Łączne sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych

Na podstawie art. 476 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych, o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, zwanego dalej "łącznym sprawozdaniem";
2)
szczegółowy zakres informacji zawartych w łącznym sprawozdaniu;
3)
wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do łącznego sprawozdania.
§  2. 
Wzór łącznego sprawozdania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Łączne sprawozdanie zawiera aktualne na dzień jego sporządzania informacje dotyczące:
1)
komitetu wyborczego:
a)
pełną nazwę komitetu wyborczego,
b)
adres siedziby komitetu wyborczego,
c)
imię (imiona) i nazwisko pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego;
2)
nazwy organu wyborczego, któremu jest przedkładane łączne sprawozdanie;
3)
okresu, za który jest przedkładane łączne sprawozdanie;
4)
przychodów komitetu wyborczego;
5)
wydatków lub kosztów komitetu wyborczego;
6)
wysokości nadwyżki, o której mowa w art. 138 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;
7)
numeru rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego;
8)
wpłat i wypłat ogółem;
9)
stanu środków pieniężnych komitetu wyborczego;
10)
wpłat przyjętych i niezwróconych;
11)
wpłat przyjętych i niezwróconych, dokonanych w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą;
12)
kredytów bankowych oraz warunków ich uzyskania;
13)
środków pieniężnych pochodzących z funduszy wyborczych;
14)
zobowiązań niespłaconych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, innych niż z tytułu kredytu, z podaniem wysokości zobowiązania pozostałego do spłaty;
15)
pozostałych tytułów niewymienionych w pkt 10-13.
§  4. 
Wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do łącznego sprawozdania, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1633).
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Łączne sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ RODZAJÓW DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOMITETU WYBORCZEGO, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ORAZ LISTĘ KANDYDATÓW NA RADNYCH

Dokumenty, jakie należy załączyć do łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych, o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, zwanego dalej "łącznym sprawozdaniem":

1) sprawozdanie biegłego rewidenta, jeżeli łączne sprawozdanie jest przedkładane Państwowej Komisji Wyborczej, chyba że zachodzą przesłanki wyłączające obowiązek sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, o których mowa w art. 142 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), zwanej dalej "Kodeksem";

2) rejestry, o których mowa w art. 140 § 1 Kodeksu:

a) rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy,

b) rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę;

3) dokumenty umożliwiające weryfikację informacji podanych w łącznym sprawozdaniu, uporządkowane chronologicznie, począwszy od najwcześniejszego zdarzenia gospodarczego:

a) historię rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego,

b) protokoły komisyjnej wyceny usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu wyborczego, w tym dokumenty potwierdzające przyjęcie świadczeń niepieniężnych, o których mowa w art. 132 § 5 i art. 133 Kodeksu (w przypadku przyjęcia nieodpłatnego świadczenia usługi), w szczególności wykazy zawierające opis świadczenia i dane świadczącego lub umowy ze świadczącymi (w tym umowy użyczenia) oraz ich oświadczenia (w tym potwierdzające zgodę na eksponowanie materiałów wyborczych),

c) umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków komitetu wyborczego,

d) pokwitowania odbioru materiałów wyborczych przez komitet wyborczy,

e) umowę rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego,

f) umowy kredytu,

g) umowy poręczenia kredytu,

h) inne dokumenty umożliwiające weryfikację informacji podanych w łącznym sprawozdaniu.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024