Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI 1
z dnia 11 kwietnia 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. poz. 1393) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wzór legitymacji wraz z opisem zabezpieczeń legitymacji przed fałszerstwem jest określony w załączniku do rozporządzenia.";

2)
w § 2:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Legitymację wydaje się nauczycielowi bezterminowo.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dyrektor szkoły potwierdza ważność legitymacji w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu.";

3)
w § 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zapełnienia wszystkich pól legitymacji przeznaczonych na hologram, jeżeli upłynął termin ważności określony ostatnim hologramem.";

4)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Do dnia 12 lipca 2024 r. legitymacja służbowa nauczyciela może być wydawana nauczycielowi na podstawie i według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych.
2. 
Legitymacja służbowa nauczyciela wydana nauczycielowi na podstawie i według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych zachowuje ważność do końca okresu, na jaki została wydana.
3. 
Jeżeli legitymacja służbowa nauczyciela została wydana nauczycielowi na podstawie i według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych, dyrektor szkoły wydaje nauczycielowi nową legitymację również w przypadku upływu terminu ważności dotychczasowej legitymacji. Dyrektor szkoły stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji przez jej przecięcie.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA WRAZ Z OPISEM ZABEZPIECZEŃ LEGITYMACJI PRZED FAŁSZERSTWEM

Awers

wzór

Rewers

wzór

Opis:

I. Awers i rewers

1. Blankiet legitymacji jest wykonany z wielowarstwowej karty laminowanej PCV formatu ID-1 o wymiarach 53,98 x 85,60 mm, niewykazującej luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.

2. Blankiet legitymacji jest przystosowany do personalizacji techniką termosublimacji.

3. Tło giloszowe stanowią ciągłe linie.

4. Mikrodruki o treści "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA / TEACHER IDENTITY CARD".

5. Po procesie personalizacji awers i rewers legitymacji zabezpiecza się folią OVERLAY niewykazującą luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.

6. W blankiecie legitymacji może być stosowana, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, także elektroniczna warstwa bezstykowa.

II. Awers

1. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 9,12 mm oraz napis "Rzeczpospolita Polska Republic of Poland" w dwóch wierszach, wykonany krojem Arial Bold o wielkości 4,4 pkt, w kolorze czarnym.

2. Napis "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA" wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym.

3. Napis "TEACHER IDENTITY CARD" wykonany krojem Arial Bold o wielkości 6,5 pkt, w kolorze czarnym.

4. Napisy w kolorze czarnym:

1) "Nazwisko / Surname";

2) "Imię (Imiona) / Name (Names)";

3) "Data wydania / Date of issue";

4) "Numer / Number".

5. Pole o wymiarach 20 x 25,71 mm do umieszczenia fotografii posiadacza legitymacji.

6. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone następujące dane:

1) fotografia posiadacza legitymacji - w proporcjach odpowiadających fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi; fotografia spełnia szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 1941);

2) nazwisko - w jednym wierszu do 28 znaków, napis wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja: "WIELKIE LITERY";

3) imię (imiona) - w jednym wierszu do 28 znaków, napis wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja: "WIELKIE LITERY";

4) data wydania - w jednym wierszu do 10 znaków w układzie DD-MM-RRRR, napis wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym;

5) numer - w układzie NNNN RRRR, napis wykonany krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym.

III. Rewers

1. Napisy w kolorze czarnym:

1) "Nazwa i adres siedziby pracodawcy / Name and address of the employer's registered office";

2) "Legitymacja ważna do / ID expiry date";

3) "31 sierpnia / August 31st" - powielone pięciokrotnie nad polami przeznaczonymi

na umieszczenie hologramu.

2. Oznaczenie indywidualne blankietu legitymacji o wysokości 5 mm, naniesione przez producenta blankietu w technice grawerowania laserowego, na które składa się:

1) skrót nazwy producenta blankietu legitymacji w układzie 7 znaków, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem XXXXXXX;

2) rok produkcji blankietu legitymacji w układzie 4 cyfr, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem RRRR;

3) seria i numer blankietu legitymacji w układzie 2 liter i 7 cyfr, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem AA XXXXXXX.

3. Pięć pól przeznaczonych do umieszczenia hologramu o wymiarach 13,5 x 13,5 mm i grubości 10 pm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonanego w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z naniesionym w sposób trwały rokiem ważności legitymacji.

4. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone nazwa i adres siedziby pracodawcy, w czterech wierszach do 30 znaków każdy, krojem Arial Bold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja: "WIELKIE LITERY".

1 Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.565

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.
Data aktu: 11/04/2024
Data ogłoszenia: 15/04/2024
Data wejścia w życie: 16/04/2024