Udzielanie pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach inwestycji A2.5.1. "Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju" objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanej dalej "pomocą publiczną", a także podmioty udzielające tej pomocy.
§  2. 
1. 
Pomoc publiczna jest udzielana na przedsięwzięcia w zakresie sztuk wizualnych, teatru, muzealnictwa, muzyki, tańca oraz kultury ludowej, w tym przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem nowych technologii, wybrane do objęcia wsparciem z planu rozwojowego zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 14lzb ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanym dalej "regulaminem".
2. 
Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
festiwale, przeglądy i konkursy;
2)
wystawy, performanse, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki;
3)
dokumentację, archiwizację, badania oraz popularyzację kultury i wiedzy o kulturze;
4)
konferencje i panele dyskusyjne;
5)
kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe.
§  3. 
1. 
Pomoc publiczna może być udzielana podmiotowi będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014".
2. 
Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną może ją otrzymać pod warunkiem, że zagwarantuje zgodność realizacji przedsięwzięcia z przepisami o pomocy publicznej w całym okresie, w którym będzie rozliczana udzielona pomoc publiczna, jednak nie krótszym niż 10 lat od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 14lzh ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
3. 
Pomocy publicznej nie udziela się na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z wyjątkiem przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz znalazły się w takiej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
§  4. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do pomocy publicznej nieprzekraczającej progów wskazanych w art. 4 ust. 1 lit. z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  5. 
Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do pomocy publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  6. 
Pomoc publiczna udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  7. 
Pomocy publicznej udziela się na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 53 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w zakresie określonym w regulaminie.
§  8. 
Pomoc publiczna może mieć formę pomocy inwestycyjnej lub pomocy operacyjnej, zgodnie z art. 53 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  9. 
1. 
Wysokość pomocy publicznej ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6-9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2. 
Do obliczania wysokości pomocy publicznej i kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 7, stosuje się art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  10. 
1. 
Pomoc publiczna jest udzielana zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w formie dotacji, o której mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2. 
Dotacja, o której mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, jest przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 7.
§  11. 
1. 
Podmiotem udzielającym pomocy publicznej jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
2. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, udziela pomocy publicznej w zakresie wskazanym w regulaminie.
§  12. 
1. 
Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną składa do podmiotu udzielającego pomocy publicznej wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej "wnioskiem", zawierający informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2. 
Do wniosku podmiot ubiegający się o pomoc publiczną załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
3. 
Ogłoszenie o naborze wniosków jest podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  13. 
Pomoc publiczna może być udzielana nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2718).

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.571

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Data aktu: 04/04/2024
Data ogłoszenia: 15/04/2024
Data wejścia w życie: 30/04/2024