Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 11 kwietnia 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1449) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
2)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w tabeli II:
uchyla się lp. 13,
lp. 18 otrzymuje brzmienie:
18 Starszy: specjalista, księgowy w komendzie wojewódzkiej OHP, główny specjalista inny niż wymieniony w lp. 7 i 14 XI-XIV - wyższe 3
specjalista w Komendzie Głównej OHP wyższe 3
średnie lub średnie branżowe 5
b)
tabela IV otrzymuje brzmienie:

"IV. Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
Bibliotekarze i pracownicy służby bibliotecznej
1 Kierownik sekcji/ośrodka IX-XVIII 1 wyższe z uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia 8
2 Starszy kustosz XIV-XVI - wyższe 7
3 Kustosz XI-XIV - wyższe 5
4 Starszy bibliotekarz X-XI - wyższe 2
5 Bibliotekarz VII-IX - wyższe 1
średnie lub średnie branżowe 2
6 Młodszy bibliotekarz VI-VII - średnie lub średnie branżowe -
7 Magazynier biblioteczny IV-VI - średnie lub średnie branżowe -
8 Pomocnik biblioteczny I-III - średnie lub średnie branżowe -
Pracownicy administracyjni i obsługi technicznej
1 Kierownik sekcji XV-XVIII - wyższe 9
2 Główny specjalista, główny informatyk XI-XVI - wyższe 7
3 Starszy specjalista, starszy informatyk IX-XII - wyższe 5
4 Specjalista, informatyk VII-X - wyższe 3
średnie lub średnie branżowe 4
5 Starszy: księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych) VI-IX - średnie lub średnie branżowe 4
6 Księgowy,

starszy referent,

operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych

i komputerowych)

V-VII - średnie lub średnie branżowe 2
7 Kierowca IV-VI - według odrębnych przepisów
8 Referent, kasjer, magazynier, sekretarka II-IV - średnie lub średnie branżowe -
c)
tytuł tabeli Vc otrzymuje brzmienie:

"Vc. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatycznym Edukacji".

§  2. 
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.
§  3. 
Pracownik, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§  4. 
Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, które wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Dla pracowników OHP
Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 3300-4400
II 3360-4500
III 3420-4600
IV 3480-4700
V 3550-4800
VI 3600-5100
VII 3670-5200
VIII 3730-5400
IX 3810-5700
X 3860-6000
XI 3940-6500
XII 4020-6900
XIII 4120-7100
XIV 4220-7600
XV 4370-8100
XVI 4650-8400
XVII 4920-8900
XVIII 5220-9500
XIX 5770-10 000
XX 6360-10 500
XXI 6980-11 000

II. Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 3600-4300
II 3650-4350
III 3700-4400
IV 3750-4450
V 3800-4500
VI 3850-4600
VII 3900-4700
VIII 3950-5000
IX 4000-5300
X 4050-5600
XI 4100-5900
XII 4150-6200
XIII 4200-6500
XIV 4250-6900
XV 4300-7200
XVI 4350-7500
XVII 4400-7800
XVIII 4450-9100

III. Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 3490-5320
II 3580-5740
III 3680-6020
IV 3780-6720
V 3980-7420
VI 4280-8260
VII 4480-8540
VIII 4780-9800
IX 5080-10 640
X 5680-12 600
XI 6280-13 160
XII 6980-14 700
XIII 7580-15 540
XIV 8280-18 060
XV 9080-19 180

IV. Dla pracowników Centrum Informatyczne Edukacji

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 4300-5500
II 4350-6500
III 4400-7500
IV 4450-8500
V 4500-9500
VI 4550-11 000
VII 4600-12 000
VIII 4700-13 000
IX 4800-14 000
X 4900-16 000
XI 5000-18 000
XII 6000-22 000

V. Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 4300-5800
II 5300-6600
III 5500-6900
IV 5700-7200
V 6000-7700
VI 6700-8600
VII 7100-9900
VIII 7700-11 100
IX 8200-13 400
X 8900-15 800

VI. Dla pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 3050-6600
II 3780-6700
III 3830-6900
IV 3880-7100
V 3930-7300
VI 3980-7500
VII 4080-7700
VIII 4220-7900
IX 4380-8100
X 4580-8300
XI 4780-8500
XII 4980-8700
XIII 5480-9200
XIV 6080-9800
XV 6680-10 800
XVI 7280-11 800
XVII 7880-13 300

VII. Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 3800-5300
II 3850-5400
III 3900-5900
IV 3950-6200
V 4000-6400
VI 4050-6700
VII 4100-7700
VIII 4200-8700
IX 4300-9700
X 4600-10 700
XI 4900-13 700
XII 5750-14 700
XIII 6500-16 700
XIV 7400-18 700
XV 8900-21 700

VIII. Dla pracowników Instytutu Finansów

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2500-5500
II 2800-6250
III 3100-7000
IV 3400-7750
V 3700-8500
VI 4000-9250
VII 4300-10 000

IX. Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 3600-4320
II 3700-4380
III 3750-4500
IV 3800-4560
V 3850-4640
VI 3900-5650
VII 3950-5900
VIII 4000-6150
IX 4050-7050
X 4100-7430
XI 4200-8200
XII 4500-9200
XIII 4550-10 200
XIV 4700-11 400
XV 5300-11 750
XVI 5950-14 200

X. Dla pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 4000-4800
II 4050-4900
III 4100-5000
IV 4200-5200
V 4300-5400
VI 4400-5600
VII 4500-5800
VIII 4600-5900
IX 4800-6000
X 4900-6100
XI 5000-6200
XII 5200-6500
XIII 5400-6900
XIV 5600-7500
XV 5800-8500
XVI 6000-8700
XVII 6200-9000
XVIII 6400-12 000
XIX 6500-15 000

XI. Dla pracowników Instytutu De Republica

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 3010-4410
II 3880-4900
III 3960-4970
IV 4040-5040
V 4120-5110
VI 4200-5180
VII 4280-5250
VIII 4370-5390
IX 4460-5550
X 4500-5760
XI 4550-5980
XII 4600-6200
XIII 4650-6520
XIV 4700-6840
XV 4750-7160
XVI 4800-7480
XVII 4850-7800
XVIII 4950-8250
XIX 5400-11 900

XII. Dla pracowników Instytutu Pokolenia oraz Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1505-4410
II 1800-4900
III 1830-4970
IV 1860-5040
V 1890-5110
VI 1920-5180
VII 1950-5250
VIII 1980-5390
IX 2010-5550
X 2040-5760
XI 2070-5980
XII 2100-6500
XIII 2130-7000
XIV 2160-7500
XV 2190-8000
XVI 2220-8500
XVII 2250-9000
XVIII 2300-10 000
XIX 2500-12 000

XIII. Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2500-5300
II 3300-5350
III 3350-5400
IV 3400-5500
V 3450-5600
VI 3500-5700
VII 3550-5800
VIII 3600-5900
IX 3700-6000
X 3800-6200
XI 3900-6400
XII 4000-6600
XIII 4100-6900
XIV 4200-7200
XV 4300-7500
XVI 4400-7800
XVII 4500-8100
XVIII 4700-8500
XIX 4900-12 000
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.569

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.
Data aktu: 11/04/2024
Data ogłoszenia: 15/04/2024
Data wejścia w życie: 01/08/2024, 16/04/2024