Należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa wysokość, warunki oraz sposób ustalania należności przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju, a także w razie przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości albo delegowania do czasowego pełnienia służby, podmioty właściwe do podejmowania decyzji w tych sprawach, zakres pojęcia podróży służbowej oraz terminy wypłaty należności.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
2)
funkcjonariusz - funkcjonariusza Straży Granicznej;
3)
funkcjonariusz przeniesiony z urzędu - funkcjonariusza przeniesionego do pełnienia służby w innej miejscowości z inicjatywy organu Straży Granicznej;
4)
funkcjonariusz przeniesiony na własną prośbę - funkcjonariusza przeniesionego do pełnienia służby w innej miejscowości na własny wniosek;
5)
podróż służbowa - określony w pisemnym lub ustnym poleceniu wyjazdu służbowego okres od wyjazdu funkcjonariusza w celu wykonywania czynności służbowych na obszarze kraju poza stałe miejsce pełnienia służby do powrotu;
6)
stałe miejsce pełnienia służby - miejscowość, w której funkcjonariusz pełni służbę;
7)
członek rodziny - członków rodziny funkcjonariusza, o których mowa w art. 93 ustawy, według stanu rodziny w dniu przesiedlenia się do określonej miejscowości;
8)
miejscowość pobliska - miejscowość, o której mowa w art. 92 ust. 3 ustawy;
9)
przesiedlenie się do określonej miejscowości - zmianę miejsca pobytu funkcjonariusza i członków rodziny, przewóz urządzeń domowych i zameldowanie się ich w tej miejscowości na pobyt:
a)
stały,
b)
czasowy ponad 2 miesiące - jeżeli funkcjonariuszowi została przydzielona kwatera tymczasowa na podstawie art. 100 ust. 4 ustawy;
10)
jednostka - Komendę Główną Straży Granicznej, Wyższą Szkołę Straży Granicznej, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej, ośrodek Straży Granicznej i ośrodek szkolenia Straży Granicznej;
11)
kierownik - kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej i komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej.

Rozdział  2

Podróże służbowe

§  3. 
1. 
Funkcjonariuszowi z tytułu podróży służbowej przysługują:
1)
diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej;
2)
zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem;
3)
zwrot kosztów noclegów bądź ryczałt za nocleg;
4)
ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej;
5)
zwrot innych udokumentowanych wydatków, koniecznych w podróży służbowej.
2. 
Funkcjonariuszowi, który wykonuje czynności służbowe na obszarze powiatu, z tytułu podróży służbowej w granicach administracyjnych powiatu lub powiatu sąsiedniego, trwającej nie dłużej niż 12 godzin, przysługuje wyłącznie zwrot kosztów przejazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2. Odbycie takiej podróży służbowej następuje na podstawie ustnego polecenia wyjazdu służbowego.
3. 
Należności, o których mowa w ust. 1, nie przysługują funkcjonariuszowi odbywającemu podróż służbową w składzie jednostki pływającej albo przebywającemu na tej jednostce - za czas wykonywania przez niego zadań służbowych.
§  4. 
1. 
Kwotę diety ustala się w wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
2. 
Jeżeli podróż służbowa trwa:
1)
nie dłużej niż dobę i wynosi:
a)
mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
b)
od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
c)
ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2)
dobę i dłużej - za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a)
do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
b)
ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
3. 
Dieta nie przysługuje:
1)
za czas pobytu w miejscowości zamieszkania funkcjonariusza lub zameldowania na pobyt stały albo w stałym miejscu pełnienia służby bądź w czasie leczenia w zakładzie leczniczym;
2)
w przypadkach, w których funkcjonariuszowi zapewniono bezpłatne wyżywienie, obejmujące śniadanie, obiad oraz kolację, w naturze albo równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.
4. 
Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy bezpłatny posiłek stanowi odpowiednio:
1)
śniadanie - 25 % diety;
2)
obiad - 50 % diety;
3)
kolacja - 25 % diety.
5. 
Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się poprzez odjęcie od sumy diet przysługujących za czas podróży służbowej części diet z tytułu zapewnionego bezpłatnego wyżywienia.
§  5. 
1. 
Zwrot kosztów przejazdów obejmuje cenę biletu środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej wraz z opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem przysługującej funkcjonariuszowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.
2. 
Zwrot kosztów przejazdów nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz odbywa podróż służbową pojazdem służbowym lub innym służbowym środkiem transportu.
§  6. 
1. 
Rodzaj i klasę środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej określa podmiot, o którym mowa w § 22, w poleceniu wyjazdu służbowego, uwzględniając posiadane przez funkcjonariusza uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych oraz połączenia na danej trasie.
2. 
Odbycie podróży służbowej samolotem wymaga zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej.
3. 
Funkcjonariusz, który w czasie podróży służbowej na obszarze kraju towarzyszy przedstawicielom państw obcych przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa przejazd tym samym środkiem transportu i w tej samej klasie, którym podróżują przedstawiciele państw obcych.
§  7. 
1. 
W celu rozliczenia kosztów podróży służbowej podmiot, o którym mowa w § 22, za stałe miejsce pełnienia służby może uznać miejscowość zamieszkania funkcjonariusza albo miejscowość, w której funkcjonariusz wykonuje czynności służbowe, jeżeli nie spowoduje to zwiększenia kosztów podróży służbowej.
2. 
Podmiot, o którym mowa w § 22, może na wniosek funkcjonariusza wyrazić zgodę na przejazdy w podróży służbowej samochodem, motocyklem albo motorowerem, który nie pozostaje w dyspozycji Straży Granicznej, zwanym dalej "pojazdem". W tym przypadku funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za 1 km przebiegu, nie wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.).
3. 
W przypadku odbywania podróży służbowej pojazdem przez więcej niż jednego funkcjonariusza zwrot kosztów przejazdu przysługuje wyłącznie jego posiadaczowi.
§  8. 
1. 
Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej funkcjonariuszowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.
2. 
Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz odbywa podróż służbową pojazdem służbowym lub pojazdem albo gdy nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczony jest ten ryczałt.
§  9. 
1. 
Funkcjonariuszowi, któremu w czasie podróży służbowej nie zapewniono bezpłatnego noclegu, przysługuje zwrot kosztów noclegu w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, w wysokości stwierdzonej rachunkiem.
2. 
Funkcjonariuszowi, któremu w czasie podróży służbowej nie zapewniono noclegu i który nie przedstawił rachunku za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150 % diety.
3. 
Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg obejmuje co najmniej 6 godzin przypadających pomiędzy godzinami 2100 i 700.
4. 
Zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej lub ryczałt za nocleg nie przysługuje funkcjonariuszowi:
1)
za czas przejazdu oraz za czas pobytu w stałym miejscu pełnienia służby, w miejscowości zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały;
2)
gdy z miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej istnieje dogodne połączenie komunikacyjne, umożliwiające codzienny powrót do stałego miejsca pełnienia służby lub do miejscowości zamieszkania będącej miejscowością pobliską;
3)
w czasie wykonywania zadań służbowych pomiędzy godzinami 2100 i 700, z wyjątkiem przypadków, gdy zadania te wymagają korzystania z usług hotelarskich.
5. 
W przypadku niewyodrębnienia w rachunku, o którym mowa w ust. 1, kosztów noclegu i kosztów wyżywienia, do rozliczenia kosztów podróży służbowej funkcjonariusz dołącza oświadczenie o uwzględnieniu w rachunku kosztów wyżywienia. Przepisy § 4 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
§  10. 
1. 
Funkcjonariuszowi, który ze względu na brak możliwości uzyskania noclegu w miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej korzystał z noclegu w miejscowości pobliskiej, przysługuje również zwrot kosztów przejazdu publicznym środkiem komunikacji z miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej do miejscowości pobliskiej i z powrotem.
2. 
Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz odbywa podróż służbową pojazdem służbowym, innym służbowym środkiem transportu lub pojazdem albo gdy nie ponosi tych kosztów.
§  11. 
Funkcjonariuszowi przebywającemu w podróży służbowej przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od służby tylko wtedy, gdy spowoduje to zmniejszenie łącznych kosztów podróży. Warunek ten nie dotyczy funkcjonariusza przebywającego w podróży służbowej trwającej dłużej niż 10 dni.
§  12. 
1. 
Funkcjonariuszowi odbywającemu podróż służbową przyznaje się, na jego wniosek, zaliczkę na niezbędne koszty podróży, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.
2. 
Funkcjonariusz jest obowiązany do rozliczenia kosztów podróży służbowej i pobranej zaliczki w terminie 14 dni od dnia powrotu z podróży służbowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jednostka, o której mowa w ust. 8, może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu przewidzianego do rozliczenia.
3. 
Fakt zapewnienia funkcjonariuszowi będącemu w podróży służbowej noclegu lub wyżywienia odnotowuje na pisemnym poleceniu wyjazdu służbowego kierownik realizujący te świadczenia lub osoba przez niego upoważniona, wskazując, czy świadczenie było odpłatne czy nieodpłatne.
4. 
W przypadku gdy w podróży służbowej rozpoczętej na podstawie ustnego polecenia wyjazdu służbowego funkcjonariuszowi zapewniono nocleg lub wyżywienie, o fakcie tym kierownik realizujący te świadczenia albo osoba przez niego upoważniona powiadamia jednostka, o której mowa w ust. 8, wskazując, czy świadczenie było odpłatne czy nieodpłatne.
5. 
Wypłata należności z tytułu podróży służbowej następuje w terminie 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów (rachunki, bilety) potwierdzających wysokość poniesionych wydatków nieobjętych ryczałtami oraz oświadczenia o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów lub zwrotu innych kosztów podróży bądź na ich wysokość. W uzasadnionych przypadkach jednostka, o której mowa w ust. 8, może podjąć decyzję o przedłużeniu do 30 dni terminu wypłaty należności z tytułu podróży służbowej.
6. 
W przypadku gdy nie jest możliwe określenie kosztów przejazdów na podstawie biletów, jednostka, o której mowa w ust. 8, może w szczególnie uzasadnionych okolicznościach uwzględnić pisemne oświadczenie funkcjonariusza w sprawie ich wysokości i dokonać zwrotu kosztów w wysokości iloczynu najkrótszej odległości drogowej do miejscowości stanowiącej cel podróży i 8,8% maksymalnej stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
7. 
(uchylony).
8. 
Wypłaty zaliczki na niezbędne koszty podróży, rozliczenia kosztów i wypłaty należności z tytułu podróży służbowej dokonuje jednostka Straży Granicznej, właściwa ze względu na zaopatrzenie finansowe funkcjonariusza.

Rozdział  3

Przeniesienia służbowe

§  13. 
1. 
Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu przysługują:
1)
diety dla niego i członków rodziny, za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania;
2)
zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania funkcjonariusza oraz osób, o których mowa w pkt 1;
3)
ryczałt z tytułu przeniesienia;
4)
zasiłek osiedleniowy;
5)
przewóz urządzeń domowych;
6)
ryczałt na pokrycie kosztów jednorazowego przejazdu w przypadku, o którym mowa w § 14.
2. 
Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu do miejscowości, w której jest zameldowany na pobyt stały, albo do miejscowości, w której zamieszkują członkowie rodziny, przysługuje wyłącznie zwrot kosztów przejazdu i diety za czas przejazdu. Należności te nie przysługują funkcjonariuszowi, który otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy.
3. 
Funkcjonariuszowi:
1)
przeniesionemu z urzędu, który:
a)
został zwolniony ze stanowiska kursant lub student i mianowany na stanowisko służbowe w innej miejscowości,
b)
został zawieszony w czynnościach służbowych i przeniesiony w związku z likwidacją jednostki, placówki Straży Granicznej lub dywizjonu Straży Granicznej albo komórki organizacyjnej jednostki, w strukturze których występowało stanowisko służbowe funkcjonariusza,
c)
w związku z przeniesieniem służbowym przesiedlił się z miejscowości pobliskiej do miejscowości będącej nowym, stałym miejscem pełnienia służby,
2)
przeniesionemu na własną prośbę

- przysługują wyłącznie należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

§  14. 
Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu, którego członkowie rodziny pozostali w miejscowości dotychczasowego zamieszkania, przysługuje po upływie każdego pełnego miesiąca kalendarzowego ryczałt na pokrycie kosztów jednorazowego przejazdu ze stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości zamieszkania tych członków rodziny i z powrotem, w wysokości iloczynu najkrótszej odległości drogowej do miejscowości stanowiącej cel podróży i 8,8% maksymalnej stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Należności te nie przysługują funkcjonariuszowi, który otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy.
§  15. 
1. 
Diety dla członka rodziny wynoszą 75 % diety przysługującej funkcjonariuszowi.
2. 
Wypłata diet oraz zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2, następuje w wysokości ustalonej według stawek i cen obowiązujących w dniu przejazdu do nowego miejsca służby funkcjonariusza. Przepisy § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  16. 
1. 
Ryczałt z tytułu przeniesienia przysługuje w przypadku przesiedlenia się do miejscowości, do której funkcjonariusz został przeniesiony.
2. 
Ryczałt z tytułu przeniesienia przysługuje również funkcjonariuszowi, który w związku z brakiem możliwości otrzymania lokalu mieszkalnego w miejscowości, do której został służbowo przeniesiony, przesiedlił się do miejscowości pobliskiej.
3. 
Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, ryczałt z tytułu przeniesienia nie przysługuje, jeżeli przesiedlił się z innej miejscowości pobliskiej.
4. 
Funkcjonariuszowi, któremu wypłacono ryczałt z tytułu przeniesienia, nie przysługuje prawo do ryczałtu w razie przesiedlenia się do miejscowości będącej poprzednio stałym miejscem pełnienia służby.
§  17. 
1. 
Ryczałt z tytułu przeniesienia przysługuje:
1)
funkcjonariuszowi posiadającemu rodzinę - w wysokości 100 %,
2)
funkcjonariuszowi nieposiadającemu rodziny - w wysokości 50 %

- miesięcznego uposażenia przysługującego funkcjonariuszowi w dniu jego przesiedlenia się do określonej miejscowości, zwanego dalej "uposażeniem".

2. 
Funkcjonariusz posiadający rodzinę, której nie wszyscy członkowie przesiedlili się z nim do miejscowości, do której został przeniesiony, otrzymuje połowę ryczałtu określonego w ust. 1 pkt 1. Pozostałą część ryczałtu wypłaca się z chwilą przesiedlenia się wszystkich członków rodziny.
§  18. 
1. 
Funkcjonariuszowi, który w związku z przeniesieniem z urzędu przesiedlił się na pobyt stały, przysługuje, niezależnie od ryczałtu za przeniesienie, zasiłek osiedleniowy.
2. 
Zasiłek osiedleniowy przysługuje:
1)
funkcjonariuszowi posiadającemu rodzinę - w wysokości 200 %,
2)
funkcjonariuszowi nieposiadającemu rodziny - w wysokości 50 %

- uposażenia.

3. 
Funkcjonariuszowi posiadającemu rodzinę, której nie wszyscy członkowie przesiedlili się z nim do miejscowości, do której został on przeniesiony, przysługuje zasiłek osiedleniowy w wysokości 50 % uposażenia. Pozostałą część zasiłku wypłaca się z chwilą przesiedlenia się wszystkich członków rodziny. Przepisy § 16 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§  19. 
1. 
Przewozu urządzeń domowych dokonuje jednostka, do której funkcjonariusz został przeniesiony.
2. 
W razie braku możliwości dokonania przewozu funkcjonariuszowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów przewozu urządzeń domowych obejmujących koszty: opakowania, prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transportu.
3. 
Zwrotu kosztów przewozu urządzeń domowych dokonuje jednostka, o której mowa w ust. 1, na podstawie przedstawionych rachunków.
4. 
Przewóz urządzeń domowych albo zwrot kosztów ich przewozu nie przysługuje w razie przeniesienia funkcjonariusza do poprzedniego miejsca pełnienia służby.
§  20. 
1. 
Należności, o których mowa w § 13, ustala i wypłaca na pisemny wniosek funkcjonariusza jednostka, do której został on przeniesiony, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2. 
Do wniosku o wypłatę należności, o których mowa w § 13 ust. 2, funkcjonariusz dołącza pisemne oświadczenie potwierdzające miejsce jego zameldowania oraz pisemne oświadczenie o faktycznym miejscu zakwaterowania.
3. 
Do wniosku o wypłatę należności, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3-5, funkcjonariusz dołącza pisemne oświadczenie potwierdzające fakt zameldowania jego i członków rodziny w nowym miejscu zamieszkania.

Rozdział  4

Delegowania służbowe

§  21. 
1. 
Funkcjonariuszowi delegowanemu na okres do 6 miesięcy do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości z urzędu przysługują należności, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 14, według kryteriów określonych w § 4, § 8 ust. 2 i § 9 ust. 4 pkt 1.
2. 
Funkcjonariuszowi, delegowanemu na okres do 6 miesięcy do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości na własną prośbę, przysługują należności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i § 14.
3. 
Należności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują funkcjonariuszowi otrzymującemu na podstawie przepisów odrębnych zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
4. 
Do ustalenia i wypłaty należności, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 20 stosuje się odpowiednio.
5. 
Funkcjonariuszowi delegowanemu przyznaje się, na jego wniosek, zaliczkę na niezbędne koszty podróży w wysokości wynikającej z wstępnej kalkulacji tych kosztów. Przepisy § 12 ust. 2, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
6. 
Zaliczkę, o której mowa w ust. 5, wypłaca jednostka, do której funkcjonariusz został delegowany.

Rozdział  5

Podmioty uprawnione do podejmowania decyzji w sprawie podróży służbowych, przeniesień i delegowania

§  22. 
Decyzje w sprawie podróży służbowej, przeniesień i delegowania, obejmujące w szczególności wydanie polecenia odbycia podróży służbowej, podejmuje:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych lub upoważniona przez niego osoba - w stosunku do Komendanta Głównego Straży Granicznej;
2)
Komendant Główny Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba - w stosunku do zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej, kierowników i funkcjonariuszy pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej;
3)
kierownik lub upoważniona przez niego osoba - w stosunku do podległych kierownikowi funkcjonariuszy.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

§  23. 
1. 
Do funkcjonariusza skierowanego w podróż służbową lub delegowanego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. 
Do funkcjonariusza przeniesionego do nowego miejsca pełnienia służby przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  24. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 109, poz. 964).
§  25. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2006 r.
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024