzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

- przy przyznawaniu środków finansowych w okresie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo utworzenia nie uwzględnia się szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.";

2)
w § 3:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Jeżeli przekształcenie instytutu badawczego w instytut Sieci albo utworzenie instytutu Sieci nastąpiło w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia, dyrektor tego instytutu Sieci przygotowuje wniosek dotyczący przyznania środków finansowych na rok następujący po roku przekształcenia albo utworzenia i przekazuje go do zaopiniowania przez prezesa w terminie 7 dni od dnia przekształcenia albo utworzenia.

1b. Instytutowi Sieci mogą zostać przyznane środki finansowe także na rok, w którym nastąpiło przekształcenie instytutu badawczego w ten instytut Sieci albo utworzenie tego instytutu Sieci, pod warunkiem, że wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania przez prezesa nie później niż do dnia 15 listopada.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes wydaje opinię dotyczącą wysokości środków finansowych określonej we wniosku do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który środki te mają zostać przyznane, a w przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1a i 1b, w terminie 10 dni od dnia ich przekazania do zaopiniowania.";

3)
w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe mają zostać przyznane, a w przypadku instytutu Sieci, o którym mowa w § 2 ust. 2, w terminie 5 dni od dnia otrzymania opinii prezesa dotyczącej wysokości środków finansowych określonej we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1a albo 1b.";

4)
w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1a i 1b, składane przed upływem 12 miesięcy od dnia przekształcenia instytutu badawczego w instytut Sieci albo utworzenia instytutu Sieci nie zawierają informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.".

§  2. 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego składa wniosek o przyznanie środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na 2024 r. w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.592

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Data aktu: 15/04/2024
Data ogłoszenia: 18/04/2024
Data wejścia w życie: 19/04/2024