Poprawki do załączników A, B i C do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r., przyjęte w Genewie w dniach 28 kwietnia - 10 maja 2013 r., 4-15 maja 2015 r., 24 kwietnia - 5 maja 2017 r. oraz 29 kwietnia - 10 maja 2019 r.

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKÓW A, B I C
do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.,

przyjęte w Genewie w dniach 28 kwietnia - 10 maja 2013 r., 4-15 maja 2015 r., 24 kwietnia - 5 maja 2017 r. oraz 29 kwietnia - 10 maja 2019 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniach 28 kwietnia - 10 maja 2013 roku, 4-15 maja 2015 roku, 24 kwietnia - 5 maja 2017 roku oraz 29 kwietnia - 10 maja 2019 roku w Genewie zostały przyjęte Poprawki do załączników A, B i C do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 roku.

Przekład

Nr ref.: C.N.934.2013.TREATIES-XXVII.15 (Powiadomienie Depozytariusza)

KONWENCJA SZTOKHOLMSKA W SPRAWIE TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH

Sztokholm, 22 maja 2001 r.

POPRAWKA DO ZAŁĄCZNIKA A

Podczas szóstej sesji, która odbyła się w Genewie w dniach od 28 kwietnia do 10 maja 2013 r., Konferencja Stron powyższej Konwencji przyjęła poprawkę do załącznika A swoją decyzją SC-6/13, aby umieścić substancję chemiczną "heksabromocyklododekan" w tym załączniku.

Zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litery b oraz c i ustęp 4 Konwencji, każda ze stron, która nie jest w stanie przyjąć poprawek do załącznika A, B lub C, notyfikuje o tym depozytariusza na piśmie w ciągu jednego roku od daty powiadomienia jej przez depozytariusza o przyjęciu poprawek. Depozytariusz niezwłocznie powiadomi wszystkie strony o każdej takiej otrzymanej notyfikacji. Strona może w każdym czasie wycofać uprzednią notyfikację o nieakceptowaniu w odniesieniu do każdej poprawki do załącznika A, B lub C, a w takim przypadku poprawka ta wejdzie w życie dla tej strony zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litera c. Po upływie jednego roku od daty powiadomienia przez depozytariusza o przyjęciu poprawki do załącznika A, B lub C, poprawka wejdzie w życie dla wszystkich stron, które nie przedłożyły notyfikacji, zgodnie z postanowieniami artykułu 22 ustęp 3 litera b.

Na mocy artykułu 22 ustęp 4, poprawka do załącznika A, B lub C nie wejdzie w życie w odniesieniu do żadnej strony, która złożyła deklarację dotyczącą jakiejkolwiek poprawki do tych załączników, zgodnie z artykułem 25 ustęp 4, a w takim przypadku każda taka poprawka wejdzie w życie dla takiej strony w dziewięćdziesiątym dniu po dniu złożenia przez nią u depozytariusza swojego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia dotyczącego takiej poprawki.

Tekst poprawki do załącznika A, zawarty w wyżej wspomnianej decyzji Konferencji Stron, niniejszym przekazuje się w sześciu autentycznych wersjach językowych.

26 listopada 2013 r.

SC-6/13: Umieszczenie w załączniku heksabromocyklododekanu

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka oraz ocenę zarządzania ryzykiem i jej uzupełnienie dotyczące heksabromocyklododekanu przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych 1 ,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić heksabromocyklododekan w załączniku A do Konwencji ze szczególnymi wyłączeniami w zakresie jego produkcji i stosowania w polistyrenie ekspandowanym i polistyrenie ekstrudowanym, wykorzystywanymi w budownictwie 2 ,

1. Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim heksabromocyklododekan ze szczególnymi wyłączeniami w zakresie jego produkcji, dopuszczonej dla stron wymienionych w rejestrze szczególnych wyłączeń, i stosowania w polistyrenie ekspandowanym i polistyrenie ekstrudowanym, wykorzystywanymi w budownictwie, przez dodanie poniższego wiersza:

Substancja chemiczna Działalność Szczególne wyłączenie
Heksabromocyklododekan Produkcja Dopuszczony dla stron wymienionych w rejestrze, zgodnie z postanowieniami części VII niniejszego załącznika
Stosowanie Polistyren ekspandowany i polistyren ekstrudowany w budownictwie, zgodnie z postanowieniami części VII niniejszego załącznika

2. Postanawia również dodać definicję heksabromocyklododekanu w części III załącznika A o następującym brzmieniu:

"(c) Heksabromocyklododekan oznacza heksabromocyklododekan (CAS nr: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- heksa-bromocyklododekan (CAS nr: 3194-55-6) i jego główne diastereoizomery: alfa-heksabromocyklododekan (CAS nr: 134237-50-6), beta-heksabromocyklododekan (CAS nr: 134237-51-7) i gamma-heksabromocyklododekan (CAS nr: 134237-52-8)."

3. Ponadto postanawia dodać nową cześć VII w załączniku A o następującym brzmieniu:

Część VII

Heksabromocyklododekan

Każda Strona zarejestrowana, zgodnie z artykułem 4, z uwagi na wyłączenia w zakresie produkcji i stosowania heksabromocyklododekanu do wytwarzania polistyrenu ekspandowanego i polistyrenu ekstrudowanego, wykorzystywanych w budownictwie, podejmie niezbędne działania zapewniające łatwą identyfikację polistyrenu ekspandowanego i polistyrenu ekstrudowanego zawierających heksabromocyklododekan przez ich odpowiednie oznakowanie lub innymi metodami w ciągu całego ich cyklu życia.

Nr ref.: C.N.681.2015.TREATIES-XXVII.15 (Powiadomienie Depozytariusza)

KONWENCJA SZTOKHOLMSKA W SPRAWIE TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH

Sztokholm, 22 maja 2001 r.

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKÓW A I C

Podczas siódmej sesji, która odbyła się w Genewie w dniach 4-15 maja 2015 r., Konferencja Stron powyższej Konwencji przyjęła poprawki do załączników A i C swoimi decyzjami SC-7/12, SC-7/13 i SC-7/14, aby umieścić w załącznikach następujące substancje chemiczne:

Decyzja Poprawka

SC-7/12: Umieszczenie w załączniku heksachlorobutadienu

SC-7/13: Umieszczenie w załączniku penatachlorofenolu oraz jego soli i estrów

SC-7/14: Umieszczenie w załącznikach poi ¡chlorowanych naftalenów

Zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litery b oraz c i ustęp 4 Konwencji, każda ze stron, która nie jest w stanie przyjąć poprawek do załącznika A, B lub C, notyfikuje o tym depozytariusza na piśmie w ciągu jednego roku od daty powiadomienia jej przez depozytariusza o przyjęciu poprawek. Depozytariusz niezwłocznie powiadomi wszystkie strony o każdej takiej otrzymanej notyfikacji. Strona może w każdym czasie wycofać uprzednią notyfikację o nieakceptowaniu w odniesieniu do każdej poprawki do załącznika A, B lub C, a w takim przypadku poprawka ta wejdzie w życie dla tej strony zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litera c. Po upływie jednego roku od daty powiadomienia przez depozytariusza o przyjęciu poprawki do załącznika A, B lub C, poprawka wejdzie w życie dla wszystkich stron, które nie przedłożyły notyfikacji, zgodnie z postanowieniami artykułu 22 ustęp 3 litera b.

Na mocy artykułu 22 ustęp 4, poprawka do załącznika A, B lub C nie wejdzie w życie w odniesieniu do żadnej strony, która złożyła deklarację dotyczącą jakiejkolwiek poprawki do tych załączników, zgodnie z artykułem 25 ustęp 4, a w takim przypadku każda taka poprawka wejdzie w życie dla takiej strony w dziewięćdziesiątym dniu po dniu złożenia przez nią u depozytariusza swojego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia dotyczącego takiej poprawki.

Teksty poprawek do załączników A i C, zawarte w wyżej wspomnianych decyzjach Konferencji Stron, niniejszym przekazuje się w sześciu autentycznych wersjach językowych.

15 grudnia 2015 r.

SC-7/12: Umieszczenie w załączniku heksachlorobutadienu

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka i ocenę zarządzania ryzykiem dla heksachlorobutadienu przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych 3 ,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić heksachlorobutadien w załącznikach A i B do Konwencji 4 ,

Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim heksachlorobutadien bez szczególnych wyłączeń, przez dodanie następującego wiersza:

Substancja chemiczna Działalność Szczególne wyłączenie
Heksachlorobutadien Produkcja Brak
CASNr: 87-68-3 Stosowanie Brak

SC-7/13: Umieszczenie w załączniku pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka i ocenę zarządzania ryzykiem dla pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych 5 ,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić pentachlorofenol oraz jego sole i estry w załączniku A do Konwencji ze szczególnymi wyłączeniami w zakresie produkcji i stosowania pentachlorofenolu w słupach i poprzecznikach 6 ,

1. Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim pentachlorofenol oraz jego sole i estry ze szczególnymi wyłączeniami w zakresie produkcji dopuszczonej dla stron wymienionych w rejestrze szczególnych wyłączeń, oraz stosowania pentachlorofenolu w slupach i poprzecznikach, przez dodanie następującego wiersza:

Substancja chemiczna Działalność Szczególne wyłączenie
Pentachlorofenol oraz jego sole i estry Produkcja Dopuszczone dla stron wymienionych w rejestrze, zgodnie z postanowieniami części VIII niniejszego załącznika
Stosowanie Pentachlorofenol w słupach i poprzecznikach zgodnie z postanowieniami części VIII niniejszego załącznika

1. Postanawia również dodać nową uwagę (vi) w części I załącznika A o następującym brzmieniu:

"(vi) Pentachlorofenol (CAS nr: 87-86-5), pentachlorofenolan sodu (CAS nr: 131- 52-2 i 27735-64-4 (jako monohydrat)) i laurynian pentachlorofenylu (CAS nr: 3772-94-9), w przypadku łącznego rozpatrywania z ich produktem transformacji pentachloroanizolem (CAS nr: 1825-21-4), zostały zidentyfikowane jako trwałe zanieczyszczenia organiczne;"

2. Ponadto postanawia dodać nową część VIII w załączniku A o następującym brzmieniu:

Część VIII

Pentachlorofenol oraz jego sole i estry

Każda Strona zarejestrowana, zgodnie z artykułem 4, z uwagi na wyłączenia w zakresie produkcji i stosowania pentachlorofenolu do słupów i poprzeczników podejmie niezbędne działania zapewniające łatwą identyfikację slupów i poprzeczników zawierających pentachlorofenol przez odpowiednie ich oznakowanie lub innymi metodami w ciągu ich całego cyklu życia. Wyroby impregnowane pentachlorofenolem nie powinny być ponownie wykorzystywane do celów innych niż te, które podlegają wyłączeniu.

SC-7/14: Umieszczenie w załącznikach polichlorowanych naftalenów

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod inragę profil ryzyka i ocenę zarządzania ryzykiem dla polichlorowanych naftalenów przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych 7 ,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić dichlorowane naftaleny, trichlorowane naftaleny, tetrachlorowane naftaleny, pentachlorowane naftaleny, heksachlorowane naftaleny, heptachlorowane naftaleny i oktachlorowane naftaleny w załącznikach A i C do Konwencji 8 ,

1. Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim polichlorowane naftaleny, w tym dichlorowane naftaleny, trichlorowane naftaleny, tetrachlorowane naftaleny, pentachlorowane naftaleny, heksachlorowane naftaleny, heptachlorowane naftaleny, oktachlorowane naftaleny ze szczególnymi wyłączeniami w zakresie produkcji tych substancji chemicznych jako półproduktów wykorzystywanych w produkcji polifluorowanych naftalenów, w tym oktafluoronaftalenu, oraz dotyczącymi stosowania tych substancji do produkcji polifluorowanych naftalenów, w tym oktafluoronaftalenu, przez dodanie następującego wiersza:

Substancja chemiczna Działalność Szczególne wyłączenie
Polichlorowane naftaleny, w tym dichlorowane naftaleny, trichlorowane naftaleny, tetrachlorowane naftaleny, pentachlorowane naftaleny, heksachlorowane naftaleny, heptachlorowane naftaleny, oktachlorowane naftaleny Produkcja Półprodukty w produkcji polifluorowanych naftalenów, w tym oktafluoronaftalenu
Stosowanie Produkcja polifluorowanych naftalenów, w tym oktafluoronaftal enu

2. Postanawia również zmienić część I załącznika C do Konwencji umieszczając w nim polichlorowane naftaleny, w tym dichlorowane naftaleny, trichlorowane naftaleny, tetrachlorowane naftaleny, pentachlorowane naftaleny, heksachlorowane naftaleny, heptachlorowane naftaleny, oktachlorowane naftaleny przez dodanie słów: "Polichlorowane naftaleny, w tym dichlorowane naftaleny, trichlorowane naftaleny, tetrachlorowane naftaleny, pentachlorowane naftaleny, heksachlorowane naftaleny, heptachlorowane naftaleny, oktachlorowane naftaleny" w kolumnie "Substancja chemiczna" w nowym wierszu po słowach "polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF)" oraz dodając "polichlorowane naftaleny, w tym dichlorowane naftaleny, trichlorowane naftaleny, tetrachlorowane naftaleny, pentachlorowane naftaleny, heksachlorowane naftaleny, heptachlorowane naftaleny, oktachlorowane naftaleny" po słowach "polichlorowane dibenzo-pdioksyny i dibenzofurany" w pierwszym ustępie części II i III załącznika C.

Nr ref.: C.N.766.2017.TREATIES-XXVII.15 (Powiadomienie Depozytariusza)

KONWENCJA SZTOKHOLMSKA W SPRAWIE TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH

Sztokholm, 22 maja 2001 r.

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKÓW A I C

Podczas ósmej sesji, która odbyła się w Genewie w dniach od 24 kwietnia do 5 maja 2017 r., Konferencja Stron powyższej Konwencji przyjęła poprawki do załączników A i C swoimi decyzjami SC-8/10, SC-8/11 i SC-8/12, aby umieścić w załącznikach następujące substancje chemiczne:

Decyzja Poprawka

SC-8/10: Umieszczenie w załączniku eteru dekabromodifenylu

SC-8/11: Umieszczenie w załączniku krótkołańcuchowych chlorowanych parafin

SC-8/12: Umieszczenie w załączniku heksachlorobutadienu

Zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litery b oraz c i ustęp 4 Konwencji, każda ze stron, która nie jest w stanie przyjąć poprawek do załącznika A, B lub C, notyfikuje o tym depozytariusza na piśmie w ciągu jednego roku od daty powiadomienia jej przez depozytariusza o przyjęciu poprawek. Depozytariusz niezwłocznie powiadomi wszystkie strony o każdej takiej otrzymanej notyfikacji. Strona może w każdym czasie wycofać uprzednią notyfikację o nieakceptowaniu w odniesieniu do każdej poprawki do załącznika A, B lub C, a w takim przypadku poprawka ta wejdzie w życie dla tej strony zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litera c. Po upływie jednego roku od daty powiadomienia przez depozytariusza o przyjęciu poprawki do załącznika A, B lub C, poprawka wejdzie w życie dla wszystkich stron, które nie przedłożyły notyfikacji, zgodnie z postanowieniami artykułu 22 ustęp 3 litera b.

Na mocy artykułu 22 ustęp 4, poprawka do załącznika A, B lub C nie wejdzie w życie w odniesieniu do żadnej strony, która złożyła deklarację dotyczącą jakiejkolwiek poprawki do tych załączników, zgodnie z artykułem 25 ustęp 4, a w takim przypadku każda taka poprawka wejdzie w życie dla takiej strony w dziewięćdziesiątym dniu po dniu złożenia przez nią u depozytariusza swojego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia dotyczącego takiej poprawki.

Teksty poprawek do załączników A i C, zawarte w wyżej wspomnianych decyzjach Konferencji Stron, niniejszym przekazuje się w sześciu autentycznych wersjach językowych.

18 grudnia 2017 r.

SC-8/10: Umieszczenie w załączniku eteru dekabromodifenylu

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka, ocenę zarządzania ryzykiem i uzupełnienie do oceny zarządzania ryzykiem dotyczące eteru dekabromodifenylu (mieszaniny handlowej, c-decaBDE) przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych 9 ,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby eter dekabromodifenylu (BDE-209) obecny w c-decaBDE został umieszczony w załączniku A do Konwencji ze szczególnymi włączeniami 10 ,

1. Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim eter dekabromodifenylu (BDE-209) obecny w handlowym eterze dekabromodifenylu, ze szczególnymi wyłączeniami w zakresie produkcji i stosowania handlowego eteru dekabromodifenylu, przez dodanie poniższego wiersza:

Substancja chemiczna Działalność Szczególne wyłączenie
Eter dekabromodifenylu (BDE-209) obecny w handlowym eterze dekabromodifenylu Produkcja Dopuszczony dla stron wymienionych w rejestrze
dekaBDE

(CASnr: 1163-19-5)

Stosowanie Zgodnie z częścią IX niniejszego załącznika:

* Części wykorzystywane w pojazdach określony cli w części IX ustęp 2 niniejszego załącznika

* Statki powietrzne, dla których wystąpiono przed grudniem 2018 r. o przyznanie homologacji i uzyskano ją przed grudniem 2022 r. oraz części zamienne do tych statków powietrznych
* Tekstylia, które wymagają właściwości ognioodpornych, z wyłączeniem odzieży i zabawek
* Dodatki do osłon z tworzyw sztucznych i części wykorzystywane w domowych urządzeniach grzewczych, żelazkach, wentylatorach, grzałkach, które zawierają lub mają bezpośredni kontakt z częściami elektrycznymi lub muszą spełniać normy odporności ogniowej, przy stężeniach mniejszych niż 10% masy części
* Pianki poliuretanowe do izolacji budynków

2. Ponadto postanawia dodać nową część IX w załączniku A o następującym brzmieniu:

Część IX

Eter dekabromodifenylu

1. Produkcja i stosowanie eteru dekabromodifenylu będą eliminowane, z wyjątkiem stron, które powiadomiły Sekretariat, zgodnie z artykułem 4, o swoim zamiarze jego produkcji i/łub stosowania.

2. Szczególne wyłączenia w zakresie części wykorzystywanych w pojazdach mogą być dostępne przy produkcji i stosowaniu handlowego eteru dekabromodifenylu w ograniczeniu do:

(a) części wykorzystywanych w pojazdach starszych, określanych jako pojazdy, których masowa produkcja została zaprzestana, przy czym części te należą do co najmniej jednej z następujących kategorii:

(i) zastosowania w układach napędowych i pod maską silnika, np. przewody masowe akumulatora, przewody do wzajemnego łączenia akumulatorów, przewody układu klimatyzacji samochodowej, zespoły napędowe, tuleje kolektora wydechowego, izolacja pod maską, instalacja elektryczna i wiązki przewodów pod maską (okablowanie silnika itp.), czujniki prędkości, przewody giętkie, moduły wentylatorów i czujniki spalania stukowego;

(ii) zastosowania w układach paliwowych, np. przewody paliwowe, zbiorniki gazu w nadwoziu, zbiorniki paliwa pod podwoziem;

(iii) urządzenia pirotechniczne i zastosowania, na które oddziałują te urządzenia, np. wiązki przewodów zapłonowych poduszek powietrznych, pokrowce i koszulki na fotele (tylko gdy wyposażone są w poduszki powietrzne) i poduszki powietrzne (przednie i boczne);

(iv) zawieszenie i zastosowania wewnętrzne, np. elementy wykończenia, materiały do izolacji akustycznej i pasy bezpieczeństwa.

(b) części do pojazdów wymienionych powyżej w ustępie 2 (a) (i)-(iv) oraz te, które należą do co najmniej jednej z następujących kategorii:

(i) wzmocnione tworzywa sztuczne (tablice przyrządów i wykończenie wnętrza);

(ii) pod maską lub deską rozdzielczą (listwy zaciskowe/skrzynki bezpieczników, przewody wysokiego napięcia i izolacje kabli /przewody świec zapłonowych/);

(iii) wyposażenie elektryczne i elektroniczne (obudowy akumulatora i podkładki pod akumulatory, złącza elektryczne sterowania silnikiem, elementy paneli radiowych, systemy nawigacji satelitarnej, systemy komputerowe);

(iv) tkaniny, np. na półki tylne, tapicerkę, podsufitki, siedzenia samochodowe, zagłówki, osłony przeciwsłoneczne, listwy ozdobne, dywaniki.

3. Szczególne wygasają z końcem okresu wcześniej.

wyłączenia w zakresie części określonych powyżej w ustępie 2 (a) eksploatacji pojazdów starszych lub w 2036 r. w zależności co nastąpi

4. Szczególne wygasają z końcem okresu

wyłączenia w zakresie części określonych powyżej w ustępie 2 (b) eksploatacji pojazdów lub w 2036 r. w zależności co nastąpi wcześniej.

5. Szczególne wyłączenia w zakresie części zamiennych do statków powietrznych, dla których wystąpiono przed grudniem 2018 r. o przyznanie homologacji i uzyskano ją przed grudniem 2022 r., wygasają z końcem okresu eksploatacji tych statków powietrznych.

SC-8/11: Umieszczenie w załączniku krótkołańcuchowych chlorowanych parafin

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka i ocenę zarządzania ryzykiem dla krótkołańcuchowych chlorowanych parafin przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych 11 ,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby krótkołańcuchowe chlorowane parafiny zostały umieszczone w załączniku A do Konwencji ze środkami kontroli w celu ograniczenia obecności krótkołańcuchowych chlorowanych parafin w innych mieszaninach chlorowanych parafin, ze szczególnymi wyłączeniami lub bez nich 12 ,

1. Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim krótkołańcuchowe chlorowane parafiny, ze szczególnymi wyłączeniami, przez dodanie poniższego wiersza:

Substancja chemiczna Działalność Szczególne wyłączenie
Krótkołańcuchowe chlorowane parafiny (chloroalkany Cio-i3)+: prostołańcuchowe chlorowane węglowodory o długości łańcucha od Cjo do C13 i zawartości wagowej chloru większej niż 48% Produkcja Dopuszczone dla stron wymienionych w rejestrze

Stosowanie * Dodatki do produkcji pasów napędowych w przemyśle kauczuku naturalnego i syntetycznego

Na przykład, substancje 0 następujących numerach CAS mogą zawierać * Części zamienne
krótkołańcuchowe chlorowane parafiny:

CAS nr: 85535-84-8;

CAS nr: 68920-70-7;

CAS nr: 71011-12-6;

CAS nr: 85536-22-7;

CAS nr: 85681-73-8;

CAS nr: 108171-26-2.

do taśmociągów gumowych w przemyśle wydobywczym i leśnym

* Przemysł skórzany, w szczególności natłuszczanie w garbarstwie

* Dodatki do smarów, w szczególności do silników samochodowych, generatorów elektrycznych i elektrowni wiatrowych oraz wykorzystywanych do wierceń w poszukiwaniu ropy i gazu oraz do rafinacji ropy w celu produkcji oleju napędowego

* Oprawki do zewnętrznych żarówek dekoracyjnych

* Farby wodoodporne i ognioodporne

* Kleje

* Obróbka metali

* Wtórne plastyfikatory w elastycznym polichlorku winylu, z wyjątkiem zabawek i produktów dla dzieci

2. Ponadto postanawia dodać nową uwagę (vii) w części I załącznika A o następującym brzmieniu:

"(vii) Uwaga (i) nie ma zastosowania do ilości substancji chemicznej, ze znakiem plus (+) po jej nazwie wyszczególnionej w kolumnie "Substancja chemiczna" w części I niniejszego załącznika, która występuje w mieszaninach w stężeniach masowych większych lub równych 1%."

SC-8/12: Umieszczenie w załączniku heksachlorobutadienu

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka i ocenę zarządzania ryzykiem dla heksachlorobutadienu, oraz ocenę nowych informacji dotyczących umieszczenia heksachlorobutadienu w załączniku C do Konwencji przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych 13 ,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić heksachlorobutadien w załączniku C do Konwencji oraz wniosek z oceny nowych informacji dotyczących niezamierzonej produkcji heksachlorobutadienu 14 ,

Postanawia zmienić część I załącznika C do Konwencji umieszczając w nim heksachlorobutadien przez dodanie wyrażenia "Heksachlorobutadien (CAS nr: 87-68-3)" pod pozycją "Substancja chemiczna" w tabeli tego załącznika oraz przez dodanie słowa "heksachlorobutadien" w pierwszym ustępie części II i III niniejszego załącznika.

Nr ref.: C.N.588.2019.TREATIES-XXV1L15 (Powiadomienie Depozytariusza)

KONWENCJA SZTOKHOLMSKA W SPRAWIE TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH

Sztokholm, 22 maja 2001 r.

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKÓW A I B

Podczas dziewiątej sesji, która odbyła się w Genewie w dniach od 29 kwietnia do 10 maja 2019 r., Konferencja Stron powyższej Konwencji przyjęła poprawki do załączników A iB swoimi decyzjami SC-9/4, SC-9/11 i SC-9/12, aby umieścić w załącznikach następujące substancje chemiczne:

Decyzja Poprawka

SC-9/4: Umieszczenie w załączniku kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego

SC-9/11: Umieszczenie w załączniku dikofolu

SC-9/12: Umieszczenie w załączniku kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych

Zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litery b oraz c i ustęp 4 Konwencji, każda ze Stron, która nie jest w stanie przyjąć poprawek do załącznika A, B lub C, notyfikuje o tym depozytariusza na piśmie w ciągu jednego roku od daty powiadomienia jej przez depozytariusza o przyjęciu poprawek. Depozytariusz niezwłocznie powiadomi wszystkie Strony o każdej takiej otrzymanej notyfikacji. Strona może w każdym czasie wycofać uprzednią notyfikację o nieakceptowaniu w odniesieniu do każdej poprawki do załącznika A, B lub C, a w takim przypadku poprawka ta wejdzie w życie dla tej Strony zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litera c. Po upływie jednego roku od daty powiadomienia przez depozytariusza o przyjęciu poprawki do załącznika A, B lub C, poprawka wejdzie w życie dla wszystkich Stron, które nie przedłożyły notyfikacji, zgodnie z postanowieniami artykułu 22 ustęp 3 litera b.

Na mocy artykułu 22 ustęp 4, poprawka do załącznika A, B lub C nie wejdzie w życie w odniesieniu do żadnej Strony, która złożyła deklarację dotyczącą jakiejkolwiek poprawki do tych załączników, zgodnie z artykułem 25 ustęp 4, a w takim przypadku każda taka poprawka wejdzie w życie dla takiej Strony w dziewięćdziesiątym dniu po dniu złożenia przez nią u depozytariusza swojego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia dotyczącego takiej poprawki.

Teksty poprawek do załączników A i C, zawarte w wyżej wspomnianych decyzjach Konferencji Stron, niniejszym przekazuje się w sześciu autentycznych wersjach językowych.

3 grudnia 2019 r.

SC-9/4: Kwas perfluorooktanosulfonowy, jego sole i fluorek erfluorooktanosulfonylowy

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę raport dotyczący oceny zamienników kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego przekazany przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych 15  oraz raport dotyczący oceny kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego przekazany przez Sekretariat 16 ,

Odnotowawszy zalecenia Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych dotyczące stałej potrzeby uwzględniania różnych dopuszczalnych celów i szczególnych wyłączeń dla kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego 17 ,

Odwołując się do swojej decyzji SC-7/1, w której odnotowała, zgodnie z artykułem 4 ustęp 9 Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, że w związku z brakiem już jakiejkolwiek strony zarejestrowanej ze względu na szczególne wyłączenia dotyczące produkcji i stosowania kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego do wykładzin dywanowych, skóry i odzieży, tekstyliów i tapicerki, papieru i opakowań, powłok i dodatków do powłok oraz gumy i tworzyw sztucznych, nie mogą być dokonywane żadne nowe rejestracje w odniesieniu do tych wyłączeń.

1. Postanawia zmienić część I załącznika B do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych przez zastąpienie aktualnego zapisu dotyczącego umieszczenia w załączniku kwasu perfluorooktanosulfonowego (CAS nr 1763-23-1), jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego (CAS nr 307-35-7) nowym zapisem o następującym brzmieniu:

Substancja chemiczna Działalność Dopuszczalny cel lub szczególne wyłączenie
Kwas perfluorooktanosulfonowy

(CAS nr 1763-23-1), jego sole3 i fluorek perfluorooktanosulfonylowy

(CAS nr 307-35-7)

a Przykładowo: perfluorooktanosulfonian potasu (CAS nr 2795-39-3);

perfluorooktanosulfonian litu

(CAS nr 29457-72-5);

perfluorooktanosulfonian amonu

(CAS nr 29081-56-9);

perfluorooktanosulfonian dietanoloamonu

(CAS nr 70225-14-8);

perfluorooktanosulfonian tetraetyloamonu (CAS nr 56773-42-3);

perfluorooktanosulfonian didccylodimetyloamonu

(CAS nr 251099-16-8)

Produkcja Dopuszczalny cci:

Zgodnie z częścią III niniejszego załącznika, produkcja innych substancji chemicznych używanych jedynie w przypadku poniższych zastosowań. Produkcja w celu zastosowań wymienionych poniżej.

Szczególne wyłączenie:

Brak

Stosowanie Dopuszczalny cel:

Zgodnie z częścią III niniejszego załącznika dla następującego dopuszczalnego celu lub jako półprodukt przy produkcji substancji chemicznych z następującym dopuszczalnym celem:

* Przynęty na owady z sulfluramidem (CAS nr 4151 -50-2), jako substancją czynną do zwalczania mrówek niszczących liście z rodzaju Atta spp. i Acromyrmex spp.. jedynie do celów rolniczych

Szczególne wyłączenie:

* Platerowanie (platerowanie metali twardych) wyłącznie w systemach zamkniętych

* Piana gaśnicza do tłumienia oparów paliw płynnych i pożarów spowodowanych paliwami płynnymi (pożarów klasy B) w zainstalowanych systemach, w tym zarówno w systemach ruchomych jak i stacjonarnych, zgodnie z ustępem 10 części III niniejszego załącznika

2. Postanawia również zmienić część III załącznika B do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych przez dodanie nowego ustępu 10 o następującym brzmieniu:

"10. Każda Strona, która zarejestrowała wyłączenie, zgodnie z artykułem 4, dotyczące stosowania PFOS, jego soli i PFOSF do piany gaśniczej:

(a) Niezależnie od postanowień artykułu 3 ustęp 2, zapewni, że piana gaśnicza, która zawiera lub może zawierać PFOS, jego sole i PFOSF nie będzie eksportowana ani importowana, chyba że w celu bezpiecznego dla środowiska usunięcia, o którym mowa w artykule 6 ustęp 1 (d);

(b)Nie będzie stosować piany gaśniczej, która zawiera lub może zawierać PFOS, jego sole i PFOSF na potrzeby szkoleń;

(c)Nie będzie stosować piany gaśniczej, która zawiera lub może zawierać PFOS, jego sole i PFOSF do celów badawczych, chyba że wszelkie uwolnienia będą powstrzymywane;

(d)Do końca 2022 r., jeśli ma w tym zakresie odpowiednie możliwości, ograniczy stosowanie piany gaśniczej zawierającej lub mogącej zawierać PFOS, jego sole i PFOSF do miejsc, w których wszelkie uwolnienia mogą być powstrzymane;

(e)Podejmie określone wysiłki ukierunkowane na bezpieczne dla środowiska gospodarowanie zapasami i odpadami piany gaśniczej, które zawierają lub mogą zawierać PFOS, jego sole i PFOSF, zgodnie z artykułem 6 ustęp 1, możliwie najszybciej.

SC-9/11: Umieszczenie w załączniku dikofolu

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod tor agę profil ryzyka i ocenę zarządzania ryzykiem dla dikofolu przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych 18 ,

Odnoto1) wawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić dikofol w załączniku A do Konwencji bez szczególnych wyłączeń 19 ,

Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim dikofol bez szczególnych wyłączeń, przez dodanie następującego wiersza:

Substancja chemiczna Działalność Szczególne wyłączenie
Dikofol Produkcja Brak
CAS nr 115-32-2

CAS nr 10606-46-9

Stosowanie Brak

SC-9/12: Umieszczenie w załączniku kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka, ocenę ryzyka gospodarowania oraz uzupełnienie oceny ryzyka gospodarowania dotyczące kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych 20 ,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić kwas perfluorooktanowy (PFOA), jego sole i związki pochodne w załączniku A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych ze szczególnymi wyłączeniami 21 ,

1. Postanawia zmienić część J załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, aby umieścić w nim kwas perfluorooktanowy (PFOA), jego sole i związki pochodne ze szczególnymi wyłączeniami dotyczącymi produkcji i stosowania kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych, przez dodanie następujących wierszy:

Substancja chemiczna Działalność Szczególne wyłączenie
Kwas perfluoro oktanowy (PFOA), jego sole i związki pochodne

"Kwas perfluorooktanowy (PFOA), jego sole i związki pochodne" oznacza co następuje:

Produkcja * Piana gaśnicza: brak

* W przypadku innej produkcji dozwolonej dla stron wymienionych w rejestrze, zgodnie z postanowieniami części X niniejszego załącznika

(i) Kwas perfluorooktanowy (PFOA;

CAS nr 335-67-1), w tym wszelkie jego izomery o łańcuchach rozgałęzionych;

(ii) Jego sole;

(iii) Związki pochodne PFOA, które do celów Konwencji są dowolnymi substancjami rozkładającymi się do PFOA. w tym wszelkie substancje (obejmujące sole i polimery) posiadające, jako jeden z elementów strukturalnych, liniową lub rozgałęzioną grupę perfluoroheptylową z członem (CyF1) jC;

Do związków pochodnych PFOA nie zalicza się następujących związków:

(i) CsF|7-X. gdzie X= F. Cl, Br;

(ii) Fluoropolimerów objętych ogólnym wzorem CF3[CF2]n-R\ gdzie R'=dowolna grupa. n>16;

(iii) Kwasów perfluoroalkilokarboksylowych i perfluoroalkilofosfonowych (z uwzględnieniem ich soli, estrów, halogenków i bezwodników) o liczbie perfluorowanych atomów węgla >8;

(iv) Kwasów perfluoroalkanosulfonowych (z uwzględnieniem ich soli, estrów, halogenków i bezwodników) o liczbie perfluorowanych atomów węgla >9;

(v) Kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS). jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego (PFOSF), wymienionych w wykazie załącznika B do Konwencji.

Stosowanie Zgodnie z postanowieniami części X niniejszego załącznika:

* Fotolitografia lub procesy wytrawiania przy wytwarzaniu półprzewodników

* Powłoki fotograficzne stosowane do taśm filmowych

* Tekstylia olejoi wodoodporne do ochrony pracowników przed niebezpiecznymi cieczami, które stanowią zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa

* Medyczne wyroby inwazyjne i urządzenia wszczep i a Ine

* Piana gaśnicza do tłumienia oparów paliw płynnych i pożarów spowodowanych paliwami płynnymi (pożarów klasy B) w zainstalowanych systemach, w tym zarówno w systemach ruchomych, jak i stacjonarnych, zgodnie z ustępem 2 części X niniejszego załącznika

* Stosowanie jodku perfluorooktylu do

produkcji bromku perfluorooktylu w celu wytwarzania produktów farmaceutycznych, zgodnie z postanowieniami ustępu 3 części X niniejszego załącznika

* Wytwarzanie politetrafluoroetylenu (PTFE) i polifluorku winylidenu (PVDF) do produkcji:

o Wysokosprawnych, odpornych na korozję membran filtrujących do gazu, membran filtrujących do wody i membran do tekstyliów medycznych

o Urządzeń do przemysłowych wymienników ciepła odpadowego

o Szczeliw przemysłowych umożliwiających zapobieganie wyciekom lotnych związków organicznych i cząstek PM2.5

* Wytwarzanie polifluoroetylenopropylenu (FEP) do produkcji wysokonapięciowych przewodówelektrycznych i kabli do transmisji energii

Substancja chemiczna Działalność Szczególne wyłączenie
* Wytwarzanie fluoroelastomerów produkcji uszczelek, pasów klinowych plastikowych do wnętrz samochodów do

i akcesoriów

2. Postanawia również dodać nową część X w załączniku A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych o następującym brzmieniu:

Część X

Kwas perfluorooktanowy (PFOA), jego sole i związki pochodne

1. Produkcja i stosowanie kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych będzie eliminowana, z wyłączeniem Stron, które notyfikowały Sekretariat o swoim zamiarze ich produkcji i/lub stosowania zgodnie z artykułem 4 Konwencji.

2. Każda Strona, która zarejestrowała szczególne wyłączenie, zgodnie z artykułem 4, dotyczące stosowania PFOA, jego soli i związków pochodnych do piany gaśniczej:

(a)Niezależnie od postanowień artykułu 3 ustęp 2, zapewni, że piana gaśnicza, która zawiera lub może zawierać PFOA, jego sole i związki pochodne nie będzie eksportowana ani importowana, chyba że w celu bezpiecznego dla środowiska usuwania, o którym mowa w artykule 6 ustęp 1 (d);

(b)Nie będzie stosować piany gaśniczej, która zawiera lub może zawierać PFOA, jego sole i związki pochodne na potrzeby szkoleń;

(c)Nie będzie stosować piany gaśniczej, która zawiera lub może zawierać PFOA, jego sole i związki pochodne do celów badawczych, chyba że wszelkie uwolnienia będą powstrzymywane;

(d)Do końca 2022 r., jeśli ma w tym zakresie odpowiednie możliwości, lecz nie później niż do 2025 r., ograniczy stosowanie piany gaśniczej, zawierającej lub mogącej zawierać PFOA, jego sole i związki pochodne do miejsc, w których wszelkie uwolnienia mogą być powstrzymane;

(e)Podejmie określone wysiłki ukierunkowane na bezpieczne dla środowiska gospodarowanie zapasami i odpadami piany gaśniczej, które zawierają lub mogą zawierać PFOA, jego sole i związki pochodne, zgodnie z artykułem 6 ustęp 1, możliwie najszybciej.

3. W odniesieniu do szczególnego wyłączenia dotyczącego stosowania jodku perfluorooktylu do produkcji bromku perfluorooktylu w celu wytwarzania produktów farmaceutycznych, Konferencja Stron podczas swojego trzynastego regularnego posiedzenia a następnie podczas co drugiego spotkania regularnego, oceni potrzebę kontynuowania stosowania tego szczególnego wyłączenia. W każdym przypadku to szczególne wyłączenie wygaśnie najpóźniej w 2036 r.

Po zaznajomieniu się z powyższymi Poprawkami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

- są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 30 października 2023 roku.

1 UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.2, UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add. I i UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add,3.
2 Decyzja POPRC-8/3.
3 UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add,2 i UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2.
4 UNEP/POPS/COP.7/19.
5 UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3 i UNEP/POPS/POPRC.lO/lO/Add.l.
6 UNEP/POPS/COP.7/20.
7 UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.I i UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add. 1.
8 UNEP/POPS/COP.7/18.
9 UNEP/POPS/POPRC.lO/IO/Add.2, UNEP/POPS/POPRC.l 1/10/Add.l i UNEP/POPS/POPRC.12/1 l/Add.4.
10 UNEP/POPS/COP.8/13.
11 UNEP/POPS/POPRC.l l/10/Add.2 i UNEP/POPS/POPRC. 12/1 l/Add.3.
12 UNEP/POPS/COP.8/14.
13 UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add,2; UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.5.
14 UNEP/POPS/COP.8/15.
15 UNEP/POPS/POPRC.14/INF/13.
16 UNEP/POPS/COP.9/1NF/12.
17 Załącznik do decyzji POPRC-14/3.
18 UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.l; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.l.
19  UNEP/POPS/COP.9/13.
20 UNEP/POPS/POPRC.12/1 l/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add,2.
21 UNEP/POPS/COP.9/14.

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.567

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Poprawki do załączników A, B i C do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r., przyjęte w Genewie w dniach 28 kwietnia - 10 maja 2013 r., 4-15 maja 2015 r., 24 kwietnia - 5 maja 2017 r. oraz 29 kwietnia - 10 maja 2019 r.
Data aktu: 22/05/2001
Data ogłoszenia: 15/04/2024
Data wejścia w życie: 26/11/2014