Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych 2

Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1665 oraz z 2023 r. poz. 744) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia "WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII":
a)
w części 1 "SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P" w tabeli uchyla się lp. 51,
b)
w części 2 "SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P" w tabeli:
Ip. 19 otrzymuje brzmienie:
19 KETAMINA 2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-

-cykloheksanon

dodaje się Ip. 77 i 78 w brzmieniu:
77 3-MMC 3-metylometkatynon 1-(3-metylofenylo)-2-

-(metyloamino)propan-1-on

78 ADB-BUTINACA N-[1-(aminokarbonylo)-2,2-

-dimetylopropylo]-1-butylo-1H-

-indazolo-3-karboksyamid

2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia "WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII, ORAZ ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY IV-N DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W LECZNICTWIE ZWIERZĄT ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 TEJ USTAWY" w części 1 "ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N" w tabeli dodaje się Ip. 208-210 w brzmieniu:
208 ETAZEN 2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-N, N-

-dietylo-1H-benzimidazolo-1-

-etanoamina

209 2-METYLO-AP-237 2-MAP 1-[2-metylo-4-(3-fenylo-2-propen-1-

-ylo)-1-piperazynylo]-1-butanon

210 ETONITAZEPINA 2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1-

-(2-pirolidyn-1-yloetylo)-1H-

-benzimidazol

3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia "WYKAZ NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH":
a)
w części 1 "Wykaz nowych substancji psychoaktywnych z określeniem ich nazw i oznaczeń chemicznych" w tabeli:
uchyla się Ip. 50,
dodaje się Ip. 58 w brzmieniu:
58 1V-LSD Dietyloamid kwasu 1-walerylo-

-d-lizergowego

(6aR,9R)-N, N-dietylo-7-metylo-4-

-pentanoilo-4,6,6a,7,8,9-

-heksahydroindolo[4,3-fg]chinolino-

-9-karboksyamid

b)
dodaje się część 8 w brzmieniu:

"8. Pochodne arylocykloheksyloaminy - grupa VII-NPS

Każdy związek pochodzący od arylocykloheksyloaminy zawierający w strukturze cząsteczki element A (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 8.1) połączony z elementem B (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 8.2), o maksymalnej łącznej masie cząsteczkowej 500 u, oraz sole tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.

wzór

8.1. ELEMENT A

a) element A może zawierać następujące układy cykliczne: fenyl-, pirolil-, pirydyl-, tiofuranyl-, furyl-, metylenodioksyfenyl-, etylenodioksyfenyl-, dihydrobenzofuranyl-, benzotiofenyl-.

Układy cykliczne elementu A:

wzór

b) atom wodoru w układach cyklicznych elementu A, o których mowa w lit. a, może być podstawiony w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem R w postaci atomu fluoru, chloru, bromu, jodu lub następujących grup: hydroksylowej, tiolowej, alkilowej (zawierającej do 6 atomów węgla, tj. do C6), alkoksylowej (do C6), alkilosulfanylowej (do C6), aminowej, przy czym możliwe jest utworzenie połączenia między podstawnikiem R a pierścieniem cykloheksylowym elementu B prowadzące do powstania układu cyklicznego. Tak utworzone układy cykliczne mogą zawierać do sześciu atomów (nie licząc atomów wodoru).

8.2. ELEMENT B:

a) podstawnikami R1 i R2, zlokalizowanymi przy atomie azotu, mogą być atom wodoru lub następujące grupy: alkilowa (do C6), cykloalkilowa (do C6), alkenylowa (do C6), alkinylowa (do C6). Ponadto podstawniki te mogą tworzyć układ cykliczny, w którym atom azotu jest zawarty w strukturze pierścienia pirolilowego, pirolidynylowego, piperydynylowego, morfolinylowego. Tak utworzone układy cykliczne mogą zawierać atomy węgla, tlenu, azotu, przy czym liczba atomów w pierścieniu może wynosić do siedmiu atomów. Układy cykliczne mogą być dalej podstawione, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami: wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu lub następującymi grupami: hydroksylową, alkilową (do C6), fenylową. Wyżej wymienione podstawniki R1 i R2 mogą być dalej podstawione w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów węgla, wodoru, azotu, tlenu. Otrzymane w ten sposób nowe podstawniki mogą mieć najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do dziewięciu atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym),

b) podstawnikiem R3 może być (w dowolnej pozycji - jednej lub kilku) atom wodoru lub grupa alkilowa (do C6), alkoksylowa (do C6), hydroksylowa, fenyloalkilowa (w łańcuchu alkilowym C1 do C4), grupa okso.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 21 marca 2024 r. pod numerem 2024/162/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.536

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.
Data aktu: 08/04/2024
Data ogłoszenia: 10/04/2024
Data wejścia w życie: 25/04/2024