Opracowywanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego;
2)
skalę map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, w tym skalę wizualizacji tych map.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
obszarze zagrożenia powodziowego - rozumie się przez to obszary, o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
2)
klasach użytkowania terenu - rozumie się przez to formy gospodarczego wykorzystania powierzchni terenu, wyznaczone na potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego w celu ustalenia rodzaju działalności gospodarczej wykonywanej na obszarze zagrożenia powodziowego oraz określenia wartości potencjalnych strat powodziowych.
§  3. 
1. 
Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowuje się w postaci elektronicznej obejmującej bazę danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne.
2. 
Bazę danych przestrzennych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowuje się w postaci warstw wektorowych.
3. 
Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowuje się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029), zwanym dalej "układem współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992".
4. 
Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w podziale arkuszowym map topograficznych w skali 1:10 000 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.
5. 
Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w postaci plików w formacie PDF, zawierających treść tych map wraz z elementami pozaramkowymi.
6. 
Podkład topograficzny dla map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej stanowią mapy topograficzne w skali 1:10 000 lub ortofotomapy o terenowej wartości piksela nie większej niż 0,5 m.
§  4. 
1. 
Wizualizacje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 173 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, opracowuje się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.
2. 
Wizualizacje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 173 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów dorzeczy w następujących skalach:
1)
1:3 000 000 oraz 1:1 500 000 - dla obszaru dorzecza Wisły i obszaru dorzecza Odry;
2)
1:250 000 - dla obszarów dorzeczy Dniestru, Banówki i Świeżej;
3)
1:500 000 - dla obszaru dorzecza Dunaju, dla regionów wodnych Czadeczki i Czarnej Orawy;
4)
1:25 000 - dla obszaru dorzecza Dunaju, dla regionu wodnego Morawy;
5)
1:750 000 - dla obszaru dorzecza Łaby;
6)
1:1 000 000 - dla obszarów dorzeczy Niemna i Pregoły.
3. 
Wizualizacje map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 173 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, opracowuje się w formacie PDF w rozmiarze arkusza 297 × 210 mm.
§  5. 
1. 
Mapy zagrożenia powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w dwóch zestawach tematycznych:
1)
mapę zagrożenia powodziowego przedstawiającą głębokość wody;
2)
mapę zagrożenia powodziowego przedstawiającą prędkość przepływu wody.
2. 
Mapy zagrożenia powodziowego, o których mowa w ust. 1, opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.
3. 
Mapę zagrożenia powodziowego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, opracowuje się dla miast będących siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody, miast na prawach powiatu i innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób, położonych na obszarach, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, dla powodzi od strony rzek.
§  6. 
1. 
Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:
1)
głębokości wody;
2)
obszaru zagrożenia powodziowego;
3)
maksymalnych rzędnych zwierciadła wody wynikających z matematycznego modelowania hydraulicznego;
4)
rzędnych korony wałów przeciwpowodziowych w przekrojach poprzecznych, które zostaną wykorzystane do obliczeń modelowych;
5)
cieków naturalnych i kanałów;
6)
nazw cieków naturalnych i kanałów;
7)
kilometrażu rzeki oznaczonego co 0,5 km;
8)
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz granicy państwa;
9)
nazw miejscowości.
2. 
Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:
1)
prędkości przepływu wody;
2)
kierunków przepływu wody;
3)
elementów wymienionych w ust. 1 pkt 2-9.
§  7. 
Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:
1)
kilometrażu brzegu morskiego oznaczonego co 0,5 km;
2)
granic pasa technicznego brzegu morskiego;
3)
granic pasa ochronnego brzegu morskiego;
4)
granic portów i przystani morskich;
5)
elementów wymienionych w § 6 ust. 1.
§  8. 
Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1, można uwzględnić oznaczenie na tych mapach także elementów innych niż wymienione w § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 7 pkt 1-4, jeżeli wynika to ze specyfiki obszaru zagrożenia powodziowego lub powodzi.
§  9. 
1. 
Obszar zagrożenia powodziowego wyznacza się na podstawie rzędnych zwierciadła wody, uzyskanych w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego.
2. 
Matematyczne modelowanie hydrauliczne wykonuje się jako:
1)
modelowanie jednowymiarowe - za pomocą jednowymiarowego modelu przepływu (1D), w którym wektor prędkości ma jedną niezerową składową;
2)
modelowanie dwuwymiarowe - za pomocą dwuwymiarowego modelu przepływu (2D), w którym wektor prędkości ma dwie niezerowe składowe.
3. 
Modelowanie dwuwymiarowe wykonuje się dla miast określonych w § 5 ust. 3.
4. 
Dla terenów innych niż miasta określone w § 5 ust. 3 wykonuje się modelowanie jednowymiarowe, z tym że zamiast modelowania jednowymiarowego można wykonać modelowanie dwuwymiarowe.
5. 
W przypadkach przewidzianych do modelowania dwuwymiarowego zamiast modelowania dwuwymiarowego można wykonać modele hybrydowe (1D/2D), składające się z jednowymiarowego modelu przepływu (1D) dla koryt cieków oraz dwuwymiarowego modelu przepływu (2D) dla obszarów zalewowych od strony cieków naturalnych i kanałów oraz od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.
§  10. 
Przy wyznaczaniu obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne:
1)
przyjmuje się przepływ lub poziom wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%, czyli raz na 100 lat;
2)
uwzględnia się całkowite zniszczenie wału przeciwpowodziowego lub wału przeciwsztormowego.
§  11. 
1. 
Na mapach zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, głębokość wody oznacza się w następujących przedziałach:
1)
głębokość wody mniejsza lub równa 0,5 m - wskazująca na niskie zagrożenie dla ludzi i obiektów budowlanych;
2)
głębokość wody większa niż 0,5 m, a mniejsza lub równa 2 m - wskazująca na średnie zagrożenie dla ludzi ze względu na możliwość ewakuacji na wyższe piętra budynków, ale wysokie ze względu na straty materialne;
3)
głębokość wody większa niż 2 m, a mniejsza lub równa 4 m - wskazująca na wysokie zagrożenie dla ludzi i bardzo wysokie ze względu na straty materialne; zalaniu mogą podlegać nie tylko partery, ale również pierwsze piętra budynków;
4)
głębokość wody większa niż 4 m - wskazująca na bardzo wysokie zagrożenie dla ludzi i bardzo wysokie zagrożenie wystąpienia całkowitych strat materialnych.
2. 
Na mapach zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, prędkość przepływu wody oznacza się w następujących przedziałach:
1)
prędkość przepływu wody mniejsza lub równa 0,5 m/s - prędkość mała; woda ma niewielką zdolność oddziaływania na obiekty;
2)
prędkość przepływu wody większa niż 0,5 m/s, a mniejsza lub równa 1 m/s - prędkość średnia; woda ma umiarkowaną zdolność oddziaływania na obiekty, jest w stanie przemieszczać obiekty o niewielkich rozmiarach i masie oraz stanowi zagrożenie dla ludzi;
3)
prędkość przepływu wody większa niż 1 m/s, a mniejsza lub równa 2 m/s - prędkość duża; woda ma silną zdolność oddziaływania na obiekty, jest w stanie przemieszczać obiekty o dużych rozmiarach i masie oraz stanowi poważne zagrożenie dla ludzi;
4)
prędkość przepływu wody większa niż 2 m/s - prędkość bardzo duża; woda ma bardzo silną zdolność oddziaływania na obiekty, jest w stanie przemieszczać obiekty o bardzo dużych rozmiarach i masie oraz naruszać strukturę obiektów statycznych, a także stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ludzi.
3. 
Głębokość wody uzyskuje się w wyniku modelowania jednowymiarowego albo modelowania dwuwymiarowego.
4. 
Prędkość przepływu wody i kierunki przepływu wody uzyskuje się w wyniku modelowania dwuwymiarowego.
§  12. 
1. 
Mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w dwóch zestawach tematycznych:
1)
mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi oraz wartości potencjalnych strat powodziowych;
2)
mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej.
2. 
Mapy ryzyka powodziowego, o których mowa w ust. 1, opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.
§  13. 
1. 
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:
1)
szacunkowej liczby mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;
2)
budynków mieszkalnych;
3)
obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym, w tym:
a)
szpitali,
b)
szkół,
c)
przedszkoli,
d)
żłobków,
e)
hoteli,
f)
centrów handlowo-usługowych,
g)
jednostek Policji,
h)
jednostek ochrony przeciwpożarowej,
i)
jednostek Straży Granicznej,
j)
domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i hospicjów,
k)
zakładów karnych, zakładów poprawczych i aresztów śledczych;
4)
wartości potencjalnych strat powodziowych;
5)
elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5-9.
2. 
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:
1)
następujących klas użytkowania terenu:
a)
terenów zabudowy mieszkaniowej,
b)
terenów przemysłowych,
c)
terenów komunikacyjnych,
d)
lasów,
e)
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
f)
gruntów ornych i upraw trwałych,
g)
użytków zielonych,
h)
wód powierzchniowych,
i)
pozostałych terenów;
2)
ujęć wód powierzchniowych i wód podziemnych;
3)
stref ochronnych ujęć wody;
4)
kąpielisk;
5)
obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody;
6)
ogrodów zoologicznych;
7)
zabytków nieruchomych, w szczególności objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904);
8)
zabytków wpisanych na Listę dziedzictwa światowego, o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz. U. z 1976 r. poz. 190 i 191);
9)
pomników zagłady, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120);
10)
skansenów i muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385);
11)
bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393);
12)
archiwów, których zbiory tworzą narodowy zasób archiwalny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);
13)
instalacji mogących w razie wystąpienia powodzi spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, na których prowadzenie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), w następujących kategoriach działalności przemysłowej:
a)
przemysł energetyczny,
b)
produkcja i obróbka metali,
c)
przemysł mineralny,
d)
przemysł chemiczny,
e)
gospodarka odpadami,
f)
inne rodzaje działalności, obejmujące:
produkcję i przetwórstwo papieru oraz drewna,
intensywny chów lub hodowlę drobiu i świń,
produkcję i przetwarzanie surowców roślinnych i zwierzęcych;
14)
zakładów przemysłowych, których instalacje nie wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, a które mogą stwarzać zagrożenie, w tym zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 3 pkt 48a tej ustawy;
15)
potencjalnych ognisk zanieczyszczeń wód, w szczególności:
a)
oczyszczalni ścieków,
b)
przepompowni ścieków,
c)
składowisk odpadów,
d)
cmentarzy;
16)
elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5-9.
§  14. 
1. 
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5-9, § 7 pkt 1-4 i § 13 ust. 1 pkt 1-4.
2. 
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5-9, § 7 pkt 1-4 i § 13 ust. 2 pkt 1-15.
§  15. 
Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1, można uwzględnić oznaczenie na tych mapach również elementów innych niż wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5-9, § 7 pkt 1-4 i § 13 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 pkt 1-15, jeżeli wynika to ze specyfiki obszaru zagrożenia powodziowego lub powodzi.
§  16. 
1. 
Na mapach ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, oznacza się budynki mieszkalne, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, i obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3, znajdujące się na obszarach, dla których głębokość wody jest mniejsza lub równa 2 m oraz dla których głębokość wody jest większa niż 2 m.
2. 
Wartości potencjalnych strat powodziowych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 4, określa się dla klas użytkowania terenu, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. a-g.
§  17. 
Każdy arkusz wersji kartograficznej mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego zawiera w szczególności następujące elementy:
1)
tytuł opracowania;
2)
godło arkusza mapy i nazwę arkusza mapy w skali 1:10 000 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992;
3)
główną ramkę danych zawierającą treść mapy zgodnie z § 6-8 i § 13-15;
4)
siatkę kartograficzną odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy;
5)
siatkę kilometrową odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy;
6)
wyloty siatki układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-UTM, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
7)
skalę i podziałkę liniową;
8)
objaśnienia znaków;
9)
ramkę danych określoną jako "układ arkuszy", z zaznaczonym zasięgiem głównej ramki danych:
a)
podział arkuszowy map topograficznych w skali 1:10 000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992,
b)
zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa oraz granicę państwa,
c)
obszar działania jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - regionalnych zarządów gospodarki wodnej i zarządów zlewni;
10)
informację o:
a)
układach odniesienia,
b)
aktualności podkładu topograficznego,
c)
aktualności hydrograficznej opracowania,
d)
organach właściwych do sporządzenia i zatwierdzenia mapy,
e)
wykonawcy mapy,
f)
dacie i numerze wydania mapy.
§  18. 
1. 
Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego lub map ryzyka powodziowego wykorzystuje się w szczególności:
1)
bazy danych dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)
bazy danych dotyczące państwowego rejestru nazw geograficznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
3)
bazy danych dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4)
ortofotomapy, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, o terenowej wielkości piksela równej 0,5 m;
5)
mapy topograficzne w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
6)
mapy hydrograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w skali 1:50 000;
7)
mapy sozologiczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w skali 1:50 000;
8)
numeryczny model terenu, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, o interwale siatki równym 1 m i dokładności wysokościowej nie mniejszej niż 0,2 m, wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego;
9)
numeryczny model pokrycia terenu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, o interwale siatki punktów wysokościowych 1 m i dokładności wysokościowej nie mniejszej niż 0,2 m, wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego;
10)
krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773);
11)
Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000;
12)
wykaz kąpielisk, o którym mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
13)
informacje z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, o którym mowa w art. 329 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
14)
bazy danych hydrogeologicznych, o których mowa w art. 380 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
15)
mapę obszaru Natura 2000, o której mowa w art. 28 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890);
16)
centralny rejestr form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
17)
rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych, o którym mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
18)
rejestr zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku, o którym mowa w art. 29 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 425);
19)
rejestr zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
20)
gminną ewidencję zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
21)
dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.
2. 
W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 8 i 9, lub stwierdzenia w nich zmian w ukształtowaniu terenu, mających istotny wpływ na poziom zagrożenia powodziowego, jest możliwe wykorzystanie innych dostępnych danych.
3. 
Dane z rejestrów i ewidencji, o których mowa w ust. 1 pkt 19 i 20, zaznacza się na mapach ryzyka powodziowego w przypadku dostępności danych w postaci warstwy wektorowej.
§  19. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - gospodarka wodna kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710, 1479, 1669 i 1722).

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.579 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Opracowywanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.
Data aktu: 04/10/2018
Data ogłoszenia: 16/04/2024
Data wejścia w życie: 07/11/2018