Wysokość funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 12 sierpnia 2008 r.
w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Fundusz na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", wynosi 10,8% środków planowanych na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym na dany rok kalendarzowy, zwanych dalej "podstawą wymiaru", z tego:
1)
8,1% podstawy wymiaru na nagrody roczne;
2)
2,7% podstawy wymiaru na nagrody uznaniowe i zapomogi, w tym środki do wysokości wynikającej z iloczynu stawki stanowiącej 0,1% przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i łącznej liczby etatów funkcjonariuszy Straży Granicznej, pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych i przeznaczone na nagrody uznaniowe oraz zapomogi przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. 
Fundusz na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy tworzy się w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Wyższej Szkole Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej.
§  2. 
1. 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe i zapomogi ujmuje się w ramach planu wydatków na pozostałe należności funkcjonariuszy będących w dyspozycji odpowiednio Komendanta Głównego Straży Granicznej, Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendantów oddziałów Straży Granicznej, Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej i komendantów ośrodków Straży Granicznej.
2. 
Środki finansowe przeznaczone na nagrody uznaniowe i zapomogi na dany rok kalendarzowy ustala się w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Wyższej Szkole Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej w wysokości 2,70% podstawy wymiaru, z tym że środki finansowe w wysokości 0,70% podstawy wymiaru pozostają w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.
§  3. 
Wysokość środków finansowych na nagrody uznaniowe i zapomogi może być podwyższana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej o niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym i nagrody roczne, będące w jego dyspozycji.
§  4. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalenia wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy od dnia 1 stycznia 2008 r.
§  5. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 904).
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2 .
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 sierpnia 2008 r.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024