Wysokość oraz warunki wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju.

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany dalej "funkcjonariuszem", skierowany do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju otrzymuje w czasie nauki lub przeszkolenia albo studiów uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed skierowaniem do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na ich wysokość.
§  2. 
1. 
Funkcjonariuszowi skierowanemu do szkoły lub na przeszkolenie w Akademii Policji w Szczytnie, uczelni wojskowej, Wyższej Szkole Straży Granicznej lub w ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo na studia w Akademii Policji w Szczytnie, uczelni wojskowej lub Wyższej Szkole Straży Granicznej, w formie stacjonarnej poza miejscem stałego zamieszkania lub pełnionej służby, przysługują należności jak z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, za czas przejazdu:
1)
do miejsca odbywania nauki w celu jej rozpoczęcia,
2)
do miejsca odbywania praktyki przewidzianej programem kształcenia i z powrotem,
3)
do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, jeżeli przerwa w zajęciach wynika z ich harmonogramu i obejmuje co najmniej trzy kolejne dni kalendarzowe,
4)
do miejsca pełnienia służby po ukończeniu nauki.
2. 
Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje po upływie każdego sześciotygodniowego okresu nauki zryczałtowany równoważnik pieniężny na pokrycie kosztów przejazdu do miejsca stałego zamieszkania lub służby i z powrotem, w wysokości ceny biletu II klasy pociągu pospiesznego - z uwzględnieniem posiadanych uprawnień, w tym wykupionych, do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów - na łączną odległość odpowiednio:
1)
200 km - jeżeli przejazd wynosi do 200 km,
2)
400 km - jeżeli przejazd wynosi od 201 km do 400 km,
3)
600 km - jeżeli przejazd wynosi od 401 km do 600 km,
4)
800 km - jeżeli przejazd wynosi od 601 km do 800 km,
5)
1.000 km - jeżeli przejazd wynosi ponad 800 km.
3. 
Należności, o których mowa w ust. 2, wypłaca się na wniosek funkcjonariusza.
4. 
Powstanie należności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przerywa bieg okresu nauki, o którym mowa w ust. 2.
5. 
W razie zbiegu prawa do należności przewidzianej w ust. 1 pkt 3 z prawem do należności przewidzianej w ust. 2 wypłaca się należność wyższą.
§  3. 
1. 
Uposażenie oraz inne należności pieniężne, o których mowa w § 1, wypłaca jednostka organizacyjna Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed skierowaniem do szkoły.
2. 
Funkcjonariuszowi skierowanemu do Wyższej Szkoły Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej należności w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4, wypłaca jednostka organizacyjna Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed skierowaniem.
3. 
Funkcjonariuszowi skierowanemu do Wyższej Szkoły Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej należności w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, wypłaca odpowiednio Wyższa Szkoła Straży Granicznej albo ośrodek szkolenia Straży Granicznej.
4. 
Funkcjonariuszowi skierowanemu do Wyższej Szkoły Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej należności w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, wypłaca jednostka organizacyjna Straży Granicznej wypłacająca uposażenie.
5. 
Funkcjonariuszowi skierowanemu do Akademii Policji w Szczytnie lub uczelni wojskowej należności w przypadkach, o których mowa w § 2, wypłaca jednostka organizacyjna Straży Granicznej wypłacająca uposażenie.
§  4. 
1. 
Funkcjonariuszowi skierowanemu na naukę lub przeszkolenie albo studia w Akademii Policji w Szczytnie, uczelni wojskowej lub Wyższej Szkole Straży Granicznej w formie niestacjonarnej, biorącemu udział w obowiązkowych zajęciach programowych poza miejscem stałego zamieszkania lub pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w wysokości i na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
2. 
W przypadku zapewnienia funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w miejscu obowiązkowych zajęć programowych, diety przysługują wyłącznie za czas przejazdu.
3. 
Za czas pobytu w miejscu obowiązkowych zajęć programowych funkcjonariuszowi nie przysługuje ryczałt na dojazd środkami komunikacji miejscowej, jeżeli zajęcia te odbywają się w Wyższej Szkole Straży Granicznej lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej stanowiących miejsce zakwaterowania i wyżywienia.
§  5. 
Funkcjonariuszowi skierowanemu na naukę lub przeszkolenie albo na studia poza Akademią Policji w Szczytnie, uczelnią wojskową lub Wyższą Szkołą Straży Granicznej można przyznać w całości lub w części:
1)
zwrot opłat za naukę, pobieranych przez szkołę,
2)
zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o należnościach funkcjonariuszy za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
§  6. 
Traci moc zarządzenie nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 1991 r. w sprawie uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej skierowanym do szkół lub na przeszkolenie w kraju (Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 83 i z 1995 r. Nr 3, poz. 37) w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy Straży Granicznej.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2 .
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 czerwca 2002 r.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.494 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość oraz warunki wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju.
Data aktu: 17/05/2002
Data ogłoszenia: 02/04/2024
Data wejścia w życie: 20/06/2002